Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 558

  • help
  • uw selectie
  • export
   U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==830
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Ecohydrologische systeemanalyse beekdalen : Wetenschappelijke grondslagen en toepassing van het handboek \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Besselink, D.G.B. \ Jansen, A.J.M. \ Logemann, D. \ Reeze, A.J.G. \ 2018
  Beekherstel, waterberging en herstel van verdroogde natuurgebieden zijn veel voorkomende opgaven in beekdallandschappen. Vaak worden ze te sectoraal en lokaal benaderd. Door de opgaven interdisciplinair en vanuit een landschapsecologische invalshoek ...
  help
  Procurement as a driver for innovative water governance \ Water governance [Artikel]
  Gehrels, C. \ Top, G. van den \ Goedbloed, D. \ 2018
  And so what do we take home after the round tables, seminars and fact finding field trips? Everybody resumes his or her role and that is precisely what should happen in our view. When it comes to governance and public private partnership, we are conv ...
  help
  POV drainagetechnieken : een publicatie van de POV macrostabiliteit en de POV-piping [Boek]
  Meurs, G.A.M. van \ Niemeijer, J. \ Meerten, J.J. van \ Langhorst, O.S. \ Meuwese, H.D.C. \ 2018
  Of de faalmechanismen macrostabiliteit en piping optreden, is mede afhankelijk van de waterspanning in de dijk en in de ondergrond. De aanleg van een drainagesysteem zorgt voor een verlaging van de waterspanning. In opdracht van de Projectoverstijgen ...
  help
  COASTAR : verkenning waterbank Westland [Boek]
  Stofberg, S.F. \ Zuurbier, K.G. \ 2018
  De waterbank is één van de ideeën die binnen het COASTAR TKI-project worden verkend. Dit rapport richt zich op de mogelijkheden tot implementatie in het tuinbouwgebied in het Westland. De waterbank is een tweeledig concept: enerzijds een fysieke wate ...
  help
  Het toepassen van ijzerzand voor een betere waterkwaliteit in de bollenteelt : beschikbare technieken om fosfaat uit een bollenperceel af te vangen met ijzerzand [Brochure]
  2018
  De bloembollensector vormt een belangrijk onderdeel van de Nederlandse land- en tuinbouw met een grote bijdrage aan innovaties, werkgelegenheid en export. Tegelijkertijd dragen de bedrijven in de bloembollensector bij aan emissies van gewasbeschermin ...
  help
  COASTAR : verkenning strategische brakwaterwinning [Boek]
  Stofberg, S.F. \ Zuurbier, K.G. \ Janssen, G. \ Oude Essink, G.H.P. \ Baaren, E.S. van \ Boonekamp, A.M.H. \ Buck, W. de \ Hulzebos, J. \ Schetters, M. \ Zwolsman, G. \ 2018
  Brakwater kan een zeer geschikte bron van zoetwater zijn door de afwezigheid van antropogene verontreinigingen en beschikbaarheid van kosteneffectieve ontziltingstechnieken. Als brakwater op strategische locaties kan worden gewonnen kan daarnaast ver ...
  help
  COASTAR : referentiesituatie hydro(geo)logie Zuid-Holland [Boek]
  Baaren, E.S. van \ Bootsma, H. \ Oude Essink, G.H.P. \ 2018
  Deze rapportage beschrijft de resultaten van het eerste werkpakket van het Topsector Water project COASTAR: Beschrijving van de referentiesituatie m.b.t. de hydro(geo)logie. Dit rapport dient als basis voor het verder uitwerken van de verschillende o ...
  help
  Kwelmilieus langs de Terrassenmaas : praktische adviezen voor herstel en ontwikkeling \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Overkamp, B. \ Verhoeff, G. \ 2018
  In het rivierengebied was tot voor kort weinig aandacht voor kwelmilieus terwijl ze tot de meest bijzondere en meest zeldzame ecosystemen van onze rivierdalen behoren. Kwelmilieus komen voor waar grondwater uittreedt in het rivierbed langs hoger gele ...
  help
  Nota voorkeursalternatief DR73 Beesel : hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei [Boek]
  2018
  In deze Nota Voorkeursalternatief zijn het voorkeursalternatief voor de dijkversterking van dijktraject Beesel en de afwegingen om tot dit besluit te komen vastgelegd. Daartoe gaat deze nota in op: De opgaven vanuit waterveiligheid en ruimtelijke kwa ...
  help
  Handboek Dijkenbouw : uitvoering versterking en nieuwbouw [Boek]
  Halter, Werner \ Groenouwe, Ilse \ Tonneijck, Michel \ Vergeer, Ger \ Angremond, Kees d' \ 2018
  Al eeuwenlang worden er in Nederland dijken gebouwd; we zijn een volk dat voortdurend werkt aan de bescherming tegen hoogwater. Daarom bestaan er talloze leidraden, handreikingen en handboeken die gaan over de planvorming en het ontwerpen van dijkver ...
  help
  Onderzoek naar verschillen tussen effecten van lozingen uit VGS en GS op macrofauna in het ontvangende oppervlaktewater [Boek]
  Hoijtink, Reijer \ Heukelum, Mark van \ Peeters, Edwin \ 2017
  Dit rapport bevat de resultaten van onderzoek naar de (verwachte verschillen tussen de) effecten van gescheiden rioolstelsels en verbeterd gescheiden rioolstelsels op de ecologisch belangrijke macrofauna in het ontvangende oppervlaktewater. Deze groe ...
  help
  Anders omgaan met VGS: goed voor rwzi, oppervlaktewater én portemonnee [Boek]
  Schilperoort, Rémy \ Langeveld, Jeroen \ Schep, Sebastiaan \ Fennema, Marieke \ Hoijtink, Reijer \ Velder, Rob van der \ 2017
  Dit rapport bevat de resultaten van het STOWA-Stichting RIONED project ‘Anders omgaan met VGS’. Hierin is een nieuw VGS-concept ontwikkeld: VGS 2.0. Dit systeem voert alleen het vuile water van foutaansluitingen af naar de rwzi en benut het relatief ...
  help
  Handboek ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschappen [Boek]
  Besselink, Daan \ Logemann, Dolf \ Werfhorst, Harmen van de \ Jansen, André \ Reeze, Bart \ 2017
  Dit handboek richt zich op de instrumenten om een goede systeemanalyse van het stroomgebied ten behoeve van ecologisch herstel op te stellen. Het gaat om het snappen van de processen die bijdragen aan het herstel van levensgemeenschappen in de beek e ...
  help
  Klimaatmonitor waterschappen : verslagjaar 2016 [Boek]
  Goorts, Cindy \ Kolkhuis Tanke, Rens \ 2017
  De Klimaatmonitor brengt de tussentijdse voortgang in beeld van de geformuleerde ambities op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid. Hierin wordt zowel gerapporteerd op het niveau van het individuele waterschap alsook de totale waterschapsse ...
  help
  Rondetafels Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie : verslaglegging van 7 maart en 9 maart 2017, Utrecht [Boek]
  Gehrels, C. \ Kiers, M. \ Kort, R. de \ 2017
  Ruimtelijke adaptatie richt zich op de vraag hoe we in onze fysieke leefomgeving omgaan met de vergrote kans op overstromingen, wateroverlast bij extreme piekbuien, hittestress in steden en langdurige droogte, en wat we kunnen doen om de gevolgen daa ...
  help
  Natura 2000 beheerplan Zuidlaardermeer-gebied : definitief beheerplan [Boek]
  Strijkstra, Roel \ Greve, Mirte \ Heijden, Edwin van der \ 2017
  In dit beheerplan worden de spelregels gepresenteerd voor het samengaan van menselijke activiteiten en natuurbescherming in het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied. Het doel van dit beheerplan is het in stand houden van de beschermde natuur in d ...
  help
  Verkenning kansen Groene Golf : potenties voor vismigratie en soortdiversiteit door inzet van stuwen [Boek]
  Bruin, Arthur de \ Kranenbarg, Jan \ 2017
  Waterschap Aa en Maas heeft RAVON gevraagd om de potentie van de Groene Golf voor vismigratie te verkennen voor het beektraject de Snelle Loop en de Eeuwselse Loop. Hiervoor is het verloop van de stroomsnelheden en waterhoogtes bovenop de verschillen ...
  help
  Inrichtingsplan optimalisatie watersysteem Lichtenvoorde [Boek]
  Rosmalen, T. \ Sommeijer, M. \ 2017
  Tijdens de hevige regenval in augustus 2010 is er wateroverlast ontstaan in de kern van Lichtenvoorde en in het landelijk gebied tussen Lichtenvoorde en Ruurlo. Naar aanleiding van deze gebeurtenis is nader onderzoek gedaan naar het functioneren van ...
  help
  Zelf vissen tellen : succesvolle monitoring vispassages via crowd sourcing \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Heukelum, M. van \ 2017
  Zelf onderzoeken of een vispassage daadwerkelijk functioneert? Dit voorjaar is Arcadis in samenwerking met drie waterschappen met het platform Visspotter.nl gestart. Op deze site worden beelden geplaatst van onderzoeken naar het functioneren van visp ...
  help
  Zandwinning Noordzee 2018-2027 : nadere verdieping effecten Natura 2000 [Boek]
  Kleijberg, Reinoud \ Rozemeijer, Marcel J.C. \ Wal, Jan Tjalling van der \ 2017
  Dit rapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de afbakening van de nadere verdieping en de werkwijze die daarbij gevolgd is. In hoofdstuk 3 is een uitgebreide analyse opgenomen van de wijze waarop de natuurlijke systemen in ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.