Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Grondwaterwinning [Factsheet]
  2014
  Informatieblad over grondwaterwinning. Wat is het? Hoe gebeurt het? Waar gebeurt het? Wat is de opgave voor het Rijk? Wat zijn de risico’s?
  help
  Beleid waterkwaliteit: kosten voor de landbouw : een quick scan [Boek]
  Koeijer, Tanja de \ Buurma, Jan \ Luesink, Harry \ Ruijs, Marc \ 2015
  Om een goede waterkwaliteit te realiseren, is er beleid voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mest. Dit rapport brengt de belangrijkste kostenposten op basis van de bij het LEI beschikbare informatie in beeld. De netto jaarkosten van het ...
  help
  Water en natuur: een mooi koppel! : onderzoek naar de succesfactoren, belemmeringen en kansen voor het meekoppelen van water- en natuuropgaven [Boek]
  Hattum, T. van \ Kwakernaak, C. \ Tol, T.P. van \ Roelsma, J. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Schmidt, A.M. \ Hartgers, E.M. \ Nysingh, S.L. \ 2014
  Nederland staat de komende jaren voor forse opgaven op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit en natuur. Daarbij is het belangrijk bij deze investeringen ambities te laten ‘meekoppelen’ om zo meer maatschappelijk rendeme ...
  help
  De strategie rond dak- en gevelgroen : bezwaren en stimuleringsmaatregelen [Boek]
  Hop, M.E.C.M. \ Hiemstra, J.A. \ 2014
  In de afgelopen jaren is aangetoond, dat dak- en gevelgroen een waardevolle aanvulling kan zijn op het groen in steden. Dak- en gevelgroen dragen bijvoorbeeld bij aan het verlagen van overstromingsrisico’s, doordat ze regenwater opslaan (dak) en verd ...
  help
  Water en natuur : een mooi koppel \ H2O online [Artikel]
  Hattum, T. van \ Kwakernaak, C. \ Cleef, R. van \ 2015
  Nederland staat voor forse opgaven op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Er worden de komende jaren miljarden euro’s geïnvesteerd om die opgaven te realiseren. Juist nu liggen er dan ook grote kansen voor slimme combinaties van w ...
  help
  Kennisdocument rivierkreeften [Boek]
  Couperus, A.S. \ 2015
  Dit document geeft een beknopt overzicht van de status en biologie van rivierkreeften die in Nederland voorkomen. Tevens wordt korte informatie gegeven over wereldwijde visserij en kweek van rivierkreeften. Daarnaast worden verschillende aspecten bel ...
  help
  Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie : het Deltaprogramma: een nieuwe aanpak [Boek]
  2014
  De Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie bevat een samenhangende aanpak voor hoe ruimtelijke maatregelen kunnen bijdragen aan het beperken van de gevolgen van een overstroming en de gevolgen van extreem weer (hevige neerslag, langdurige droogte en ex ...
  help
  Natuurambitie grote wateren 2050 en verder [Boek]
  Ministerie van Economische Zaken \ 2014
  In het toekomstbeeld van de natuurambitie zijn in 2050 de natuurlijke processen in de grote wateren zoveel mogelijk hersteld. Grote en kleine wateren zijn sterker met elkaar verbonden. Flora en fauna zijn gevarieerd. De grote wateren zijn veerkrachti ...
  help
  Verkenning van de mogelijkheid om waterplanten in te zetten als natuurlijke stuwen [Boek]
  Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2015
  Waterplanten vormen een essentieel onderdeel van laaglandbeken. Naast hun ecologische functie hebben ze een significante impact op de geomorfologie, waterkwaliteit en waterkwantiteit van laaglandbeken. In Nederland heeft historisch gezien de nadruk a ...
  help
  Natura 2000-ontwerpbeheerplan Lauwersmeer (8) [Boek]
  Beukema, K. \ Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer \ 2015
  Het Lauwersmeer is aangewezen als Natura 2000-gebied onder de Vogelrichtlijn vanwege de aanwezigheid van open water, moerassen en graslanden die als geheel het leefgebied vormen van een aantal in artikel 4 van de Richtlijn bedoelde vogelsoorten. De N ...
  help
  Natura 2000-beheerplan Elperstroom (28) [Boek]
  Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer \ 2016
  Dit beheerplan heeft betrekking op het Natura 2000-gebied Elperstroom. Het is een klein beekdal gelegen in de bovenloop van het beekdalsysteem van de Beiler – c.q. Westerborkerstroom. Het maakt onderdeel uit van het esdorpenenlandschap zoals dat eeuw ...
  help
  Deltaprogramma 2018 : doorwerken aan een duurzame en veilige delta [Boek]
  2017
  Dit jaar geeft het Deltaprogramma op een nieuwe manier inzicht in de voortgang. De systematiek ‘meten, weten, handelen’, het motorblok van adaptief deltamanagement, levert bestuurlijk relevante informatie op over de voortgang van het Deltaprogramma. ...
  help
  Achtergronddocument Rode Lijst Vissen 2011 : zoutwatervissen : analyse en documentatie in 2011-2013 [Boek]
  Tiën, Nicola \ Heessen, Henk \ Kranenburg, Jan \ Trapman, Brita \ 2016
  In 2011-2013 heeft IMARES als onderaannemer van RAVON, in opdracht van het toenmalige Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (het hedendaagse Ministerie van Economische Zaken), meegewerkt aan het uitvoeren van analyses om tot een voorstel te ...
  help
  Natuurlijk kapitaal: naar waarde geschat [Boek]
  Egmond, Petra van \ Ruijs, Arjan \ 2016
  De waarde en het duurzaam benutten van natuur worden wel samengevat in de metafoor van ‘natuurlijk kapitaal’. Natuur is van grote waarde omdat ze allerlei diensten levert aan de mens. Hoe zijn die diensten zo goed mogelijk te benutten zonder het natu ...
  help
  Kennis uit waterdata in en rondom het leidingnet : toepassing van machine learning en statistiek op data van Brabant Water [Boek]
  Vonk, E. \ Vries, D. \ Summeren, J.R.G. van \ Verbree, J.M. \ Wols, B.A. \ Raterman, B.W. \ Diemel, R. \ Erp, J. van \ Leerdam, J.A. \ 2016
  Knowledge Discovery in Databases (KDD) is een analysemethodiek waarbij getracht wordt waardevolle kennis uit een combinatie van dergelijke databronnen te destilleren, die vervolgens ingezet kan worden om op operationeel niveau informatievergaring en ...
  help
  Milieueffectrapport Structuurvisie Ondergrond (STRONG) [Boek]
  2016
  Voor u ligt het planMER voor de Rijksstructuurvisie Ondergrond, hierna Structuurvisie Ondergrond. Dit planMER, inclusief passende beoordeling (PB), hebben de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken laten opstellen ter voorbere ...
  help
  De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie [Boek]
  2017
  De startnota over de strategische opgaven is de eerste stap in de richting van de Nationale Omgevingsvisie12. De nota schetst de reikwijdte van de omgevingsvisie en de strategische opgaven daarbij. De strategische opgaven verbinden sectorale opgaven ...
  help
  Gezonde groei, duurzame oogst : tweede nota duurzame gewasbescherming periode 2013 tot 2023 [Boek]
  2013
  In deze nota is het gewasbeschermingsbeleid voor de periode 2013–2023 beschreven. Deze nota vormt een vervolg op de Nota duurzame gewasbescherming, waarin het gewasbeschermingsbeleid voor de periode 2004-2010 was vastgelegd.
  help
  Verbrakking in het laagveen- en zeekleilandschap : van bedreiging naar kans? [Boek]
  Dijk, G. van \ 2013
  In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en zeldzame vegetatietypen in Nederland beschermd. Trilvenen en Veenmosrietlanden zijn in Europees opzicht erg zeldzaam en worden daarom in Natura 2000 - gebieden beschermd. ...
  help
  Fauna in het rivierengebied : knelpunten en mogelijkheden voor herstel van terrestrische en amfibische fauna [Boek]
  Lange, H.J. de \ Maas, G.J. \ Makaske, B. \ Nijssen, M. \ Noordijk, J. \ Rooij, S. van \ Vos, C.C. \ 2013
  In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en zeldzame vegetatietypen in Nederland beschermd. In deze studie gaat het om habitattypen die niet zonder rivierinvloed kunnen voorkomen: “Beken en rivieren met waterplante ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.