Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 138

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==995
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Westdijk Bunschoten/Spakenburg: Toepassing Thermisch Gereinigde Grond (TGG) [Boek]
  Bruchem, R. van \ 2018
  Het Waterschap Vallei & Veluwe (WSVV) heeft de Westdijk in Bunschoten/Spakenburg versterkt om aan de huidige normen voor dijkveiligheid te gaan voldoen. Deze versterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De dijkversterking v ...
  help
  Handreiking KRW-doelen [Boek]
  Twynstra Gudde \ Witteveen+Bos \ RoyalHaskoningDHV \ Colibrie Advies \ 2018
  De Handreiking KRW-doelen geeft waterbeheerders duidelijke handvatten en een stappenplan voor het actualiseren van de ecologische doelen en bijbehorende maatregelpakketten die voor de Nederlandse oppervlaktewateren zijn opgesteld met het oog op Europ ...
  help
  Juridisch kader doelfasering, doelverlaging en afwenteling : KRW-verkenningsfase [Boek]
  Twynstra Gudde \ Witteveen+Bos \ RoyalHaskoningDHV \ Colibrie Advies \ 2018
  Hoofdstuk 2 gaat in op de KRW vanuit een juridisch perspectief. Het is als het ware het juridisch kader op Europees niveau. Relevante delen van de richtlijn zijn overgenomen met duiding van governance, doelstelling, doelen, doorwerking en instrumente ...
  help
  Onderzoek naar de effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen : ten behoeve van het behoud en herstel van habitattype H7140 (Natura 2000) [Boek]
  Diggelen, J.M.H. van \ Dijk, G. van \ Cusell, C. \ Belle, J. van \ Kooijman, A. \ Broek, T. van den \ Bobbink, R. \ Mettrop, I.S. \ Lamers, L.P.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2018
  In dit onderzoek is getracht om inzicht te krijgen wat de bijdrage van de (nog steeds te) hoge N-depositie is op de huidige kwaliteit en ontwikkeling van Overgangs- en trilvenen in Nederland. Daarbij is tevens beoordeeld hoe deze effecten zich verhou ...
  help
  Naar een grondiger begrip van vegetatievestiging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Poppens, D. \ Willemsen, P. \ Borsje, B. \ Vries, M. de \ Zhu, Z. \ Dankers, P. \ Hulscher, S. \ 2018
  Voor een succesvolle vestiging van kwelderplanten is erosie een betere indicator dan bodemschuifspanning.
  help
  Rivierklimaatpark IJsselpoort : notitie kansrijke oplossingsrichtingen : consultatieversie [Boek]
  Jong, W. de \ Bouma, J. \ Nijland, A. \ 2018
  In de MIRT-verkenning Rivierklimaatpark wordt via een integrale gebiedsaanpak een oplossing gezocht voor de ruimtelijke opgaven in het uiterwaardengebied van de IJssel tussen IJsselkop en Giesbeek. Binnen dit project, dat door de provincie Gelderland ...
  help
  Klimaatadaptatie in Rijnmond-Drechtsteden – leren van buitendijks gebied \ H2O online [Artikel]
  Gebraad, C. \ Barneveld, N. van \ Visch, J. van de \ Ledden, M. van \ 2018
  Door zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering neemt de kans op overstromingen toe. In de regio Rijnmond-Drechtsteden werken verschillende belanghebbenden samen aan waterveilig-heid onder de vlag van het Deltaprogramma. Bijzonder aan deze ...
  help
  Case study : international consulting water across borders \ Water governance [Artikel]
  Ommen, R. van \ 2018
  International consultancy in the water sector has changed over the past forty years, from pioneering in development cooperation projects of IFIs to company-driven business development with both public and private sector clients. As they positioned th ...
  help
  Handreiking natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten Grote Wateren [Boek]
  [ca. 2018]
  De focus van het onderzoek lag op systeemanalyse en procesaanpak. De eerste fase van het opstellen van de Handreiking is eind 2017 afgerond. Dit heeft geresulteerd in een beschrijving van de inhoudelijke analyse/ inventarisatie, de proces beschrijvin ...
  help
  Inrichtingsplan Leegveld : uitwerking in projectplan Waterwet [Boek]
  2018
  In opdracht van de provincie Noord-Brabant stelt het Waterschap Aa en Maas in samenwerking met Staatsbosbeheer, Provincie Noord-Brabant, de werkgroep Leegveld, de integrale gebiedscommissie Peelvenen en belanghebbenden het inrichtingsplan op voor de ...
  help
  De ondergrond ondoorgrondelijk? : visualisatie en schematisatie in 3D GIS \ H2O online [Artikel]
  Janssen, J. \ Voesenek, D. \ Hulzen, M. van \ 2018
  Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe normering voor de beoordeling van waterkeringen van kracht. Er wordt beoordeeld van grof naar fijn. De benodigde gegevens zijn verdeeld over verschillende bestandstypen en softwarepakketten. Dit maakt het lastig tot ...
  help
  Remineralisatie van reverse osmosis-permeaat bij de productie van drinkwater \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Veldt, D. van der \ Heidekamp, H. \ Laan, H. van der \ 2018
  Nederlandse drinkwaterproducenten stuiten steeds vaker op antropogene stoffen in het water dat ze winnen, zoals industriële stoffen, medicijnresten en bestrijdingsmiddelen. Hoewel aangetroffen concentraties nog laag zijn, bezinnen de bedrijven zich o ...
  help
  Poederkooldosering in actiefslib voor de verwijdering van microverontreinigingen \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Evenblij, H. \ Roeleveld, P. \ Kujawa-Roeleveld, K. \ Schuman, E. \ Man, A. de \ Mulder, M. \ 2018
  Watervervuiling met stoffen als medicijnresten, industriële verontreinigingen en bestrijdingsmiddelen is een groeiend probleem. Rioolwaterzuiveringen dragen met hun effluent bij aan de emissie van deze microverontreinigingen. Eén van de opties om dez ...
  help
  Handboek Dijkenbouw : uitvoering versterking en nieuwbouw [Boek]
  Halter, Werner \ Groenouwe, Ilse \ Tonneijck, Michel \ Vergeer, Ger \ Angremond, Kees d' \ 2018
  Al eeuwenlang worden er in Nederland dijken gebouwd; we zijn een volk dat voortdurend werkt aan de bescherming tegen hoogwater. Daarom bestaan er talloze leidraden, handreikingen en handboeken die gaan over de planvorming en het ontwerpen van dijkver ...
  help
  Kostenvergelijking Stadsdijken versus Zwarte water Kering : Update SSK ramingen [Boek]
  2017
  Ten behoeve van het besluitvormingsproces rondom de keuze voor wel of niet realiseren van de dijkversterking stadsdijken Zwolle of realisatie van Zwartewaterkering (ZWK) is een onderbouwde kostenvergelijking nodig voor beide integrale varianten. Voor ...
  help
  Herstel van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen, het Kalkmoeras in het bijzonder [Boek]
  Mars, Hans de \ Possen, Boy \ Delft, Bas van \ Weeda, Eddy \ Schaminée, Joop \ Wallis de Vries, Michiel \ 2017
  De opzet van het voor u liggende rapport vormt niet louter de verslaglegging van het Fase II onderzoek. Het is eerder de synthese van het uitgevoerde onderzoeksproject, waarbij met oog op de voorliggende kennisvragen ook direct gebruik is gemaakt van ...
  help
  Evaluatie Referentiemeetnet Terreincondities : het meetnet naar een nieuwe tijd [Boek]
  Possen, B.J.H.M. \ Paas-van Oort, M. \ 2017
  Wat heeft het Referentiemeetnet Terreincondities opgeleverd en wat kan het nog allemaal opleveren. Een evaluatie als het ware. Niet één waarbij getoetst wordt aan een set van vooraf bepaalde criteria, maar één waarbij de balans wordt opgemaakt. Daarb ...
  help
  Instrumenten voor ecologische diagnose en effectvoorspelling : een overzicht van de huidige Nederlandse situatie [Boek]
  Hootsmans, Michiel \ Knoben, Roel \ Leerdam, Ton van \ 2017
  Deze studie biedt een overzicht van een aantal bestaande instrumenten voor ecologische diagnostiek. Inzicht in allerlei meer verfijnde, soortspecifieke habitat aspecten is nog tamelijk beperkt. Naast bijvoorbeeld eutrofiëringsproblematiek bepalen dez ...
  help
  Plan van aanpak : hydromorfologische verbetering Eems Dollard Estuarium [Boek]
  Dekkers, P. \ Maren, B. van \ Schmidt, C. \ [ca. 2017]
  In dit Plan van Aanpak wordt aangegeven welke kennis m.b.t. hydromorfologische processen vergaard moet worden om maatregelen goed te kunnen definiëren en beoordelen. Tevens wordt in dit Plan van Aanpak aangegeven welke maatregelen, met de kennis van ...
  help
  PACAS - poederkooldosering in actiefslib voor verwijdering van microverontreinigingen [Boek]
  Berkhof, David \ Boersma, Anne \ Evenblij, Herman \ Kujawa-Roeleveld, Katarzyna \ Schuman, Els \ Meier, A. \ Nafo, I. \ 2017
  Dit rapport bevat de resultaten van onderzoek naar het doseren van poederkool aan actief slib van zuiveringsinstallaties voor het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen. Op rwzi Papendrecht werd hiervoor een full scale instal ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.