Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Toolbox water [Website]
  [ca. 2015]
  Gewasbeschermingsmiddelen horen thuis in de teelt, niet in het water. Als gewasbeschermingsmiddelen in normoverschrijdende concentraties in het water voorkomen, is dat slecht voor de waterkwaliteit én het behoud van een effectief middelenpakket. Norm ...
  help
  Dossier Kaderrichtlijn Water [Dossier]
  2015
  Het water moet schoner. De Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn die sinds 2000 van kracht is, schrijft voor dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde moet zijn.
  help
  De meerwaarde van een onderwaterdrone bij het monitoren van oppervlaktewater, pilot Sloterplas \ H2O online [Artikel]
  Boogaard, F. \ Lima, R. de \ Stroom, J. \ 2016
  Bij onderzoek naar ecologie en waterkwaliteit kunnen onderwaterdrones worden toegepast. De drones, uitgerust met diverse sensoren en camera’s, blijken een waardevolle toevoeging aan de reguliere steekmonsters die de ecologische kwaliteit van het wate ...
  help
  Bronnen en beken in het boven-Geuldal : onderzoek naar de biologische en fysisch-chemische kwaliteit en mogelijkheden voor het beheer van de bronnen van de Cottesserbeek, de Berversbergbeek, de Belletbeek, de Terzieterbeer en de Noor [Boek]
  Boer, J. de \ 1983
  In het meest zuidelijk gelegen deel van het Geul-dal vormen de verschillende zijbeken met hun vele bronnen een opvallend onderdeel van het landschap. In dit onderzoek zijn van 4 van deze zijbeken en van de Noor de talloze bronnen nauwkeurig in kaart ...
  help
  Onderzoek naar de algehele toestand van de Zuid-Limburgse beken : januari 1961 - october 1962 [Boek]
  Mur - Atzema, E. \ [1962]
  RIVON hydrologische inventarisatie.
  help
  Impact of acid atmospheric deposition on the biogeochemistry of moorland pools and surrounding terrestrial environment [Boek]
  Dobben, H.F. van \ Mulder, J. \ Dam, H. van \ 1992
  help
  Guidance proposal for using available DegT50 values for estimation of degradation rates of plant protection products in Dutch surface water and sediment [Boek]
  Boesten, J.J.T.I. \ Adriaanse, P.I. \ Horst, M.M.S. ter \ Tiktak, A. \ Linden, A.M.A. van der \ 2014
  The degradation rate of plant protection products and their transformation products in surface water and sediment may influence their concentrations in Dutch surface water. Therefore the estimation of these rates may be an important part of the asses ...
  help
  Water in de openbare ruimte heeft risico's voor de gezondheid : een gezondheidsrisicoanalyse voor fonteinen, bedriegertjes, water op straat en water in wadi's [Boek]
  Man, H. de \ Leenen, I. \ 2014
  Stedelijk waterbeheer draagt bij aan het welzijn van mens en dier, onder andere door behoud van een gezonde leefomgeving. Water in de openbare ruimte kan op diverse manieren verontreinigd raken met ziekteverwekkers. Met name kinderen kunnen ziek word ...
  help
  Een duistere geschiedenis opgehelderd : waterkwaliteit en waterkwaliteitsonderzoek in Friesland, een historisch literatuuroverzicht [Boek]
  Claassen, T. \ 2014
  Deze publicatie geeft een systematisch overzicht van alle inspanningen, rapporten en artikelen over waterkwaliteit, waarbij het waterschap (en velen daarbuiten) in de afgelopen decennia betrokken zijn geweest. Centraal staat het beheersgebied van Wet ...
  help
  Ecologische doelen Kaderrichtlijn Water 2016-2021 : technisch achtergronddocument [Boek]
  Herpen, F. van \ Beekman, J. \ Vroege, M. \ Bresser, I. \ Berkum, R. van \ 2014
  In de Kaderrichtlijn Water (KRW) is opgenomen dat voor sterk veranderde en kunstmatige oppervlaktewaterlichamen ecologische doelstellingen in de vorm van een Maximaal Ecologische Potentieel en een Goed Ecologisch Potentieel (MEP en GEP) afgeleid dien ...
  help
  Communicatieonderzoek Hoogheemraadschap van Rijnland : landbouw en waterkwaliteit [Studentenverslag]
  Bosman, T. \ 2013
  In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland is onderzoek gedaan naar de communicatie tussen boeren en waterschap. Hierbij is aandacht besteed aan de vraag hoe boeren aan hun kennis komen met betrekking tot wet- en regelgeving (over gebruik van ...
  help
  Speeltuin Vogelwijk [Studentenverslag]
  Bloemer, M. \ 2013
  De waterspeelplaats behorende tot de speeltuinvereniging Vogelwijk, wordt tijdens de zomermaanden veelvuldig door kinderen bezocht. Het water wordt in die tijd ververst via een grondwaterpomp. De pomp zorgt zo’n vijf tot zes uur per dag voor verversi ...
  help
  Reuring in de vijver : toevoegen van zuurstof en doorpompen van water kan conditie oppevlaktewater verbeteren \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
  Kuenen, K. \ Raats, S. \ 2015
  Het klinkt te simpel om waar te zijn: men plaatst een pomp in het water voor extra stroming en zuurstof, de waterkwaliteit gaat vooruit en de vissterfte neemt af. Uit proeven blijkt nu dat een dergelijke simpele ingreep de waterkwaliteit aanzienlijk ...
  help
  Boeren werken met de waterschappen : aan winst met water : 30 projecten uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer [Boek]
  2015
  Op veel plaatsen in het land is al sprake van samenwerking tussen boeren, brancheorganisaties, waterschappen, drinkwaterbedrijven en provincies of ontstaat deze. De samenwerking richt zich op het realiseren van maatwerk: verminderen van inefficiënt w ...
  help
  Meetnet nutriënten landbouw specifiek oppervlaktewater : update toestand en trends tot en met 2014 [Boek]
  Klein, Janneke \ Rozemeijer, Joachim \ 2015
  De intensieve veehouderij in Nederland produceert grote hoeveelheden mest die wordt toegediend op akkers en weilanden. Het gebruik van deze dierlijke mest, nog aangevuld met kunstmest, zorgt voor te veel stikstof en fosfaat in bodem, grondwater en op ...
  help
  Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen Overijssel - Dl. 25: Maatregelprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen Overijssel 2013-2015 : bijlage van Bestuursovereenkomst “Naar een duurzame drinkwatervoorziening in Overijssel" [Boek]
  Vugt, A.C. van \ Lienden, A.R. van \ Vlerken, M. van \ 2013
  De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt dat met bestaande zuivering drinkwater volgens de geldende normen moet kunnen worden gemaakt van grond- of oppervlaktewater. Daarnaast moeten waterlichamen beschermd worden om uiteindelijk het niveau van zuivering ...
  help
  Quaggamossels en hun dominantie in de Sloterplas [Boek]
  Stroom, J.M. \ 2016
  De doelstellingen van dit rapport zijn om voor de Sloterplas: 1. kwantitatief te onderbouwen dat de quaggamossels de systeemomslag van troebel blauwalgwater naar veel helderder water hebben veroorzaakt 2. een prognose te geven van de ontwikkeling van ...
  help
  Waterkwaliteitsrapportage 2014 : resultaten van fysisch-chemisch en hydrobiologisch onderzoek [Boek]
  2015
  In deze rapportage over 2014 wordt het volgende overzicht van de monitoringresultaten gegeven in de vorm van geografische kaarten, grafieken en tabellen: Nutriënten (trend boezem en toestand gebied 2014), bestrijdingsmiddelen, zware metalen, Polycycl ...
  help
  Bestrijdingsmiddelen in communaal afvalwater [Boek]
  Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1997
  help
  Indicatieve analytische methoden en groeps- en somparameters voor de bepaling van waterkwaliteit : evaluatie van de toepasbaarheid van de immunoassaymethode als indicatieve en kwantitatieve methode [Boek]
  Vree, L.G. de \ Dogterom, J. \ Meulenberg, P.M.M. \ International Centre of Water Studies \ Elti Support \ 1998
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.