Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Naar monitoring van geld, gevoel en beleidsprocessen voor het waterbeheer - Dl. 1: Definitiestudie en verkenning van de informatiebehoefte [Boek]
  Ovaa, B.P.S.A. \ Projectteam GGB \ 2003
  In verschillende gremia binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en daarbuiten is vastgesteld dat er behoefte is aan verbreding van het gegevensaanbod om de beleidsvoering te ondersteunen. Met de bestaande monitoringsprogramma's worden voornam ...
  help
  Bestuurlijke evaluatie van beleid voor zoet-zout overgangen : achtergronddocument Natuurbalans 2003 [Boek]
  Klostermann, J.E.M. \ 2003
  Evaluatie ten behoeve van Natuurplanbureau
  help
  Kwaliteitsimpuls beleidsprocessen integraal waterbeheer : casus onderzoek naar de condities voor de kwaliteit van besluitvorming ten aanzien van de uitvoering van Waterbeheer 21ste eeuw [Boek]
  Balduk, C.A. \ Buunk, W.W. \ Neven, M.G.G. \ 2002
  In de Startovereenkomst Waterbeleid 21e Eeuw zijn afspraken gemaakt over integraal waterbeheer. Dit onderzoek focust op de sterke en zwakke punten in het beleidsproces van de implementatie integraal waterbeheer In dit onderzoek is aansluiting bij de ...
  help
  Gezonde groei, duurzame oogst : tweede nota duurzame gewasbescherming periode 2013 tot 2023 [Boek]
  2013
  In deze nota is het gewasbeschermingsbeleid voor de periode 2013–2023 beschreven. Deze nota vormt een vervolg op de Nota duurzame gewasbescherming, waarin het gewasbeschermingsbeleid voor de periode 2004-2010 was vastgelegd.
  help
  Besturen over grenzen : opgave voor alle bestuurslagen [Boek]
  Raad voor het openbaar bestuur \ 2008
  Burgers, bedrijven en overheden hebben in de grensgebieden met bijzondere knelpunten en kansen te maken. Juist daar loopt men aan tegen de verschillen in nationale wet- en regelgeving. Dat vraagt om blijvende aandacht van het Rijk voor de grensgebied ...
  help
  Een referentiearchitectuur voor de waterschappen : de realisatie en de invloed van een integraal model [Proefschrift]
  Toet, R. \ 2007
  Het onderzoek spitst zich voornamelijk toe op de ontwikkeling van ICT architecturen voor de gehele waterschapswereld. Dit betekent dat alle waterschappen tezamen gezien worden als één organisatie. Dit onderzoek laat zien in hoeverre dit mogelijk is e ...
  help
  Lessen uit beleidsimpasse rond zinkemissies \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bueren, E. van \ Klijn, E.H. \ Koppenjan, J.F.M. \ Oest, A. van \ 2001
  Analyse van de oorzaken van de al jaren stagnerende discussie over de oorzaken en aanpak van het probleem van de diffuse zinkemissies. Over actoren, beleidsnetwerken, diffuse besluitvorming en mogelijkheden voor management
  help
  WaalWeelde en burger betrokkenheid [Boek]
  Scholieren Zaltbommel \ 2007
  Hoofdvraag: Sluiten de doelstellingen van het project WaalWeelde aan bij de wensen van de bewoners van het Waalgebied. De vertrekpunten van het project WaalWeelde zijn de vier R’s: vergroting van de Ruimtelijke kwaliteit, vergroting van de Rivierwate ...
  help
  Het toenemend belang van financiele ratio's van waterleidingbedrijven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Berg, J. van den \ Reyt, B.L.J.M. van de \ Hoogwout, B.J. \ 1996
  help
  De waterschappen en het Rob-advies : het robadvies gerecenseerd \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Driesprong, A. \ 2003
  Het advies dat de Raad voor openbaar bestuur (Rob) eind 2002 uitbracht over de modernisering van hoofdstuk 7 van de grondwet heeft weliswaar alleen op de provincies en gemeenten betrekking, maar het kan gevolgen hebben voor waterschappen
  help
  Dualisme bij waterschappen alleen op onderdelen mogelijk \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Leens, J. \ 2003
  Begin 2002 werd de Wet dualisering gemeentebestuur van kracht. Een soortgelijk proces is op gang gekomen voor provincies. Een verkenning naar hoe zit het met het dualisme bij de waterschappen
  help
  "We hebben ons altijd verstopt achter berekeningen" : interview met Francois Clemens, hoogleraar riolering TU Delft [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gast, M. \ 2007
  In 1907 besloot de gemeenteraad van Amsterdam om in het belang van de volksgezondheid stelselmatig riolering te gaan aanleggen. In nieuwe wijken van het begin af aan, in de bestaande stad grotendeels achteraf. Het kostte zo'n 80 jaar voordat ook het ...
  help
  Spelend de ruimte ordenen \ De Volkskrant [Artikel]
  Meuzelaar, D. \ 2010
  Om een gemeente, een waterschap of een bedrijf te steunen bij het maken van beleidskeuzes, heeft Tygron serieuze computerspellen ontwikkeld.
  help
  Een nieuwe impuls voor verdrogingsbestrijding? \ De levende natuur [Artikel]
  Vegter, U. \ Smilde, L. \ Veen, R. van \ Altena, N.F. \ 2006
  In Groningen en Drenthe wordt geprobeerd herstel van natte natuurgebieden te bespoedigen door verdroging tegen te gaan in de bredere context van watersysteemherstel en door de oprichting van een forum, waar provincies, waterschappen en terreinbeheerd ...
  help
  Het water spreekt [themanummer] \ Werkplaats voor de leefomgeving : periodieke uitgave van KNHM met derden [Artikel]
  Rozema, P.R. \ Slobbe, E.J.J. van \ Hoekstra, R. \ 2005
  Dit themanummer is tot stand gekomen door samenwerking tussen Arcadis, CLM en KNHM (Vereniging Heidemij). Een scala van artikelen gaan over participatie van burgers bij de wateropgaven, die de waterschappen hebben uit te voeren. Zo komen aan bod: het ...
  help
  Natuur- en waterbeheer in uiterwaarden : een gelukkig huwelijk? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Wiering, M.A. \ Bilt, S.G.T. van de \ 2006
  Er is een spanningsveld tussen natuurbeheer en waterbeheer. Daarvan geven rijksnota's blijk van, tegen het licht van het feitelijke uiterwaardenbeheer gezien. Proef op de som voor vier gebieden: Duursche Waarden (1988-1990), Millingerwaard (1990-hede ...
  help
  De zekerheid van onzekerheid van evacuatie bij dreigende overstroming \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
  Kolen, B. \ 2013
  Wat is de beste evacuatiestrategie bij overstromingen? Dat was de centrale onderzoeksvraag van het proefschrift Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven responses aan de Radboud Universiteit. Het onderzoek is afgesloten met een reflec ...
  help
  Praktijkhandleiding voor participatie in het waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Breman, B. \ Pleijte, M. \ Buijs, A.E. \ 2008
  Steeds vaker worden burgers actief betrokken bij het waterbeheer. Toch is participatie niet per definitie een garantie voor succes. Het slagen van burgerparticipatie hangt onder andere samen met het gestelde doel, het vinden van de juiste vorm en de ...
  help
  Baten van water in geld, groen en gevoel : leidraad voor integrale beleidsevaluaties [Boek]
  Brouwer, R. \ 2003
  De term "evaluatie" wordt hier gebruikt in de betekenis van 'op waarde schatten'. Het evalueren kan vooraf, tijdens of na afloop van een proces of project gebeuren. De integrale evaluatie in deze leidraad heeft vooral betrekking op het samenbrengen v ...
  help
  Waterschap en functionele decentralisatie [Boek]
  Berg, J.T. van den \ 1982
  De plaats van het waterschap in het Nederlandse staatsbestel: ingegaan wordt op de decentralisatie, in het bijzonder de funktionele decentralisatie en de bijbehorende voorwaarden, de positie van de waterschappen en de ontwikkelingen dienaangaande
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.