Login

Hydrotheek

help
Regionale hydrologische modellering ter onderbouwing van klimaateffecten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hermans, E. \ Otten, J. \ Bakel, P.J.T. van \ 2009
Provincies en waterschappen bereiden zich voor op een warmer en grilliger klimaat. Met name voor watersystemen met een interactie tussen traag en snel reagerende deelsystemen is een regionaal hydrologisch model noodzakelijk om klimaateff ecten inzich ...
help
Flexibel geïntegreerd systeem voor regionale hydrologische modellering : combinatie van MODFLOW en SIMGRO \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Walsum, P.E.V. van \ Lourens, A. \ Veldhuizen, A.A. \ Snepvangers, J.J.J.C. \ Dik, P.E. \ Minnema, B. \ Groenendijk, P. \ 2006
TNO en Alterra hebben een koppeling tot stand gebracht tussen hun grondwatermodellen, resp. MODFLOW en SIMGRO. Eerst is gekeken naar recente ontwikkelingen binnen modelkoppelingen, daarbij zoekend naar eenvoudige software. Dat is gevonden in Open Mod ...
help
Viewer Rijkswaterstaat presenteert rekenresultaten NHI \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
De viewer waterverdeling is een toepassing op internet van Rijkswaterstaat voor de ontsluiting en analyse van modelresultaten van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Rijkswaterstaat krijgt met de viewer inzicht in de samenhang van de wa ...
help
NHI 2.1 : veranderingen in NHI [Boek]
Hoogewoud, J.C. \ Veldhuizen, A.A. \ Prinsen, G. \ Delsman, J. \ 2011
Dit document is een concept en uitsluitend bedoeld voor discussiedoeleinden. Een impuls is gegeven aan het verbeteren van het nationaal hydrologisch instrumentarium, NHI 2.0. NHI 2.0 voldeed in 2010 nog niet volledig aan de wensen van RWS. In 2010 he ...
help
Toetsingsrapportage NHI 3.0 [Boek]
Hoogewoud, J.C. \ Prinsen, G.F. \ Hunink, J.C. \ Veldhuizen, A.A. \ Bolt, F.J.E. van der \ Lange, W.J. de \ cop. 2013
Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een geïntegreerd landsdekkend grond- en oppervlaktewatermodel van Nederland. Het doel van het Nationaal Hyrologisch Instrumentarium is om hydrologische ondersteuning te bieden aan beleids- en operat ...
help
Methodologie voor modellering van hydrologische extremen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Willems, P. \ 2009
De methodologie die hier wordt voorgesteld, beoogt neerslaginvoer te produceren die kans ziet om hydrologische extremen te analyseren in hydrodynamische riviermodellen. Met hydrologische extremen worden extreem hoge of lage rivierafvoeren bedoeld, di ...
help
Buisdrainagekaart 2012 : update landelijke buisdrainagekaarten voor het NHI op basis van de landbouwmeitellingen 2010 [Boek]
Massop, H.T.L. \ Schuiling, C. \ Veldhuizen, A.A. \ 2013
Voor hydrologische berekeningen is informatie over buisdrainage veelal een noodzakelijk gegeven. De eerste versie van deze kaart was gebaseerd op veldinventarisaties in een beperkt aantal proefgebiedjes. Deze informatie is met behulp van karteerbare ...
help
NHI toetsing : ontwikkeling en toepassing van methode voor toetsing van NHI 2.1, inclusief vergelijking met NHI2.0 [Boek]
Hoogewoud, J.C. \ Veldhuizen, A.A. \ Prinsen, G. \ Kuijper, M.J.M. \ Hunink, J. \ 2011
Dit rapport beschrijft de achtergrond van de methode om NHI2.1 te toetsen aan de criteria die opgesteld zijn door Rijkswaterstaat Waterdienst geldend voor 2010 en bevat de resultaten van die toetsing en de vergelijking met resultaten van NHI2.0. Volg ...
help
Deltascenario's 2012 NHI modelinvoer : technische achtergrondrapportage [Boek]
Hunink, J. \ Veldhuizen, A. \ Prinsen, G. \ Oosterwijk, J. \ Oude Essink, G. \ 2013
In dit project zijn de Deltascenario’s 2012 vertaald naar modelinvoer van het NHI 3.0 (Nationaal Hydrologisch Instrument, december 2012) en het LSM (Landelijk Sobek Model). Het product van dit project is de modelinvoer voor een referentiesituatie en ...
help
Verslag NHV discussiemiddag over het NHI, 22 januari 2009. Het NHI : zullen alle hydrologen instappen? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Versteeg, R. \ Post, V. \ 2009
De hydrologie van Nederland wordt in het NHI met behulp van Modflow, SIMGRO/MetaSWAP en SOBEK CF in een landsdekkend model gebracht, op een ruimtelijk detailniveau van 250x250 m en een temporeel discretisatieniveau van 1 dag. Alleen het zuidelijk dee ...
help
NHI 2.2 : beschrijving van de veranderingen en toetsing in NHI 2.2 [Boek]
Hoogewoud, Jacco \ Veldhuizen, Ab \ Prinsen, Geert \ Hunink, Joachim \ 2011
Jaarlijks vind een release plaats van een nieuwe NHI versie. In deze versie zijn de laatste inzichten verwerkt die beschikbaar en toepasbaar zijn. De aanpassingen zijn vooral gevoed door de laatste aanbevelingen van de STOWA toetsing (voor zover nog ...
help
Verslag NHV-NHI-STOWA middag, 1 november 2011, Reehorst, Ede \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Vissers, M. \ 2011
De NHV-NHI-STOWA middag, ofwel officieuze NHV Najaarsbijeenkomst 2011, had als onderwerp het NHI (de officiële was op 12 januari). De bijeenkomst geldt als een belangrijk communicatie- en ijkmoment. Immers, NHI versie 2.2 is recent (1-10-2011) opgele ...
help
Conceptualisatie en parameterisatie van landgebruik, bodem, beregening en buisdrainage in het NHI \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Veldhuizen, A.A. \ Bakel, P.J.T. van \ Kroon, T. \ Vries, F. de \ Massop, H.T.L. \ 2008
Bij de modellering van de hydrologie van de bodem en het landgebruik in het NHI (Nationaal Hydrologisch Instrumentarium) is voortgebouwd op de hydrologie voor STONE 2.3. Bij STONE is Nederland landsdekkend gemodelleerd met behulp van een beperkt aant ...
help
Potentiele beregeningskaart 2012 : update landelijke potentiele beregeningskaart voor het NHI op basis van landbouwmeitellingen 2010 [Boek]
Massop, H.T.L. \ Schuiling, C. \ Veldhuizen, A.A. \ 2012
De zoetwatervraag voor beregening wordt bepaald door gebruik te maken van hydrologische modelberekeningen. Voor deze berekeningen is informatie noodzakelijk over de grootte van het potentieel te beregenen areaal en de ruimtelijke ligging hiervan. Via ...
help
Subirrigatie met grondwater : monitoring veldproef America, Waterschap Limburg [Boek]
Bartholomeus, Ruud \ Eertwegh, Gé van den \ Huijgevoort, Marjolein van \ Loon, Arnaut van \ 2018
Waterschap Limburg wil inzicht in de haalbaarheid en effectiviteit van toepassing van subirrigatie als adaptieve maatregel, waarbij het lokale ondiepe grondwater op bijv. 10 m-mv een bron van water kan zijn voor agrariërs. Subirrigatie kan dan een al ...
help
Berekening van verzadigde grondwaterstroming met het nationaal hydrologisch instrumentarium \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Goes, B. \ Verkaik, J. \ 2008
Een belangrijk doel van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is het beantwoorden van landelijke beleidsvragen. In dit artikel (gebaseerd op de NHI rapportage) wordt beschreven hoe het verzadigde grondwatermodel is opgebouwd en hoe de onde ...
help
De stand van zaken rond het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lange, W. de \ Hoogewoud, J. \ Prinsen, G. \ Verkaik, J. \ Veldhuizen, A. \ 2012
Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI), het landsdekkende grond- en oppervlaktewatermodel van Nederland dat wordt ingezet voor zowel landelijke beleidsstudies als operationele toepassingen in droge perioden, is afgelopen jaar aangepast en v ...
help
Quantification of the vulnerability of Rijnland’s agricultural sector to meteorological drought [Studentenverslag]
Bas, M.W.M. \ 2013
Meteorological drought is based on precipitation deficits in comparison to the average precipitation deficits for a specific place and time period. Goal of this research is to quantify the vulnerability of Rijnland’s agricultural sector to meteorolog ...
help
Valse voorspelling van verdroging in een numeriek model. Oorzaak : de onderschatting van de weerstand van de 1e scheidende laag onder een waterloop \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Lange, W.J. de \ 2011
Het verkeerd voorspellen van de freatische grondwaterstand met een numeriek model is mijns inziens de enig juiste context van de term "numerieke verdroging", zoals die is geïntroduceerd door Jaco van der Gaast en collega's (Van der Gaast e.a.,2006). ...
help
Waterwijzer landbouw, fase 2 : modellering van het bodem-water-plantsysteem met het gekoppelde instrumentarium SWAP-WOFOST [Boek]
Kroes, J. \ Bartholomeus, R. \ Dam, J. van \ Hack-ten Broeke, M. \ Supit, I. \ Hendriks, R. \ Wit, A. de \ Bolt, F. van der \ Walvoort, D. \ Hoving, I. \ Bakel, J. van \ 2015
Voor het bepalen van de effecten van de ingrepen in de waterhuishouding op landbouwopbrengsten zijn in Nederland al geruime tijd drie methodes in gebruik: de HELPtabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. In bijna elke berekening wordt gebruik gemaakt va ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.