Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 26

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Fosfaatonderzoek Noorderpark : bodemonderzoek t.b.v. realisatie soortenrijke schraallanden [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Maas, G.J. \ Brouwer, F. \ 2014
In het noordwestelijk deel van het Noorderpark is onderzoek gedaan naar de abiotische geschiktheid voor soortenrijke graslanden. Hierbij is de nutriëntentoestand en de zuurbuffer beoordeeld. Met profielbeschrijvingen is de veraardingsgraad van veenla ...
help
Natuurontwikkeling graslanden kwelrijke flank Oostelijke Vechtplassen : resultaten van een ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Kemmers, R.H. \ 2013
Natuurmonumenten en Dienst Landelijk Gebied hebben de potenties voor natuurontwikkeling in graslanden in de kwelrijke flank van de Oostelijke Vechtplassen laten onderzoeken. Het gaat hierbij de ontwikkeling van Blauwgrasland, Dotterbloemhooiland en K ...
help
Natuurpotenties in Drentse beekdalen : resultaten van een ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek in zeven raaien in het dal van de Drentse Aa en Elperstroom [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Hof, J. \ Bolhuis, P.R. \ 2012
In vijf meetraaien in het dal van de Drentse Aa en twee in het dal van de Elperstroom is onderzoek gedaan naar de ecopedologische geschiktheid voor natuurdoelen (dotterbloemhooiland en nat schraalland) en de fosfaattoestand. De meetraaien zijn onderd ...
help
Inrichtingsplan Bloemkampen - Dal Leuvenumse Beek - Hierdense Beek [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Ottburg, F.G.W.A. \ Maas, G.J. \ 2011
Natuurmonumenten en Waterschap Veluwe willen voor 2014 herstelmaatregelen uitvoeren in de natuurterreinen (TOP-lijst gebieden) Bloemkampen en Dal Leuvenumse Beek en in de Hierdense Beek. Hiervoor is een inrichtingsplan opgesteld. Binnen de randvoorwa ...
help
Fosfaatonderzoek Kolonievaart : onderzoek naar de benodigde inrichtingsmaartregelen voor het behalen van de gewenste natuurdoeltypen in het natuurgebied Kolonievaart [Boek]
Pleijter, M. \ Delft, S.P.J. van \ Kemmers, R.H. \ Werff, M.M. van der \ 2008
De Kolonievaart is een akkerbouwgebied dat wordt ingericht als natuurgebied. De natuurdoelen die worden nagestreefd zijn natte heide, bos en ven. Er is geen inzicht in de huidige fosfaattoestand en –beschikbaarheid. Het doel van het onderzoek is drie ...
help
Selectie van relevante grondwaterkarakteristieken voor vegetatietypen ten behoeve van de SBB-catalogus: methodeontwikkeling aan de hand van drie vegetatieklassen [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Hommel, P.W.F.M. \ Waal, R.W. de \ 2007
Voor 57 referentiepunten voor de Catalogus Vegetatietypen van Staatsbosbeheer is onderzocht welke grondwaterkarakteristieken de variatie in soortensamenstelling en vegetatietypen het beste verklaren
help
Pyrietvorming in relatie tot interne eutrofiëring en verzuring [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Kemmers, R.H. \ Jongmans, A.G. \ 2005
In natte natuurgebieden wordt steeds vaker oppervlakkig pyriet aangetroffen in de bodem. Dit wijst op interne eutrofiering, waarbij sulfaat en ijzer worden gereduceerd en stikstof en fosfaat vrijkomen. Doel van het onderzoek was de ernst en omvang va ...
help
Kwel en waternood : ontwikkeling van een methode voor kartering van kwel en de evaluatie van de gevolgen van peilbeheer voor kwelpatronen [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ Gaast, J.W.J. van der \ 2005
In aanvulling op de waternoodmethodiek is onderzocht of een veldinventarisatiemethode voor de waterkwaliteit ontwikkeld kon worden waarmee ruimtelijke kaartbeelden van ecologisch relevante kwel tot in het maaiveld kunnen worden gegenereerd. Als hulpi ...
help
Evaluatie van Basen- en voedingstoestand 10 jaar na bevloeiing in enkele OBN-referentieprojecten van natte schraallanden [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ Sival, F.P. \ Jansen, P.C. \ 2004
Effectgerichte maatregelen ter bestrijding van verzuring en verdroging van schraalgraslanden blijken met altijd even effectief te zijn. Een van de oorzaken is dat vooral hydrologische maatregelen vaak moeilijk zijn te realiseren. Deze maatregelen beo ...
help
Evaluatie van Basen- en voedingstoestand na 10 jaar herstelmaatregelen in enkele OBN-referentieprojecten van natte schraallanden [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ 2004
In de periode 1990-1992 zijn in het kader van het huidige Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) in geselecteerde referentiegebieden voor natte schraalgraslanden effectgerichte maatregelen uitgevoerd om de vermestings- en verzuringstoestand terug te dri ...
help
Validatie Natuurgericht Landevaluatiesysteem NATLES : toetsing van de voorspelling van ecotooptypen aan veldgegevens in proefgebied Beerze-Reusel [Boek]
Delft, S.P.J. van \ 2004
Door Alterra is een NATuurgericht LandEvaluatieSysteem (NATLES) ontwikkeld waarmee op basis van bodem, hydrologie en landgebruik kan worden aangegeven welke standplaatscondities verwacht kunnen worden. Nu is een validatie uitgevoerd, om te weten in h ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in beekdalen (Gelderse Vallei) [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Jansen, P.C. \ Kemmers, R.H. \ 2004
Voor natte ecosystemen is een aantal referentiegebieden geselecteerd met als doel om hier herstelmaatregelen in praktijksituaties te kunnen toetsen. Het voorliggende rapport bevat de resultaten van het onderzoek door Alterra in de natteschraalgraslan ...
help
Verdroging natuurgebieden in kaart gebracht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Delft, S.P.J. van \ Holtland, J. \ Runhaar, J. \ Streefkerk, J. \ 2004
Alterra ontwikkelde een methode waarbij de mate van verdroging bepaald wordt door vergelijking van de actuele situatie met een niet verdroogde referentie. Het instituut maakt hierbij gebruik van zowel bestaande gegevens als veldwaarnemingen in boorga ...
help
Randvoorwaarden natuurontwikkeling Onderlaatse Laak : bodemkundige en hydrologische kansen en beperkingen voor de realisatie van natuurdoelen [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Jansen, P.C. \ 2003
Voor het dal van de Onderlaatse Laak zijn de abiotische randvoorwaarden voor natuurontwikkeling onderzocht. In het beekdal komen kwelgevoede zandgronden en jonge kleigronden voor, en op de flanken regenwatergevoede zandgronden. Vanwege de hoge ijzerg ...
help
Bodemkundige aspecten van bevloeiing als herstelmaatregel voor verzuurde beekdalgraslanden in De Plateaux en Zijdebrug [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ 2003
Onderzoek in het kader van Overlevingsplan bos en natuur (obn)
help
Historische waterhuishouding en historisch grondgebruik in het waterschap Regge en Dinkel [Boek]
Runhaar, J. \ Jansen, P.C. \ Timmermans, H. \ Sival, F.P. \ Knol, W.C. \ Delft, S.P. van \ Mekkink, P. \ Gijsbertse, H.A. \ Kramer, H. \ 2003
Ten behoeve van het waterschap Regge & Dinkel is een reconstructie gemaakt van de vroegere waterhuishouding. Op basis van digitale bestanden met bodemtype, hoogteligging, historisch grondgebruik en geologie is een schatting gemaakt van de vroegere gr ...
help
Evaluatie van de basen- en voedingstoestand tien jaar na herstelmaatregelen in enkele OBN-referentieprojecten van natte schraalgraslanden [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ 2003
In natte schraalgraslanden is onderzocht aan welke abiotische processen het botanisch herstel na effectgericht maatregelen kan worden toegeschreven. Daartoe zijn bodemmonsters verzameld en geanalyseerd op basen-, voedings- en redoxtoestand. De gegeve ...
help
Relatie tussen humusvormen en standplaatsfactoren in beekdalgraslanden : case studie ecologische bodemtypologie [Boek]
Delft, S.P.J. van \ 2002
In dit rapport wordt een methode beschreven om tot een humusvormtypologie in schraalgraslanden te komen en de voorlopige resultaten hiervan voor humusprofielen in beekdalen. Van 81 locaties zijn humusprofielbeschrijvingen en bodemchemische analyseres ...
help
Verdrogingskartering in natuurgebieden - 1: Proefkartering Strijper Aa [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Runhaar, J.R. \ Hoogland, T. \ Jansen, P.C. \ 2002
In dit rapport is, in het kader van verdrogingskartering in natuurgebieden, voor het proefgebied Strijper Aa, een methode uitgewerkt om de mate van verdroging voor grote natuurgebieden (enkele honderden tot 1000 ha) vast te stellen. Door een combinat ...
help
Verdrogingskartering in natuurgebieden - 2: Proefkartering Beekvliet [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Holtland, J. \ Runhaar, J.R. \ Mekkink, P. \ Jansen, P.C. \ 2002
In dit rapport is, in het kader van verdrogingskartering in natuurgebieden, voor het proefgebied landgoed Beekvliet, een methode uitgewerkt om de mate van verdroging voor middelgrote natuurgebieden (enkele honderden ha) vast te stellen. Door een comb ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.