Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Vormgeving en inrichting viswater [Boek]
  Milliano, J. de \ Rosier, H.W. \ \ 1990
  OVB, NVVS en LNV handleiding gebiedsinrichting viswater
  help
  Aanleg en beheer van grasland op rivierdijken [Boek]
  Fliervoet, L.M. \ 1992
  help
  Rivierdijken [Boek]
  1988
  Dit themanummer van Natura handelt over de winterdijken langs onze grote rivieren. De winter- of bandijken fungeren als begrenzing van het winterbed van de rivieren. In totaal ligt er ruim 1000 km winterdijk langs de Rijn, Waal, Lek, IJssel, Maas en ...
  help
  Nadere verkenning Groene Dollard Dijk : een civieltechnische, juridische en maatschappelijke verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk en mogelijke kleiwinning uit de kwelders [Boek]
  Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H.A. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Oostenbrink, W.T. \ Smit, C. \ Cornelius, E.-J. \ Jolink, E. \ 2014
  In dit rapport worden de mogelijkheden voor een brede groene dijk langs de Dollard nader verkend. Zo’n brede groene dijk heeft een met klei en gras bekleed flauw buitentalud dat geleidelijk over gaat in de voorliggende kwelders. Door het flauwe talud ...
  help
  Monitoringplan Deltaprogramma Waddengebied : advies voor het toekomstbestendig maken van het monitoringsysteem voor waterveiligheid in het Waddengebied [Boek]
  Groot, A.V. de \ Vroom, J. \ Oost, A.P. \ Burgers, G. \ Oeveren, C. van \ Smith, S.R. \ Tamis, J.E. \ 2014
  Het Waddengebied krijgt de komende eeuw te maken met klimaatverandering. Naarmate de zeespiegel verder stijgt, vraagt het intergetijdengebied van de Waddenzee meer zand en onttrekt dat naar verwachting aan de buitendelta’s en de eilandkusten. Het is ...
  help
  Sustainable scenarios for the Southwest Delta based on Building with Nature strategies [Boek]
  Wiersema, A. \ Tangelder, M. \ Brouwer, J. \ Abma, R. \ 2014
  The concept of Building with Nature can be applied on a range of spatial and temporal scales: from improving the ecological value of a stretch of dyke to influencing an entire delta, and from anticipating to unwanted side effects of hard structures o ...
  help
  Kansen voor MLV : verkenning voor 5 normtrajecten waar de eis aan de kering wordt bepaald door basisveiligheid door enkele dominante buurten [Boek]
  Zethof, M. \ Kolen, B. \ 2015
  In het kader van het Deltaprogramma Rivieren is het begrip Meerlaagsveiligheid (MLV) als begrip in diverse pilots en proeftuinen inmiddels meer concreet gemaakt. In het voorliggende rapport is een methodiek uitgewerkt. Hierbij worden locaties geïdent ...
  help
  Waterbouwdag 2015 \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  2015
  De Waterbouwdag 2015 heeft als thema ‘Waterbouw, kunst of kunde’. Een waterbouwkundig project wordt steeds vaker ook een object dat past in het landschap en bijdraagt aan natuurwaarden. Deze actuele ontwikkeling en interessante projecten kwamen aan b ...
  help
  Zeetoegang IJmond : planstudie Nieuwe Zeesluis fase 1 duurzame en innovatieve sluis [Boek]
  2012
  Het ontwerp en de bouw van de nieuwe Zeetoegang IJmond is een grote en complexe opgave. Door de omvang van het project hebben veel keuzes een groot effect op de omgeving en op bijvoorbeeld de materiaalbehoefte. Door de complexiteit van het project ko ...
  help
  Quickscan Pilot Megasuppletie Zeegatsysteem (MESUZ) [Boek]
  Ronde, J.G. de \ Oeveren-Theeuwes, M.C. van \ 2013
  In het kader van een samenwerking tussen de Deltaprogramma’s Kust, Zuidwestelijke Delta en Wadden (3D) is, onder begeleiding van Rijkswaterstaat Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving daarom de vraag gesteld in hoeverre de veranderingen in de zeegaten ...
  help
  Technisch rapport macrostabiliteit [Boek]
  Zwanenburg, C. \ Duinen, A. van \ Rozing, A. \ 2013
  Dit rapport is het concept ‘Technisch Rapport macrostabiliteit bij Dijken’ (TRMD). In dit technisch rapport worden benodigde stappen gegeven die nodig zijn om een uitspraak over de macrostabiliteit van dijken en dammen ‘dijk’ te kunnen geven. Hierbij ...
  help
  Beheerbibliotheek Rijnland : beschrijvingen van het kustvak ter ondersteuning van het beheer en onderhoud van de kust [Boek]
  Kuijper, Kees \ Nederhoff, Kees \ Vergouwen, Sophie \ 2015
  Om voor een specifiek kustvak een suppletieprogramma op te stellen, heeft Rijkswaterstaat een goed overzicht van de beschikbare kennis en informatie nodig. Voor dat doel wordt, als onderdeel van het project KPP-B&OKust, per kustvak een Beheerbiblioth ...
  help
  Volksdijk: adaptieve dijken, studielocatie Grebbedijk \ Volksdijk; de adaptieve dijk, studielocatie Grebbedijk BNA Onderzoek Amsterdam [Hoofdstuk uit boek]
  Blokland, J. \ Ziegler, P. \ Aben, R. \ Vries, R. de \ Broekhuizen, R.E. van \ Agricola, H. \ Kuiper, E. \ 2016
  Hoe kan de dijk weer volwaardig onderdeel worden van de maatschappij, zonder daarbij de veiligheid aan te tasten? Kunnen we onze democratie –die een oorsprong heeft in de waterschappen- herijken en waarde geven? Hoe maken van de dijk als technisch ku ...
  help
  Veilige dijken, dammen, duinen : werken aan bescherming tegen overstromingen in de Hoogwaterbeschermingsprogramma’s [Boek]
  2014
  Nederland werkt constant aan bescherming tegen overstromingen. In de nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma’s nemen de waterschappen en Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, maatregelen om dijke ...
  help
  Technisch rapport: zandmeevoerende wellen [Boek]
  Calle, E.O.F. \ Technische Adviescommissie Waterkeringen \ 1999
  help
  Risico-analyse Watergraafsmeer, fase 2 : eindrapport [Boek]
  Spierenburg, S.E.J. \ Lindhout, P.H. \ 1995
  help
  Beken stromen : leidraad voor juridische aspecten bij beekherstel [Boek]
  Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1996
  help
  Waterkering in de stad : IJsselzone binnenstad, Deventer [Studentenverslag]
  Stalenberg, B. \ 2003
  In dit afstudeerwerk is onderzocht hoe de waterkering in Deventer moet worden verbeterd waarbij werd uitgegaan van een te keren waterstand horende bij het worstcase-scenario, te weten NAP + 8,22 m. Als uitgangspunt werd hierbij gesteld dat het leven ...
  help
  Handreiking (regionale) waterkeringen en gebruiksfuncties [Boek]
  Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2002
  help
  Zon en wind als energiebron voor geautomatiseerde kunstwerken [Boek]
  Dam, J. \ Verschelling, J.A. \ Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2000
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.