Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 30

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bronnen van diffuse nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater : evaluatie Meststoffenwet 2012: deelrapport ex post [Boek]
Groenendijk, P. \ Mulder, H.M. \ Hendriks, R.F.A. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2014
De ex-post evaluatie van de Mestwetgeving 2012 bevat informatie over de bijdrage van verschillende bronnen aan de eutrofiering van het regionale oppervlaktewater. Dit rapport beschrijft de nieuwe methodiek waarmee de bijdragen vanuit landbouwpercelen ...
help
Ontwikkeling van de bodem- en waterkwaliteit : evaluatie Meststoffenwet 2012: eindrapport ex-post [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Schoumans, O.F. \ Boekel, E.M.P.M. van \ Bogaart, P. \ Broers, H.P. \ Grift, B. van der \ Daatselaar, C.H.G. \ Dijk, W. van \ Groenendijk, P. \ Ham, A. van den \ Hooijboer, A.E.J. \ Klijne, A. de \ Schils, R.L.M. \ Tol-Leenders, T.P. \ 2012
In opdracht van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovaties (EL&I) in nagegaan wat de ontwikkeling is van de milieutoestand van de bodem en het grond- en oppervlaktewater in relatie tot de mestwetgeving. Het betreft hier de vruchtbaa ...
help
Meten en interpreteren van grondwaterstanden : analyse van methodieken en nauwkeurigheid [Boek]
Ritzema, H. \ Heuvelink, G.B.M. \ Heinen, M. \ Bogaart, P.W. \ Bolt, F.J.E. van der \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Hoogland, T. \ Knotters, M. \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ 2012
Bij het meten en interpreteren van grondwaterstanden spelen drie vragen: 1) Hoe kunnen we een grondwaterstand meten op één bepaalde locatie?; 2) Hoe kunnen we een tijdreeks van grondwaterstanden op een locatie in een samenvattende maat karakteriseren ...
help
Retentie van nutrienten in het oppervlaktewater : meetcampagne in het Zeegserloopje [Boek]
Gerven, L.P.A. van \ Klein, J.J.M. de \ Bolt, F.J.E. van der \ 2010
Deze meetcampagne geeft meer inzicht in het vermogen van een waterloop om nutriënten vast te leggen of na te leveren (retentie). Dit inzicht draagt bij aan het beter inschatten en optimaliseren van waterkwaliteitsmaatregelen. Hiertoe zijn een genorma ...
help
Gebiedsanalyse waterkwaliteit Peel & Maasvallei [Boek]
Wal, A.J. van der \ Visser, A. \ Bolt, F.J.E. van der \ Massop, H.T.L. \ Bonten, L.T.C. \ Kruijne, R. \ 2009
Het doel van het onderzoek is tweeledig: • Het in beeld brengen van probleemstoffen (nutriënten, zware metalen en bestrijdingsmiddelen) voor ca. 20 stroomgebieden binnen het beheersgebied van waterschap Peel en Maasvallei. • Het herleiden van die pro ...
help
Inventarisatie van het mestgebruik en de effecten op de belasting van het oppervlaktewater voor de gebieden Drentse Aa, Schuitenbeek, Krimpenerwaard en Quarles van Ufford [Boek]
Roelsma, J. \ Corré, W.J. \ Paauw, J.G.M. \ Tol-Leenders, T.P. van \ Bolt, F.J.E. van der \ Schoumans, O.F. \ 2009
Voor het project ‘Monitoring Stroomgebieden’ is een inventarisatie naar het mestgebruik in de vier pilotgebieden uitgevoerd. Het geïnventariseerde mestgebruik in de vier gebieden is vertaald naar invoer voor het modelsysteem welke in Fase 3 is gebrui ...
help
Stijghoogteverschillen en verdichting: een eerste Twentse verkenning in de praktijk [Boek]
Akker, J.J.H van den \ Groot, W.J.M. de \ Vroon, H.R.J. \ Bolt, F.J.E. van der \ Kekem, A.J. van \ 2009
Op vier bedrijven in Twente op zandgronden met percelen met plekken met en zonder plasvorming zijn stijghoogten op verschillende diepten gedurende vijf wintermaanden gevolgd. Bij twee bedrijven is daarna de bodemverdichting en de fysische bodemkwalit ...
help
Systeemanalyse voor het stroomgebied van de Schuitenbeek fase 3 : monitoring stroomgebieden [Boek]
Jansen, H.C. \ Löschner-Wolleswinkel, R.J. \ Bolt, F.J.E. van der \ Schoumans, O.F. \ Siderius, C. \ Tol-Leenders, T.P. van \ Sicco Smit, M.E. \ 2008
Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ wordt, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning, een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroo ...
help
Systeemanalyse voor het stroomgebied de Drentse Aa - Fase 3 [Boek]
Roelsma, J. \ Tol-Leenders, T.P. van \ Bolt, F.J.E. van der \ Löschner-Wolleswinkel, R.J. \ Renaud, L.V. \ Schaap, J.D. \ Schoumans, O.F. \ Siderius, C. \ Heide, H. van der \ Molen, K. van der \ 2008
Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ is een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroomgebied van de Drentse Aa. Deze systeemanalyse wordt gefase ...
help
Systeemanalyse voor het stroomgebied van de Schuitenbeek, fase 2 : monitoring stroomgebieden [Boek]
Jansen, H.C. \ Sicco Smit, M.E. \ Leenders, T.P. \ Bolt, F.J.E. van der \ Renaud, L.V. \ 2006
Voor het project “Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders” is, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning, een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroomge ...
help
Systeemanalyse voor het stroomgebied de Drentse Aa - Fase 2 [Boek]
Roelsma, J. \ Bolt, F.J.E. van der \ Leenders, T.P. \ Renaud, L.V. \ Vries, I. de \ Molen, K. van der \ 2006
Voor het project “Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders” is, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning en systeemanalyse fase 1, een vervolgsysteemanal ...
help
Systeemanalyse voor het stroomgebied de Schuitenbeek Fase 1 [Boek]
Jansen, H.C. \ Renaud, L.V. \ Leenders, T.P. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2006
Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ is, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning, een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroomge ...
help
Systeemanalyse voor het stroomgebied de Drentse Aa - Fase 1 [Boek]
Roelsma, J. \ Bolt, F.J.E. van der \ Leenders, T.P \ Renaud, L.V. \ 2006
Voor het project “Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders” is, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning, een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroomge ...
help
Systeemverkenning Schuitenbeek [Boek]
Jansen, H.C. \ Sicco Smit, M.E. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2004
Voor het project “Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders” is in 2003 gestart met een systeemverkenning van het stroomgebied de Schuitenbeek. Beschikbare gegevens, r ...
help
Systeemverkenning Drentse Aa [Boek]
Roelsma, J. \ Wanningen, H. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2004
Voor het project “Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders” is in 2003 gestart met een systeemverkenning van het stroomgebied de Drentse Aa. Daarbij zijn van dit syst ...
help
Regionale waterberging in Noord-Brabant [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Immerzeel, W.W. \ Veldhuizen, A.A. \ 2002
Voor het thema waterberging van de reconstructie in Noord-Brabant is een instrument gemaakt om de zoekruimte voor waterberging in het regionale watersysteem te kwantificeren. Dit Hoogwater Instrument Brabant (HIB) is een ARCVIEW-applicatie rond het i ...
help
Verhogen van de basisafvoer van de Drentse Aa : verkennen van mogelijke maatregelen [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Veldhuizen, A.A. \ Bakel, P.J.T. van \ 2000
Met het pseudo-driedimensionale, niet-stationaire (grond)waterstromingsmodel SIMGRO is gesimuleerd welke effecten maatregelen om de basisafvoer van de Drentse Aa te vergroten, hebben op de basisafvoer, de grondwaterstanden en de kwelfluxen in de beek ...
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 2: Simulatie van de regionale waterhuishouding [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Veldhuizen, A.A. \ Walsum, P.E.V. van \ 1999
help
Natuurgericht Landevaluatiesysteem (NATLES) [Boek]
Runhaar, J. \ Walsum, P.E.V. van \ Bolt, F.J.E. van der \ 1999
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 3: Effecten van ingrepen op de waterhuishouding [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Veldhuizen, A.A. \ 1999
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.