Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  KRW en gemeenten, leren door doen! : consortium zoekt inzicht in KRW-opgave [thema Stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Brochure Kaderrichtlijn Water, de vaart erin!
  Pui Mee Chan \ Rossen, W. \ Dekker, G. \ 2006
  In een uniek consortium van 19 partijen wordt ervaring opgedaan met de KRW en gemeenten. Doel van het project is inzicht verkrijgen in de nu nog vaak onduidelijke KRW-opgave van gemeenten en hun rol bij de totstandkoming van het Stroomgebiedsbeheersp ...
  help
  Klimaatverandering in stedelijke gebieden : een inventarisatie van bestaande kennis en openstaande kennisvragen over effecten en adaptiemogelijkheden [Boek]
  Drunen, M. van \ Lasage, R. \ Brinkman, S. \ 2007
  Toename van wateroverlast, verdroging en hitte in steden zijn de belangrijkste effecten van klimaatverandering in stedelijk gebied. Ook heeft klimaatverandering effect op waterveiligheidsrisico’s. Met name in de lage delen van Nederland, waaronder de ...
  help
  Waterveiligheid en klimaatbestendigheid in breder perspectief [Boek]
  Aerts, J. \ Brinkman, S. \ 2007
  Dit document geeft een overzicht van de effecten van klimaatverandering en onze veiligheid tegen overstromingen. Er wordt een schets gemaakt welke ruimtelijke, bestuurlijke en technische mogelijkheden gecreëerd moeten en kunnen worden om Nederland ve ...
  help
  Werkwijzer MKBA in de regio [Boek]Website MKBA in de regio, ondersteuning bij het kiezen en hanteren van economische instrumentarium
  Sterk Consulting \ 2007
  Hoeveel kost het waterbeheer dan eigenlijk en hoeveel levert het nu eigenlijk op? Met deze werkwijzer wordt de regionale waterbeheerder aan de hand genomen om die economische informatie te generen die de besluitvorming verder kan verbeteren. Zo wordt ...
  help
  MKBA in de regio : pilot Boontuinen en Mortelbeek [Boek]Website MKBA in de regio, ondersteuning bij het kiezen en hanteren van economische instrumentarium
  Sterk Consulting \ 2007
  Eén van de waterwegen die van invloed is op de waterstand en eventuele wateroverlast in Breda is de Aa of Weerijs. Bovenstrooms van Breda doet zich de gelegenheid voor om enkele kleine waterbergingslocaties te realiseren. De planvorming hiervoor is a ...
  help
  Interactieve uitvoering van beekherstel in Vaassen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Evers, J. \ Koppel, Z. van de \ 2009
  Wanneer draagvlak bestaat voor een plan, geldt dat niet automatisch voor de uitvoering ervan. Tijdens de planvorming en uitvoering van het project Vaassense beken van Waterschap Veluwe is daarom een interactieve uitvoering toegepast. Dit houdt in dat ...
  help
  Klimaatadaptie en economie [Boek]
  Rietveld, P. \ 2009
  Dit essay gaat over adaptatie aan klimaatverandering. Met een economische bril zal worden gekeken naar de vraagstukken die klimaatverandering met zich meebrengt en hoe de economie zich op de meest rendabele manier kan aanpassen. De andere kant van de ...
  help
  Van neerslag tot schade - Eindrapport [Boek]
  Klopstra, D. \ Kok, M. \ 2009
  Het voorliggend rapport betreft het overkoepelende eindrapport van het onderzoek "Van neerslag tot schade", en geeft hoodlijnen van de zes deelonderzoeken. Dit project geeft antwoord op de vraag of de normen voor overstroming en wateroverlast, in rel ...
  help
  Over ‘koude lassen’: interactieve uitvoering (1) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Geldof, G. \ Versteeg, E. \ Valkman, R. \ 2010
  Of het nu gaat om grote deltawerken, waterberging in achtertuinen, natuurontwikkeling of innovaties in de waterketen: ideeën zijn er genoeg. Wie de H2O’s van afgelopen jaren doorbladert, ontwaart een wereld aan concepten, waarmee watersystemen duurza ...
  help
  Van neerslag tot schade - Publieke percepties van het risico op overstromingen en wateroverlast [Boek]
  Terpstra, T. \ 2008
  Het rapport beschrijft een onderzoek naar de publieke perceptie van het risico op overstromingen (falen van primaire en regionale waterkeringen) en wateroverlast door hevige regen. Naast deze risicopercepties is onderzoek gedaan naar de mate, waarin ...
  help
  Van neerslag tot schade - Deelrapport 4: Samenhang normen overstromingen en wateroverlast Delfland [Boek]
  Bakker, M. \ 2009
  Dit deelrapport 4 dient als naslagwerk voor de uitgevoerde berekeningen en analyses betreffende de overstromingskans voor de primaire en regionale waterkeringen van Delfland, op basis waarvan in het eindrapport 'Van neerslag tot schade' conclusies zi ...
  help
  Ontwatering in stedelijk gebied [Boek]
  Beter bouw- en woonrijp maken, SBR \ 2007
  Bouwgrond met een goede grondslag wordt steeds schaarser in Nederland. Gemeenten en ontwikkelaars zijn door de alsmaar aanhoudende vraag naar nieuwbouwwoningen en bedrijventerreinen gedwongen bouwgrond te benutten die relatief minder geschikt is voor ...
  help
  Routeplanner naar een klimaatbestendig Nederland - 1: Nulmeting [Boek]
  Kwadijk, J. \ Klijn, F. \ Drunen, M. van \ Groot, D. de \ Teisman, G. \ Opdam, P. \ Asselman, N. \ 2006
  In dit rapport is voor het eerst getracht op een systematische wijze de vraag te beantwoorden hoe bestendig Nederland is tegen klimaatverandering – en tegen de daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging. Daarbij zijn de recent gepubliceerde klimaatsce ...
  help
  Deltacommissie pleit voor watergebiedsontwikkeling : voorkomen is beter dan genezen \ Waterwonen [Artikel]
  Simons, J. \ 2008
  De Deltacommissie pleit voor een een Deltafonds om de financiering zeker te stellen. Dat betekent vrij baan voor gebiedsontwikkeling rondom het water en dat is veel beter dan ad hoc beslissingen die direct na een ramp genomen worden en waarvoor de aa ...
  help
  Leidraad voorlichting bij evacuaties in hoogwatersituaties en bij overstromingen [Boek] - Versie 2.0
  2007
  De Leidraad bestaat uit twee onderdelen, het deel met Ervaringen met hoogwater 1993/1995 en de orkaan Katrina (deel I) en het Draaiboek Voorlichting (deel II). Het Ervaringendeel gaat dieper in op de generieke (crisis)lessen die kunnen worden getrokk ...
  help
  Inspelen op verandering : naar een robuuste en flexibele strategie voor waterbeheer : eindrapportage van de pilotstudie perspectieven in integraal waterbeheer [Boek]
  Valkering, P. \ 2008
  Het project ‘Perspectieven in Integraal Waterbeheer’ gaat over het ontwikkelen van een nieuw type scenario’s voor waterbeheer. In deze scenario’s is aandacht voor diverse onzekere ontwikkelingen (klimaat, ruimte, economie enzovoort), en ook expliciet ...
  help
  Creating a water-robust urban environment : an approach for the Netherlands [Presentatie]
  Ven, F.H.M. van de \ 2009
  Frans van de Ven (2009). Creating a water-robust urban environment, An approach for the Netherlands, presented at the Holland Climate House, on December 8 COP15, Copenhagen, Deltares / TU Delft.
  help
  De zoete smaak van zilte gewassen \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
  Maanen, G. van \ 2009
  Onze voedselproductie is vrijwel uitsluitend gebaseerd op zoet water slurpende gewassen, terwijl landbouwgronden verzilten. Gewassen zouttoleranter maken, lijkt dè oplossing. Daarom pleit de Amsterdamse ecoloog Jelte Rozema voor een echte koerswijzig ...
  help
  "Programmamanagement moet programma faciliteren, niet omgekeerd" : programma Leven met Water stopt per 1 april, kennis druppelt door \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2010
  In het besef dat de oude manier van omgaan met water (dijken en gemalen, water zo snel mogelijk afvoeren) in de toekomst wel eens niet afdoende zou kunnen zijn, werd in het Nationaal Bestuursakkoord Water in 2002 het initiatief ‘Leven met Water’ voor ...
  help
  Waterplan Nijmegen: interactieve uitvoering als nieuw concept \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Geldof, G. \ Luijten, J. \ Gijzel, T. \ Beurden, E. van \ 2002
  Ruim een jaar geleden werd het waterplan voor Nijmegen feestelijk vastgesteld, een plan dat richtinggevend is voor het waterbeheer in en rond Nijmegen voor de komende tien jaar. Het werd op 27 juni 2001 ondertekend door acht waterpartners. De uitvoer ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.