Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Randvoorwaarden natuurontwikkeling Onderlaatse Laak : bodemkundige en hydrologische kansen en beperkingen voor de realisatie van natuurdoelen [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Jansen, P.C. \ 2003
Voor het dal van de Onderlaatse Laak zijn de abiotische randvoorwaarden voor natuurontwikkeling onderzocht. In het beekdal komen kwelgevoede zandgronden en jonge kleigronden voor, en op de flanken regenwatergevoede zandgronden. Vanwege de hoge ijzerg ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in beekdalen (Gelderse Vallei) [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Jansen, P.C. \ Kemmers, R.H. \ 2004
Voor natte ecosystemen is een aantal referentiegebieden geselecteerd met als doel om hier herstelmaatregelen in praktijksituaties te kunnen toetsen. Het voorliggende rapport bevat de resultaten van het onderzoek door Alterra in de natteschraalgraslan ...
help
Effecten van vernattingsmaatregelen op grondwaterafhankelijke natuurdoeltypen in het stroomgebied van de Drentse Aa : studie in het kader van natuurverkenningen 1997 [Boek]
Jansen, P.C. \ Querner, E.P. \ Vries, F. de \ 1997
In het voorbeeldgebied Drentse Aa zijn vernattingsscenario's met het hydrologische model SIMGRO doorgerekend. De uitkomsten zijn getoetst aan standplaatseigenschappen van grondwaterafhankelijke natuurdoeltypen. Het areaal van de kwelwaterafhankelijke ...
help
Overstroming en vegetatie : vergelijkend onderzoek in vijf beekdallocaties [Boek]
Runhaar, J. \ Jansen, P.C. \ 2004
Om te onderzoeken welke invloed waterberging heeft op de productiviteit en de soortensamenstelling van de vegetatie is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd in een vijftal beekdallocaties die regelmatig overstromen. Analyse van de vegetatie- en bodem ...
help
De regulatie van de basentoestand in kwelafhankelijke schraalgraslanden en laagvenen [Boek]
Kemmers, R.H. \ Jansen, P.C. \ Delft, S.P.J. van \ 2000
Herstel van de basentoestand in natte schraalgraslanden blijft ondanks gerichte maatregelen soms uit. In 8 referentiegebieden werd onderzocht wat daarvan de oorzaak is. In het veld werd de basenverzadiging van humushorizonten, de bodemvochtsamenstell ...
help
Evaluatie van Basen- en voedingstoestand 10 jaar na bevloeiing in enkele OBN-referentieprojecten van natte schraallanden [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ Sival, F.P. \ Jansen, P.C. \ 2004
Effectgerichte maatregelen ter bestrijding van verzuring en verdroging van schraalgraslanden blijken met altijd even effectief te zijn. Een van de oorzaken is dat vooral hydrologische maatregelen vaak moeilijk zijn te realiseren. Deze maatregelen beo ...
help
Toepassing integrale milieubenadering : casestudie Veldbeek [Boek]
Bosch, G.F. van den \ Cino, B.J. \ Noij, I.G.A.M. \ Massop, H.T. \ Jansen, P.C. \ Brouwer, F. \ 2004
Dit rapport bevat de resultaten van de toepassing van de integrale milieubenadering op het gebied Veldbeek. De integrale milieubenadering is een werkmethodiek in ontwikkeling, waarmee complexe (milieu)vraagstukken in het landelijk gebied op een overz ...
help
SWAFLO, a method to evaluate the impact of groundwater lowering on nature in regional water management [Boek]
Kemmers, R.H. \ Jansen, P.C. \ 1990
help
De grondwaterstroming in het gebied Hackfort [Boek]
Jansen, P.C. \ Kemmers, R.H. \ 1984
help
Robuuste watersystemen in de Veenkoloniën : verkennend onderzoek naar mogelijkheden voor zelfvoorzienende watersystemen [Boek]
Querner, E.P. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2011
De zoetwatervoorziening in de Veenkoloniën gaat problemen opleveren als het klimaat verandert en er minder aanvoerwater vanuit het IJsselmeer beschikbaar komt. In het plan De Verscholen Bron wordt een aantal maatregelen genoemd die het gebied onafhan ...
help
Verdrogingskartering in natuurgebieden - 1: Proefkartering Strijper Aa [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Runhaar, J.R. \ Hoogland, T. \ Jansen, P.C. \ 2002
In dit rapport is, in het kader van verdrogingskartering in natuurgebieden, voor het proefgebied Strijper Aa, een methode uitgewerkt om de mate van verdroging voor grote natuurgebieden (enkele honderden tot 1000 ha) vast te stellen. Door een combinat ...
help
Verdrogingskartering in natuurgebieden - 2: Proefkartering Beekvliet [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Holtland, J. \ Runhaar, J.R. \ Mekkink, P. \ Jansen, P.C. \ 2002
In dit rapport is, in het kader van verdrogingskartering in natuurgebieden, voor het proefgebied landgoed Beekvliet, een methode uitgewerkt om de mate van verdroging voor middelgrote natuurgebieden (enkele honderden ha) vast te stellen. Door een comb ...
help
Effecten van bevloeiing op de basentoestand en nutriëntenbeschikbaarheid van natte schraalgraslanden op klei-, zand-, en veengronden : veldwaarneming en laboratoriumexperimenten [Boek]
Kemmers, R.H. \ Sival, F.P. \ Jansen, P.C. \ 2003
Onderzoek OBN deskundigenteam natte schraallanden
help
Natuur en waterberging : indicaties van overlappend ruimtegebruik [Boek]
Massop, H.T.L. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2003
Voor natuurgebieden, die geschikt geacht worden voor waterberging is de tolerantie voor overstroming bepaald. Hierbij is onderscheid gemaakt voor kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van overstroming
help
Optimalisatie van de waterhuishouding voor natuur in het gebied Lochem-Vorden [Boek]
Jansen, P.C. \ 2001
Waterbedrijf Gelderland wil samen met andere belanghebbenden de waterhuishouding in het gebied Lochem-Vorden optimaliseren. Naast waterhuishoudkundige maatregelen bestaat de mogelijkheid om de drinkwaterwinningen in het gebied aan te passen. Met een ...
help
Productiviteit van korte vegetaties en beperkende factoren in relatie tot voedselrijkdom en vochttoestand van natuurterreinen : basisonderzoek voor ecologische nutriëntenmodellen [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ Jansen, P.C. \ 2001
Op 39 standplaatsen met uiteenlopende bodemkundige en hydrologische omstandigheden zijn bodemkundige en hydrologische analyses uitgevoerd om empirisch-correlatief onderzoek te doen naar de productiviteit van de vegetatie en de aard van de beperkend f ...
help
Ruimtelijke maatregelen voor Natura 2000 wetlands in het veenweidegebied : bufferzone voor het natuurgebied De Haeck [Boek]
Jansen, P.C. \ Sival, F.P. \ Kwakernaak, C. \ Clevering, O. \ Westein, E. \ 2008
Natuurgebieden met Natura 2000 status zijn vaak sterk afhankelijk van goede watercondities. Behalve brongerichte maatregelen zijn ook ruimtelijke effectgerichte maatregelen noodzakelijk. Gebieden rond Natura 2000 wetlands kunnen als buffergebied inge ...
help
Waterhuishouding en gevolgen van ontwatering voor landbouw en natuur in drie vochtige gebieden en het Korenburgerveen [Boek]
Kemmers, R.H. \ Jansen, P.C. \ 1978
Verwacht wordt dat in het kader van ruilverkavelingen bij waterbeheersingswerken eveneens grondwaterstadsdalingen plaats kunnen vinden in een aantal waardevolle natuurgebieden. Een projectteam onderzocht de geohydrologie in relatie tot vegetatie
help
De invloed van chemische factoren in grondwater en bodem op enkele vegetatietypen in het CRM reservaat "Groot Zandbrink" [Boek]
Kemmers, R.H. \ Jansen, P.C. \ 1980
help
Eco-hydrologische systeembeschrijving van het landgoed "De Wildenborch" [Boek]
Jansen, P.C. \ Kemmers, R.H. \ Mekkink, P. \ 1994
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.