Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Economische en ecologische perspectieven van een dubbele dijk langs de Eems-Dollard : waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en versterken van biodiversiteit bij een Multifunctionele Dubbele Keringzone voor de dijkversterking Eemshaven – Delfzijl [Boek]
  Kwakernaak, C. \ Lenselink, G. \ Hoek, D.J. van der \ Paulissen, M. \ Jansen, H. \ Kamermans, P. \ Poelman, M. \ Schasfoort, F. \ Meulen, S. van der \ Kessel, T. van \ Ek, R. van \ [2015]
  Dit rapport gaat in op het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en biodiversiteit in de verkenning van de haalbaarheid van een Multifunctionele Dubbele Keringzone als alternatief bij de Dijkversterking Eemshaven – Delfzijl. Het project ric ...
  help
  Pilotstudie Groene Dollard Dijk : een verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk met flauw talud en een voorland van kwelders [Boek]
  Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H.A. \ Reintsema, R. \ Jolink, E. \ Leij, H. van der \ 2013
  In dit rapport worden de mogelijkheden voor een Groene Dollard Dijk verkend. Deze dijken hebben een met gras bekleed flauw buitentalud dat op natuurlijke wijze overgaat in de voorliggende kwelders. Door het golfreducerend vermogen van het kweldervoor ...
  help
  Algemene regels : algemene regels voor waterkeringen, waterkwantiteit en grondwater [Boek]
  2013
  Een groot geheel aan regels betreffende: beplantingen, hekken, bemesten, beweiden, kabels bij waterkeringen. Kleinschalig strandgebruik, evenementen en seizoensbebouwing op het strand. Plaatsen van bouwwerken, het verbouwen ervan, het uitvoeren grond ...
  help
  Soortenrijke dijken weerstaan erosie \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
  Razenberg, J. \ 2015
  Wanneer het aantal soorten in dijkgraslanden afneemt , zal de dijk sneller slijten en er meer erosie optreden. Veranderingen in het dijkbeheer zijn hiervan de oorzaak: dit heeft tot een sterke afname van de diversiteit aan soorten geleid.
  help
  Een dubbele dijk met driedubbele doelen \ H2O online [Artikel]
  Kwakernaak, C. \ Lenselink, G. \ Officer, I. \ Buurman, M. \ 2015
  De huidige zeedijk in de Eemsdelta voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. Omdat de dijk in een aardbevingsgevoelig gebied ligt is dijkversterking urgent. Daarnaast heeft Noordoost-Groningen behoefte aan nieuwe economische impulsen, en is voor de ...
  help
  Raamplan bescherming tegen wateroverlast [Boek]
  Huizinga, J.W. \ 2005
  In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW, 2003) zijn afspraken gemaakt over de aanpak van wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit voor de komende jaren. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten dienen te anticiperen op veranderende omstan ...
  help
  Soortenrijkdom Nederlandse dijken, een beheerdersdilemma? \ H2O online [Artikel]
  Bronsveld, J. \ Kleiman, M. \ Post, L. \ Hoven, A. van \ Labrujere, A. \ 2015
  Nederlandse waterschappen beheren al eeuwenlang grasland op dijken om deze erosiebestendig te houden. Soortenrijkdom levert volgens het ene onderzoek een erosiebestendige grasbekleding op, volgens een ander is de aanwezigheid van een dicht wortelnet ...
  help
  Opstalaansprakelijkheid en de zorg voor de waterveiligheid : gegronde vrees voor een onbeteugelbaar aansprakelijkheidsrisico? \ Water governance [Artikel]
  Gilissen, H.K. \ 2014
  In de nacht van 25 op 26 augustus 2003 verschoof een deel van de veenkade langs de Ringvaart in Wilnis, met aanzienlijke schade aan publieke en private eigendommen tot gevolg. Op 6 mei 2014 wees het gerechtshof te ’s-Gravenhage het beslissende arrest ...
  help
  De juiste mensen op het juiste moment aan de juiste tafel : samenwerkingsconvenant kabels en leidingen in waterkeringen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Marree, J. \ 2012
  In Noord-Holland boven het Noordzeekanaal hebben Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de grootste netwerkbeheerders PWN, Waterbedrijf Noord-Holland (drinkwater), Liander (energie) en KPN (telecom) een samenwerkingsconvenant afgesloten ...
  help
  Onderzoek naar de gevolgen van peilverlaging voor de bebouwing in Zaanstad in de afdeling polder Oostzaan, voor wat betreft het gedeelte ten westen van de Gouw, en in de afdelingen Kalverpolder en Zaanse Schans van het Waterschap de Waterlanden [Boek]
  Noord-Holland. Provinciale Waterstaat \ 1988
  help
  Monitoring ground settlement to guide sewer asset management [Proefschrift]
  Dirksen, J. \ 2013
  Een groot gedeelte van dit onderzoek is besteed aan het bestuderen van geschikte, betrouwbare methoden om (ongelijke) zetting van riolen te kunnen onderzoeken. Een zetting van 5 mm per jaar geeft voor een groot deel voorspelbare gevolgen voor het fun ...
  help
  De Generale Prins Willempolder : bedijking en bevolking 1650-1655; investeringsmotieven en bevolkingspolitiek \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
  Damme, H. van \ 2013
  In het verleden zijn er al meerdere studies gewijd aan de inundaties en herbedijking van westelijk Staats-Vlaanderen. De nadruk lag hierbij meestal op militaire, politieke en soms ook op financïële aspecten. Herdijking van de nieuwe polders in het ha ...
  help
  Is het nog wel nodig? Regionale dijkversterkingen in de 21ste eeuw \ H2O online [Artikel]
  Zeeberg, J.J. \ Zantvoort, M. \ Rijneker, B. \ Spijker, M. \ Oosten, R. van \ 2015
  Sinds de deltabeslissing Waterveiligheid uit 2014 gelden er nieuwe normen voor waterkeringen langs de kust en de grote rivieren. Centraal staat het Lokaal Individueel Risico (LIR), dat wordt bepaald door de kans op overstroming en de gevolgen ervan. ...
  help
  Onderzoeken dragen bij aan behoud waarden Woudse polder \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Pater, R. \ Pluim-Jubitana, B. \ 2007
  Voordat de uitvoering van het project Calamiteitenberging Woudse polder mogelijk was, zijn talloze onderzoeken uitgevoerd. Hieruit bleek onder meer de archeologische en landschappelijke waarde van het gebied. Ook zijn de effecten van waterberging op ...
  help
  Tiende deel Woudse polder wordt calamiteitenberging : in vorm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Pater, R. \ Pluim-Jubitana, B. \ 2007
  De Woudse polder heeft een grote waarde, zowel landschappelijk als cultuurhistorisch gezien. Bijzonder is daarom, dat het gebied aangewezen is voor waterberging (op 34 ha moet 800.000 m3 water geborgen kunnen worden). Middels financiering van buitena ...
  help
  Natuurwinst door hergebruik van natuursteen bij dijkverzwaringen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Sparrius, L. \ Aptroot, A. \ Nat, E. \ 2011
  Dijktaluds met natuursteen, vooral de soms eeuwenoude steenglooiingen met graniet en basalt, hebben vaak een hoge natuurwaarde. Veel bedreigde korstmossen, mossen en varens zijn aan deze biotoop gebonden. Bij dijkverzwaringen worden taluds tegenwoord ...
  help
  Grote wateroverspanningen bij praktijkproeven verkeersbelasting op waterkering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kwakman, L. \ Veen, N. van \ Soest, E. van \ 2012
  De dijken en kaden in Nederland worden periodiek beoordeeld op hun waterkerende functie. Een belangrijk onderdeel van deze beoordeling is de toetsing van de macrostabiliteit. Dat gebeurt onder andere door zware verkeersbelasting. Vooral bij de veelal ...
  help
  Kansen voor energiebesparing poldergemalen Zuiderzeeland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Sukkar, R. \ Kuipers, H. \ 2014
  Door het verlagen van het energieverbruik van de poldergemalen, wil het waterschap Zuiderzeeland een bijdrage leveren aan het vergroten van de energie-efficiency.
  help
  Unierichtlijn Legger Waterkeringen [Boek]
  2013
  Dit Uniemodel Legger waterkeringen is opgesteld door de subwerkgroep Legger waterkeringen, bestaande uit vertegenwoordigers van waterschappen, en vastgesteld door de Ledenvergadering op 22 maart 2013.
  help
  Spatial development in/on flood defences [Brochure] - Rev. ed
  Ellen, G.J. \ 2012
  Laws and regulations for building on flood defences have tightened over time, rendering management of flood defence maintenance and assessment of safety into preconditions that do not always reconcile with spatial development. We live in a time where ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.