Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Gewasbeschermingsmiddelen en biociden op kunstgrasvelden : verkennende studie naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor onderhoud van kunstgras sportvelden en verkenning verspreiding [Boek]
  Wit, Jaap de \ Opdam, Robin \ Vissers, Marc \ 2018
  Op kunstgrasvelden - vooral hockeyvelden, tennisbanen en korfbalvelden - kan aangroei van algen en mossen zorgen voor gladheid en daardoor gevaarlijke situaties voor de sporters. In dit rapport is een verkenning uitgevoerd hoe algen en mossen op deze ...
  help
  Handboek stikstof- en fosforverwijdering uit communaal afvalwater op RWZI’s [Boek]
  Buunen, Annette \ Clevering-Loeffen, Patricia \ Leusden, Martijn van \ Opijnen, Jimmy van \ Wiegant, Wim \ 2017
  Dit handboek richt zich op nutriëntenverwijdering op actiefslibinstallaties, waarbij de Nederlandse praktijk van communale afvalwaterzuivering het kader is. Dit geactualiseerde handboek is een naslagwerk voor zowel ontwerp als operationele aspecten v ...
  help
  Handboek stikstof- en fosforverwijdering uit communaal afvalwater op RWZI’s - cases [Boek]
  Buunen, Annette \ Clevering-Loeffen, Patricia \ Leusden, Martijn van \ Opijnen, Jimmy van \ Wiegant, Wim \ 2017
  Het 'Handboek stikstof- en fosfaatverwijdering uit communaal afvalwater op rwzi’s' geeft een overzicht van meest actuele kennis en inzichten op het gebied van stikstof- en fosfaatverwijdering uit communaal afvalwater. Voor het handboek werden vier sp ...
  help
  Beleidsplan (afval)waterbeheer Maas en Mergelland 2013-2017 [Boek]
  Leusink, E. \ Esch, K.J. van \ 2012
  Dit beleidsplan (afval)waterbeheer bestaat uit twee delen: een gezamenlijk deel dat hier voorligt met ambities, beleidsuitgangspunten en een actiepro-gramma; een lokaal deel waarin de vertaling naar het gemeentelijk rioleringsbeleid is opgenomen (het ...
  help
  Water boven water : regionaal waterplan Bergen, Castricum en Heiloo : hoofddocument [Boek]
  Kollen, J. \ Jonge, M. de \ Kraan, J. \ 2012
  In de periode 2008 - 2011 is het regionale waterplan Bergen, Castricum, Heiloo opgesteld. Het plan stelt een kader voor de waterinspanningen die de drie gemeenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verrichten. Daarnaast bevat het een e ...
  help
  Monitoring energie en grondstoffenfabriek Omzet.Amersfoort [Boek]
  Clevering-Loeffen, Patricia \ Meulenkamp, Ruben \ Wieringa, Jan Eise \ 2018
  Dit rapport bevat de resultaten van het monitoren van de aanpak en de prestaties van rwzi Amersfoort na de ombouw tot een energie- en grondstoffenfabriek: Omzet.Amersfoort. De prestaties op energie- en grondstoffengebied zijn afgezet tegen een nulmet ...
  help
  Biezenvelden Houten-Oost [Boek]
  Mook, J.C. \ 1986
  De groeigemeente Houten (7 km ten zuidoosten van Utrecht) start een uniek experiment voor de zuivering van het overstortwater dat bij extreem hevige regenval niet door de riolering kan worden geborgen. Door het verontreinigde overstortwater door biez ...
  help
  Ruimtelijke onderbouwing kadeverbetering Molenkade, Groot-Ammers : rapportage ter onderbouwing van omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan [Boek]
  Deuling, T. \ 2016
  In 2012 is de toetsing op veiligheid van de regionale keringen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden afgerond en door het waterschap Rivierenland voorgelegd aan de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Uit deze toetsing is gebleken dat een groot dee ...
  help
  Beheer- en onderhoudsplan : integrale kadeverbetering Molenkade te Groot-Ammers [Boek]
  Raaijmakers, R.J.J. \ 2015
  In 2012 is de toetsing van de regionale keringen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden afgerond en aangeboden aan de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Uit deze toetsing is gebleken dat een groot deel van de regionale keringen in Zuid-Holland en ...
  help
  Aanmeldingsnotitie Integrale kadeverbetering Molenkade te Groot-Ammers : Behorende bij Ontwerp-Projectplan Waterwet [Boek]
  Veldhuizen, J.E. van \ Kuiper, S. \ 2015
  In 2012 is de toetsing van de regionale waterkeringen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden afgerond en aangeboden aan de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Uit deze toetsing is gebleken dat een groot deel van de regionale keringen in Zuid-Hollan ...
  help
  Hoe gaan waterschappen om met waterberging op groene daken? \ H2O online [Artikel]
  Laeven, M. \ Broks, K. \ 2016
  Tellen waterschappen de waterberging op groene daken mee als compensatie voor de toename van verhard oppervlak, de zogenaamde ‘watercompensatie’? In de afgelopen vijf jaar is dit vaker vastgelegd in het waterschapsbeleid. Om het beleid verder te ontw ...
  help
  Robuustheid als toegevoegde waarde voor waterveiligheid \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Ham, R. van \ Broersma, L. \ Booister, N. \ 2017
  Naast de primaire versterking van regionale keringen kan de toegevoegde waarde van robuustheid bepalend zijn bij de waterveiligheid binnen het regionale watersysteem. In de praktijk is de keuze lastig te maken. Een afwegingskader biedt de helpende ha ...
  help
  Veilig zwemmen : zwemmersjeuk [Boek]
  2017
  Het doel van het protocol is om vast te leggen hoe op een eenduidige manier omgegaan kan worden met zwemmersjeuk. Het protocol is een hulpmiddel waarin staat aangegeven wie, wanneer welke stappen kan nemen.
  help
  Case study: climate adaptive Ho Chi Minh City \ Water governance [Artikel]
  Moens, E. \ Oudkerk Pool, C. \ 2016
  Net als veel andere deltasteden in de wereld, is Ho Chi Minhstad (Vietnam) kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. De belangrijkste bedreigingen zijn zeespiegelstijging, intensievere neerslag, droogte, en toenemende hittestress. Deze bedre ...
  help
  Evaluatie watertoets 2010 : rapportage fase 1: recapitulatie en inventarisatie relevante nieuwe ontwikkelingen [Boek]
  Steenstra, M. \ Kwadijk, F. \ Westera, H. \ 2010
  In hoofdstuk 2 worden de evaluaties van de watertoets die in 2003 en 2006 zijn uitgevoerd besproken en wordt ingegaan op gerelateerde evaluaties. De hoofdstukken 3, 4 en 5 gaan in op de context waarin de watertoets wordt uitgevoerd. Achtereenvolgens ...
  help
  Rioleringskennis in beweging \ Water governance [Artikel]
  Leeuwis-Tolboom, J. \ Eem, H. van der \ Esch, K.-J. van \ Hermans, R. \ Jaarsma, M. \ 2017
  De gemeentelijke watertaken veranderen in hoog tempo. Het gaat niet meer alleen om aanleg en onderhoud van riolering, maar ook over klimaatadaptatie, duurzaamheid, asset management, enzovoort. Daarbij verandert ook de gemeentelijke organisatie en de ...
  help
  Struviet: hoofdpijndossier of succesverhaal? \ H2O online [Artikel]
  Meulenkamp, R. \ Buunen-van Bergen, A. \ 2016
  Struviet: heeft het de toekomst of is het een hoge kostenpost? Het antwoord is vaak afhankelijk van de persoon waaraan je het vraagt. Dat komt omdat het effect van struvietvorming (gewenst of ongewenst) op de daaropvolgende processtappen niet altijd ...
  help
  Restauratieplan sprengsysteem Rijsenburgse Bos [Boek]
  1993
  D.d. 17 december 1992 heeft de provincie Utrecht opdracht gegeven aan Grontmij Advies en Techniek bv voor het opstellen van een restauratieplan. Hiervoor is allereerst hydrologisch en bodemkundig onderzoek uitgevoerd alsmede onderzoek naar de chemisc ...
  help
  Marktonderzoek naar toepassing MBR bij zuivering huishoudelijk afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Geraats, B. \ Uiterlinde, C. \ Roeleveld, P. \ 2003
  Met de membraanbtoreactor kan, ten opzichte van conventionele technieken, in een compacte installatie een betere effluentkwaliteit worden gerealiseerd. In Nederland wordt met onderzoek op pilotschaal en de realisatie van een demonstratie-installatie ...
  help
  Stroomgebiedsvisies in noordoost-Nederland : uitwerking per gebied binnen het kader van 'waterbeheer 21e eeuw' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Swart, B. \ Troost, S. \ 2003
  In dit artikel komen de stroomgebiedsvisies van Groningen en noordoost-Drenthe en die van Vecht/Zwarte Water aan bod. De stroomgebiedsvisie van Groningen en noordoost-Drenthe kreeg als titel 'Over leven met water'. De betrokken provincies en watersch ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.