Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Dood hout brengt leven in de Snelle Loop in Gemert-Bakel \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Lapperre, R.E. \ Brugmans, B. \ Kerkhoff, M.A.J. \ 2014
  Een oud plan komt tot leven in een bijzonder proefproject binnen de gemeente Gemert-Bakel. Daar wordt geëxperimenteerd met dood hout in de beek. Dat blijkt een impuls te geven aan macrofauna en hydromorfologie. Waterschap Aa en Maas en studenten van ...
  help
  Visstand Waddenzee kan profiteren van betere vismigratie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, P. \ 2015
  De visstand in de Waddenzee lijdt onder achteruitgang van het leefgebied. Maatregelen als de vismigratierivier in de Afsluitdijk, kleinere vispassages en visvriendelijk sluisbeheer kunnen de situatie verbeteren. In juni bogen zo'n vijfhonderd interna ...
  help
  Vispassages lijken goed te werken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, P. \ 2014
  De Europese Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat oppervlaktewater in goede ecologische en chemische conditie moet zijn. Nederlandse waterschappen leggen daarom steeds meer vispasages aan bij stuwen en gemalen. Bij verschillende gemalen in Zeeland i ...
  help
  Onderzoek brengt risico's in kaart : screening van hotspots van nieuwe verontreinigingen : thema waterkwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Laak, T. ter \ Derksen, A. \ Lahr, J. \ Gylstra, R. \ 2014
  Nieuwe verontreinigingen zijn stoffen, die niet of niet volledig zijn gereguleerd en waarvan verspreiding en de risico's in het milieu minder bekend zijn. Het betreft bijvoorbeeld medicijnen en hormonen.
  help
  Hoorn wapent zich tegen het fonteinkruid \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bezem, J. \ 2013
  De ecologie van het Markermeergebied is jarenlang verslechterd en Nederland is (Europees) verplicht dit te verbeteren. Eén van de maatregelen die nu wordt onderzocht is het creëren van golfluwe zones rond het Hoornse Hop bij Hoorn. Maar dat onderzoek ...
  help
  De baggerbuffer: 'Bagger van last tot lust' : waterkwaliteitsverbetering door hergebruik van baggerspecie in veenweidegebieden : dossier - (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Stook, P.J. \ Lauwerijssen, F.M. \ Egbring, G.A.R. \ 2013
  De ondiepe veenplassen in het Wormer- en Jisperwater zijn troebel. Gevolg: onvoldoende licht bereikt de waterbodem en waterplanten kunnen zich niet ontwikkelen. De geringste waterbewegingen brengen het volumineuze en fosfaatrijke slib in suspensie. D ...
  help
  Vis heeft meer nodig dan een mooie doorgang \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Riemersma, P. \ 2015
  Vissen kunnen zich in de Nederlandse wateren steeds beter tussen verschillende watersystemen verplaatsen. Met de vele vispassages die Nederland telt, hebben ze mooie doorgangen/deuren. Vismigratie is zelfs niet meer alleen bij visdeskundigen 'hot', w ...
  help
  Vis, daar zit (nog) een staartje aan : visstand als kwaliteitselement \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kruitwagen, G. \ Mee Chan, P. \ Meier, M. \ 2015
  De positie van de vis is radicaal gewijzigd. Daar waar de vis in vroegere jaren veelal onder het wateroppervlak bleef en slechts een bijkomend verschijnsel binnen het waterbeheer was, is de vis nu een belangrijke indicator voor de ecologische waterkw ...
  help
  De visfauna van uiterwaarden langs de Zandmaas in Noord-Limburg : profiteren vissen van het project Maascorridor? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Pollux, B.J.A. \ Dorenbosch, M. \ Korosi, A. \ Pollux, P.M.J. \ 2015
  Het Maasdal van de huidige Zandmaas in Noord-Limburg werd in de vorige eeuwen gekenmerkt door een grote habitatverscheidenheid van hoog- en laagdynamische wateren. Rheofiele vissen (=voorkeur voor snelstromend water) voelden zich hier thuis, alsook s ...
  help
  Eerste BlijeVis enthousiast ontvangen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Drijver, J. \ 2015
  Met de onthulling van de eerste BlijeVis van kunstenaar Bruno Doedens vierden de initiatiefnemers van de Vismigratierivier onlangs de eerste stap in de realisatie van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand. Een wereldwijde doorgang voor vissen, dwar ...
  help
  Zoetwatergetijdennatuur heeft getij nodig \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Haye, M. de la \ Rooij, S. van \ Baars, L. \ 2015
  Herstel van zoetwatergetijdennatuur is een belangrijke doelstelling van de overheid. Om aan te tonen of de geplande maatregelen opleveren wat er van verwacht wordt, heeft Grontmij in opdracht van Rijkswaterstaat de laatste vier jaar (2010-2014) monit ...
  help
  Getijdencentrale Brouwersdam : ecologisch herstel Grevelingenmeer en energieopwekking hand in hand : thema Water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Spengen, J. van \ 2015
  Met de aanleg van de Brouwersdam werd in 1971 het Brouwershavense Gat gesloten, ontstond het Grevelingenmeer en is een deel van de zuidwestelijke delta beter beschermd tegen stormvloeden vanuit zee. Helaas kent de aanwezigheid van de dam ook een keer ...
  help
  De Medicinale bloedzuiger terug in Nationaal Park De Meinweg : is deze beschermde parasiet nog steeds bedreigd? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Lenders, A.J.W. \ 2015
  In 2012 werd voor het eerst na vele jaren weer een Medicinale bloedzuiger aangetroffen in het Meinweggebied. Hoewel er nooit specifiek onderzoek naar vindplaatsen is verricht, lijkt deze Europees beschermde diersoort zich momenteel in het gebied ster ...
  help
  Opmars van Gevlekte witsnuitlibel in Limburg \ Natuur.focus : Vlaams driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie & -beheer [Artikel]
  Beckers, G. \ Janssen, K. \ Verschraegen, T. \ 2014
  De gevlekte witsnuitlibel werd lang als de heilige graal van de Vlaamse libellenfauna beschouwd. Niet alleen haar raadselachtig voorkomen, maar ook de Europese bescherming middels de Habitatsrichtlijn, maakt dat deze soort bijzondere aandacht verdien ...
  help
  Natuurlijkheid blijft kwetsbaar \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, P. \ 2014
  Vlaanderen en Nederland doen gezamenlijk onderzoek naar duurzaam beheer van het Schelde-estuarium en de effecten van ingrepen. Zorgen zijn er over de grotere en landinwaarts verplaatste getijslag, het behoud van het natuurlijke meergeulenstelsel, de ...
  help
  Vissen liften mee op innovatief Delflands idee \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Klazenga, M. \ 2014
  In een ideale viswereld zijn er geen obstakels. Maar in werkelijkheid zijn die er wel degelijk. Zeker in het lager gelegen westelijke deel van Nederland. Want hoe zwem je als vis naar een hoger gelegen water als daar ook nog eens een gemaal met enorm ...
  help
  Vispassage en watermolen samen één geheel \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Worm, T.M. \ Kerkhoff, M. \ 2013
  De vispassage en de naastgelegen watermolen in de Vierlingsbeekse Molenbeek vormen samen één geheel. Ondanks de passage kan de molen nog altijd elektriciteit opwekken. Het project is uitgevoerd onder het programma Natuurlijke Grenswateren. Hierin wer ...
  help
  Tweezijdige vismigratie binnen één pompsysteem \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kroes, M.J. \ Arnzt, J.J.X. \ Claassen, T.H.L. \ 2013
  Bij de renovatie van het gemaal Offerhaus in 2009 en 2010 heeft Wetterskip Fryslân het visvriendelijk gemaalconcept FishTrack gerealiseerd, waarmee vismigratie in beide richtingen mogelijk is.
  help
  Banscheiding is weer leefgebied van bijzondere planten en dieren : hoogwaardige natuurontwikkeling op voormalige stortplaats in het Ilperveld \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Hogeweg, N. \ Egbring, G. \ Riet, B. van de \ Westendorp, P-J. \ 2013
  De Banscheiding is een oude en bijzondere watergang in het Natura 2000-gebied 'het Ilperveld'. Door ernstige chemische vervuiling van de waterbodem en oevers was sanering nodig. Hierbij is rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde en het opt ...
  help
  Ecosysteemdiensten van een geïntegreerd bodem-, water- en sedimentbeheer : sedimenten als essentieel onderdeel van het watersysteem \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Caers, T. \ Van Vosselen, A. \ De Cooman, W. \ Deproost, P. \ 2013
  De Europese Kaderrichtlijn Water biedt een kader voor het beheer van oppervlakte- en grondwater. Deze richtlijn verplicht de lidstaten ondermeer om een goede fysico-chemische en ecologische kwaliteit te bekomen van haar watersystemen. Over waterbodem ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.