Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Voedsel voor lepelaars [Boek]
  Altenburg & Wymenga, Ecologisch Onderzoek \ [1997]
  help
  Effecten van peilverlaging op kritische vissoorten en amfibieën in Polder Mastenbroek : een verkenning [Boek]
  Kersten, M. \ Ottburg, F.G.W.A. \ 2003
  help
  Bepaling referentie grondwaterstand met behulp van het AHN [Boek]
  Tuinen, E.S.J. van \ 2003
  help
  Natuurgericht beheer van dijken in Noord-Nederland : verslag van een studiedag op 23 augustus 2001 [Boek]
  Oosterveld, E.B. \ 2002
  help
  Onderzoek naar anti-verdrogingsmaatregelen in de Bakkeveensterbossen [Boek]
  Goede, A.F. de \ Hullenaar, J.W. van 't \ Altenburg, W. \ 1999
  help
  Onderzoek naar anti-verdrogingsmaatregelen in Rome en de Zomerpolder [Boek]
  Brongers, M. \ 2000
  help
  Eerste paluduct van Nederland: aquaduct De Galamadammen \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Schut, J. \ Wymenga, E. \ 2013
  In november 2007 is het aquaduct De Galamadammen geopend. Het aquaduct is ingericht als 'paluduct', waarbij een natte ecologische zone over het aquaduct is gelegd: een noviteit in Nederland. In 2009 is door Altenburg & Wymenga in het veld onderzocht ...
  help
  Kartering waterplanten Vinkeveense Plassen en Polder Demmerik [Boek]
  Goede, A.F de \ Jalving, R. \ Wymenga, E. \ 1999
  help
  Natuurvriendelijk onderhoud van hoofdwatergangen : advies aan het Waterschap Het Koningsdiep [Boek]
  Griffioen, R. \ Altenburg, W. \ 1994
  help
  Natuurwaarden in het Swette - gebied : ecologisch onderzoek in de herinrichting "Swette - De Burd" [Boek]
  Altenburg, W. \ 1995
  help
  De mogelijke invloed van woningbouw aan de zuidwestzijde van Beetsterzwaag op landschap, water, vegetatie en fauna [Boek]
  Wymenga, E. \ Spieksma, J. \ Schouwenaars, J. \ 1995
  help
  Better wetter: peildynamiek voor een vitale Friese boezem : werkdocument als voorbereiding op een projectvoorstel [Boek]
  Brongers, M. \ Belle, J. van \ 2008
  De laatste honderd jaar hebben grote veranderingen plaatsgevonden in het boezemsysteem. De natuurlijke peilfluctuaties zijn in de loop der jaren steeds kleiner geworden en de pieken duren steeds korter. Daarnaast zijn steeds meer boezemlanden en zome ...
  help
  Populatie dynamica van muskusratten : huidige en alternatieve strategieën van bestrijding in Nederland [Boek]
  Bos, D. \ Belle, J. van \ Goedhart, P.W. \ Wieren, S. van \ Ydenberg, R. \ 2009
  Er is behoefte aan een modelmatige benadering van de muskusrattenproblematiek, uitgevoerd in samenhang met de eventueel uit te voeren veldproeven. Met als doel: beter onderbouwd bestrijden, effectiever in termen van tijd en geld en met zo mogelijk ve ...
  help
  Referenties en concept-maatlatten voor meren voor de Kaderrichtlijn Water [Boek]
  Altenburg, W. \ Molen, D.T. van der \ 2004
  De werkzaamheden voor de formulering van de ecologische referenties en maatlatten zijn uigevoerd door tientallen experts op het gebied van de aquatische ecologie. In totaal zijn voor 42 natuurlijke watertypen de ecologische referenties uitgewerkt, en ...
  help
  Referenties en maatlatten voor meren ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water [Boek]
  STOWA \ 2003
  In dit rapport zijn de KRW watertypen aan de Natuurdoeltypen gekoppeld en zijn relevante delen van de tekst van het Handboek Natuurdoeltypen en het daaraan ten grondslag liggende Aquatische Supplement overgenomen. Deze algemene beschrijvingisaangevul ...
  help
  Het voorkomen van de kievitsbloem in de oeverlanden van het Zwarte Water bij verschillende typen graslandgebruik : natuurwetenschappelijk onderzoek voor de evaluatie van het beheersplan Oeverlanden Zwarte Water - I: De uitgangssituatie in 1990 [Boek]
  Altenburg, W. \ Brongers, M. \ Heide, Y. van der \ 1991
  In hoeverre kunnen de thans voorkomende Kievitsbloempopulaties zich bij de verschillende beheersvormen handhaven dan wel uitbreiden, m.a.w., in welke mate treedt verjonging op van de thans aanwezige Kievitsbloempopulatie bij verschillende typen grasl ...
  help
  Verbetering visintrek Friese kust : projectvoorstel [Boek]
  Brenninkmeijer, A. \ Wymenga, E. \ 2007
  Door een scala aan ingrepen zijn in het verleden intrekmogelijkheden voor trekvissen als paling en stekelbaars langs de Friese kust verloren gegaan. In 2000 is begonnen met het verbeteren van de visintrek door een vispassage bij Roptazijl. In dit pro ...
  help
  Proefverkweldering Noard-Fryslân bûtendyks : evaluatie kwelderherstel 2000-2005 [Boek]
  Duin, W.E. van \ Esselink, P. \ Bos, D. \ Klaver, R. \ Verweij, G. \ Leeuwen, P.W. van \ 2007
  It Fryske Gea heeft in 2000 een van de zomerpolders in Noord Friesland met drie doorgravingen van de zomerkade 'ontpolderd'. De evaluatie van deze ontpoldering geeft aan dat de verkweldering volgens plan is verlopen en dat de door sommigen gevreesde ...
  help
  Muskusratten zonder bestrijding? : ontwerp van een onderzoek aan de gevolgen van tijdelijk niet bestrijden [Boek]
  Bos, D. \ Tuenter, T. \ 2007
  De Landelijke Coördinatie Commissie Muskusrattenbestrijding heeft een vooronderzoek laten uitvoeren naar de mogelijk effecten in het veld van het tijdelijk niet vangen van muskusratten. Men komt uit op een onderzoek van vier jaar, met een proefgebied ...
  help
  Waterberging in de kop fan 'e Bloksleatpolder : verslag van een praktijkproef in een natuurgebied [Boek]
  Leeuw, C.C. de \ Wymenga, E. \ 2004
  In Laag-Nederland is in de periode 2000-2003 onderzoek verricht naar de effecten van waterberging in een winterpolder, die beheerd wordt als natuurreservaat door Staatsbosbeheer en daarnaast verpacht wordt als wei- en/of hooiland. Het doel van de pra ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.