Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Warmer klimaat slecht voor veen in Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Osinga, T. \ Terwisscha van Scheltinga, W. \ Medenblik, J. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2014
Enkele jaren geleden is voor het westelijk veenweidegebied aangetoond dat een warmer klimaat leidt tot snellere afbraak van veenbodems. Nu zijn er ook gegevens over de Friese veenweiden. Als het echt opwarmt is in Friesland halverwege deze eeuw op ve ...
help
Oppervlakkige afstroming en diepte van modelprofielen : invloed op N- en P- vrachten in STONE2.3 [Boek]
Jansen, P. \ Massop, H. \ Groenendijk, P. \ Renaud, L. \ Hendriks, R. \ 2013
STONE is een simulatiemodel dat door RIVM, RIZA en Wageningen UR is ontwikkeld. Het bestaat uit een reeks deelmodellen die gebruikt worden om de gevolgen van het mestbeleid voor de emissie van stikstof en fosfaat naar het grondwater en het oppervlakt ...
help
Basisafvoer van de Baakse beek : onderzoek naar perspectieven voor aquatische natuur in een laaglandbeek [Boek]
Jansen, P.C. \ Massop, H.T.L. \ Houten, G.J. van den \ Klutman, W.A.J. \ Bakx, W. \ 2013
Een groot aantal van de oppervlaktewateren binnen het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel heeft binnen de Kader Richtlijn Water de typering langzaam stromende midden- en benedenloop op zand (R5) gekregen. Vanuit ecologisch oogpunt houdt dat in ...
help
Robuuste watersystemen in de Veenkoloniën : verkennend onderzoek naar mogelijkheden voor zelfvoorzienende watersystemen [Boek]
Querner, E.P. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2011
De zoetwatervoorziening in de Veenkoloniën gaat problemen opleveren als het klimaat verandert en er minder aanvoerwater vanuit het IJsselmeer beschikbaar komt. In het plan De Verscholen Bron wordt een aantal maatregelen genoemd die het gebied onafhan ...
help
Ruimtelijke maatregelen voor Natura 2000 wetlands in het veenweidegebied : bufferzone voor het natuurgebied De Haeck [Boek]
Jansen, P.C. \ Sival, F.P. \ Kwakernaak, C. \ Clevering, O. \ Westein, E. \ 2008
Natuurgebieden met Natura 2000 status zijn vaak sterk afhankelijk van goede watercondities. Behalve brongerichte maatregelen zijn ook ruimtelijke effectgerichte maatregelen noodzakelijk. Gebieden rond Natura 2000 wetlands kunnen als buffergebied inge ...
help
Nieuwe natuur met oude grondwaterstanden : reconstructie van historische grondwaterregimes voor de planning van natte natuur \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Jansen, P.C. \ Knotters, M. \ Vries, F. de \ 2005
Om de teloorgang van natuur en landschap een halt toe te roepen worden verschillende maatregelen genomen, maar de mogelijkheden zijn begrensd. Zo zijn voor specifieke vegetatietypen specifieke standplaatseigenschappen nodig. Bij selectie van kansrijk ...
help
Evaluatie van Basen- en voedingstoestand 10 jaar na bevloeiing in enkele OBN-referentieprojecten van natte schraallanden [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ Sival, F.P. \ Jansen, P.C. \ 2004
Effectgerichte maatregelen ter bestrijding van verzuring en verdroging van schraalgraslanden blijken met altijd even effectief te zijn. Een van de oorzaken is dat vooral hydrologische maatregelen vaak moeilijk zijn te realiseren. Deze maatregelen beo ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in beekdalen (Gelderse Vallei) [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Jansen, P.C. \ Kemmers, R.H. \ 2004
Voor natte ecosystemen is een aantal referentiegebieden geselecteerd met als doel om hier herstelmaatregelen in praktijksituaties te kunnen toetsen. Het voorliggende rapport bevat de resultaten van het onderzoek door Alterra in de natteschraalgraslan ...
help
Toepassing integrale milieubenadering : casestudie Veldbeek [Boek]
Bosch, G.F. van den \ Cino, B.J. \ Noij, I.G.A.M. \ Massop, H.T. \ Jansen, P.C. \ Brouwer, F. \ 2004
Dit rapport bevat de resultaten van de toepassing van de integrale milieubenadering op het gebied Veldbeek. De integrale milieubenadering is een werkmethodiek in ontwikkeling, waarmee complexe (milieu)vraagstukken in het landelijk gebied op een overz ...
help
De historische waterhuishouding als bouwsteen voor de GGOR \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Worm, B. \ Monincx, S. \ Runhaar, J. \ Jansen, P.C. \ 2004
In de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 kregen de waterschappen de taak om het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) voor hun beheergebied te bepalen. Het GGOR is te beschouwen als een nieuw 'evenwicht' van het watersysteem dat beter p ...
help
Drempel-nietlineariteit in ondiepe grondwaterregimes : modellering van hoogfrequente reeksen met TARSO, DR, KALMAX, KALTFN, SSD en SWAP [Boek]
Knotters, M. \ Jansen, P.C. \ 2004
In natuurgebieden met ondiepe grondwaterregimes worden hoge grondwaterstanden afgetopt door oppervlakkige afvoer naar greppels en terreindepressies. Hierdoor is de relatie tussen het neerslagoverschot en de grondwaterstand niet-lineair. Tevens reager ...
help
Overstroming en vegetatie : vergelijkend onderzoek in vijf beekdallocaties [Boek]
Runhaar, J. \ Jansen, P.C. \ 2004
Om te onderzoeken welke invloed waterberging heeft op de productiviteit en de soortensamenstelling van de vegetatie is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd in een vijftal beekdallocaties die regelmatig overstromen. Analyse van de vegetatie- en bodem ...
help
Randvoorwaarden natuurontwikkeling Onderlaatse Laak : bodemkundige en hydrologische kansen en beperkingen voor de realisatie van natuurdoelen [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Jansen, P.C. \ 2003
Voor het dal van de Onderlaatse Laak zijn de abiotische randvoorwaarden voor natuurontwikkeling onderzocht. In het beekdal komen kwelgevoede zandgronden en jonge kleigronden voor, en op de flanken regenwatergevoede zandgronden. Vanwege de hoge ijzerg ...
help
Effecten van bevloeiing op de basentoestand en nutriëntenbeschikbaarheid van natte schraalgraslanden op klei-, zand-, en veengronden : veldwaarneming en laboratoriumexperimenten [Boek]
Kemmers, R.H. \ Sival, F.P. \ Jansen, P.C. \ 2003
Onderzoek OBN deskundigenteam natte schraallanden
help
Natuur en waterberging : indicaties van overlappend ruimtegebruik [Boek]
Massop, H.T.L. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2003
Voor natuurgebieden, die geschikt geacht worden voor waterberging is de tolerantie voor overstroming bepaald. Hierbij is onderscheid gemaakt voor kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van overstroming
help
Historische waterhuishouding en historisch grondgebruik in het waterschap Regge en Dinkel [Boek]
Runhaar, J. \ Jansen, P.C. \ Timmermans, H. \ Sival, F.P. \ Knol, W.C. \ Delft, S.P. van \ Mekkink, P. \ Gijsbertse, H.A. \ Kramer, H. \ 2003
Ten behoeve van het waterschap Regge & Dinkel is een reconstructie gemaakt van de vroegere waterhuishouding. Op basis van digitale bestanden met bodemtype, hoogteligging, historisch grondgebruik en geologie is een schatting gemaakt van de vroegere gr ...
help
Een reconstructie van het historisch grondwaterstandsverloop \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Knotters, M. \ Jansen, P.C. \ Brus, D.J. \ Horst, J.B.F. van der \ 2003
Bij onder andere het vaststellen van de omvang van verdroging of het maken van plannen voor natuurherstel is het van belang om over een referentiebeeld van het historische grondwaterstandverloop te beschikken. Een waardevolle informatiebron hiervoor ...
help
Verdrogingskartering in natuurgebieden - 1: Proefkartering Strijper Aa [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Runhaar, J.R. \ Hoogland, T. \ Jansen, P.C. \ 2002
In dit rapport is, in het kader van verdrogingskartering in natuurgebieden, voor het proefgebied Strijper Aa, een methode uitgewerkt om de mate van verdroging voor grote natuurgebieden (enkele honderden tot 1000 ha) vast te stellen. Door een combinat ...
help
Verdrogingskartering in natuurgebieden - 2: Proefkartering Beekvliet [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Holtland, J. \ Runhaar, J.R. \ Mekkink, P. \ Jansen, P.C. \ 2002
In dit rapport is, in het kader van verdrogingskartering in natuurgebieden, voor het proefgebied landgoed Beekvliet, een methode uitgewerkt om de mate van verdroging voor middelgrote natuurgebieden (enkele honderden ha) vast te stellen. Door een comb ...
help
Optimalisatie van de waterhuishouding voor natuur in het gebied Lochem-Vorden [Boek]
Jansen, P.C. \ 2001
Waterbedrijf Gelderland wil samen met andere belanghebbenden de waterhuishouding in het gebied Lochem-Vorden optimaliseren. Naast waterhuishoudkundige maatregelen bestaat de mogelijkheid om de drinkwaterwinningen in het gebied aan te passen. Met een ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.