Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Slochterdiep krijgt duurzame aanpassing voor betere kwaliteit : dossier waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Lange, M. de \ Pohlmann, H. \ 2015
  Voor het project 'Inrichting Slochterdiep en zijtakken' klonk op 17 april 2015 het startschot. In dit project voert Arcadis werkzaamheden uit in opdracht van Waterschap Hunze en Aa's. Doel van het project is om de inrichting van het Slochterdiep en z ...
  help
  Finale oplossing voor stank uit de riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Klaassen, C. \ Brugman, M. \ Welleweerd, D. \ 2015
  Riooloverlast, je zult er maar mee te maken hebben. Incidenteel is het nog te overkomen, maar zodra de geur zich continu opdringt, wordt het een ander verhaal. Zeker als het een rioleringslucht betreft, daar word je niet vrolijk van. Uit onderzoek va ...
  help
  Optimalisatie dijkmonitoring : nader inzicht in het werkelijke gedrag van een waterkering \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Mes, J. \ Reichart, N. \ 2015
  Nederland loopt wereldwijd voorop met haar kennis over het keren van water en is zeer succesvol om het water buiten ons lage land te houden. Met grote, tijdrovende en vooral ook kostbare integrale dijkversterkingen houden we onze voeten ook bij tijde ...
  help
  Wetswijziging artikel 28 Wbb: meerwaarde of meer werk? : wat verandert er voor grondwateronttrekkingen in verontreinigd gebied? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Verburg, R.B. \ Ramakers, P. \ Ouwerkerk, S. \ 2013
  Per 1 februari 2013 is de wetswijziging 'lastenvermindering Wbb' (ook wel bekend als 'Aanpassingswet Wbb') in werking getreden. Deze wetswijziging heeft als doel om invulling te geven aan het verminderen van de administratieve en bestuurlijke lasten, ...
  help
  Fries samenwerkingsverband levert GRP op \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Wely, M. van \ Welleweerd, D. \ Moens, M. \ 2014
  Door een fusering van een aantal Friese gemeenten ontstaan efficiënte organisaties, die koersen op een doelmatige invulling van de zorgplicht riolering. Zo vormen bijvoorbeeld Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân sinds januari 2014 de gemeent ...
  help
  Monitoring geeft inzicht in werkelijke sterkte waterkering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Mes, J. \ Reichart, N. \ 2015
  Door gegevens uit metingen met nieuwe, beproefde sensortechnieken voor dijkmonitoring te combineren met gegevens uit metingen met bestaande technieken, is het goed mogelijk om betrouwbare informatie over het actuele gedrag van keringen te genereren, ...
  help
  Piping en een heterogene ondergrond, wat nu? \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Berg, S. van den \ Koopmans, R. \ Taal, L. \ Visser, M. de \ Wiersma, A. \ 2015
  Piping is voor veel dijken in Nederland een dominant faalmechanisme. Bestaande toets- en ontwerpregels onderschatten dit mechanisme. Vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is daarom een Project Overstijgende Verkenning (POV) opgenomen naar ...
  help
  Polyurethaangebonden dijkbekleding in opmars : dossier waterhuishouding en waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kruis, M.C. \ Bulsma, E. \ 2015
  Het innovatieve polyurethaangebonden dijkbekledingsmateriaal (PBA) begint steeds meer ingeburgerd te raken in de wereld van waterkeringen. Het materiaal is in 2007 in Nederland geïntroduceerd door chemiebedrijf BASF onder de naam Elastocoast. Sindsdi ...
  help
  'Floating wetlands-experiment' levert extra voordelen op : stilstaand water zuiveren met drijvende plantenbedden en zonne-energie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Voorma, M. \ Welleweerd, D.J. \ 2015
  In Wijchen en Zwolle is door Arcadis, MH Waterzaken en Eminent Products geëxperimenteerd met floating wetlands. Dit zijn drijvende plantenbedden die het oppervlaktewater niet alleen zuiveren maar ook extra bijvangst blijken te genereren. Zoals een fo ...
  help
  Verslag Rioned Stowa bijeenkomst 19 september 2013 \ WT-afvalwater [Artikel]
  Moens, M. \ 2013
  Op 19 september 2013 hebben STOWA en Stichting RIONED een discussiemiddag gehouden rondom de conceptvisie ‘Toepassing van assetmanagement in stedelijk waterbeheer‘ (met als subtitel Effectiviteit in verhouding tot benodigde inspanning). Er waren die ...
  help
  Verblijftijdenonderzoek riolering stationsgebied Breda \ WT-afvalwater [Artikel]
  Stigter, L. \ Klootwijk, M. \ Moens, M. \ 2014
  Op 4 mei 2013 was er een groot ongeval met gevaarlijke stoffen te betreuren in het Belgische Wetteren. Na ontsporing van een goederentrein met gevaarlijke stoffen stroomde de giftige lading gedeeltelijk via bluswater het riool in. In huizen in de omg ...
  help
  Afvangen van fosfaat uit bloembollensector met ijzerzand : test van maatregelen die fosforemissie verminderen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Chardon, W.J. \ Groenenberg, B.J. \ Jansen, S. \ Gerritse, J. \ Buijer, A. \ Talens, R. \ Krol, A. \ 2014
  In het oppervlaktewater van de Bollenstreek is de fosfaatconcentratie veel hoger dan de norm van de Europese Kaderrichtlijn Water. Met ijzerzand, een nevenproduct van drinkwaterproductie, kan fosfaat worden afgevangen. Het hoogheemraadschap van Rijnl ...
  help
  Waterportaal Zuid-Oost Brabant : werken als één grondwaterbedrijf \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Bierens, B. \ Elemans, R. \ Verwijmeren, F. \ Hendrickx, E. \ 2014
  Sinds september 2014 is het grondwatermeetnet van vijf samenwerkende gemeenten in het Waterportaal Zuid-Oost Brabant operationeel. De oprichting van dit meetnet is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen gemeenten, Waterschap De Dom ...
  help
  Innovatief materiaal voor de verbetering van steenbekleding op daken : onderzoek naar polyurethaan gebonden breuksteen : thema Water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Kruis, M. \ Bijlsma, E. \ 2015
  Polyurethaan gebonden breuksteen is een innovatief en duurzaam dijkbekledingsmateriaal en is gecommercialiseerd onder de naam Elastocoast, ontwikkeld door chemieconcern BASF. Advies- en ingenieursbureau ARCADIS helpt BASF met onderzoek en advisering ...
  help
  Meer proeftuinen nodig voor d70-bepaling \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Visser, M.M. de \ Kanning, W. \ Koopmans, R. \ 2014
  De d70-waarde is een belangrijke parameter voor het bepalen van de weerstand tegen piping volgens de nieuwe rekenregel van Sellmeijer. Dit artikel gaat in op een onderzoek betreffende variatie in korrelgroote (d70) en de invloed van de meetdichtheid ...
  help
  Effect van zuiver rekenen laat zich gelden : kostendekking: waak voor overdekking door te hoge rioolheffing \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Zuidervliet, J. \ Bierens, B. \ 2014
  Tariefberekeningen voor de rioolheffing vinden meestal plaats op basis van een vast prijspeil. Daarbij wordt het afwaarderen van afschrijvingstermijnen vaak over het hoofd gezien. Het gevolg is dat te hoge kapitaallasten worden meegenomen en het tari ...
  help
  Gemeente Breda wil leren van ongeval in Wetteren : verkennend onderzoek voorkoming giflozingen via riool \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Vlies, V. van de \ Bierens, B. \ Moens, M. \ Klootwijk, M. \ 2014
  In mei 2013 was er een groot ongeval met gevaarlijke stoffen te betreuren in het Belgische Wetteren. Het ongeval maakte pijnlijk duidelijk dat er nog veel verbeterd kan worden rondom de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Gemeente Bre ...
  help
  Gemeenschappelijke belangen bestaan niet : zeven sleutels voor een waardevolle afweging bij ruimtelijke vraagstukken : dossier: ondergrondse constructies \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Eekelen, B. van \ 2013
  Ruimteclaims door functieveranderingen en gewenste ingrepen in onze leefomgeving komen steeds vaker met elkaar in aanraking. Meervoudig ruimtegebruik en benutting van de ondergrond kunnen een oplossing zijn. Maar de besluitvorming loopt vaak moeizaam ...
  help
  Water en bewoners stromen parkgebied Waterakkers in \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Noo, W. de \ Geschiere, H.P. \ Brouwer, W.J.H.M. de \ 2013
  Vanwege de omvang en de aard is Waterakkers in Breda een uniek project. Het omvat het bergen en biologisch zuiveren van het regenwater van de omliggende woonwijken en bedrijventerreinen. Arcadis ontwierp de waterbouwkundige kunstwerken (waterinlaat- ...
  help
  Meer veiligheid door minder blauw op straat : rekenen op het 'nieuwe rekenen' \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Glasbergen, M. \ Moens, M. \ 2014
  Als het hard regent dan schiet de afvoercapaciteit van de riolering weleens te kort en kan water op straat ontstaan. Dit vinden we doorgaans niet zo’n probleem, als het maar niet te lang duurt. In het algemeen kan worden gesteld dat we de zaak in Ned ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.