Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Japanse duizendknoop: wat moeten ermee? : onderzoek naar de Japanse duizendkoop [Studentenverslag]
  Pander, H. \ Top, J. van der \ 2013
  In dit onderzoek is ingegaan op de vraag: Hoe kan er het best omgegaan worden met de Japanse duizendknoop in de gemeente Renkum? Middels een literatuurstudie en gesprekken met de gemeente is er onderzocht wat de mogelijkheden zijn binnen de gemeente ...
  help
  De chemie tussen gemeenten en onkruid : een inventarisatie van het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen van gemeenten in de provincie Utrecht [Boek]
  Spijker, J.H. \ Vries, E.A. de \ Teunissen, M.B. \ Niemeijer, C.M. \ 2004
  Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door gemeenten vormt een belangrijke bron van diffuse verontreiniging naar het milieu. Hierbij zijn met name de kwaliteit van het grond- en het oppervlaktewater aan de orde. In deze rapportage wordt het ...
  help
  Taai onkruid : zeven Limburgse gemeenten stoppen met het gebruik van gif : wie volgt? [Boek]
  Kroes, F. \ Crijns, L. \ Spijker, J. \ 2003
  help
  Gifvrije onkruidbestrijding door gemeenten: handboek voor gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten [Boek]
  Spijker, J.H. \ Hekman, J. \ Teunissen, M.B. \ Mantingh, R. \ 2003
  Het handboek ‘Onkruid vergaat wel!’ is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel gaat over de noodzaak tot het terugdringen van chemische onkruidbestrijding. Het is gericht op de lezer die zich afvraagt hoe ernstig de situatie is, die voor het eerst ...
  help
  Chemische en mechanische onkruidbestrijding op straatverharding in Lelystad, Dronten en Urk : onderzoek naar de gevolgen voor de oppervlaktewaterkwaliteit in 2003 [Boek]
  Dekker, C. \ Claassen, A. \ Kroon, C. \ 2003
  Waterschap Zuiderzeeland heeft in 2003 onderzoek gedaan naar de afspoeling van bestrijdingsmiddelen in proefwijken in Lelystad, Dronten en Urk met een aangepaste onkruidbestrijding. Onderzocht zijn de Duurzaam Onkruid Beheer (DOB-methode), mechaniscn ...
  help
  Rapport over het onderzoek betreffende nevenwerkingen bij het gebruik van chemische middelen voor de bestrijding van waterplanten [Boek]
  Heer, J.C.M. de \ 1961
  Het onderzoek had tot doel na te gaan of de levensgemeenschappen in watergangen veranderd o.i.v. normale doseringen van enige gebruikelijke herbiciden.
  help
  Naar duurzamer onkruidbeheer op verhardingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kempenaar, C. \ Beltman, W. \ Keulen, H. van \ 2005
  Vanaf 2002 werken Plant Research International, VEWIN, ZHEW, Monsanto Europa en Alterra aan de ontwikkeling van een systeem voor duurzaam onkruidbeheer op verhardingen. Uitgebreide praktijktests in negen gemeenten hebben uitgewezen dat onkruidbestrij ...
  help
  Inventarisatie onkruidbestrijding op verhardingen [Boek]
  Cuperus, G. \ Welsem, P. van \ Ooms, J. \ 2013
  De doelstellingen van dit onderzoek waren: - verschaffen van een overzicht van technieken voor onkruidbestrijding; - bepaling van de kosten van de verschillende technieken; - bepaling van de effectiviteit van de verschillende technieken; - nagaan wel ...
  help
  Naar een verantwoord onkruidbeheer op verhardingen : beleidsadvies voor emissiebeperking in het onkruidbeheer op verhardingen [Boek]
  2006
  Het advies bestaat uit een voorstel voor maatregelen die zijn weergegeven in een beslisboom. De beslisboom geeft een voorkeursvolgorde van maatregelen die uiteindelijk moeten leiden tot een afname van de emissie van bestrijdingsmiddelen vanaf verhard ...
  help
  Deskstudie biologische bestrijding van invasieve exotische oever- en wateronkruiden in Nederland [Boek]
  Kempenaar, C. \ Franke, A.C. \ Lotz, L.A.P. \ 2009
  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van biologische onkruidbestrijding in het algemeen, en ontwikkelingen op het gebied van biologische bestrijding van elf belangrijke exotische oever- en wateronkruiden in Nederland in het bijzonder. Twee rele ...
  help
  Zicht op duurzaam onkruidbeheer op verhardingen in stedelijk en industrieel gebied (DOB-project) : inhoudelijk projectverslag [Boek]
  Kempenaar, C. \ Beltman, W. \ Dijk, C. van \ Keulen, H. van \ Horst, K. van der \ 2005
  Doel van het onderzoek was het terugdringen van emissie van bestrijdingsmiddelen vanaf verhardingen naar oppervlaktewater. Daarbij werd de aandacht vooral gericht op beheerders van openbare verhardingen van gemeenten in Nederland
  help
  Literatuurstudie kritisch doseren MCPA en 2,4-D [Boek]
  Zeeland, M. van \ Weide, R. van der \ 2008
  Voor zowel MCPA als 2,4-D wordt de drinkwaternorm in oppervlaktewater bestemd voor drinkwater af en toe overschreden. Het aantal overschrijdingen neemt echter toe. Een mogelijke oplossing om tot terugdringing van het aantal normoverschrijdingen te ko ...
  help
  Dé bestrijdingsmethode nog niet gevonden : drie jaar praktijkproef duizendknoop \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
  Vrolijk, M. \ 2015
  Een ding is duidelijk, na drie jaar is dé bestrijdingsmethode tegen Japanse duizendknoop nog niet gevonden. De vijf onderzochte methoden geven stuk voor stuk wisselende resultaten. Toch lijkt één submethode - het stengel voor stengel injecteren met g ...
  help
  Verantwoorde verwerking van Japanse duizendknoop : essentiële schakel in effectieve bestrijding [Boek]
  BVOR \ [2015]
  Japanse duizendknoop is een sterk woekerend kruid. Zodra de plant zich ergens heeft gevestigd en voldoende licht heeft, is deze heel moeilijk weg te krijgen. De plant tast infrastructuur en funderingen aan, en overwoekert andere planten. Effectieve b ...
  help
  Zeven Limburgse gemeenten stoppen met het gebruik van gif \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kroes, F. \ Crijns, L. \ Spijker, J.H. \ Huet, H. van \ 2004
  In Limburg is de laatste decennia veel succes geboekt met het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit is met name te danken aan een gestructureerde aanpak bij de sanering van de puntbronnen. Uit waterkwaliteitsonderzoek blijkt dat de meeste oppervlakte ...
  help
  Waterkwaliteit en het onkruidbestrijdingsmiddel Ultima : analyse van mogelijke risico' s [Boek]
  Leendertse, Peter \ Lommen, Joost \ Hoftijser, Erwin \ 2015
  Op verzoek van Vewin heeft CLM een analyse gemaakt van mogelijke risico’s van het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel Ultima voor de waterkwaliteit. Toepassing van Ultima op verhardingen kan leiden tot overschrijding van de drinkwaternorm voor ...
  help
  Chemievrij beheer bij Waterschap Zeeuwse Eilanden \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Klippel, M.J. \ 2008
  Middelburg - Waterschap Zeeuwse Eilanden zet geen chemische bestrijdingsmiddelen meer in bij het beheer en onderhoud van haar eigendommen. De aanloop er naar toe ging met vallen en opstaan, maar het resultaat telt! Nieuwe verhardingen worden zoveel m ...
  help
  ‘Geen toekomst voor chemische gewasbescherming’ : verbod chemische onkruidbestrijdingsmiddelen van kracht \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
  2016
  Sinds 31 maart 2016 is – bijna vijf jaar na het indienen van de motie Grashoff – het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen, waaronder glyfosaat, op verhardingen in Nederland verboden. Een mooie aanleiding om bij de indiener van toen, Twee ...
  help
  Meer actie gevraagd tegen onkruidbestrijdingsmiddelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2008
  In een brief aan de voorzitters van de zeven Regionaal Bestuurlijke Overlegorganen voor waterbeheer (RBO) van Rijn-Midden, Rijn-Noord, Rijn-Oost, Rijn-West, Nedereems, Maas en het Scheldestroomgebied uitten de heren Verwolf (namens de Unie van Waters ...
  help
  Schone bronnen, nu en in de toekomst : uitvoeringsprogramma bentazon [Boek]
  Schuttelaar & Partners \ 2005
  In het project 'Schone bronnen, nu en in de toekomst' zijn VEWIN, Nefyto, de Unie van Waterschappen en LTO Nederland aan de slag met de gewasbeschermingsmiddelen: bentazon, carbendazim, isoproturon, MCPA, methomyl en terbutylazin. Deze zes stoffen di ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.