Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De tijd staat niet stil voor de Vledder Aa \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Wee, T.H. van \ Hamel, I.M. \ Visser, Z.N.J. \ Duineveld, M. \ 2014
  Witteveen+Bos heeft in 2005 een ontwerp voor het beekherstel van de middenloop van de Vledder Aa opgesteld. Destijds waren de gronden nog niet verworven om de herstelmaatregelen uit te voeren. Inmiddels zijn de gronden verworven om een deel (113 ha) ...
  help
  Afvalwatersysteem geoptimaliseerd : gemeente en waterschap: prijzige proef prevaleert \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Veurink, J. \ Meijer, D. \ Mugge, E. \ Gietema, H. \ Snaterse, K. \ 2014
  De gemeente Barneveld en het waterschap Vallei en Veluwe willen het afvalwatersysteem Garderen optimaliseren om water- en stankkoverlast te verminderen. In de omgeving van het rioolgemaal Putterweg in Garderen treedt regelmatig stankoverlast op. Dit ...
  help
  Meerwaarde röntgentechniek (XRF) bij waterbodemsanering : besparing miljoenen bij waterbodemsanering De Vecht \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Schmeits, J.J. \ Otten, F.P. \ Obermeijer, A.J. \ Goossens, G.J.H.M. \ 2015
  Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet heeft de Adviescombinatie Vecht (ACV) de mogelijkheid geboden om onderzoek te doen naar de kansen en mogelijkheden van x-ray fluoresence (XRF) bij waterbodemsaneringen. Een XRF is een innovatief apparaat d ...
  help
  Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhovenseveer : maatwerk bij ontwerp en communicatie \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
  Muntinga, J. \ Hulsbos, J. \ Berg, F. van den \ 2013
  Momenteel worden op vele locaties in het Nederlandse rivierengebied de dijken versterkt om mensen en kapitaal in het achterliggende gebied te beschermen. Deze dijkversterkingen lijken bijna een continu proces te zijn, in gang gehouden door veranderen ...
  help
  Hollandsche IJsselkering vraagt om aanpassingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Welsink, M.J.W. \ Jonkman, S.N. \ Ravenstijn, p. \ 2013
  De stormvloedkering in de mond van de Hollandsche IJssel voldoet op dit moment niet aan de veiligheidseisen, die zijn vastgelegd in de Waterwet. In een afstudeeronderzoek aan de TU Delft is onderzocht welke aanpassingen aan de kering nodig zijn om de ...
  help
  Gemaaldata: bruikbaar voor meetprojecten? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Meijer, D. \ Veurink, J. \ Bos, R. \ 2013
  Steeds meer gemeenten meten in de riolering. De metingen in rioolgemalen zijn vrijwel altijd onderdeel van het meetnet, omdat dit het diepste punt is in het rioolstelsel. In gemaalkelders is 24 uur per dag, 7 dagen per week water aanwezig. Hier kan d ...
  help
  Automated engineering bij het opstellen van leggers \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Spaargaren, G.R. \ Vastenburg, E.W. \ Sluiter, D. \ Kaspers, E.J. \ 2013
  De Dijksterkte Analyse Module (DAM) is een geautomatiseerde rekenmodule voor stabiliteitsberekeningen van waterkeringen. Op basis van DAM is door ingenieursbureau Witteveen+Bos en Deltares een nieuwe methodiek van leggervervaardiging voor waterkering ...
  help
  Building with Nature in stedelijke gebieden \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Balla, A. \ Beumer, V. \ Groot, H. \ 2015
  Building with Nature is gericht op duurzame oplossingen door integratie van water(bouwkundige) infrastructuur, natuur en maatschappij. Building with Nature is reeds met succes toegepast in kust-, meren- en rivierprojecten in binnen- en buitenland. Er ...
  help
  Vis, daar zit (nog) een staartje aan : visstand als kwaliteitselement \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kruitwagen, G. \ Mee Chan, P. \ Meier, M. \ 2015
  De positie van de vis is radicaal gewijzigd. Daar waar de vis in vroegere jaren veelal onder het wateroppervlak bleef en slechts een bijkomend verschijnsel binnen het waterbeheer was, is de vis nu een belangrijke indicator voor de ecologische waterkw ...
  help
  Prestatiemonitoring full-scale 1-STEP filter op rwzi Horstermeer: vergaande verwijdering van nutriënten en microverontreinigingen uit rwzi-effluent \ WT-afvalwater [Artikel]
  Dekker, A. \ Zijlstra, W. \ Piekema, P. \ Bechger, M. \ 2014
  Strengere effluenteisen voor rwzi Horstermeer en de toenemende bezorgdheid om microverontreinigingen waren de aanleiding voor de ontwikkeling van het 1-STEP filter. In de zomer van 2012 is de full-scale filterinstallatie op rwzi Horstermeer opgestart ...
  help
  Verkenning van ontwerprichtlijnen voor inzameling en afvoer van grijswater bij gescheiden sanitatiesystemen \ WT-afvalwater [Artikel]
  Bijl, K. \ Kate, F. ten \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Langeveld, J. \ Oomens, A. \ 2014
  Waterschap Groot Salland en gemeente Deventer voeren binnen het Europese INNERS-project sinds 2009 onderzoek uit naar de haalbaarheid van gescheiden inzameling van zwart en grijs water op huis- en wijkniveau. Vanuit het onderzoek Duurzame Energie Uit ...
  help
  Meten in de riolering: kosten versus baten? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Meijer, D.H. \ Niet, A.C. de \ Clemens, C.H. \ Vruggink, M. \ Borghuis, W. \ 2014
  Steeds meer gemeenten voeren metingen uit in de riolering. Meten wordt al snel gezien als kostbaar, want de baten zijn vaak niet gekwantificeerd. Dit artikel gaat in op de aanpak van het sinds 2009 uitgevoerde meetproject in de riolering van de gemee ...
  help
  'Je leert elkaars belangen kennen' : ontvlechting van polder en boezem in RijswijkBuiten : thema samenwerken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Valkenburg, L. \ Thewissen-Groet, A. \ Korf, J. \ 2014
  In de gemeente Rijswijk zijn de eerste nieuwbouwwoningen van het grootschalige ontwikkelingsplan RijswijkBuiten opgeleverd. Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor het Hoogheemraadschap van Delfland een bijzondere woonwijk, omdat aanpassing van h ...
  help
  Meten is weten en hoe te beheren : grondwatermonitoring Getsewoud \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Bouma, N. \ Kuiper, E. \ Gerritsen, R. \ Klein, J. \ 2013
  Met de aanleg van een drainagestelsel alleen wordt grondwateroverlast niet voorkomen. De ervaring in Getsewoud leert dat zorgvuldigheid bij ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van belang zijn en dat monitoringsresultaten kunnen worden benut om het o ...
  help
  Netwerk pleit voor experiment en expertise \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Velde, R. vsn der \ Ven, F. van de \ 2014
  Expertnetwerk Riolering is de verzamelnaam van rioleurs van een achttal ingenieursbureaus, die lid zijn van de brancheorganisatie NLingenieurs. In dit netwerk wordt kennis gedeeld en er wordt nagedacht over uitdagingen waar de watersector voor staat. ...
  help
  Vispassage en watermolen samen één geheel \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Worm, T.M. \ Kerkhoff, M. \ 2013
  De vispassage en de naastgelegen watermolen in de Vierlingsbeekse Molenbeek vormen samen één geheel. Ondanks de passage kan de molen nog altijd elektriciteit opwekken. Het project is uitgevoerd onder het programma Natuurlijke Grenswateren. Hierin wer ...
  help
  Calamiteitenbestrijding bij rioolincidenten \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Korpel, M. \ Hartemink, J. \ Bosch, M. \ 2013
  Met enige regelmaat verschijnen er berichten in de media over incidenten of calamiteiten in, om, bij of met het (pers)riool. Dit soort calamiteiten heeft een grote impact op de omgeving en gaat vaak gepaard met ernstige milieuschade, stankoverlast, e ...
  help
  Werken met Engineer&Construct bij Ruimte voor de Rivier \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Lansink, J. \ 2013
  Bij Ruimte voor de Rivier Deventer wordt sinds 2 jaar gewerkt op basis van een Engineer&Construct-contract. De systeemgerichte contractbeheersing vereist van de opdrachtgevende waterschappen een andere houding dan ze van oudsher gewend zijn.
  help
  Banscheiding is weer leefgebied van bijzondere planten en dieren : hoogwaardige natuurontwikkeling op voormalige stortplaats in het Ilperveld \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Hogeweg, N. \ Egbring, G. \ Riet, B. van de \ Westendorp, P-J. \ 2013
  De Banscheiding is een oude en bijzondere watergang in het Natura 2000-gebied 'het Ilperveld'. Door ernstige chemische vervuiling van de waterbodem en oevers was sanering nodig. Hierbij is rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde en het opt ...
  help
  Een kijkje in de toekomst van de waterketen: Scenario Planning Waterketen 2023 \ WT-afvalwater [Artikel]
  Hart-van As, N. 't \ Nieuwehuijzen, A. van \ Vlasblom, W. \ Jansen, E. \ Schut, J. \ Otto, R. \ 2013
  Atos en Witteveen+Bos hebben recentelijk in eigen opdracht en onafhankelijk de Scenario Planning Waterketen 2023 opgesteld om een kijkje te nemen in de toekomst van de organisaties en de technische staat van waterketen. Vastgesteld is dat de Nederlan ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.