Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 1169

  • help
  • uw selectie
  • export
   U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==840
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Ecologische Sleutelfactoren : handvatten voor aquatische systeemanalyses \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Schep, S.A. \ Verbeek, S.K. \ 2018
  Verbetering van de ecologische waterkwaliteit met generieke maatregelen leidt niet tot het beoogde resultaat. Er is een betere afstemming nodig van maatregelen op de specifieke situatie van individuele watersystemen. Ecologische Sleutelfactoren (ESF' ...
  help
  Recreanten en waterplanten?! : een aanpak met oog voor beide kanten! \ H2O online [Artikel]
  Verhofstad, M. \ Kamp, M. van der \ Wal, B. van der \ 2018
  Overlast door waterplanten komt steeds vaker in het nieuws. Zeilers komen vast te zitten, vissers breken hun lijnen en zwemmers gruwelen als ze waterplanten voelen. Recreanten dringen steeds vaker aan op maatregelen bij waterbeheerders. Daarnaast sta ...
  help
  Recreanten en waterplanten?! : een aanpak met oog voor beide kanten! \ H2O online [Artikel]
  Verhofstad,, M. \ Kamp, M. van der \ Wal, B. van der \ 2018
  Overlast door waterplanten komt steeds vaker in het nieuws. Zeilers komen vast te zitten, vissers breken hun lijnen en zwemmers gruwelen als ze waterplanten voelen. Recreanten dringen steeds vaker aan op maatregelen bij waterbeheerders. Daarnaast sta ...
  help
  Handreiking KRW-doelen [Boek]
  Twynstra Gudde \ Witteveen+Bos \ RoyalHaskoningDHV \ Colibrie Advies \ 2018
  De Handreiking KRW-doelen geeft waterbeheerders duidelijke handvatten en een stappenplan voor het actualiseren van de ecologische doelen en bijbehorende maatregelpakketten die voor de Nederlandse oppervlaktewateren zijn opgesteld met het oog op Europ ...
  help
  Juridisch kader doelfasering, doelverlaging en afwenteling : KRW-verkenningsfase [Boek]
  Twynstra Gudde \ Witteveen+Bos \ RoyalHaskoningDHV \ Colibrie Advies \ 2018
  Hoofdstuk 2 gaat in op de KRW vanuit een juridisch perspectief. Het is als het ware het juridisch kader op Europees niveau. Relevante delen van de richtlijn zijn overgenomen met duiding van governance, doelstelling, doelen, doorwerking en instrumente ...
  help
  Evaluatie reallocatie Mander : eindevaluatie 2017 [Boek]
  Baggelaar, P.K. \ Niet, A.C. \ Jaarsma, N. \ Ek, R. van \ Vught, A.C. \ 2018
  Wat zijn de effecten van de wijziging van de winning Mander (verplaatsing van de wincapaciteit van Manderheide naar Manderveen) voor de nadere bij het grondwaterbeheer betrokken belangen en zijn deze in lijn met de resultaten van het MER op basis waa ...
  help
  Maatregelprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen Overijssel 2018-2022 : bijlage bij de bestuursovereenkomst 'Samen werken aan schone bronnen' [Boek]
  Vugt, A.C. van \ 2018
  In dit maatregelprogramma zijn maatregelen opgenomen voor het duurzaam veilig stellen van de drinkwaterwinningen in de provincie Overijssel. Dat betekent dat de bron van het drinkwater voldoende schoon moet zijn en blijven om zonder aanvullende zuive ...
  help
  Nota voorkeursalternatief DR73 Beesel : hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei [Boek]
  2018
  In deze Nota Voorkeursalternatief zijn het voorkeursalternatief voor de dijkversterking van dijktraject Beesel en de afwegingen om tot dit besluit te komen vastgelegd. Daartoe gaat deze nota in op: De opgaven vanuit waterveiligheid en ruimtelijke kwa ...
  help
  Onderzoek naar de effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen : ten behoeve van het behoud en herstel van habitattype H7140 (Natura 2000) [Boek]
  Diggelen, J.M.H. van \ Dijk, G. van \ Cusell, C. \ Belle, J. van \ Kooijman, A. \ Broek, T. van den \ Bobbink, R. \ Mettrop, I.S. \ Lamers, L.P.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2018
  In dit onderzoek is getracht om inzicht te krijgen wat de bijdrage van de (nog steeds te) hoge N-depositie is op de huidige kwaliteit en ontwikkeling van Overgangs- en trilvenen in Nederland. Daarbij is tevens beoordeeld hoe deze effecten zich verhou ...
  help
  Ecologische sleutelfactor organische belasting : hoofdrapport [Boek]
  Tanis, Hans \ Fennema, Marieke \ Brederveld, Bob \ Jaarsma, Nico \ Droog, Martin \ Aalderink, Hans \ Langeveld, Jeroen \ 2018
  De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse.Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalenvan realistische waterkwalite ...
  help
  POV drainagetechnieken : een publicatie van de POV macrostabiliteit en de POV-piping [Boek]
  Meurs, G.A.M. van \ Niemeijer, J. \ Meerten, J.J. van \ Langhorst, O.S. \ Meuwese, H.D.C. \ 2018
  Of de faalmechanismen macrostabiliteit en piping optreden, is mede afhankelijk van de waterspanning in de dijk en in de ondergrond. De aanleg van een drainagesysteem zorgt voor een verlaging van de waterspanning. In opdracht van de Projectoverstijgen ...
  help
  Mesotrofe verlanding en behoud van trilvenen : themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Kooijman, A.M. \ Cusell, C. \ Loeb, R. \ Diggelen, J.M.H. van \ 2018
  Voor veel laagveengebieden is de belangrijke opgave in het kader van Natura 2000 dat alle verlandingsstadia in ruimte en tijd vertegenwoordigd zijn. Het gaat hierbij onder meer om kranswierwateren, meren met fonteinkruiden en krabbenscheer, trilvenen ...
  help
  Roadmap voor herstel Weerribben-Wieden : effecten laag-dynamisch water- en natuurbeheer: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Cusell, C. \ Haan, B. de \ Kooijman, G. \ Dijk, G. van \ Diggelen, J.M.H. van \ Kooijman, A.M. \ 2018
  Nationaal Park Weerribben-Wieden – een biodiversiteitshotspot – is qua omvang en ecologische kwaliteit het belangrijkste laagveengebied in Nederland. Verschillende habitattypen uit de verlandingsreeks (zie Kooijman et al., dit nummer) staan echter oo ...
  help
  Ecologische sleutelfactor belasting stromend water : tussenrapportage [Boek]
  Schep, Sebastiaan \ Tanis, Hein \ Ek, Remco van \ Fennema, Marieke \ Jaarsma, Nico \ Mandemakers, Jeroen \ 2018
  De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalen van realistische waterkwali ...
  help
  Monitoring van vispopulaties met eDNA: de NL-vispopulatiescan als kansrijke benadering \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Kamp, M. van der \ Beers, M. \ Hootsmans, M. \ Wullings, B. \ 2018
  Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn waterbeheerders verplicht om periodieke monitoring van de visstand uit te voeren. De huidige monitoringspraktijk kent echter beperkingen. De NL-Vispopulatiescan, op basis van eDNA, vormt in potentie een goed ...
  help
  Kustbescherming door natuurlijk mangroveherstel: ervaringen uit Demak \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Eijk, P. van \ Goot, F. van der \ Tol, S. \ Wesenbeeck, B. van \ Wilms, T. \ 2018
  In Demak in Indonesië worden mangrovebossen in hoog tempo aangetast door aquacultuur, stedelijke ontwikkeling, vervuiling en infrastructuur. Met het verdwijnen van mangroven gaat biodiversiteit verloren, gaat de visserij achteruit en wordt de kust kw ...
  help
  Bayesian belief networks: nieuw veelbelovend gereedschap voor watersysteemanalyses \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Senerpont Domis, L.N. de \ Kramer, L. \ Brederveld, B. \ 2018
  STOWA heeft een diagnostisch instrumentarium ontwikkeld dat inzicht geeft in de relaties tussen systeemkenmerken en de ecologische toestand van wateren: de Ecologische Sleutelfactoren (ESFs). Kenmerk is dat iedere ESF een deel van het systeemfunction ...
  help
  Uitwerking ecologische sleutelfactor organische belasting [Boek]
  2018
  Project ‘Uitwerking ecologische sleutelfactor organische belasting’, waarin een methodiek is ontwikkeld om de invloed van organische belasting op de waterkwaliteit in ‘stilstaande wateren’ te bepalen. 4 achtergrondrapporten: 1) Achtergronddocument: c ...
  help
  Waterstromen in beeld : kennismaking met een methode om de balans op te maken [Boek]
  [ca. 2018]
  De ASWA-kerngroep Waterkwaliteit van STOWA heeft in dit project samen met Waternet, Witteveen+Bos en IntoLearning een speciale e-learning module ontwikkeld voor het opstellen van een waterbalans: 'Waterstromen in beeld'. Ook is er een bijbehorende re ...
  help
  Anders omgaan met VGS: goed voor rwzi, oppervlaktewater én portemonnee [Boek]
  Schilperoort, Rémy \ Langeveld, Jeroen \ Schep, Sebastiaan \ Fennema, Marieke \ Hoijtink, Reijer \ Velder, Rob van der \ 2017
  Dit rapport bevat de resultaten van het STOWA-Stichting RIONED project ‘Anders omgaan met VGS’. Hierin is een nieuw VGS-concept ontwikkeld: VGS 2.0. Dit systeem voert alleen het vuile water van foutaansluitingen af naar de rwzi en benut het relatief ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.