Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Kennis, klimaat en regionale planprocessen : advies over beschikbaarstelling en gebruik van klimaatkennis in het provinciale ruimtelijke planvormingsproces [Boek]
  Kuijpers-Linde, M. \ Groot, S.M. de \ Koomen, E. \ [2011]
  Het doel van dit Klimaat voor Ruimte COM30 project is tweeledig: het verkennen van de klimaatgerelateerde kennisvragen in regionale planprocessen en het verkennen van de wijze waarop kennis over klimaatverandering kan worden ingebracht in regionale p ...
  help
  Inzichten over het duiden van klimaat-gerelateerde informatie om participatie bij adaptatieprojecten te bevorderen [Boek]
  Boer, J. de \ 2012
  Dit rapport laat zien dat de participatie van stakeholders bij adaptatieprojecten kan worden bevorderd door informatie over aard en effecten van klimaatverandering zo te duiden dat ook niet-specialisten kunnen snappen wat er aan de hand is. Het duide ...
  help
  Innovatie in klimaatadaptatie [Boek]
  [2014]
  Wetenschappers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan onderzoek om Nederland klimaatbestendig te maken. Per thema is een boek verschenen. Dit boek laat enkele hoofdrolspelers aan het woord en gaat in op de opzet van he ...
  help
  Rurale gebieden klimaat en natuur en landbouw [Boek]
  [2014]
  Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Rurale Gebieden is onderzocht hoe landbouw en natuur gevolgen van klimaatverandering zoals droogte ...
  help
  Klimaatprojecties toekomstig klimaat [Boek]
  [2014]
  Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Klimaatprojecties is onderzocht wat gevolgen van veranderingen in het weer zijn op lokale en regio ...
  help
  Governance klimaat en bestuur [Boek]
  [2014]
  Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Governance zijn methodes bedacht en geanalyseerd om in verschillende samenwerkingverbanden adaptat ...
  help
  Beleidsondersteunende instrumenten : instrumenten voor klimaatbeleid [Boek]
  [2014]
  Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Beleidsondersteunende instrumenten is gewerkt aan hulpmiddelen ter ondersteuning van het maken van ...
  help
  Regionale adaptatiestrategieën in Friese veenweidegebieden [Boek]
  Janssen, R. \ Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J.T.A. \ 2013
  Op basis van berekende (verlaagde) maaiveldhoogten in 2050 en 2100 heeft het waterschap berekend, met het grondwatermodel MIPWA, wat het effect zal zijn van de maaivelddaling op de grondwaterstanden in het veenweidegebied en de omgeving. Vooral in de ...
  help
  Verslag workshops Friese veenweidevisie [Boek]
  Janssen, R. \ Eikelboom, T. \ Brouns, K. \ Jansen, P. \ Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J. \ 2013
  Waterschap en provincie werken aan een Veenweidevisie voor Friesland. In de Veenweidevisie vormt de zorg over de toenemende snelheid van de maaivelddaling en het verlies van de veenbodem een centraal aandachtspunt. Voor het verkennen van de problemen ...
  help
  Eureka! : en nu verder : tien waterthema's belicht : resultaten van klimaatonderzoek en wat waterbeheerders daarmee kunnen [Boek]
  Vergouwen, M. \ Lucas, E. \ 2014
  Kennis voor Klimaat en STOWA hebben in de aanloop naar de Deltabeslissingen op een aantal onderzoeksthema’s samengewerkt: waterveiligheid, zoetwater en stedelijk gebied. Het betrof een samenwerking die vooral gericht was op het zoeken naar, en creëre ...
  help
  The governance of adaptation to climate change : a collaborative action research programme to develop and test legitimate, effective and resilient governance arrangements for climate adaptation : midterm review [Boek]
  Termeer, C.J.A.M. \ Vliet, M. van \ Berkhout, F.G.H. \ Driessen, P. \ Leroy, P. \ Rijkswick, H.F.M.W. van \ Soest, D.P. van \ Teisman, G.R. \ Buuren, W. van \ Dewulf, A.R.P.J. \ Huitema, D. \ Meijerink, S. \ Runhaar, H.A.C. \ Wiering, M.A. \ Boezeman, D. \ Broekhoven, S. van \ Dieperink, C. \ Dijk, J.J. \ Eshuis, J. \ Gilissen, H.K. \ Junnikkala, M.J. \ Keessen, A.M. \ Kempen, J. van \ Lamoen, F.B.A. van \ McFadgen, B. \ Mees, H.L.P. \ Morales, I. \ Os, V. van \ Verkerk, J. \ Vink, M.J. \ 2012
  The Knowledge for Climate, Governance of Adaptation programme aims to integrate existing knowledge from the fields of public administration, economics, political science, spatial planning, law, environmental studies and psychology. Through close coop ...
  help
  Kennis voor Klimaat 2008-2014 : verantwoording en resultaten [Boek]
  Vellinga, P. \ Driessen, P. \ Deelen, K. van \ Slegers, M. \ 2015
  Dit is het eindrapport van het nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (KvK). Het programma is in 2007 opgezet om de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Daartoe is een onafhankelijke stichtin ...
  help
  Succes- en faalfactoren van natuurontwikkeling in en langs het water [Boek]
  Herwijnen, M. van \ 2003
  Het doel van deze studie was te achterhalen welke factoren kunnen leiden tot het al dan niet realiseren van gestelde natuurdoelstellingen in watergerelateerde projecten. De geselecteerde projecten betroffen inrichtingsprojecten die, naast een doelste ...
  help
  Watercactussen en zee-egels : een verkenning van de toekomstige opgave voor waterbeheer en waterbeleid [Boek]
  Balfoort, H. \ 2000
  Voor het project dat in dit rapport is beschreven dient de situatie in 2030 als uitgangspunt. Niet de situatie van het waterbeheer, maar van diverse facetten van de maatschappij: europeanisering, sociaal-culturele ontwikkelingen, overheidssturing, ru ...
  help
  Voorbeeldproject De Tungelroyse Beek \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
  2002
  Het Tungelroyse Beek pilot-project is een beekherstel project in noord Limburg, dat in 2000 is afgerond. Het is met EU subsidie tot stand gekomen. Het gebied wordt gekenmerkt door een genormaliseerde beek in een overwegend agrarisch gebied met weinig ...
  help
  Voorbeeldproject Plan Ooievaar / De Gelderse Poort \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
  2002
  Het gedachtegoed van Plan Ooievaar (1987) is verder uitgewerkt in Levende Rivieren (1992). Daaruit is het concrete uitvoeringsproject Gelderse Poort ontstaan
  help
  Voorbeeldproject integraal waterbeheer Dalfsen \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
  2002
  Het integraal water project omvat plannen met betrekking tot ruilverkaveling, oeverdrinkwaterwinning en verdrogingsbestrijding
  help
  Voorbeeldproject De Groenblauwe Slinger (GBS) \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
  2002
  De Groenblauwe Slinger is een inrichtingsvisie opgesteld in 1996 voor het gebied tussen Rotterdam, Den Haag en Leiden (een gebied voor ca 2 miljoen mensen) en beslaat 20.000 ha, merendeel in gebruik door huizen, kassen, bedrijventerreinen en wegen. O ...
  help
  Voorbeeldproject De Drentse Aa en Lekstroom \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
  2002
  Dit project is een combinatie van een ROM en een WCL project in een relatief, ongeschonden beekdalsysteem van 26.000 ha. Beide projecten werden in 1994 gestart en vertoonden overlap, waardoor ze samen zijn gevoegd
  help
  Voorbeeldproject De Blauwe Stad \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
  2002
  Het plangebied behelst een deel van het Oldambt, dat begrensd wordt door de kernen Winschoten, Heiligerlee, Scheemda, Midwolda, Oostwold en Finsterwolde. Het wordt een merengebied (800 ha) met bos, natuur (350 ha), en daarbij passende recreatie en wo ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.