Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Hybridization of the habitat in disturbed hay meadows \ Disturbance in grasslands : causes, effects and processes [Hoofdstuk uit boek]
Grootjans, A.P. \ Allersma, G.J.R. \ Kik, C. \ 1987
help
Vegetatiekartering van de Drentse Aa 1982/1983 [Boek]
Everts, F.H. \ Grootjans, A.P. \ Vries, N.P.J. de \ 1984
help
Linking ecological patterns to hydrological conditions on various spatial scales : a case study of small stream valleys \ Landscape ecology of a stressed environment [Hoofdstuk uit boek]
Grootjans, A.P. \ Diggelen, R. van \ Everts, F.H. \ 1993
help
Restoration prospects of degraded lowland brook valleys in the Netherlands : an exemple from the Gorecht area \ An international perspective on wetland rehabilitation [Hoofdstuk uit boek]
Diggelen, R. van \ Grootjans, A.P. \ 1999
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in boezemlanden en beekdalen (Friesland en Drenthe) [Boek]
Grootjans, A.P. \ Adema, E.B. \ Everts, F.H. \ 2004
In de periode 1991-2002 heeft in het kader van OBN onderzoek plaats gevonden naar het herstel van natte schraallanden in de Wyldlannen / Ule Krite bij Earnewoude, de Barten in de Lindevallei bij Oldeberkoop en De Lage Maden in de Drentse Aa bij Taarl ...
help
Restoration of brook valley meadows in the Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
Grootjans, A.P. \ Bakker, J.P. \ Jansen, A.J.M. \ Kemmers, R.H. \ 2002
help
Restauratie van schraallanden op veengronden door afgraven en vernatten [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
Grootjans, A.P. \ Kemmers, R.H. \ Everts, F.H. \ Adema, E.B. \ 2007
Verdroging van veengronden is een veel voorkomend verschijnsel in beekdalen. Hoewel hydrologisch herstel een eerste vereiste is, zijn aanvullende maatregelen wenselijk. In deze obn bijdrage wordt verslag gedaan van ervaringen met het plaggen in De La ...
help
Leidt bevloeiing van schraallanden tot eutrofiëring? [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
Kemmers, R.H. \ Grootjans, A.P. \ Bakker, M. \ Baaijens, G.J. \ Nijp, J. \ Dijk, G. van \ 2007
In het kader van obn onderzoek is in het Reestdal een experiment uitgevoerd om na te gaan of de oude praktijk van bevloeiing in aanmerking kon komen als effectgerichte maatregel tegen verdroging en verzuring van dotterbloemhooilanden. Bevloeiing zou ...
help
De vegetatie van de madelanden in het stroomdal van de Drentsche Aa [Boek]
Everts, F. H. \ Grootjans, A. P. \ Vries, N. P. J. de \ 1980
help
Vegetatieontwikkeling Drentsche Aa 1982-2012 \ De levende natuur [Artikel]
Everts, F.H. \ Vries, N.P.J. de \ Hoentjen, B. \ Grootjans, A.P. \ Aggenbach, C.J.S. \ 2015
In dit artikel wordt de ontwikkeling van de vegetatie in de Drentsche Aa besproken over de afgelopen 40 jaar. Wat zijn de resultaten van het gevoerde natuurbeheer? In de periode tot 1995 was het beheer vooral gericht op verschraling waarbij vernattin ...
help
Effecten van grondwaterstandsdaling op een beekdalreservaat in het stroomdallandschap van de Drentse Aa \ Mededelingen van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek [Artikel]
Grootjans, A.P. \ 1979
help
Het water van het Drents Plateau \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Schotsman, N. \ Grootjans, A.P. \ Koole, E.H. \ 1986
Ingrepen in de hydrologie van het landschap - zoals grondwateronttrekking voor drinkwater en verlaging van de grondwaterstand ten behoeve van de landbouw - tasten de van kwelwater afhankelijke natuurgebieden aan, wat tot uiting komt in veranderingen ...
help
De waterhuishouding als bepalende factor voor natuur in de Drentsche Aa \ De levende natuur [Artikel]
Aggenbach, CJ.S. \ Grootjans, A.P. \ Schollema, P.P. \ Hendriks, P. \ Jager, H.R. \ 2015
De waterhuishouding van het Drentsche Aa-gebied is de afgelopen honderd jaar drastisch veranderd. De ontwatering van de beekdalen en aangrenzende plateaus nam sterk toe. In de jaren 90 van de vorige eeuw vond een omslag plaats en werden veel middenlo ...
help
Hoogveenontwikkeling in veentjes en kleinschalige hoogveencomplexen op het Dwingelerveld : een landschapsbenadering - Dl. 2: Landschapsontwikkeling en hydrologie [Boek]
Verschoor, A.J. \ Baaijens, G.J. \ Everts, F.H. \ Grootjans, A.P. \ Rooke, W. \ Schaaf, S. van der \ Vries, N.P.J. de \ 2003
Op vele plaatsen in Nederland wordt de ontwikkeling van ‘levend’ hoogveen nagestreefd. De inspanningen daarvoor zijn tot nu toe echter lang niet altijd succesvol geweest. Eén van de uitzonderingen is het Dwingelderveld. Hier heeft op een aantal plaat ...
help
Traditionele bevloeiing van grasland : een studie naar vroegere bevloeiing van reservaten in pleistoceen Nederland, alsmede enkele boezemlanden [Boek]
Baaijens, G.J. \ Everts, F.H. \ Grootjans, A.P. \ 2001
Zowel uit Duitse maar ook recent Vlaamse literatuur weten we dat in het landgebruik bevloeiing grootschalig werd toegepast om de gewasopbrengst van het grasland te verhogen. Ook in het oude landbouwbedrijf was men hier al op gespitst, hoewel de produ ...
help
Waterwinning, natuurbehoud en landbouw in Drenthe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Grootjans, A.P. \ Made, J.G. van der \ 1982
help
Zijn hydrologische ingrepen noodzakelijk voor het herstel van verzuurde natte schraallanden? \ Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiering in natuurterreinen : [proceedings van een symposium op 30 oktober 1992] [Hoofdstuk uit boek]
Jansen, A.J.M. \ Eijsink, A.T.W. \ Grootjans, A.P. \ 1993
help
Mogelijkheden voor vegetatieontwikkeling in de middenloop van de Drentse A \ De levende natuur [Artikel]
Bakker, J.P. \ Beukema, H. \ Grootjans, A.P. \ 1991
help
Noordse zegge en de wortels van het verleden \ De levende natuur [Artikel]
Tooren, B.F. van \ Grootjans, A.P. \ 1984
help
Vennen en veentjes: (niet-)ideale systemen voor niet-lineaire tijdreeksmodellen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Asmuth, J.R. von \ Schaaf, S. van der \ Grootjans, A.P. \ Maas, C. \ 2012
Standaard tijdreeksmodellen (zowel de ARMA-modellen van Box en Jenkins als het PIRFICT-model) gaan uit van lineaire en in de tijd niet-variërende relaties tussen de verklaarde en verklarende variabelen. Bij grondwatersystemen die periodiek inunderen, ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.