Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Effecten van maaibeheer op kleine zeggenmoerassen in beekdalen : effecten op vegetatiestructuur, microtopografie en faunagemeenschappen [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Verdonschot, R.C.M \ Vries, H.H. de \ Groenendijk, D. \ Dijkstra, J.P. \ Diggelen, R. van \ 2014
Bij de uitwerking van de instandhoudingdoelen voor Natura2000 zijn beekdalen onderkend als belangrijke gebieden voor herstel van het habitattype H7140 Overgang- en Trilvenen. Dit roept vragen op over het beheer van vernatte beekdalvenen. Traditioneel ...
help
Preadvies beekdallandschappen : knelpunten, kennislacunes en kennisvragen voor natuurherstel in beekdalen [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Groenendijk, D. \ Kemmers, R.H. \ Kleef, H.H. van \ Smolders, A.J.P. \ Verberk, W.C.E.P. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2009
Dit preadvies is onder begeleiding van het OBN deskundigenteam beekdallandschappen opgesteld door een groep deskundigen afkomstig van KWR, Alterra, B-WARE, Stichting Bargerveen en Vlinderstichting. Het rapport bevat tevens achtergronddocumentatie bet ...
help
Perspectieven voor herstel van beekdallandschappen \ De levende natuur [Artikel]
Aggenbach, C.J.S. \ Bekker, R.M. \ Vegter, U. \ Vries, H.J. de \ 2009
Met de natuur in de Nederlandse beekdallandschappen gaat het op een flink aantal plaatsen de goede kant op. Waar de afgelopen halve eeuw door intensiever grondgebruik monotone graslanden, rechtgetrokken beeklopen en een verarmd landschap waren ontsta ...
help
Vegetatieontwikkeling Drentsche Aa 1982-2012 \ De levende natuur [Artikel]
Everts, F.H. \ Vries, N.P.J. de \ Hoentjen, B. \ Grootjans, A.P. \ Aggenbach, C.J.S. \ 2015
In dit artikel wordt de ontwikkeling van de vegetatie in de Drentsche Aa besproken over de afgelopen 40 jaar. Wat zijn de resultaten van het gevoerde natuurbeheer? In de periode tot 1995 was het beheer vooral gericht op verschraling waarbij vernattin ...
help
Pilotstudie herstel veenvormende zeggenbegroeiingen in beekdalen [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ cop. 2011
Veenvormende zeggenbegroeiingen vallen onder het Europese habitattype Overgangs- en trilveen (H7140). Dit habitattype wordt overal in Europa sterk bedreigd in Nederland komt het nog relatief in een groot oppervlak voor. In dit rapport worden locaties ...
help
Onderzoek aan biochemie en experimentele maatregelen voor het herstel van beekdalvenen : eindrapport [Boek]
Emsens, W.-J. \ Aggenbach, C.J.S. \ Cirkel, D.G. \ Smolders, A.J.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Diggelen, R. van \ 2016
Dit onderzoek richt zich op beekdaltrilvenen welke sterk zijn gelink met het habitattype H7140 Overgangs- en trilvenen. Beekdaltrilvenen zijn moerassen die door lithoclien grondwater worden gevoed en waar vroeger en/of momenteel veenvorming optreedt. ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in beekdalen (Twenthe) en natte duinvalleien in het Renodunale District (Goeree-Overflakkee) [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Jansen, A.J.M. \ 2004
Uit de evaluatie van 6 jaar monitoringonderzoek in beekdalen, laagvenen en duinvalleien naar effectgerichte maatregelen in het kader van OBN (Overlevingsplan Bos en Natuur) kwam naar voren dat diverse zeldzame en bedreigde plantengemeenschappen nieuw ...
help
Onderzoek aan biochemie en experimentele maatregelen voor het herstel van beekdalvenen : rapport 1e fase [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ 2013
Het doel van dit onderzoek is aanvullend op vernatting van beekdalen te kijken of extra maatregelen helpen bij het herstel van basenrijke kleine zeggen-slaapmos-vegetaties.Het deel dat dit rapport behandelt, bestaat uit een aantal literatuurreviews e ...
help
Herstel van natte schraallanden op minerale gronden [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
Jansen, A.J.M. \ Aggenbach, C.J.S. \ Eysink, A.T.W. \ Hoek, D. van der \ 2007
Natte schraallanden op minerale gronden zijn te vinden in beekdalen, broeken en laagten in het heidelandschap. Aanvoer van (matig) basenrijk grondwater is noodzakelijk voor de instandhouding van de habitat. In Twente en de Achterhoek is vanuit een hy ...
help
De vermestingstoestand van het grondwater in Natura 2000- gebied De Lemselermaten [Boek]
Oene, H. van \ Hunneman, H. \ Aggenbach, C.J.S. \ 2009
Het natuurgebied is aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit betekent dat er in het gebied kwetsbare natuurtypen (zogenaamde habitattypen) voorkomen, die beschermd zijn krachtens de Europese Habitatrichtlijn. De aanwezige habitattypen op de overgang va ...
help
Herstelexperiment voor Elzenbroek door bevloeiing met oppervlaktewater in 't Lankheet : interpretatie nulsituatie 2005 en ontwikkeling in 2006 [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Hunneman, H. \ 2007
Het doel van onderzoek is inzicht verwerven in processen en randvoorwaarden bij herstel van gedegradeerde beekdal-Elzen broeken door middel van seizoensmatige bevloeiing met niet vervuild oppervlaktewater. Naast onderzoek aan herstel van beekdal-Elze ...
help
Indicatieve plantensoorten voor habitattypen : rapport in het kader van het WOT programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN) [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Hunneman, H. \ Jalink, M.J. \ 2008
In het kader van de Europese Habitatrichtlijn zijn de lidstaten verplicht om periodiek te rapporteren over de Staat van Instandhouding van Habitatgebieden. Een van de aspecten waarover gerapporteerd dient te worden is 'Structuur en Functie'. Dit aspe ...
help
Herstelexperiment voor Elzenbroek door bevloeiing met oppervlaktewater in het Lankheet : vervolgmonitoring 2016 [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Norda, L. \ 2017
Vraagstelling voor dit vervolgonderzoek is: 1. Hoe herstellen de zuurgraad en zuurbuffercapaciteit op de langere termijn bij bevloeiing en hoe worden deze beïnvloed door de bevloeiingsduur? 2. Hoe ontwikkelt de fosfaatvoorraad in de bodem en de besch ...
help
INDICA: instrument voor analyse milieu met indicatorsoorten : van onderzoek naar een kennissysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Aggenbach, C.J.S. \ Doomerik, E. \ Grijpstra, J. \ Jalink, M.H. \ 2002
Het door Kiwa ontwikkelde computerprogramma INDICA maakt het mogelijk om met behulp van plantensoorten die als indicatoren voor verdroging, verzuring en eutrofiëring fungeren de milieuomstandigheden van natuurterreinen te analyseren. Het vormt één va ...
help
Hydrologie van de Beegderheide : ontstaan en functioneren van de vennen en de ontwikkelingen tussen 1997 en 2002 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peerboom, J.M.P.M. \ Aggenbach, C.J.S. \ Asmuth, J.R. von \ 2003
Dit artikel geeft een samenvatting van de ontstaanswijze, de geologie en de hydrologie van de vennen. Voornamelijk gebaseerd op een Kiwa onderzoek in dit gebied (Aggenbach, 1998). Daarnaast wordt ingegaan op de nieuw ontstane hydrologische situatie v ...
help
Hydro-ecologie van een bronnetjesbos in Zuid-Limburg \ De levende natuur [Artikel]
Aggenbach, C.J.S. \ Jansen, A.J.M. \ 1991
help
Natte schraallanden in het Natura2000-netwerk [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
Schipper, P.C. \ Aggenbach, C.J.S. \ 2007
Bespreking van de vijf schraallandhabitats binnen de habitatrichtlijn: vochtige duinvalleien; heischrale graslanden; blauwgraslanden; galigaanmoerassen; kalkmoerassen
help
Kansen en risico's voor habitattypen in Nederlandse Natura 2000 gebieden \ De levende natuur [Artikel]
Aggenbach, C.J.S. \ Vries, N.P.J. de \ Pelk, M.L.H. \ Jalink, M.H. \ Schipper, P.C. \ 2007
Voor een groot deel van de grond- en oppervlaktewater afhankelijke habitatypen (96%) zijn in het kader van Natura 2000 op landelijk niveau verbeteropgaven geformuleerd. Op gebiedsniveau is het duurzaam voortbestaan in belangrijke mate afhankelijk van ...
help
Analyse van actuele en vereiste kwelfluxen voor basenminnende habitattypen in Stroothuizen en Punthuizen [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Cirkel, D.G. \ Dorland, Edu \ 2017
In het kader van de PAS-gebiedsuitwerking van de natuurterreinen Punthuizen en Stroothuizen is het nodig te bepalen of de effecten van maatregelen voldoende zijn voor het behalen van de instandhoudingsdoelen voor habitattypen. Toetsing van de ecologi ...
help
Beoordeling van de grondwatertoestand op basis van de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Lieste, R. \ Witte, J.P.M. \ Nijs, A.C.M. de \ Aggenbach, C.J.S. \ Pieters, B.J. \ Runhaar, J. \ Verweij, W. \ 2007
In dit rapport wordt een beoordelingsmethode voorgesteld om vast te stellen wanneer de toestand van het grondwater niet voldoet aan de doelstellingen van de bijbehorende aquatische en terrestrische ecosystemen. Deze beoordeling gaat enerzijds uit van ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.