Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Afvoerpieken in beekbovenlopen en het voorkomen van de kokerjuffer Agapetus fuscipes \ De levende natuur [Artikel]
Hoorn, M.W. van den \ Hoek, T.H. van den \ Nijboer, R.C. \ 2008
Van de meeste beken in Nederland is de natuurkwaliteit de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan. Eén van de oorzaken is de sterk veranderde hydrologie van veel beekdalen, met name de veel grotere afvoerpieken. Kennis over de relatie tussen de afvoerdy ...
help
Graadmeters aquatische natuur : fase 1: vergelijking van de graadmeter Natuurwaarde met de Natuurdoeltypen en KRW-maatlatten [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Evers, C.H.M. \ Nijboer, R.C. \ Didderen, K. \ 2005
Op verzoek van Milieu- en Natuurplanbureau zijn voor aquatische ecosystemen graadmeters ontwikkeld voor een aantal waterlopen
help
Macrofauna en vegetatie van de Nederlandse beken : een aanzet tot beoordeling van de ecologische toestand [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Nijboer, R.C. \ 2004
Dit rapport beschrijft de het opstellen en de resultaten van een ecologisch typologisch netwerk voor beken. Analyse van macrofaunagegevens afkomstig van waterbeheerders in combinatie met milieuvariabelen heeft geleid tot een netwerk met 25 nog in Ned ...
help
De ontwikkeling van een op macrofauna gebaseerd beoordelingssysteem voor Nederlandse beken in Europees verband [Boek]
Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ Nijboer, R.C. \ 2003
Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van het EU project AQEM. Het project had als doel het ontwikkelen en testen van een geïntegreerd beoordelingssysteem om de ecologische kwaliteit van beken en rivieren in Europa met behulp van macrofauna t ...
help
Verkenning van de waarde van historische gegevens voor het invullen van biologische referentietoestanden voor beken en sloten [Boek]
Nijboer, R.C. \ Hoorn, M.W. van den \ Verdonschot, P.F.M. \ 2003
Met de inwerktreding van de Europese Kaderrichtlijn Water moet de ecologische kwaliteit van de Nederlandse wateren beoordeeld worden ten opzichte van de nagenoeg natuurlijke referentietoestand. In Nederland is dit een probleem, omdat de meeste watere ...
help
Definitiestudie KaderRichtlijn Water (KRW) - II: De ontwikkeling van maatlatten [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Nijboer, R.C. \ Vlek, H.E. \ 2003
Het rapport is het tweede van een drieluik en omvat een studie naar de mogelijkheden voor het invullen van maatlatten voor oppervlaktewateren naar KRW maatstaven. Het rapport geeft de door de KRW gestelde randvoorwaarden aan dergelijke maatlatten, de ...
help
Definitiestudie KaderRichtlijn Water (KRW) - III: Het invullen van referentietoestanden [Boek]
Nijboer, R.C. \ 2003
Het rapport is het derde van een drieluik en omvat een studie naar de mogelijkheden voor het invullen van de ecologische kwaliteitsdoelen (referentietoestanden) voor oppervlaktewateren naar KRW maatstaven
help
Nutriënten in stromende wateren : overzicht van normen [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Nijboer, R.C. \ Higler, L.W.G. \ 2002
Dit rapport geeft een overzicht van normen voor beken. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project Typegerichte normstelling en stroomgebiedbenadering. Allereerst zijn bestaande normen voor nutriënten in stromende wateren bijeen gebracht ...
help
Nutriënten in stromende wateren : een samenvatting [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Nijboer, R.C. \ 2002
Dit rapport geeft een samenvatting van het onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het project Typegerichte normstelling en stroomgebiedbenadering. Het behandelt de belangrijkste ecologische processen in beken in relatie tot nutriënten. Er wordt ...
help
Grondwater in perspectief : een overzicht van hydrochemische watertypen in Nederland [Boek]
Paulissen, M.P.C.P. \ Nijboer, R.C. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2007
Dit rapport beschrijft de belangrijkste hydrochemische watertypen in Nederland. De hydrologische kringloop en de opbouw van de Nederlandse ondergrond, met de belangrijkste watervoerende en waterscheidende lagen, worden kort toegelicht. De belangrijks ...
help
Naar een doelsoortenlijst van aquatische macrofauna in Nederland : platwormen (Tricladida), steenvliegen (Plecoptera), haften (Ephemeroptera) en kokerjuffers (Trichoptera) [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Higler, L.W.G. \ Nijboer, R.C. \ Hoek, T.H. van den \ 2003
Het doel van dit onderzoek is het selecteren van doel- en Rode Lijstsoorten uit aquatische soortgroepen, die prioritair aandacht kunnen krijgen vanuit het Natuurbeleid. Van de Platwormen (Tricladida), Steenvliegen (Plecoptera), Haften (Ephemeroptera) ...
help
Herstel van een brongebied in natuurreservaat het Springendal : kolonisatie van nieuwe bronnen door macrofauna [Boek]
Nijboer, R.C. \ Wiggers, R. \ Hoek, T.H. van den \ Rhenen-Kersten, C.H. van \ 2003
Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een nieuw brongebied in natuurreservaat het Springendal in Oost-Twente. Dit gebied (een voormalige maisakker) is in 1996 aangekocht door Staatsbosbeheer en in 1998 heringericht. In het van oorsprong natte ge ...
help
Bijzonder beekherstel in Zuidoost-Drente : waterschap Velt en Vecht mag Geeserstroom vanaf de bron opnieuw inrichten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nijboer, R.C. \ Lammerts, E.J. \ Hofstra, R. \ 2006
In het zuidoosten van Drente wordt vanwege een landinrichtingsproject de Geeserstroom hersteld: 620 hectare landbouwgebied rond de beek krijgt de bestemming natuur. De belangrijkste partijen binnen dit project zijn de Dienst Landelijk Gebied, Watersc ...
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021 [Boek] - Tweede druk (2016)
Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Wolfstein, K. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Pot, R. \ Vriese, T. \ Molen, D.T. van der \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2016
In het najaar van 2012 werd een geactualiseerde versie van het document Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2021 vastgesteld. Uit het gebruik van deze maatlatten en het programmeren van de Aquokit B ...
help
Towards a decision support system for stream restoration in the Netherlands : an overview of restoration projects and future needs \ Hydrobiologia [Artikel]
Verdonschot, P.F.M. \ Nijboer, R.C. \ 2002
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021 [Boek]
Altenburg, W. \ Molen, D.T. van der \ Arts, G. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ 2012
Dit rapport is een geactualiseerde versie van ‘Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water’. Het is het resultaat van een evaluatie van de maatlatten in de aanloop naar de tweede generatie Stroomgebiedbeheerplan ...
help
Een expertsysteem voor de keuze van hydrologische maatregelen - III: Inventarisatie van hydrologische herstelprojecten [Boek]
Nijboer, R.C. \ Diepen, L.T.A. van \ Higler, L.W.G. \ 2004
Dit rapport is het derde in de reeks: ‘Een expertsysteem voor de keuze van hydrologische maatregelen’. Het beschrijft de resultaten van een inventarisatie en verzameling van projecten binnen Nederland waarbij hydrologische maatregelen genomen zijn. D ...
help
Een expertsysteem voor de keuze van hydrologische maatregelen - I: Literatuurstudie naar hydrologische maatregelen en de effecten op sloot- en beekecosystemen [Boek]
Nijboer, R.C. \ 2004
Dit rapport is het eerste in de reeks: ‘Een expertsysteem voor de keuze van hydrologische maatregelen’. Het beschrijft de resultaten van een literatuuronderzoek naar de effecten van hydrologische maatregelen op eutrofiëring van aquatische ecosystemen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.