Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 39

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De waterwijzer natuur : instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op terrestrische natuur [Boek]
Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Bartholomeus, R.P. \ Fujita, Y. \ Hoefsloot, P. \ Kros, J. \ Mol, J. \ Vries, W. de \ 2017
Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied, zoals landbouw, natuur en wonen, optimaal bedient? En welke invloed hebben ingrepen in de waterhuishouding vervolgens op deze functies? Het zijn vragen waar wate ...
help
Inundatieregime kievitsbloemhooilanden langs het Zwarte Water [Boek]
Runhaar, J. \ Raterman, B.R. \ Zaadnoordijk, W.J. \ 2014
De uiterwaarden langs het Zwarte Water omvatten een van de grootste populaties van de Kievitsbloem in Europa. Dit vormde mede reden voor de aanwijzing van de uiterwaarden van het Zwarte Water als Natura-2000 gebied. Regelmatige overstroming met rivie ...
help
Herstel broekbossen [Boek]
Runhaar, J. \ Verdonschot, R.C.M. \ Hommel, P.W.F.M. \ 2013
Het voorliggende rapport bevat de resultaten van het OBN-project ‘Herstel Broekbossen’. Broekbossen vormen een belangrijk onderdeel van het habiatttype H19E0, Vochtige alluviale bossen, en behoud en ontwikkeling van broekbossen vormt dan ook een bela ...
help
Indicatiewaarden afdoende voor bepaling milieutekorten? \ De levende natuur [Artikel]
Runhaar, J. \ Witte, J.P.M. \ 2010
Reactie op het artikel "Een verkennende studie naar de bodemkwaliteit van Gelderse habitatgebieden" (Wamelink et al, DLN, 2010).
help
Invloed grondwaterstanden op standplaatscondities en vegetatie [Boek]
Runhaar, J. \ Bartholomeus, R.P. \ Cirkel, D.G. \ 2010
In het onderzoek is nagegaan op welke wijze de grondwaterstand van invloed is op standplaatscondities en vegetatiesamenstelling. De aanleiding voor het onderzoek vormde de opmerking van terreinbeheerders dat bij de opstelling van de ecologische verei ...
help
Ecohydrologische effecten van klimaatverandering op de vegetatie van Nederland [Boek]
Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Ek, R. van \ 2009
Een korte en verkennende studie naar de mogelijke effecten van klimaatverandering op geplande natuurdoelen in Nederland. De studie richt zich op de vegetatie die via wijzigingen in de waterhuishouding door klimaatverandering kan worden beïnvloed. Doe ...
help
Interacties milieuthema's verdroging met andere Ver-thema's: verzuring, vermesting en verontreiniging in natuurgebieden [Boek]
Sival, F.P. \ Runhaar, J. \ 2009
De zware metaalconcentraties zijn in veel oppervlaktewateren in Nederland te hoog. Uitspoeling uit bodems is een belangrijke bron van oppervlaktewaterbelasting. Uitspoeling wordt geschat met modelberekeningen. Dit onderzoek toetst de gebruikte modell ...
help
Eerste landelijke schets van de ecohydrologische effecten van een warmer en grilliger klimaat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Ek, R. van \ Hoek, D. van der \ 2009
Een warmer en griliger klimaat zal via de waterhuishouding doorwerken op de natuur van Nederland. In een verkennende studie zijn de gevolgen voor binnendijkse ecosystemen in kaart gebracht. Verschillende ecosystemen, zoals hoogvenen en vennen, kunnen ...
help
Ecologische vereisten habitattypen [Boek]
Runhaar, J. \ Jalink, M.H. \ Hunneman, H. \ Witte, J.P.M. \ Hennekes, S.M. \ 2009
In dit rapport wordt aangegeven welke bronnen zijn gebruikt om de ecologische vereisten van habitattypen te bepalen, en welke methode is gevolgd. De resultaten van het project zijn verwerkt in de beschrijvingen van de habitattypen in de zogenaamde ha ...
help
Externe werking Natura 2000 gebieden: een probleem? : toekomstperspectieven van Europese natuur in Nederland [Boek]
Runhaar, J. \ Schaminée, J.H.J. \ Huiskes, H.P.J. \ cop. 2007
Doel van deze studie is om tegenwicht te bieden aan de soms wat eenzijdige beeldvorming, dat door de Europese richtlijnen Nederland ‘op slot gaat’ en onze welvaart en ons welzijn worden bedreigd. Dat is gedaan door het probleem van de zogenaamde ‘ext ...
help
Beoordeling van de grondwatertoestand op basis van de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Lieste, R. \ Witte, J.P.M. \ Nijs, A.C.M. de \ Aggenbach, C.J.S. \ Pieters, B.J. \ Runhaar, J. \ Verweij, W. \ 2007
In dit rapport wordt een beoordelingsmethode voorgesteld om vast te stellen wanneer de toestand van het grondwater niet voldoet aan de doelstellingen van de bijbehorende aquatische en terrestrische ecosystemen. Deze beoordeling gaat enerzijds uit van ...
help
Overstroming en natuur : een natuurlijk samengaan? [Boek]
Runhaar, J. \ Werkgroep Waterberging en Natuur Noord-Brabant \ 2007
In de studie is allereerst nagegaan wat er bekend is over de effecten van overstroming op de natuur, en in welke delen van het landschap overstroming en waterconservering thuishoren in een natuurlijk functionerende hydrologisch systeem. In een worksh ...
help
Natuur in de verdringingsreeks [Boek]
Runhaar, J. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2006
De verdringingsreeks geeft aan waar in tijden van droogte en daaruit voortvloeiende watertekorten de prioriteiten ligt bij de aanvoer van water (waterinlaat). Deze reeks is verschenen binnen de 2e nota waterhuishouding, en bijgesteld naar aanleiding ...
help
Neerschaling van de freatische grondwaterstand uit modelresultaten en de Gt-kaart : methodiek en eerste resultaten [Boek]
Hoogland, T. \ Runhaar, J. \ 2006
Doel van deze WOT studie is het ontwikkelen en testen van twee methoden voor het vergroten van het ruimtelijk detail in gegevens over freatische grondwaterstanden
help
Invloed openwaterstand op grondwaterstand in natuurterreinen in perioden dat onomkeerbare droogteschade kan optreden : de methode van de kritieke L afstand \ Natuur in de verdringingsreeks [Hoofdstuk uit boek]
Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ 2006
help
Waternood natuur-terrestrisch versie 3 : voorstudie naar uitbreiding module natuur-terrestrisch [Boek]
Runhaar, J. \ Witte, J.P.M. \ 2006
In de eerste versie van het Waternood-instrumentarium (2002) is door Alterra een module ontwikkeld ten behoeve van de bepaling van de doelrealisatie voor de grondgebruiksfunctie terrestrische natuur. In de tweede versie van het Waternood-instrumentar ...
help
Waterberging en natuur : kennisoverzicht ten behoeve van regionale waterbeheerders [Boek]De digitale applicatie
Runhaar, J. \ Arts, G. \ Knol, W. \ Makaske, B. \ Brink, N. van den \ Sival, F. \ Massop, H. \ Blankema, A. \ Kemmers, R. \ Bogers, M. \ Hennekens, S. \ Weeda, E. \ 2004
In dit rapport is getracht op basis van literatuuronderzoek en bij onderzoekers aanwezige kennis aan te geven wat de effecten zijn van waterberging op de natuur, en in welke mate bepaalde natuurdoelen al dan niet te combineren zijn met waterberging. ...
help
Duurzaam waterbeheer Langbroekerwetering - Fase 1: Modelbouw, calibratie en bepaling van het Actueel Grond- en Oppervlaktewaterregime [Boek]
Hermans, A.G.M. \ Walsum, P.E.V. van \ Runhaar, J. \ Bakel, van P.J.T. \ 2004
Het project Duurzaam waterbeheer Langbroekerwetering is door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in samenwerking met de provincie Utrecht en de Dienst Landelijk Gebied opgestart als pilot-project voor de vaststelling van de GGOR (Gewenst Gro ...
help
Waterberging en natuur, een goede combinatie? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Runhaar, J. \ Talsma, M. \ Spiers, B. \ Knol, W.C. \ 2004
Het lijkt zo vanzelfsprekend: het combineren van waterberging met bestaande of nieuwe natuur. In een niet al te ver verleden stonden immers de beekdalen en veenweidegebieden regelmatig blank. In de praktijk komt de gewenste samenwerking tussen waterb ...
help
De historische waterhuishouding als bouwsteen voor de GGOR \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Worm, B. \ Monincx, S. \ Runhaar, J. \ Jansen, P.C. \ 2004
In de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 kregen de waterschappen de taak om het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) voor hun beheergebied te bepalen. Het GGOR is te beschouwen als een nieuw 'evenwicht' van het watersysteem dat beter p ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.