Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Wereldprimeur: geotextiel in dijk voorkomt piping : waterhuishouding & waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Berg, S. van den \ Damen, P. \ Förster, U. \ 2015
  Piping is voor veel dijken in Nederland een dominant faalmechanisme gebleken. Nieuwe inzichten leren ons dat de bestaande toets- en ontwerpregels dit mechanisme onderschatten en een deel van de Nederlandse waterkeringen minder sterk is dan voorheen w ...
  help
  Een Europese onderzoeksagenda voor het bodem-sediment-watersysteem in relatie tot landgebruik : INSPIRATION \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Maring, L. \ Brils, J.M. \ Boekhold, A.E. \ Cleen, M.P.T.M. de \ Molenaar, N.J. \ 2015
  Op 1 maart 2015 is het driejarige Europese Horizon2020-project INSPIRATION gestart. Hierin wordt een Europese strategische onderzoeksagenda ontwikkeld voor het natuurlijk systeem, landgebruik en landbeheer. In deze agenda wordt gekeken naar de wijze ...
  help
  Boostergemalen en reinigingstechnieken : belangwekkende bijeenkomst \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Kooij, K. \ 2015
  Onlangs organiseerde Deltares voor de CAPWAT community of practice een bijeenkomst waar twee onderwerpen centraal stonden: Boostergemalen en Reinigingstechnieken voor rioolpersleidingen.
  help
  Van foto naar film : modern doelmatig waterkeren : thema Dijken en delta \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Heijer, F. den \ 2014
  De recente Deltabeslissing waterveiligheid met de nieuwe normering biedt meer flexibiliteit in waterkeringbeheer dan het oude normenstelsel. De zorgplichtige biedt gelegenheid om de ervaring en inspectie van de waterkeringbeheerder sterker te verbind ...
  help
  Economische activiteiten afwegen met ecosysteemdiensten : duurzaam benutten of beschermen van de ecosysteemdiensten? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Vermooten, J.S.A \ Lijzen, J.P.A. \ Meulen, S. van der \ Rutgers, M. \ Broers, H.P. \ Boer, E. de \ 2015
  In het dichtbevolkte Nederland neemt de drukte in de ondergrond toe, doordat we meer gebruik maken van de ondergrond voor activiteiten zoals grondwateronttrekking, warmtekoudeopslag en infrastructuur. Beleidmakers en beslissers hebben behoefte aan ee ...
  help
  Van stedelijke helofytenfilters naar functionele wetlands \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Moinier, S. \ Beumer, V. \ Ven, F.H.M. van de \ 2013
  Het gebruik van helofytenfilters voor waterzuivering gebeurt wereldwijd, maar in Nederland heerst er scepsis over de effectiviteit van deze systemen. Deltares analyseerde 49 (stedelijke) helofytenfilters in Nederland, Amerika en Australië op werking, ...
  help
  Toolbox voor dijkingenieur 2.0 \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Vastenburg, E.W. \ Maccabiani, J. \ Noort, J. \ 2013
  Deltares en Stowa hebben het pakket DAM, Dijksterkte Analyse Module, ontwikkeld. Deze module heeft het standaard rekenwerk geautomatiseerd. De aanleiding voor het ontwikkelen van DAM is de verplichte toetsing van de regionale keringen. In juni 2013 i ...
  help
  Eenduidige rekenmethode voor multifunctionele dijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Mechelen, J. van \ Meurs, G. van \ Voorendt, M.Z. \ 2014
  Multifunctionele waterkeringen beschermen niet alleen het achterland tegen overstromingen (primair), maar hebben vaak een tweede belangrijke functie (secundair). Denk aan bebouwing op of in een dijk. De secundaire functie komt voort uit de toenemende ...
  help
  Inzicht in functionaliteit van dijkmonitoringssystemen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Vries, G. de \ Koelewijn, A.R. \ Bruijn, H.T.J. de \ 2013
  Stichting IJkdijk heeft met haar partners in 2012 de All-in one Sensor Validatie Test (AIO SVT) uitgevoerd. Een onderzoek waarbij 3 proefdijken op meerdere faalmechanismen konden bezwijken. De deelnemers konden voorspellingen doen over de ontwikkelin ...
  help
  Automated engineering bij het opstellen van leggers \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Spaargaren, G.R. \ Vastenburg, E.W. \ Sluiter, D. \ Kaspers, E.J. \ 2013
  De Dijksterkte Analyse Module (DAM) is een geautomatiseerde rekenmodule voor stabiliteitsberekeningen van waterkeringen. Op basis van DAM is door ingenieursbureau Witteveen+Bos en Deltares een nieuwe methodiek van leggervervaardiging voor waterkering ...
  help
  Zettingsvloeiing tegengaan met innovatieve methoden \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Berg, F.P.W. van den \ Velde, H. van de \ Goelema, G.J. \ Saathof, K. \ 2013
  N.a.v. kosteroverschrijdingen van het 2e hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP2) is door de commissie Ten Heuvelhof geconstateerd dat deze overschrijdingen o.a. zijn te wijten aan een combinatie van de 100 procent rijkssubsidie en de tijdsdruk. Dit le ...
  help
  Verborgen kennis over be- en ontluchters \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Kooij, K. \ 2014
  Veel kennis over be- en ontluchters zit in de markt en in ervaringen van gebruikers. Om die vaak verborgen informatie ten volle te kunnen benutten moet er meer samengewerkt worden. Kennisuitwisseling is essentieel. Daarnaast is er behoefte aan een ge ...
  help
  De lange mars naar innovatie bij corrosietoeslag \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Meurs, G.A.M. van \ Senhorst, H. \ Epema, W. \ 2014
  Jaren is gekozen voor extra dikke planken om de vermeende corrosie en de daarmee gepaard gaande functieafname te compenseren. Recent bracht het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) in een advies deze waarden sterk terug. Momenteel loopt een proefj ...
  help
  MKBA's voor waterveiligheid en zoetwater \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
  Kind, J. \ Reinhard, S. \ Wooning, A. \ Zwaneveld, P. \ 2014
  Een MKBA op het terrein van waterbeheer vergt samenwerking tussen technisch specialisten en econoomen. Binnen het Deltaprogramma heeft de MKBA-uitvoering een centrale rol gespeeld bij de evaluatie van maatregelen om de zoetwatervoorziening en waterve ...
  help
  Building with Nature in stedelijke gebieden \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Balla, A. \ Beumer, V. \ Groot, H. \ 2015
  Building with Nature is gericht op duurzame oplossingen door integratie van water(bouwkundige) infrastructuur, natuur en maatschappij. Building with Nature is reeds met succes toegepast in kust-, meren- en rivierprojecten in binnen- en buitenland. Er ...
  help
  Thema dijken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Weeren, B.-J. van \ Buuren, A. van \ Ellen, G.-J. \ Moerman, A. \ Bos, M. \ Jongejans, R. \ Jolink, E. \ Koning, J. de \ 2015
  Zeven artikelen in dit themanummer over dijken: 1) Leendert de Boerspolder, 14 oktober 2015, 6.30 uur: Veendijk bezweken, proef geslaagd!: 2) Verder kijken dan de dijken: opbrengsten en lessen uit pilots meerlaagsveiligheid. 3) Beukende golven: Delta ...
  help
  Ondergrondse waterberging biedt veel voordelen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Schans, M. van der \ Paalman, M. \ Hoogvliet, M. \ Broks, K. \ Paauwe, C. \ 2015
  Benutting van de bergingscapaciteit van de diepere ondergrond kan een oplossing bieden voor het beperken van wateroverlast in stedelijk gebied. De opgebouwde ondergrondse zoetwaterbuffer is in droge perioden te benutten als irrigatiewater voor de lan ...
  help
  Werken aan waterveiligheid gezamelijke opgave \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Buuren, A. van \ Ellen, G.J. \ Leeuwen, C.W.G.J. van \ Popering-Verkerk, J. van \ 2015
  Uit de lerende evaluatie van drie pilots 'meerlaagse veiligheid' blijkt dat beheer van overstromingsrisico's een integrale, maatschappelijke opgave is. Deze ligt niet alleen op het bordje waterbeheerders. Het gevolg is dat het belangrijk is om de ove ...
  help
  Piping en een heterogene ondergrond, wat nu? \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Berg, S. van den \ Koopmans, R. \ Taal, L. \ Visser, M. de \ Wiersma, A. \ 2015
  Piping is voor veel dijken in Nederland een dominant faalmechanisme. Bestaande toets- en ontwerpregels onderschatten dit mechanisme. Vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is daarom een Project Overstijgende Verkenning (POV) opgenomen naar ...
  help
  Waterbeheerder ontdekt belang van de bodem : Project Goede grond voor een Duurzaam Watersysteem \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Groenendijk, P. \ Schipper, P.N.M. \ Swart, B. \ Janssen, G.M.C.M. \ Zanen, M. \ Talsma, M.J.G. \ 2015
  Landbouwbodems hebben voor water een belangrijke spons- en zuiverende werking. De conditie van landbouwbodems staat onder druk, maar bodemverbeterende maatregelen bieden veel potentie. De waterbeheerders ontdekken de potentie voor hun wateropgaven, m ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.