Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Kostenvergelijking Stadsdijken versus Zwarte water Kering : Update SSK ramingen [Boek]
  2017
  Ten behoeve van het besluitvormingsproces rondom de keuze voor wel of niet realiseren van de dijkversterking stadsdijken Zwolle of realisatie van Zwartewaterkering (ZWK) is een onderbouwde kostenvergelijking nodig voor beide integrale varianten. Voor ...
  help
  De invloed van kationen en beluchting op slibontwatering [Boek]
  Berkhof, David \ Korving, Leon \ 2016
  Dit onderzoek richtte zich op het verschaffen van meer inzicht in de rol van deze kationen en de invloed van beluchten van slib op de ontwaterbaarheid. Het onderzoek bestond uit twee fases. 1) Het uitvoeren van laboratoriumschaal proeven met additie ...
  help
  Towards threshold values for nutrients : petrifying springs in South-Limburg (NL) in a Northwest European context :final report [Boek]
  Mars, Hans de \ Weijden, Bas van der \ Dijk, Gijs van \ Smolders, Fons \ Grootjans, Ab \ Wołejko, Lesław \ 2016
  Deze samenvatting beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar de maximaal toelaatbare concentraties nitraat en fosfaat in het bronwater van de zogenaamde Kalktufbronnen. Dit is een bijzonder brontype, opgenomen in de Habitatrichtlijn (H7220) en k ...
  help
  GGOR maatregelen NNP Nemerlaer [Boek]
  Soetens, A. \ Kessels, J.C.H.M. \ Zweers, H.R. \ 2009
  Door de provincie Noord-Brabant zijn voor de gehele EHS natuurdoeltypen gedefinieerd. Binnen de natte natuurparel Nemerlaer zijn natuurdoeltypen gedefinieerd die afhankelijk zijn van het grond- en oppervlaktewaterregime. Het Waterschap de Dommel staa ...
  help
  Handreiking natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten Grote Wateren [Boek]
  [ca. 2018]
  De focus van het onderzoek lag op systeemanalyse en procesaanpak. De eerste fase van het opstellen van de Handreiking is eind 2017 afgerond. Dit heeft geresulteerd in een beschrijving van de inhoudelijke analyse/ inventarisatie, de proces beschrijvin ...
  help
  Projectplan herinrichting Beekloop [Boek]
  2014
  Het ontwerp projectplan Herinrichting Beekloop bestaat uit drie delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd en wat de effecten hier ...
  help
  Benchmark inundatiemodellen : modelfunctionaliteiten en testbank berekeningen [Boek]
  Henckens, Guy \ Engel, Wouter \ 2017
  Een aantal modelinstrumenten voor het berekenen van de effecten van extreme neerslag geeft betrouwbare uitkomsten. Maar niet elk instrument/rekenmodel is bruikbaar voor alle vraagstukken die rond inundatie spelen. Dit blijkt uit de benchmark van deze ...
  help
  Handreiking ruimtelijke kwaliteit, eindconcept november 2017 [Boek]
  Schaafsma-Tilstra, M. \ Bouma, J. \ Nijland, A. \ Winden, A. van \ Meulepas, G.-J. \ Jesse, P. \ 2017
  Het klimaat verandert, de extremen in het weer worden groter. In het Deltaprogramma is aangegeven dat er maatregelen nodig zijn om de veiligheid van inwoners tegen overstromingen óók op de lange termijn te waarborgen. Dit geldt ook voor de IJsseluite ...
  help
  Rivierklimaatpark IJsselpoort : notitie kansrijke oplossingsrichtingen : consultatieversie [Boek]
  Jong, W. de \ Bouma, J. \ Nijland, A. \ 2018
  In de MIRT-verkenning Rivierklimaatpark wordt via een integrale gebiedsaanpak een oplossing gezocht voor de ruimtelijke opgaven in het uiterwaardengebied van de IJssel tussen IJsselkop en Giesbeek. Binnen dit project, dat door de provincie Gelderland ...
  help
  Beheer en inrichting van mergelgroeves en rotsen [Boek]
  Nijssen, Martijn \ Scherpenisse, Miriam \ Verbeek, Peter \ Crombaghs, Ben \ Possen, Boy \ Rijsselt, Erik van \ Mars, Hans de \ 2016
  De Limburgse mergelgroeves en rotsen herbergen een grote diversiteit aan planten- en diersoorten. Veel van deze soorten zijn in Nederland zeldzaam en beperkt tot Zuid-Limburg en een aantal habitattypen en diersoorten staat op de Europese habitatricht ...
  help
  Masterplan duurzame energie [Boek]
  Wendt, T. \ Leeuwis - Tolboom, J. \ Akker, E. van den \ 2016
  Dit Masterplan schetst een helder beeld van wat onze energiedoelen zijn (hoofdstuk 2), waar we nu staan (hoofdstuk 3), welke strategie we gaan volgen (hoofdstuk 4), het uitvoeringsprogramma dat daarbij hoort (hoofdstuk 5) en hoe we de doelrealisatie ...
  help
  Klimaatadaptatie in Rijnmond-Drechtsteden – leren van buitendijks gebied \ H2O online [Artikel]
  Gebraad, C. \ Barneveld, N. van \ Visch, J. van de \ Ledden, M. van \ 2018
  Door zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering neemt de kans op overstromingen toe. In de regio Rijnmond-Drechtsteden werken verschillende belanghebbenden samen aan waterveilig-heid onder de vlag van het Deltaprogramma. Bijzonder aan deze ...
  help
  Case study : international consulting water across borders \ Water governance [Artikel]
  Ommen, R. van \ 2018
  International consultancy in the water sector has changed over the past forty years, from pioneering in development cooperation projects of IFIs to company-driven business development with both public and private sector clients. As they positioned th ...
  help
  Handboek stikstof- en fosforverwijdering uit communaal afvalwater op RWZI’s [Boek]
  Buunen, Annette \ Clevering-Loeffen, Patricia \ Leusden, Martijn van \ Opijnen, Jimmy van \ Wiegant, Wim \ 2017
  Dit handboek richt zich op nutriëntenverwijdering op actiefslibinstallaties, waarbij de Nederlandse praktijk van communale afvalwaterzuivering het kader is. Dit geactualiseerde handboek is een naslagwerk voor zowel ontwerp als operationele aspecten v ...
  help
  Handboek stikstof- en fosforverwijdering uit communaal afvalwater op RWZI’s - cases [Boek]
  Buunen, Annette \ Clevering-Loeffen, Patricia \ Leusden, Martijn van \ Opijnen, Jimmy van \ Wiegant, Wim \ 2017
  Het 'Handboek stikstof- en fosfaatverwijdering uit communaal afvalwater op rwzi’s' geeft een overzicht van meest actuele kennis en inzichten op het gebied van stikstof- en fosfaatverwijdering uit communaal afvalwater. Voor het handboek werden vier sp ...
  help
  Projectplan Natte Natuurparel Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen [Boek]
  Zweers, H.R. \ 2012
  Dit projectplan geeft invulling aan het doel herstel van de Natte Natuurparel Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen. Waterschap de Dommel heeft de taak het verdrogingsprobleem aan te pakken in verdroogde (waterafhankelijke) natuurgebieden valle ...
  help
  Wereldcongres UV-technologie in Amsterdam trekt 200 bezoekers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hofman-Caris, C.H.M. \ IJpelaar, G.F. \ Kruithof, J. \ 2009
  In Amsterdam vond eind september het vijfde wereldcongres plaats van de International Ultraviolet Association (IUVA), dat tevens het tienjarig bestaan markeerde. Ruim 200 deelnemers uit de hele wereld waren naar Amsterdam gekomen voor dit feestelijke ...
  help
  Ontwatering van thermofiel slib : onderzoek naar verbetering van ontwaterbaarheid [Boek]
  Berkhof, David \ Korving, Leon \ Blok, Jeroen \ Sjoukes, Rob \ Castañares, Laura \ Maghanay, Patrisha \ Prodănescu, Alexandra \ 2018
  Op rwzi Bath vond in de periode van april 2016 tot en met december 2016 aanvullend pilot onderzoek plaats naar het thermofiel vergisten met een pilot. Tijdens dit onderzoek zijn diverse deelonderzoeken uitgevoerd, zoals de mogelijkheid voor stikstofw ...
  help
  Establishing vegetated foreshores to increase dike safety along lake shores \ E3S web of conferences [Artikel]
  Penning, E. \ Steetzel, H. \ Santen, R. van \ Lange, M. de \ Ouwerkerk, S. \ Vuik, V. \ Fiselier, J. \ Thiel de Vries, J. van \ 2016
  Vegetated foreshores in front of existing dikes can contribute to the overall reduction of wave loads on the dike. In order to test this concept in large shallow lakes a field pilot was constructed along the Houtribdijk in Lake Markermeer (the Nether ...
  help
  De ondergrond ondoorgrondelijk? : visualisatie en schematisatie in 3D GIS \ H2O online [Artikel]
  Janssen, J. \ Voesenek, D. \ Hulzen, M. van \ 2018
  Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe normering voor de beoordeling van waterkeringen van kracht. Er wordt beoordeeld van grof naar fijn. De benodigde gegevens zijn verdeeld over verschillende bestandstypen en softwarepakketten. Dit maakt het lastig tot ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.