Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Intreeweerstand, nader beschouwd : procesmatig onderzoek naar de relatie tussen de drainageweerstand en de intreeweerstand [Boek]
Massop, H.T.L. \ Gaast, J.W.J. van der \ 2006
In dit onderzoek, dat is uitgevoerd binnen het BO Cluster Vitaal Landelijk Gebied, Thema Water van LNV, wordt aandacht besteed aan de procesmatige kant en de grootte van de intreeweerstanden. Kort wordt stilgestaan bij de theorie, processen, definiti ...
help
Historisch waterbeheer : een kwantitatieve benadering van historische watersystemen: definities en voorbeelden [Boek]
Massop, H.T.L. \ Knol, W.C. \ 2005
Historisch Waterbeheer heeft als doel om inzicht te geven in de werking van historische watersystemen en de veranderingen die daarin hebben plaatsgevonden. Inzicht hierin is bruikbaar voor introductie, herstel en reconstructie van historische watersy ...
help
De doorlatendheid van de bodem voor infiltratiedoeleinden : een gebiedsdekkende inventarisatie voor het Waterschap Peel en Maasvallei [Boek]
Massop, H.T.L. \ Gaast, J.W.J. van der \ Kiestra, E. \ 2005
In opdracht van waterschap Peel en Maasvallei is een onderzoek uitgevoerd naar de geohydrologische eigenschappen van het topsysteem. Het waterschap gebruikt deze informatie bij de beoordeling en advisering ten behoeve van infiltratievoorzieningen. Vo ...
help
Monitoring van verdroging : methodische aspecten van meetnetoptimalisatie [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ Heuvelink, G.B.M. \ 2005
In dit onderzoek (in opdracht van Natuurplanbureau) zijn methodische aspecten van verdrogingsmonitoring onderzocht. Het gaat hierbij om monitoring van de freatische grondwaterstand. Om het verdrogingsprobleem in kaart te brengen zijn op basis van een ...
help
Effecten van klimaatverandering op de watervraag in de Nederlandse groene ruimte : analyse van de waterbeschikbaarheid rekeninghoudend met de freatische grondwaterstand [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ 2009
In deze studie is onderzoek gedaan naar de veranderingen in de grondwaterstand en daarmee op de waterbeschikbaarheid in het landelijk gebied als gevolg van klimaatverandering. Hiervoor zijn klimaatrepresentatieve meteoreeksen afgeleid. Met tijdreeksm ...
help
Karakterisering van de freatische grondwaterstand in Nederland : bepaling van de GxG en xG3 voor 1995 op puntlocaties [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ 2003
In dit onderzoek is de freatische grondwaterstand landelijk gekarakteriseerd zodat deze gegevens gebruikt kunnen worden voor kalibratie van hydrologische modellen. Met tijdreeksanalyse is de klimaatsrepresentatieve GHG en GLG bepaald voor peilbuisloc ...
help
Optimalisatie grondwatermeetnet waterschap De Maaskant : meetnet regio Oost en beschrijving grondwaterstanden periode 1990-2002 [Boek]
Massop, H.T.L. \ Gaast, J.W.J. van der \ 2003
In opdracht van Waterschap De Maaskant is het huidige grondwaterstandsmeetnet voor Regio Oost beoordeeld op representativiteit en zijn de beschikbare grondwaterstandsmeetreeksen geanalyseerd. Aan elk substroomgebied, ingedeeld volgens Strahler, zijn ...
help
Consensusmodellering regionale hydrologie : deelrapport SIMGRO [Boek]
Walsum, P.E.V. van \ Massop, H.T.L. \ 2003
Voor het studiegebied Beerze en Reusel is in het kader van het project ‘Klimaat en Beken’ (Van Walsum et al., 2002) een SIMGRO-model opgezet. De originele data zijn ten behoeve van dit project aangepast in 14 stappen, om de modelvergelijking te facil ...
help
P-reducerende maatregelen in het stroomgebied van de Hunze : inventarisatie van de meest kosteneffectieve P-reducerende maatregelen in het stroomgebied van de Hunze [Boek]
Hattum, T. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Massop, H.T.L. \ Schuiling, R. \ 2011
In opdracht van Waterschap Hunze en Aa’s heeft Alterra een analyse uitgevoerd van de meest kosteneffectieve maatregelen in het stroomgebied van de Hunze om de fosforbelasting verder terug te dringen. Hiervoor is een globale analyse uitgevoerd op stro ...
help
Gebiedsanalyse waterkwaliteit Peel & Maasvallei [Boek]
Wal, A.J. van der \ Visser, A. \ Bolt, F.J.E. van der \ Massop, H.T.L. \ Bonten, L.T.C. \ Kruijne, R. \ 2009
Het doel van het onderzoek is tweeledig: • Het in beeld brengen van probleemstoffen (nutriënten, zware metalen en bestrijdingsmiddelen) voor ca. 20 stroomgebieden binnen het beheersgebied van waterschap Peel en Maasvallei. • Het herleiden van die pro ...
help
Grondwaterregime op basis van karteerbare kenmerken [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L. \ 2010
Om een ruimtelijk beeld te kunnen krijgen in de vorm van kaarten met informatie over het grondwaterstandsverloop is een karakterisering van tijdreeksgegevens van grondwaterstanden in kengetallen noodzakelijk. Hiervoor is in de jaren 60 van de vorige ...
help
Natuur en waterberging : indicaties van overlappend ruimtegebruik [Boek]
Massop, H.T.L. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2003
Voor natuurgebieden, die geschikt geacht worden voor waterberging is de tolerantie voor overstroming bepaald. Hierbij is onderscheid gemaakt voor kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van overstroming
help
Perceelsonderzoek naar het effect van beekbegeleidende bufferstroken op de stikstof- en fosforbelasting van de Mosbeek - Gebiedsbeschrijving, veldonderzoek en modelmatige analyse van de hydrologie [Boek]
Hendriks, R.F.A. \ Leene, G.J. \ Massop, H.T.L. \ 1996
help
Kenmerken van het ontwateringstelsel in Nederland [Boek]
Massop, H.T.L. \ Gaast, J.W.J. van der \ Hermans, A.G.M. \ 2006
De kenmerken van het ontwateringsstelsel in Nederland zijn bepaald. Het betreft vooral de kleinere waterlopen, die veelal niet in beheer zijn bij waterschappen. Om de afmetingen van waterlopen landsdekkend in kaart te brengen is gebruik gemaakt van h ...
help
Locatiekeuze ten behoeve van het onderzoek naar bemestingsvrije perceelsranden : hydrologische en bodemkundige karakterisering van de proeflocaties [Boek]
Bakel, P.J.T van \ Massop, H.T.L. \ Kekem, A.J. van \ 2007
Ter bepaling van de invloed van bemestingsvrije zones op de kwaliteit van het oppervlaktewater, zijn op vijf locaties proefopstellingen ingericht. De locatiekeuze is gebaseerd op de geohydrologische situatie en het bodemtype. Voor de locaties Zegveld ...
help
Reconstructie van de historische hydrologie : pilotstudie voor een stroom in hoog Nederland [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ 2007
In deze studie is op basis van historische informatie de hydrologie van het stroomgebied van de Baaksche Beek met behulp van hydrologische modellen doorgerekend. Ook in het verleden hebben zich namelijk veranderingen voorgedaan, welke invloed hebben ...
help
Reparatie hydrologie voor STONE 2.1 : beschrijving reparatie-acties, analyseresultaten en beoordeling plausibiliteit [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Kroon, T. \ Kroes, J.G. \ Hoogewoud, J. \ Pastoors, R. \ Massop, H.T.L. \ Walvoort, D.J.J. \ 2007
Voor de berekeningen met het STONE-instrumentarium voor de Evaluatie Mestbeleid is de hydrologie van de 6405 plots op een aantal punten aangepast ten opzichte van STONE 2.0. De effecten van deze veranderingen zijn geanalyseerd en beoordeeld. De belan ...
help
Hydrologie op basis van karteerbare kenmerken [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L \ Vroon, H.R.J. \ Staritsky, I.G. \ 2006
Dit onderzoek heeft als doel het landsdekkend kwantitatief in kaart brengen van hydrologische gebiedseigenschappen (waarvan het grondwaterstandsverloop een belangrijke variabele is), alsmede het in kaart brengen van waterhuishoudkundige ingrepen op b ...
help
De hydrologie voor het beheergebied van waterschap Velt en Vecht : een karakterisering op basis van karteerbare kenmerken [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ 2008
Voor het bepalen van de maatgevende afvoer van een gebied wordt veelal gebruik gemaakt van de bodemkaart met kennistabellen die 30 tot 40 jaar geleden zijn opgesteld. Veranderingen in de waterhuishouding hebben er toe geleid dat de maatgevende afvoer ...
help
Actualisatie hydrologie voor STONE 2.3 : aanpassing randvoorwaarden en parameters, koppeling tussen NAGROM en SWAP, en plausibiliteitstoets [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Kroes, J.G. \ Hoogewoud, J. \ Pastoors, M.J.H. \ Kroon, T. \ 2007
Voor evaluaties van het Mestbeleid is de hydrologie van het STONE-instrumentarium geactualiseerd. Het betreft aanpassing van de volgende invoerparameters: meteorologische gegevens, bodemfysische parameters, landgebruik, verdampingseigenschappen, lekw ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.