Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 35

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ecohydrologische systeemanalyse beekdalen : Wetenschappelijke grondslagen en toepassing van het handboek \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Besselink, D.G.B. \ Jansen, A.J.M. \ Logemann, D. \ Reeze, A.J.G. \ 2018
Beekherstel, waterberging en herstel van verdroogde natuurgebieden zijn veel voorkomende opgaven in beekdallandschappen. Vaak worden ze te sectoraal en lokaal benaderd. Door de opgaven interdisciplinair en vanuit een landschapsecologische invalshoek ...
help
OBN en het nat zandlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Jansen, A.J.M. \ Schouten, M.G.C. \ Tweel-Groot, L. van \ Wiersinga, W. \ 2016
OBN, het kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer van Natuurkwaliteit, bestaat ruim 25 jaar. In die periode is veel bereikt. De ontwikkelde herstelstrategieën voor diverse landschapstypen vinden gretig aftrek bij beheer en beleid in Nederland en daarbuit ...
help
Kansen voor biodiversiteit in vochtige dekzandbossen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Burg, R.F. van der \ Brouwer, E. \ Duinen, G.A. van \ Jansen, A.J.M. \ 2016
Ongeveer een derde van de bossen op de arme zandgronden is aangelegd op voormalige natte heiden. Anders dan op droge zandgronden kan hier door herstel van de waterhuishouding de vochtvoorziening en zuurbuffering verbeterd worden, waardoor de abiotisc ...
help
Hoe nat was de berg? : hydro-ecologische systeemanalyse ten behoeve van lokaliseren voormalige en actuele vochtige heide op de Archemerberg [Boek]
Bouwman, J.H. \ Smeenge, H. \ Jansen, A.J.M. \ 2016
De hydro-ecologische systeemanalyse van de Archemerberg geeft inzicht in het voorkomen van vochtige heide in het verleden en de mogelijkheden voor ontwikkeling en versterking van deze waarden in de huidige situatie vanuit het inzicht in het hydro-eco ...
help
Ecohydrologische systeemanalyse dal van de Glanerbeek : verkenning van de mogelijkheden voor herstel en uitbreiding van heischrale graslanden in het natura200-gebied Aamsveen : definitief rapport [Boek]
Bell, J.S. \ Hullenaar, J.W. van 't \ Jansen, A.J.M. \ 2015
Wat is de oorzaak van de verzuring en daarmee de sterke achteruitgang in de kwaliteiten van de heischrale graslanden? Waar liggen in het gebied mogelijkheden voor herstel heischrale graslanden op bestaande of nieuw te ontwikkelen locaties? Om de onde ...
help
Preadvies voor herstel en ontwikkeling van vochtige bossen op de pleistocene zandgronden [Boek]
Burg, R.F. van der \ Brouwer, E. \ Bijlsma, R.J. \ Burg, A.B. van den \ Duinen, G.A. van \ Hommel, P.W.F.M. \ Jansen, A.J.M. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Waal, R.W. de \ 2014
Dit preadvies geeft inzicht in de sleutelprocessen en factoren die bepalend zijn voor behoud en ontwikkeling van natuurwaarden in vochtige bossen. Ook zijn de mogelijkheden in kaart gebracht om via herstelbeheer, regulier beheer en omvormingsbeheer t ...
help
Hydro-ecologische systeemanalyse van het Natura 2000-gebied Lonnekermeer [Boek]
Jansen, A.J.M. \ Bouwman, J.H. \ Horsthuis, M.A.P. \ 2012
Het Natura 2000-gebied Lonnekermeer ligt ten oosten van Hengelo en ten westen van de voormalige vliegbasis Twente in de gemeente Dinkelland (noordelijke deel) en de gemeente Enschede (zuidelijke deel). Het 103 ha grote Natura 2000-gebied bestaat uit ...
help
Hoogveen en klimaatverandering in Nederland [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Jansen, A.J.M. \ Limpens, J. \ Wallis de Vries, M.F. \ Witte, J.P.M. \ 2011
Voor de instandhouding en ontwikkeling van hoogveen zijn het neerslagoverschot, de temperatuur en de positie in het landschap belangrijk. Gunstige ontwikkelingen doen zich voor in gebieden waar het (actieve) hoogveen water uit zijn omgeving ontvangt. ...
help
Systeemanalyse Boetelerveld [Boek]
Jansen, A.J.M. \ 2010
Het Boetelerveld, gelegen ten zuidoosten van Raalte, is het laatste uitgestrekte natte heideterrein van Salland. Het is aangewezen als Natura 2000 gebied vanwege het voorkomen van het habitattype vochtige heide over aanzienlijke oppervlakten. Om de N ...
help
Landgoederen Westerflier en Diepenheim: hydro-ecologische en cultuurhistorische analyse [Boek]
Jansen, A.J.M. \ Kamphuis, M.I. \ Bouwman, J.H. \ Horsthuis, M.A.P. \ Ruesen, L.J.A.M. \ 2010
De landgoederen Diepenheim en Westerflier vormen samen met andere landgoederen een uitgestrekt landgoederenlandschap, gekenmerkt door een kleinschalige afwisseling van droge en natte bossen, graslanden en akkers. Beide landgoederen liggen samen met l ...
help
Van hoogveen- en venherstel naar herstel van een ‘compleet’ nat zandlandschap \ De levende natuur [Artikel]
Duinen, G.J. van \ Brouwer, E. \ Jansen, A.J.M. \ Roelofs, J.G.M. \ Schouten, M.G.C. \ 2009
Het nat zandlandschap omvat zure tot zwak gebufferde, voedselarme en vochtige tot natte ecosystemen. Het gaat om systemen die gevoelig zijn voor verzuring, vermesting en verdroging: hoogvenen en hoogveenbossen, vennen en veentjes, vochtige schraallan ...
help
Casus; Beekdalherstel in de Urkhovense Zeggen \ De levende natuur [Artikel]
Burg, R.F. van der \ Jansen, A.J.M. \ Rosmalen, E.A.W. van \ 2009
De Urkhovense Zeggen is een natuurgebied met uitgestrekte riet- en grote- zeggenmoerassen, broekbossen, wilgenstruwelen en één van de laatste Noord-Brabantse blauwgraslanden. Ondanks alle inspanningen van degemeente Eindhoven dreigden bijzondere soor ...
help
Herstel van natte schraallanden op minerale gronden [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
Jansen, A.J.M. \ Aggenbach, C.J.S. \ Eysink, A.T.W. \ Hoek, D. van der \ 2007
Natte schraallanden op minerale gronden zijn te vinden in beekdalen, broeken en laagten in het heidelandschap. Aanvoer van (matig) basenrijk grondwater is noodzakelijk voor de instandhouding van de habitat. In Twente en de Achterhoek is vanuit een hy ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in beekdalen (Twenthe) en natte duinvalleien in het Renodunale District (Goeree-Overflakkee) [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Jansen, A.J.M. \ 2004
Uit de evaluatie van 6 jaar monitoringonderzoek in beekdalen, laagvenen en duinvalleien naar effectgerichte maatregelen in het kader van OBN (Overlevingsplan Bos en Natuur) kwam naar voren dat diverse zeldzame en bedreigde plantengemeenschappen nieuw ...
help
Restoration of brook valley meadows in the Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
Grootjans, A.P. \ Bakker, J.P. \ Jansen, A.J.M. \ Kemmers, R.H. \ 2002
help
De Biebrza-vallei als ecologische referentie voor Nederlandse beekdalen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bootsma, M.C. \ Wassen, M.J. \ Jansen, A.J.M. \ 2000
Vergelijking met het beekdal van de Drentse Aa
help
De gewenste grondwatersituatie voor terrestrische vegetatietype van pleistoceen Nederland [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Jalink, M.H. \ Jansen, A.J.M. \ 1998
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de standplaatseisen van de meeste (semi)terrestrische plantengemeenschappen in Pleistoceen Nederland. De standplaatseisen waarop het onderzoek zich heeft gericht zijn (grond)waterstandsregime, basenrijkd ...
help
Vergelijking van de modellen DEMNAT en NICHE voor het natuurreservaat Stroothuizen [Boek]
Ek, R. van \ Jansen, A.J.M. \ Linden, M. van der \ 1998
help
Het herstel van natte schraallanden \ De levende natuur [Artikel]
Jansen, A.J.M. \ Schipper, P.C. \ Opstal, S. van \ 1997
Verslag van onderzoek in het kader van obn; inleidend artikel bij het themanummer natte schraallanden
help
Van calciumarme en -rijke en van lokale en regionale systemen \ De levende natuur [Artikel]
Jansen, A.J.M. \ Schipper, P.C. \ 1997
Verslag van onderzoek in het kader van obn
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.