Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Kom maar op met die stortbuien! : hoe steden zich beter kunnen voorbereiden op wolkbreuken : thema \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hooimeijer, M. \ 2014
  Hemelsluizen, die steeds wijder en langduriger opengaan: wolkbreuken kunnen de dichtbebouwde omgeving behoorlijk ontwrichten. Gelukkig is er van alles mogelijk om de stad meer 'regenproof' te maken. Geen kwestie van moeten, maar van willen, zeggen de ...
  help
  Herziening KRW doelen HHNK : ten behoeve van SGBP1 en SGBP2 [Boek]
  Jaarsma, N. \ Ee, G. van \ 2014
  In 2009 heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de doelen afgeleid voor het 1e stroomgebiedsbeheerplan (SGBP1) voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze doelen gelden voor de periode 2009-2015. Ten tijde van het afleiden van d ...
  help
  Vernieuwing in waterbeleid: de kracht van kleine stapjes \ H2O online [Artikel]
  Buuren, A. van \ Ellen, G.J. \ 2016
  Er is een vernieuwing gaande in het Nederlandse waterveiligheidsbeleid van een door preventie gedomineerde benadering naar een risicobenadering waarbij ook het beperken van de gevolgen met ruimtelijke maatregelen en rampenbeheersing een belangrijke r ...
  help
  Kennis en innovatieagenda Topsector Water, 2016-2019 [Boek]
  Topsector Water \ 2015
  Het gaat goed met de Nederlandse watersector, zowel op maritiem, als deltatechnologisch, als watertechnologisch gebied, zoals onder meer blijkt uit de gegroeide export van de sector. Maar we kunnen niet stil blijven zitten en denken dat het werk op o ...
  help
  Die het water deert die het water keert : overstromingsrisicobeheer als maatschappelijke gebiedsopgave : opbrengsten en lessen uit de pilots meerlaagsveiligheid [Boek]
  Buuren, A. van \ Ellen, G. \ Leeuwen, C. van \ Popering-Verkerk, J. van \ 2015
  In het Nederlandse waterveiligheidsbeleid vindt een belangrijke evolutie plaats: van het voorkomen van overstromingen door dijken, naar een overstromingsrisicobeheer gebaseerd op een combinatie van dijken én ruimtelijke inrichting én adequate rampenb ...
  help
  Waterschapsspiegel 2014 [Boek]
  [2015]
  Waterschapsspiegel biedt de waterschappen inzicht in de eigen prestaties en in de ontwikkeling ten opzichte van die van andere waterschappen. De gegevens zijn in 2014 uitgevraagd en betreffen, tenzij anders vermeld, het jaar 2013. In 2013 waren er no ...
  help
  Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 : sámen naar een duurzaam gezonde en veilige leefomgeving in Brabant [Boek]
  Provincie Noord-Brabant \ 2016
  In het nieuwe Provinciale Milieu- en Waterplan leest u hoe de provincie Noord-Brabant de komende jaren gaat werken aan een veilig en gezond milieu. Hiermee maken wij een slag naar een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. In de provincial ...
  help
  Exotische macrofauna en macrofyten in de Nederlandse zoete wateren : voorkomen en beleid in 2012 [Boek]
  Verdonschot, R.C.M. \ Vos, J.H. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2013
  Het aantal exoten in de Nederlandse zoete wateren is de afgelopen decennia sterk gestegen. Dit werkdocument geeft een overzicht van de stand van zaken in 2012 voor macrofauna en macrofyten. Daarnaast wordt de beleidscontext omtrent de exoten in het w ...
  help
  Waterveiligheid: managen van kwetsbaarheid voorbij de mythe van droge voeten : de Nederlandse omgang met overstromingsdreiging in sociaal-cultureel perspectief [Proefschrift]
  Heems, G.C. \ Kothuis, B.L.M. \ 2012
  De campagne ‘Nederland Leeft met Water’ vormde eind 2004 de aanleiding voor dit onderzoek. Dit proefschrift geeft antwoord op de vraag hoe Nederlanders aan het begin van de 21e eeuw betekenis geven aan de omgang met waterveiligheid en overstromingsdr ...
  help
  Het integreren van klimaatadaptatie in stedelijk beleid: hoe begrijpen gemeentelijke afdelingen klimaatadaptatie? : een vergelijkende case studie tussen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag \ WT-afvalwater [Artikel]
  Uittenbroek, C.J. \ 2012
  Als promovenda aan de Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam, heeft Uittenbroek onderzoek gedaan naar het identificeren en verklaren van percepties voor klimaatadaptatie in diverse gemeentelijke afdelingen in drie Nederlandse gemeenten - ...
  help
  Anticiperen op extreme neerslag in de stad : wat betekent dat nu? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Straatman, A. \ Kluck, J. \ Molen, J. van der \ Dijk, E. van \ 2013
  Door de voorziene klimaatverandering en menselijke ingrepen in bebouwd gebied neemt de kans op schade en overlast als gevolg van extreme neerslag toe. Aangezien in die situaties het water gewoonweg niet meer in het riool past, is het voor gemeenten a ...
  help
  Voortgangsrapportage Nationaal Waterplan en Bestuursakkoord Water over het jaar 2011 \ Water in beeld... : voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland [Jaarverslag]
  Haverkamp, G. \ 2012
  Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken nauw samen aan een duurzaam Nederlands waterbeleid. Het Nationaal Waterplan 2009-2015 en het Bestuursakkoord Water zijn daarbij richtinggevend. In Water in beeld wordt ...
  help
  Grondwaterbelasting kan duurzamer [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, J. \ 2007
  Op basis van de Wet Belasting op Milieugrondslag (Wbm) legt het Rijk sinds twaalf jaar grondwaterbelasting op aan 'houders van een inrichting tot het onttrekken van grondwater'. Ofschoon bij de Wbm het milieudoel secundair is (het fiscale doel staat ...
  help
  Veiligheid x 10 kan! \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Geldof, G.D. \ Oldenkamp, A. \ 2009
  Het rapport van de Commissie Veerman presenteert heldere keuzes. Een zeespiegelstijging van 1,30 meter spreekt tot de verbeelding, net als een Rijnafvoer van 18.000 kubieke meter per seconde en het opzetten van het IJsselmeerpeil met 1,50 meter. In d ...
  help
  Waterplan Gelderland 2010-2015 [Boek]
  Vellinga, M. \ Provincie Gelderland \ 2009
  Het Waterplan Gelderland is de opvolger van het derde Waterhuishoudingsplan (WHP3). Het beleid uit WHP3 wordt zoveel mogelijk voortgezet. Ten opzichte van WHP3 zijn wel enkele beperkte aanpassingen doorgevoerd vanwege de Kaderrichtlijn Water (KRW), d ...
  help
  Reactie op "Verbindend water" : onderdeel riolering - Dl. A: Stappenplan [Boek]
  Werkgroep riolering West-Nederland (wRw) \ 2009
  De partners van het Bestuursakkoord Waterketen hebben door een kernteam Waterketen de toekomstvisie 'Verbindend Water' laten opstellen. De visie bevat vier mogelijke toekomstbeelden voor 2050. Deze beelden gaan uit van een vergaande aanpassing van de ...
  help
  Reactie op "Verbindend water" : onderdeel riolering - Dl. B: Onderbouwing [Boek]
  Werkgroep riolering West-Nederland (wRw) \ 2009
  Deze lange termijn visie bestaat uit twee delen: deel A en B. Deel A, Stappenplan, geeft een samenvatting van de stappen die nodig zijn om de toekomstbeelden uit de visie Verbindend Water voor nieuwbouwwijken en bestaande bouw te realiseren. Deel B, ...
  help
  Duurzaam waterbeheer : pilotstudies Krimpenerwaard en Afmaalgebied Cadzand [Boek]
  Huinink, J. \ 2001
  Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de rol en de hiervoor benodigde inzet van de LNV-Directie Zuidwest in beleidsontwikkelingen met betrekking tot ‘water’ is het Expertisecentrum LNV verzocht voor een tweetal pilot-gebieden na te gaan tot welke ...
  help
  Het Nationaal Waterplan : vakwereld niet enthousiast \ Waterwonen [Artikel]
  Simons, J. \ 2008
  Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding en is het rijksplan voor het waterbeleid. Voor het eerst verschijnt het waterplan niet alleen op rijksniveau, maar ook op lagere schaalniveaus en bovendien is het plan nu veel ...
  help
  Arnoud Molenaar, programmamanager Rotterdam Climate Proof: "Waterplan maakt Rotterdam tot internationale showcase voor klimaatadaptatie" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Tuijn, J. van \ 2010
  De gemeente Rotterdam heeft haar waterbeleid in het kader geplaatst van klimaatadaptatie en de stad tot een internationale showcase gemaakt waar het gaat om waterveiligheid en beperking van wateroverlast. Delegaties uit het buitenland komen in Rotter ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.