Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Japanse duizendknoop: wat moeten ermee? : onderzoek naar de Japanse duizendkoop [Studentenverslag]
  Pander, H. \ Top, J. van der \ 2013
  In dit onderzoek is ingegaan op de vraag: Hoe kan er het best omgegaan worden met de Japanse duizendknoop in de gemeente Renkum? Middels een literatuurstudie en gesprekken met de gemeente is er onderzocht wat de mogelijkheden zijn binnen de gemeente ...
  help
  'Drijvend groen' : onderzoek naar de haalbaarheid van groen op het water [Studentenverslag]
  Blok, L. \ Penterman, J. \ 2012
  In dit rapport worden de haalbaarheid en de mogelijkheden voor drijvend groen onderzocht. Beschreven is wat nodig zou moeten zijn om drijvend groen te realiseren op water. Er worden diverse bestaande systemen bekeken en onderzocht op de mogelijkheden ...
  help
  Meer dan waterveiligheid : meerwaarde creatie in en rondom de mogelijke hoogwatergeul Varik-Heesselt [Studentenverslag]
  Bennekom, E. van \ Liefting, W. \ 2014
  Door klimaatveranderingen zal de hoeveelheid water dat door de Waal stroomt, toenemen. De huidige afvoer bij Lobith is 16.000 m3/sec, er zijn dus aanpassingen nodig. Hierbij wordt gekozen tussen rivierverruiming, dijkverzwaringen of een combinatie va ...
  help
  Hemelwatervisie Nijmegen-Oost : oplossingen voor hemelwateroverlast bij korte hevige neerslag in Nijmegen-Oost [Studentenverslag]
  Eijkelkamp, K. \ Strating, T. \ 2014
  De klimaat robuuste oplossingen die het meest geschikt zijn om de wateroverlast in Nijmegen-Oost te voorkomen zijn: kolken met slibvang en waterberging onder de weg, infiltratiebassins, diepinfiltratie, het afdammen en verdelen van waterstromen en he ...
  help
  Dijkring 42 zoekt grensoverschrijdende samenwerking : een studie naar de hoogwaterveiligheid en de grensoverschrijdende samenwerking in het Nederlandse en Duitse deel van dijkring 42 ‘Ooij en Millingen’ [Studentenverslag]
  Hakman, G. \ Siegersma, E. \ 2014
  Het hoogwater van 1993 en 1995 zorgde voor een hoop onrust in het Nederlandse rivierengebied. De overheid wilde dergelijke situatie voorkomen en maakte in 2003 en 2013 inundatieplannen voor de grensoverschrijdende dijkring 42, om het hoogwaterveiligh ...
  help
  Slim samenwerken Klimaat actieve stad [Boek]
  Doornbos, Arniek \ 2015
  Om vorm te geven aan klimaatadaptatie in de stad hebben de waterschappen zich verenigd in De Klimaatactieve Stad (KAS), een initiatief van de Unie van Waterschappen (UvW) en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). KAS profileert zich na ...
  help
  De komst van de bever (Castor fiber) naar Friesland : een eerste stap naar een beverprotocol [Studentenverslag]
  Forma, Merel \ Kuipers, Rosa \ 2015
  In augustus 2014 is een bever (Castor fiber) in Friesland gesignaleerd. Hiermee is een nieuwe soort in Friesland gekomen. Deze bever is niet uitgezet, maar is zelf naar Friesland getrokken. De komst van de bever heeft positieve gevolgen, omdat hij ee ...
  help
  De (A)quadruple Helix : over de duurzame ontwikkeling van watersystemen [Boek]
  Eijk, Paul J. van \ 2015
  De missie van het lectoraat Sustainable Water Systems (SWS) is het verkrijgen van kennis en inzicht in de praktijk van de duurzame ontwikkeling van watersystemen. Het watersysteem wordt benaderd een vanuit brongericht, gebiedsgericht en actorgericht ...
  help
  Beter inzicht in infiltratiemogelijkheden van regenwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Roy, de la J.-P. \ Schel, R. \ spoelstra, J. \ 2004
  In nieuwe woonwijken is het standaard dat regenwater niet aan het riool wordt gekoppeld. Voor bestaande wijken ligt dat moeilijker. Vaak moet het afkoppelen gebeuren in combinatie met renovatie- en reconstructiewerkzaamheden. Het is dan zaak helder t ...
  help
  Stimuleringsregeling stedelijk gebied van de afgelopen 20 jaar : leren van 20 jaar klimaatadaptie bij WRIJ [Studentenverslag]
  Eldik, R.M. van \ 2017
  Waterschap Rijn en IJssel wil graag meewerken en zorgen dat hun beheergebied klimaatbestendig wordt. Daarom wordt de vraag gesteld of het lerend vermogen van het waterschap wel voldoende benut wordt. Dit wordt gedaan door middel van het uitvoeren van ...
  help
  Klimaatadaptatie van Groningen tot Mae Phaem [Boek]
  Boogaard, F.C. \ 2016
  Floris Boogaard doet met zijn lectoraat Ruimtelijke Transformaties - Water onderzoek naar de effecten van het veranderende klimaat in het stedelijk gebied. Samen met het onderwijs, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid ontwikkelt hij m ...
  help
  Invloed van peilstijging IJsselmeer op grondwaterstand Zwolle [Studentenverslag]
  Werfhorst, W, van de \ 2011
  De gemeente Zwolle ziet het thema grondwater met name rondom de binnenstad als belangrijk. Dit heeft geleid tot de keuze van de volgende hoofdvraag (Invloed van peilstijging IJsselmeer op de grondwaterstand van Zwolle). Vervolgens is deze hoofdvraag ...
  help
  De Klopvaart als ecologische verbindingszone : inrichtingsvoorstel voor het verbeteren van de natte ecologie en het functioneren van de vooroever [Studentenverslag]
  Stoopendaal, W. \ Blijleven, I. \ 2011
  Onderzoek naar en ontwerpen van verbeteringen van de Klopvaart als ecologische verbindingszone tussen de Vecht en het Noorderpark. De Klopvaart kan meer betekenen voor de Utrechtse stadsnatuur indien de waterkwaliteit verbetert, het waterpeil variabe ...
  help
  Invasieve exoten : afstudeeronderzoek naar de invasieve exoten duizendknoop (Fallopia spec.), reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) en de reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) in de gemeente Arnhem (Gelderland, Nederland) [Studentenverslag]
  Brouwer, N.L. \ Gooijer, T.F.J. de \ 2012
  Invasieve exoten vormen nog wel eens problemen. Een aantal van de uitheemse planten die in Nederland zijn gevestigd zijn moeilijk te bestrijden en kunnen de inheemse vegetatie verdringen. In het kader van een afstudeeropdracht voor de studie bos en n ...
  help
  Veenkoloniën, zonne-energie vanaf een wateropslag : duurzame energie vanaf het wateroppervlak van een wateropslag in de Veenkoloniën [Studentenverslag]
  Conradi, T. \ Haaren, J. \ 2012
  Vanuit de uitdaging het gebied te ontwikkelen tot een innovatief landbouwgebied met duurzame energie‐, water‐ en klimaathuishouding is het idee onderzocht de functie wateropslag te combineren met de productie van duurzame energie. Het doel van het on ...
  help
  Het Oosterduinse Meer : afstudeeronderzoek naar potentiële maatregelen tegen blauwalg in het Oosterduinse Meer [Studentenverslag]
  Kort, A. \ Leibbrand, R. \ 2013
  Het Oosterduinse Meer (Noordwijkerhout) heeft sinds een aantal jaren te maken met blauwalgenoverlast. Hierdoor neemt de recreatieve aantrekkingskracht van het meer erg af en dalen de bezoekersaantallen. Acht maatregelen zijn onderzocht, te weten; het ...
  help
  Toekomstperspectief Dodaars in Huisvennen Kampina : analyse van de ontwikkeling broedpopulatie van 2003 tot 2013 [Studentenverslag]
  Bartels, M. \ Stolk, T. \ 2013
  Dodaars (Tachybaptus ruficollis) is een watervogel die broedt in vennen van natuurgebied Kampina. De aantallen zijn dusdanig afgenomen dat Dodaars mogelijk geheel verdwijnt als broedvogel van de Huisvennen. Natuurmonumenten wil inzicht verkrijgen ove ...
  help
  Toekomstgericht beheer van waterkeringen : hoe kan effectief en efficiënt beheer gevoerd worden? [Studentenverslag]
  Betten, A.-J. \ Geerlinks, J. \ 2013
  Het ontbreken van een integrale visie voor waterkeringen is aanleiding voor het schrijven van dit beheeradvies. Om beheer uit te kunnen voeren op de grasbekleding is een indeling gemaakt op vegetatietypen en beheercategorieën. De vegetatietypen kunne ...
  help
  Op de grens van land en water : onderzoek naar de beleving van woonvormen met water in Nederland [Studentenverslag]
  Edinga, M. \ Fraza, M. \ Korteweg, E. \ 2013
  Voor u ligt het onderzoeksrapport wat het resultaat is van het onderzoek naar principes welke een relatie leggen tussen watergebonden woonvormen en hun omgeving. Het ontwerpondersteunend onderzoek is een onderdeel van de afstudeerfase van het vierde ...
  help
  Samen(,) door werken : een procesvoorstel voor succesvolle samenwerking tussen publieke en private partijen en non-gouvernementele organisaties in de alliantie voor de duurzame ontwikkeling van de Oosterschelde [Studentenverslag]
  Veldkamp-van Rij, L. \ 2012
  De provincie Zeeland staat voor de opgave om de duurzame ontwikkeling van de Oosterschelde in gang te zetten. De vraag van dit onderzoek betreft hoe de provincie kan bewerkstelligen, dat partijen zich binden aan de duurzame ontwikkeling van de Ooster ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.