Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Steekmuggen monitoring Bargerveen: nulmeting plangebieden Weiteveen en Zwartemeer 2015 [Boek]
  Strijkstra, A.M. \ 2015
  Dit rapport beschrijft allereerst 1) de ecologie van steekmuggen. Hierbij worden de gevoeligheden van steekmuggen behandeld. Er zijn grote verschillen tussen soortgroepen die zich meer in natuurlijke omstandigheden thuis voelen of meer bij bebouwing. ...
  help
  Duizendknoop steekt weer de kop op \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
  Oldenburger, J. \ Groot, C. de \ 2015
  De voorjaarsflora staat volop in bloei, de eerste bomen lopen uit en op veel plaatsen komen ook weer die paarsrode bladeren boven de grond. Oftewel, ook de duizendknoop is er weer. Beheerders van spoorlijnen, waterlopen en wegen, openbaar groen en bo ...
  help
  Klimaatverandering en natuur : een verkenning van risico’s, kansen en aangrijpingspunten voor klimaatadaptatiebeleid [Boek]
  Braakhekke, W. \ Berendse, F. \ Jong, M. de \ Kreveld, A. van \ Winden, A. van \ 2014
  In 2016 zal het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de Nationale Adaptatie Strategie presenteren. Daarin wordt voor verschillende thema’s aangegeven hoe Nederland zich het beste kan voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. In deze rapp ...
  help
  Het effect van dynamisch terreinbeheer op een slinkende adderpopulatie : kleinschalig beheer en vernatting als oplossing \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Lenders, A.J.W. \ 2015
  De reptielenhabitat op het Gagelveld in Nationaal Park De Meinweg verslechterde in de periode 1995-2001 aanzienlijk als gevolg van verdroging en overbegrazing. Gedurende een periode van herstel (2002-2006) nadat de begrazing was stopgezet, ontstond w ...
  help
  Stand van zaken en toekomstperspectief Ecologisch Herstel Maas [Boek]
  Liefveld, W.M. \ Neven, A.M.H.J. \ Olthof, J. \ 2001
  Het voorliggende rapport geeft een overzicht van de resultaten van het tot nu toe uitgevoerde EHM-onderzoek. Het sluit aan op EHM rapport 13-1997 waarín het EHM-onderzoek van de eerste 2 jaar beschreven staat. De verschillende EHM-onderzoeken, op het ...
  help
  Integrale aanpak bij ecologisch herstel Haagse Beek \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
  Kuitert, K. \ 1999
  Bij het herstel van de beek gaat het om de afstemming tussen oppervlaktewater, ondiep grondwater en rioolwater, waarbij steeds links kunnen worden gelegd naar anddere disciplines zoals groen en stedenbouw
  help
  Ecologisch herstel Rijkswateren : terugblik en perspectief [Boek]
  Polman, G. \ Iedema, W. \ 2001
  Tien jaar 'Herstel en Inrichting' (H&l) heeft veel opgeleverd. Er zijn ook kanttekeningen te maken bij het programma. De samenhang tussen de verschillende maatregelen blijkt moeilijk aan te geven. En ondanks het succes van de individuele maatregelen ...
  help
  Interprovinciale rapportage milieu, water, landbouw en natuur 2002 \ Interprovinciale rapportage Milieu, Water, Landbouw en Natuur ... / Interprovinciaal Overleg IPO [Artikel]
  2003
  help
  Eb... en weer vloed in het Haringvliet \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Storm, C. \ Kuijpers, J.W.M. \ Harmsen, C. \ 2006
  De deltawerken hebben veel dynamiek uit het gebied gehaald. Dit artikel gaat over ecologisch herstel, natuurbeheer, habitatherstel en estuariene processen. Dit tegen de achtergrond van het weer toelaten van de getijdebeweging
  help
  Optimalisatie ecologische hoofdstructuur : ruimte, milieu en watercondities voor duurzaam behoud van biodiversiteit [Boek]
  Lammers, G.W. \ Hinsberg, A. van \ Loonen, W. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Sandera, M.E. \ 2005
  Op verzoek van VROM en LNV heeft het Milieu- en Natuurplanbureau onderzocht wat de knelpunten zijn op het gebied van ruimte, milieu en water voor een duurzaam behoud van biodiversiteit en in welke richting naar optimalisatie kan worden gezocht.
  help
  De duinen van Staatsbosbeheer : evaluatie van herstelbeheer in de kuststrook [Boek]
  Boom, B. van den \ Holtland, J. \ Lammerts, E. \ Takman, B. \ 2004
  Dit rapport begint met 1) een overzicht van herstelmaatregelen; 2) de relatie tussen abiotische factoren (fysische geografie en landschapsecologie); 3) de methoden, die gebruikt zijn bij de evaluatie; 4 vervolgens de feitelijke analyse van het beheer ...
  help
  Klimaattoets herijking EHS Gelderland [Boek]
  Geertsema, W. \ Vos, C.C. \ Wamelink, W. \ Eupen, M. van \ 2013
  De herijkte EHS in de provincie Gelderland is getoetst op klimaatbestendigheid. De kwetsbaarheid van abiotische, biotische en ruimtelijke criteria zijn kwalitatief beoordeeld. Per regio zijn aanbevelingen voor adaptatiemaatregelen geformuleerd. Voort ...
  help
  De ecologische eisen van Natura 2000 \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Runhaar, J. \ Jalink, M.H. \ Fellinger, M. \ Hennekens, S.M. \ 2009
  Vanwege de Habitatrichtlijn zijn in Nederland een groot aantal natuurgebieden aangewezen waar habitattypen voorkomen die op Europese schaal bedreigd zijn en extra bescherming behoeven. Voor het beheer van deze gebieden is inzicht nodig in de eisen di ...
  help
  Zelfs ecologen vinden interpretatie te strikt : plannen sneuvelen onnodig door natuurbeschermingswet \ Waterwonen [Artikel]
  Simons, J. \ 2008
  Ecologen en stedenbouwers moeten nauw samenwerken bij het maken van waterwoonplannen. Rechters interpreteren de natuurbeschermingswet zo strikt dat menig waterwoonplan onnodig sneuvelt, vindt ecoloog Reinoud Kleijberg van Arcadis. Natuur is veerkrach ...
  help
  Recreatief medegebruik van EVZ, HEN, en SED in Waterschap Rijn en IJssel : ecologische effecten en inpassingsbeoordeling [Boek]
  Henkens, R.J.H.G. \ Molenaar, J.G. de \ Ottburg, F.G.A.W. \ 2007
  Het Waterschap Rijn en IJssel besteedt veel energie en geld in het herstel, de ontwikkeling en het behoud van natuurwaarden in zogenaamde beektypes van het Hoogste Ecologische Niveau (HEN), beektypes met een Specifiek Ecologische Doelstelling (SED) e ...
  help
  Megasuppleties langs de Nederlandse kust [Boek]
  Holzhauer, H. \ Valk, B. van der \ Tonnon, P.K. \ Werf, J. van der \ Dongeren, A. van \ Stronkhorst, J. \ Sprengers, C. \ Oost, A. \ Mulder, J. \ Boer, G. de \ Baptist, M. \ 2009
  Als eerste stap in deze studie is een verkenning uitgevoerd op basis van literatuur naar de mogelijke effecten van zandsuppleties voor de ecologie rond het gebied. De zandophogingen aan de kust hebben namelijk gevolgen voor de ecologie (natuurwaarden ...
  help
  Effectiviteit herstel- en inrichtingsmaatregelen voor KRW en Natura 2000 : wat ecologische monitoring ons heeft geleerd [Boek]
  Liefveld, W. \ Bureau Waardenburg \ 2008
  Met de KRW en Natura2000 en de bijbehorende maatregelenpaketten is de monitoring van de effectiviteit van maatregelen volop in de belangstelling komen te staan. Graag wil Rijkswaterstaat Waterdienst weten wat een maatregel oplevert en hoe deze maatre ...
  help
  Living planet report 2008 : onze voetafdruk nader bekeken [Boek] - Nederlandse editie
  Wereld Natuur Fonds \ 2008
  Nederland consumeert de natuurlijke hulpbronnen - zoals hout, vis, schoon water en vruchtbare grond- sneller dan de aarde kan aanvullen. Dat gaat steeds vaker ten koste van anderen. Dat blijkt uit de eerste Nederlandse editie van het Living Planet Re ...
  help
  Pilotstudie bruikbaarheid eDNA voor onderzoek naar kwabaal [Boek]
  Spikmans, F. \ Herder, J. \ 2015
  Door de vaak lage dichtheden en zijn verborgen levenswijze is de aanwezigheid van kwabaal vaak lastig vast te stellen. Het is de verwachting dat eDNA methode geschikt kan zijn voor het monitoren van de verspreiding van de soort en mogelijk ook ontwik ...
  help
  Expansion of invasive species on ombrotrophic bogs: desiccation or high N deposition? \ The journal of applied ecology / British Ecological Society [Artikel]
  Tomassen, H.B.M. \ Smolders, A.J.P. \ Limpens, J. \ 2004
  In many ombrotrophic bog areas the invasion of grass (e.g. Molinia caerulea) and tree (e.g. Betula pubescens) species has become a major problem. The authors investigated whether the invasion of such species is due to high atmospheric nitrogen (N) de ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.