Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Demonstration project for the development of integrated management plans for catchment areas of small trans-border lowland rivers : the river Dommel - Dl. 7: Naar een ecologisch herstel van het Dommeldal : scenario's voor het EU-project LIFE-Dommel [Boek]
Kwakernaak, C. \ Windt, N. van der \ Gaast, J.W.J. van der \ 1999
help
Indicatieve zoekgebieden voor waterberging in polders en beekdalen : globale verkenning naar kansrijke gebieden voor waterberging ter vermindering van de wateroverlast van regionale watersystemen [Boek]
Duel, H. \ Kwakernaak, C. \ Segeren, T. \ 2000
help
20 puzzelstukjes voor de KRW : een bloemlezing uit het onderzoek van Wageningen UR voor de Europese Kaderrichtlijn Water [Boek]
Leenders, D. \ Kwakernaak, C. \ 2006
In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. Deze richtlijn heeft als doel om duurzaam gebruik van water te bevorderen en om de kwaliteit van watersystemen te beschermen en waar nodig te verbeteren. De implementatie van deze ...
help
Robuuste watersystemen in de Veenkoloniën : verkennend onderzoek naar mogelijkheden voor zelfvoorzienende watersystemen [Boek]
Querner, E.P. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2011
De zoetwatervoorziening in de Veenkoloniën gaat problemen opleveren als het klimaat verandert en er minder aanvoerwater vanuit het IJsselmeer beschikbaar komt. In het plan De Verscholen Bron wordt een aantal maatregelen genoemd die het gebied onafhan ...
help
Natuur en waterberging : indicaties van overlappend ruimtegebruik [Boek]
Massop, H.T.L. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2003
Voor natuurgebieden, die geschikt geacht worden voor waterberging is de tolerantie voor overstroming bepaald. Hierbij is onderscheid gemaakt voor kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van overstroming
help
Ruimtelijke maatregelen voor Natura 2000 wetlands in het veenweidegebied : bufferzone voor het natuurgebied De Haeck [Boek]
Jansen, P.C. \ Sival, F.P. \ Kwakernaak, C. \ Clevering, O. \ Westein, E. \ 2008
Natuurgebieden met Natura 2000 status zijn vaak sterk afhankelijk van goede watercondities. Behalve brongerichte maatregelen zijn ook ruimtelijke effectgerichte maatregelen noodzakelijk. Gebieden rond Natura 2000 wetlands kunnen als buffergebied inge ...
help
Water en natuur: een mooi koppel! : onderzoek naar de succesfactoren, belemmeringen en kansen voor het meekoppelen van water- en natuuropgaven [Boek]
Hattum, T. van \ Kwakernaak, C. \ Tol, T.P. van \ Roelsma, J. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Schmidt, A.M. \ Hartgers, E.M. \ Nysingh, S.L. \ 2014
Nederland staat de komende jaren voor forse opgaven op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit en natuur. Daarbij is het belangrijk bij deze investeringen ambities te laten ‘meekoppelen’ om zo meer maatschappelijk rendeme ...
help
Samen werken aan een veerkrachtig watersysteem : beoordeling van projecten voor hoogwaterproblematiek in de provincie Noord-Brabant en de provincies Antwerpen en Limburg (Belgie) [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ Kwakernaak, C. \ Bakel, P.J.T. van \ 1999
In de provincies Noord-Brabant, Antwerpen en Belgisch Limburg is een inventarisatie uitgevoerd naar projecten die gericht zijn op de aanpak van de hoogwaterproblematiek in het Nederlands-Belgische grensgebied. Van de 83 projecten zijn 37 subsidiabel ...
help
Bekenland in beweging : handreiking voor een kwaliteitsimpuls [Boek]
Klijn, J.A. \ Kwakernaak, C. \ 2000
help
De aquarel : Verkennende studie ten behoeve van het waterbeleid van het Ministerie van LNV [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Gaast, J.W.J. van der \ Hellegers, P.J.G.J. \ Kwakernaak, C. \ Mulder, M. \ Os, J. van \ Roest, C.W.J. \ Windt, N.P. van der \ Ypma, K.W. \ 1999
help
Waterberging binnendijks : een verkenning van de effectiviteit en haalbaarheid van ruimtelijke maatregelen gericht op vermindering van de hoogwaterproblematiek [Boek]
Kwakernaak, C. \ Bakel, P.J.T. van \ Parmet, B.W. \ 1996
help
Waterberging in beeld : mogelijkheden voor inrichting en gebruik van waterretentie-gebieden in Gelderland [Boek]
Kwakernaak, C. \ Wintjes, A. \ Haar, M. van der \ 2000
help
Compatibiliteit van de Europese richtlijnen KRW en VHR : een verkenning van de kennislacunes [Boek]
Elbersen, J.W.H. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Kwakernaak, C. \ Vogelzang, T.A. \ 2006
De invulling en implementatie van de richtlijnen en nationale beleidsdoelstellingen gericht op waterbeheer (Kaderrichtlijn Water, WB21) vindt vooralsnog grotendeels gescheiden plaats van de opstelling en uitvoering van richtlijnen en beleid op het ge ...
help
Van goed onderzoek naar beter beleid : jaarboek 2007 [Boek]
Bruin, A. de \ Okx, J. \ Kwakernaak, C. \ Hutjes, R. \ Visschedijk, P. \ Borgstein, M. \ Berkhout, P. \ Luttik, J. \ Overbeek, G. \ Boonstra, F. \ Dijk, L. van \ Cluster Vitaal Landelijk Gebied (VLG) \ [ca. 2008]
In 2007 is het onderzoek van het cluster VLG ondergebracht in zeven onderzoeksthema’s: Bodem, Water, Klimaat, Stad & Platteland, Landschap, Europees Plattelandsbeleid en Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Wat is het effect van de onderzoeksre ...
help
Ruimte voor vernieuwing : beleid en onderzoek doen meer met kennis [Boek]
Hermans, T. \ Okx, J. \ Kwakernaak, C. \ Klostermann, J. \ Visschedijk, P. \ Borgstein, M. \ Berkhout, P. \ Luttik, J. \ Overbeek, G. \ Boonstra, F. \ Vullings, W. \ Dijk, L. van \ Wageningen UR Communication Services \ 2009
Voor de derde keer een jaar werken in en met Cluster Vitaal Landelijk Gebied. Bezien vanuit (Haags) beleid en (Wagenings) onderzoek. Een trend waar een ambtenaar die zich bezighoudt met het landelijk gebied mee te maken heeft, is decentralisatie. Het ...
help
Warmer klimaat slecht voor veen in Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Osinga, T. \ Terwisscha van Scheltinga, W. \ Medenblik, J. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2014
Enkele jaren geleden is voor het westelijk veenweidegebied aangetoond dat een warmer klimaat leidt tot snellere afbraak van veenbodems. Nu zijn er ook gegevens over de Friese veenweiden. Als het echt opwarmt is in Friesland halverwege deze eeuw op ve ...
help
Perspectives for water services, nature development and energy production in the Veenkoloniën : final report [Studentenverslag]
Brouwer, L. \ Kwakernaak, C. \ 2010
The aim of this report is to analyse which perspectives there are for the nature development, energy production and water retention measures in the Veenkoloniën in line with the ‘houtskoolschets’ in order to maintain or even improve the regional econ ...
help
Iedere regio zijn eigen wateropvang \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Kwakernaak, C. \ 2012
’s Zomers krijgen landbouw, natuur en industrie steeds meer last van een tekort aan zoet water, terwijl ’s winters de neerslag veel groter is dan de verdamping. Dat overschot moeten we gaan opslaan voor drogere perioden. ‘Regio’s en bedrijven moeten ...
help
Klimaatadaptatie in het landelijk gebied : verkenning naar wegen voor een klimaatbestendig Nederland [Boek]
Sandt, K. van de \ Goosen, H. \ Vos, C. \ Hermans, T. \ Verhagen, J. \ Agricola, H. \ Kwakernaak, C. \ Stuyt, L. \ Ierland, E. van \ Kuikman, P. \ Hoogvliet, M. \ Geertsema, W. \ Schaap, B. \ Ritzema, H. \ Velstra, J. \ Jansen, P. \ Dijkman, W. \ Beek, C. van \ 2011
Klimaatverandering werkt via hogere temperaturen, veranderingen in neerslagpatronen, veranderingen in frequentie en intensiteit van weersextremen en zeespiegelstijging door op het functioneren van het landgebruik en het watersysteem in het landelijk ...
help
Verkenning robuustheid van de zoneringsgebieden van de reconstructie in het licht van het water- en ammoniakbeleid en de verstedelijking [Boek]
Hermans, T. \ Leenders, D. \ Argicola, H. \ Bolt, F. van der \ Kwakernaak, C. \ 2005
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.