Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 1243

  • help
  • uw selectie
  • export
   U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==951
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Regioscan zoetwatermaatregelen : verkennen van het perspectief van kleinschalige zoetwatermaatregelen voor de regionale zoetwateropgave [Boek]
  Delsman, Joost \ Boekel, Erwin \ Reinhard, Stijn \ Winkel, Tine te \ Loon, Arnaud \ Bartholomeus, Ruud \ Mulder, Martin \ Massop, Harry \ Polman, Nico \ Schasfoort, Femke \ 2018
  De Regioscan zoetwatermaatregelen brengt de bijdrage in beeld die lokale maatregelen kunnen leveren aan het opheffen van regionale zoetwatertekorten. Dit helpt bij de ontwikkeling van een zoetwaterstrategie. Het rapport bevat meer informatie en achte ...
  help
  Regioscan Zoetwatermaatregelen : beperken watervraag landbouw door kleinschalige maatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Delsman, J.R. \ Reinhard, A.J. \ Winkel, T. te \ Loon, A.H. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Bartholomeus, R.P. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Polman, N.B.P. \ Schasfoort, F.E. \ Jeuken, A.B.M. \ 2018
  Omdat zoetwatertekorten steeds talrijker worden, zoeken waterbeheerders met landbouwers naar manieren om de vraag te verminderen. Onbekend is in hoeverre kleinschalige maatregelen kunnen bijdragen aan de regionale zoetwateropgave en tegen welke koste ...
  help
  Nieuwe overwegingen voor maaibeheer met vlakdekkende informatie over vegetatie \ H2O online [Artikel]
  Penning, E. \ Noorlandt, R. \ Berends, K. \ Fraaije, R. \ Eertwegh, G. van den \ 2018
  Vlakdekkende informatie geeft inzicht in de daadwerkelijk aanwezige vegetatie in een stuwpand en het effect hiervan op de doorstroomcapaciteit. Met een multispectrale camera is de ruimtelijke verdeling van vegetatie over een proeftraject in kaart geb ...
  help
  Potenties voor herstel getijdenatuur in het Haringvliet, Hollands Diep en de Biesbosch [Boek]
  Wijsman, Jeroen \ Escaravage, Vincent \ Huismans, Ymkje \ Nolte, Arno \ Wijk, Remi van der \ Wang, Zheng Bing \ Ysebaert, Tom \ 2018
  In verband met de verwachte positieve effecten op de natuur, met name het herstel van vismigratie, gaan vanaf 2018 de Haringvlietsluizen op een kier. Als gevolg van deze aanpassing kan er tijdens vloed zoutwater binnendringen in het westelijk deel va ...
  help
  Handreiking Plaxis : achtergrond en aandachtspunten bij beoordeling van een Plaxis eindig elementen model [Boek]
  Post, M. \ Teunissen, J.A.M. \ Holscher, P. \ 2018
  Deze rapportage geeft een handreiking (HR) voor het eindige elementen programma Plaxis. In deze HR worden de achtergronden en aandachtspunten besproken die relevant zijn voor de beoordeling van een Plaxis EEM model. Deze HR kan door RWS als naslagwer ...
  help
  Grasdag regio Noord [Boek]
  2018
  In het nieuwe beoordelingsintrumentarium WBI2017 staan voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit van de grasbekleding. De zode is gesloten, open of fragmentarisch. Je kunt dit vaststellen door visuele inspectie en het steken van een plag. Ti ...
  help
  Statistical modelling of Fat, Oil and Grease (FOG) deposits in wastewater pump sumps \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Nieuwenhuis, E. \ Post, J. \ Duinmeijer, A. \ Langeveld, J. \ Clemens, F. \ 2018
  The accumulation of FOG (Fat, Oil and Grease) deposits in sewer pumping stations results in an increase in maintenance costs, malfunctioning of pumps and, a potential increase of wastewater spills in receiving open water bodies. It is thought that a ...
  help
  Impact van industriële afvalwaterzuivering installaties op Nederlands oppervlaktewater en drinkwaterbronnen \ H2O online [Artikel]
  Wezel, A.P. van \ Hurk, F. van den \ Sjerps, R.M.A. \ Meijers, E.M. \ Roex, E.W.M. \ Laak, T.L. ter \ 2018
  De laatste jaren is steeds meer bekend geworden over de stoffen die via RWZI-effluent in het oppervlaktewater, en daarmee in bronnen voor drinkwater terechtkomen. Over de samenstelling van het effluent van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties ...
  help
  Rheological characterisation of concentrated domestic slurry \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Thota Radhakrishnan, A.K. \ Lier, J.B. van \ Clemens, F.H.L.R. \ 2018
  The much over-looked element in new sanitation, the transport systems which bridge the source and treatment facilities, is the focus of this study. The knowledge of rheological properties of concentrated domestic slurry is essential for the design of ...
  help
  Bodemvocht uit satellietdata: wat kan de Nederlandse waterbeheerder ermee? \ H2O online [Artikel]
  Velde, R. van der \ Benninga, H.-J. \ Pezij, M. \ Augustijn, D. \ Carranza, C. \ Ploeg, M. van der \ Hendriks, D. \ 2018
  Het onderzoeksproject ‘Optimizing Water Availability with Sentinel-1 Satellites’ heeft als doel te onderzoeken hoe satellietdata gebruikt kan worden in het Nederlandse waterbeheer. Het onderzoek laat zien dat de satelliet Sentinel-1 buiten het groeis ...
  help
  Naar een grondiger begrip van vegetatievestiging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Poppens, D. \ Willemsen, P. \ Borsje, B. \ Vries, M. de \ Zhu, Z. \ Dankers, P. \ Hulscher, S. \ 2018
  Voor een succesvolle vestiging van kwelderplanten is erosie een betere indicator dan bodemschuifspanning.
  help
  Ecologische sleutelfactor organische belasting : hoofdrapport [Boek]
  Tanis, Hans \ Fennema, Marieke \ Brederveld, Bob \ Jaarsma, Nico \ Droog, Martin \ Aalderink, Hans \ Langeveld, Jeroen \ 2018
  De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse.Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalenvan realistische waterkwalite ...
  help
  POV drainagetechnieken : een publicatie van de POV macrostabiliteit en de POV-piping [Boek]
  Meurs, G.A.M. van \ Niemeijer, J. \ Meerten, J.J. van \ Langhorst, O.S. \ Meuwese, H.D.C. \ 2018
  Of de faalmechanismen macrostabiliteit en piping optreden, is mede afhankelijk van de waterspanning in de dijk en in de ondergrond. De aanleg van een drainagesysteem zorgt voor een verlaging van de waterspanning. In opdracht van de Projectoverstijgen ...
  help
  WALRUS gebruikersmiddag [Congresverslag]
  2018
  WALRUS, de Wageningen Lowland Runoff Simulator, is een ruimtelijk geïntegreerd neerslag-afvoermodel voor stroomgebieden met ondiep grondwater. WALRUS wordt o.a. gebruikt voor operationele hoogwatervoorspellingen of als referentiemodel.
  help
  Bodemdaling in het kustfundament en de getijdenbekkens : door geologische processen en menselijke activiteiten [Boek]
  Hijma, Marc \ Kooi, Henk \ 2018
  In het gehele kustfundament en in de getijdenbekkens vindt bodemdaling plaats en deze draagt bij aan relatieve zeespiegelstijging (de som van absolute zeespiegelbewegingen en bodembewegingen). In de huidige rekenregel voor het vaststellen van het sup ...
  help
  Benutten van Natuurlijk Kapitaal : theoretische verkenning met gebruik van de casus Marker Wadden [Boek]
  2018
  Het doel van deze theoretische verkenning is: Het inzichtelijk maken van het benutten van natuurlijk kapitaal bij een infrastructurele maatregel , zoals Marker Wadden, voor Rijkswaterstaat en haar stakeholders met behulp van het Natural Capital Proto ...
  help
  COASTAR : verkenning waterbank Westland [Boek]
  Stofberg, S.F. \ Zuurbier, K.G. \ 2018
  De waterbank is één van de ideeën die binnen het COASTAR TKI-project worden verkend. Dit rapport richt zich op de mogelijkheden tot implementatie in het tuinbouwgebied in het Westland. De waterbank is een tweeledig concept: enerzijds een fysieke wate ...
  help
  Het toepassen van ijzerzand voor een betere waterkwaliteit in de bollenteelt : beschikbare technieken om fosfaat uit een bollenperceel af te vangen met ijzerzand [Brochure]
  2018
  De bloembollensector vormt een belangrijk onderdeel van de Nederlandse land- en tuinbouw met een grote bijdrage aan innovaties, werkgelegenheid en export. Tegelijkertijd dragen de bedrijven in de bloembollensector bij aan emissies van gewasbeschermin ...
  help
  Ecologische sleutelfactoren bufferzone en waterplanten : tussenrapportage [Boek]
  Torenbeek, Reinder \ Grutters, Bart \ Geest, Gerben van \ Pot, Roelof \ 2018
  De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalen van realistische waterkwali ...
  help
  Uitwerking ecologische sleutelfactor organische belasting [Boek]
  2018
  Project ‘Uitwerking ecologische sleutelfactor organische belasting’, waarin een methodiek is ontwikkeld om de invloed van organische belasting op de waterkwaliteit in ‘stilstaande wateren’ te bepalen. 4 achtergrondrapporten: 1) Achtergronddocument: c ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.