Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De invloed van het veranderend landgebruik op de hydrologie : een koppeling tussen de Ruimtescanner en het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium [Studentenverslag]
  Schaeffer, M. \ 2014
  In dit onderzoek is de invloed van landgebruikverandering op het gevoerde waterbeheer, de verdamping en de grondwaterstand onderzocht. Hierbij is gestart met een literatuuronderzoek waarbij de relatie tussen het landgebruik en de hydrologie is bescho ...
  help
  Onderzoek naar waterstofsulfidegas (H2S) in grondwater in Noord-Brabant : processen, ruimtelijke verbreiding en beschrijving van potentiële blootstellingssituaties [Boek]
  Broers, H.P. \ Weert, J. de \ Bouma, R. \ 2015
  Naar aanleiding van een incident met het vrijkomen van H2S gas, waarbij een jongetje ziek werd na het oppompen van grondwater in een waterspeeltoestel in het speelbos bij Deurne, is in 2013/2014 een onderzoek uitgevoerd door een expert panel (Boukes ...
  help
  Achtergrondverlaging en grondwateraanvulling in Noord-Brabant \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Witte, J.P.M. \ Leunk, I. \ Cirkel, D.G. \ Aarts, H.F.M. \ Zaadnoordijk, W.J. \ 2015
  Achtergrondverlaging is dat deel van de gemeten grondwaterstandsdaling, dat niet door hydrologische berekeningen wordt verklaard. In het Nederlandse zandlandschap bedraagt dit deel, gemeten vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, gemiddeld enkele ...
  help
  Afwegingen bij het gebruik van grondwater en ondergrond : Pilot Gemeente Utrecht, Pilot Provincie Noord-Brabant [Boek]
  Vermooten, Sophie \ Meulen, Suzanne van der \ 2015
  Dit rapport presenteert de resultaten van twee pilots waarvan één in de Gemeente Utrecht en één in de Provincie Noord-Brabant. In de pilots is getest in hoeverre de beschikbare kennis en methodiek voor het afwegen van activiteiten in de ondergrond en ...
  help
  Verdienmodellen gebieds-gericht grondwaterbeheer : praktijkwijzer [Boek]
  Blom, M.J. \ Koopman, M. \ Veld, M, in 't \ 2014
  In deze praktijkwijzer laten we zien dat er verdienmodellen zijn om tot een duurzame financiering van GGB te komen. Van simpele verdienmodellen tot meer complexere vormen, om maatschappelijke baten te realiseren bij verschillende private partijen.
  help
  Verkenning early warning bij grondwaterwinningen voor drinkwater [Boek]
  Tiebosch, T. \ Brink, C. van den \ Wuijts, S. \ cop. 2011
  Het rapport verkent de mogelijke meerwaarde van early warning en levert bouwstenen, waarmee invulling aan early warning zou kunnen worden gegeven. De bouwstenen zijn beschreven op basis van de beschikbare kennis en informatie. Bij de nadere invulling ...
  help
  Early warning bij grondwaterwinningen voor drinkwater : leuk of noodzakelijk? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wuijts, S. \ Tiebosch, T. \ Brink, C. van den \ 2012
  Het gebruik van early warning-systemen kan grondwaterwinningen voor drinkwater beter beschermen tegen risico's op verontreiniging. De mate waarin dit het geval is, wordt bepaald door verschillende factoren, zoals de kwetsbaarheid van een winning voor ...
  help
  Klimaatverandering / grondwaterbeh. sted. gebied [Brochure]
  Hoogvliet, M. \ 2012
  Grondwaterbeheer in stedelijk gebied. De verwachting is dat klimaatverandering in steden gaat zorgen voor meer wateroverlast door grotere hoeveelheden neerslag. Dit wordt verergerd doordat een groot deel van het gebied bestaat uit verhard oppervlak. ...
  help
  Herstel hoogveen Deurnsche Peel haalbaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Meuwese, H. \ Tuinen, E. van \ Rens, C. van \ Streefkerk, J. \ 2012
  In Nederland zijn nog enkele schaarse hoogveenrestanten aanwezig. Deze lijden onder de verdroging, vermesting en andere menselijke ingrepen. Voor het Natura 2000-hoogveengebied Deurnsche Peel is de opgave om de oppervlakte en kwaliteit van het actief ...
  help
  Zoetzout krant : zoet-zouttweedaagse op Texel, 31/05, 1/06, 2012 [Boek]
  Weeren, B.-J. van \ Veraart, J. \ 2012
  Kennis voor Klimaat, Rijkswaterstaat en STOWA/Deltaproof hielden op 31 mei en 1 juni 2012 het tweedaags symposium ‘Verzilting & waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer’ over de toenemende verzilting van ons grond- en oppervlaktewater, ...
  help
  Actieplan polderriolen moet grondwaterproblemen in Amsterdam halt toeroepen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Cusell, H. \ Wuite, W. \ 2008
  Waternet voert in Amsterdam de grondwaterzorgtaak uit in opdracht van de gemeente. Amsterdam kent de nodige grondwaterproblemen. Bijzonder zijn de problemen in de zogeheten polderrioleringsgebieden. Uitvoering van het opgestelde Actieplan polderriole ...
  help
  Grondwatermeetnet Bloemendaal uitgebreid en complex \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kuster, M. de \ Groen, R. \ 2010
  Gemeentelijke grondwatermeetnetten zijn gemeengoed geworden in Nederland. Toen de gemeente Bloemendaal in 1992 begon met het optuigen van een meetnet, was dit echter zeker nog niet het geval. De aanleiding voor het inrichten van het meetnet was het v ...
  help
  Aanleghoogte van nieuwe woningen in relatie tot wateroverlast [Boek]
  Bügel, P.J.R. \ Meeuwissen, A.J. \ Wentink, R. \ 2010
  Dit werkrapport gaat over wateroverlast ten gevolge van het te laag bouwen van woningen. Het onderzoek is met name gericht op mogelijkheden om in de planfase het te laag bouwen van woningen tegen te gaan. Het gaat om de resultaten van een verkennend ...
  help
  Commerciële analyse van het concept 'Zilte ProefTuin' : verzilting benutten in plaats van bestrijden in een balans tussen water, landschap en economie [Boek]
  Verhoeven, L.M. \ 2008
  In het kader van de verzilting zijn zes regio’s in Nederland gedefinieerd, gespecificeerd naar type verzilting, landschapbeleving, waterbeheer, aanwezige agrarische productie, regionale identiteit en bereikbaarheid. Bij het concept ‘Zilte ProefTuin’ ...
  help
  Zilte ProefTuin [Boek]
  Lofvers, W. \ 2008
  De positie van de zoet-zoutgrenzen in de Nederlandse wateren is aan verandering onderhevig: het water wordt zouter. In hoeverre vormt de verzilting een bedreiging? Voor de hand liggende redenen om water zoet te houden, zijn nu de drinkwatervoorzienin ...
  help
  Ondergrondse infiltratie van regenwater : een literatuur- en praktijkonderzoek naar milieurisico's [Boek]
  Boogaard, F. \ Rombout, J. \ Stichting RIONED \ cop. 2008
  Ondergrondse infiltratie is niet aantoonbaar risicovoller dan bovengrondse infiltratie. In tegenstelling tot bovengrondse infiltratievoorzieningen als wadi’s en bodempassages was nog weinig bekend over de mogelijke bodemverontreiniging door ondergron ...
  help
  Regional scale impact of tidal forcing on groundwater flow in unconfined coastal aquifers \ Journal of hydrology [Wetenschappelijk artikel]
  Pauw, P.S. \ Oude Essink, G.H.P. \ Leijnse, A. \ Vandenbohede, A. \ Groen, J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2014
  This paper considers the impact of tidal forcing on regional groundwater flow in an unconfined coastal aquifer. Numerical models are used to quantify this impact for a wide range of hydrogeological conditions. Both a shallow and a deep aquifer are in ...
  help
  Response to recharge variation of thin rainwater lenses and their mixing zone with underlying saline groundwater \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
  Eeman, S. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ Leijnse, A. \ Louw, P.G.B. de \ Maas, C. \ 2012
  In coastal zones with saline groundwater, fresh groundwater lenses may form due to infiltration of rain water. The thickness of both the lens and the mixing zone, determines fresh water availability for plant growth. Due to recharge variation, the th ...
  help
  Quantifying water and salt fluxes in a lowland polder catchment dominated by boil seepage: a probabilistic end-member mixing approach \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
  Louw, P.G.B. \ Velde, Y. van der \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2011
  Upward saline groundwater seepage is leading to surface water salinization of deep lying polders in the Netherlands. Identifying measures to reduce the salt content requires a thorough understanding and quantification of the dominant sources of water ...
  help
  Low-resolution modeling of dense drainage networks in confining layers \ Ground water : journal of the National Water Well Association [Wetenschappelijk artikel]
  Pauw, P.S. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ Leijnse, A. \ Delsman, J.R. \ Louw, P.G.B. de \ Lange, W.J. de \ Oude Essink, G.H.P. \ 2014
  The results indicate that the conductance expression of De Lange (1999) should be used in similar hydrogeological conditions as considered in this paper, as it is better taking into account the resistance to flow below the surface water bed. For the ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.