Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 45

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ontwikkeling van Geel schorpioenmos in de Meppelerdieplanden \ De levende natuur [Artikel]
Tweel, M.J. van \ Bokeloh, D.J. \ Cusell, C. \ Kooijman, A.M. \ Martens, R. \ Mettrop, I.S. \ Neijmeijer, T. \ Sparrius, L.B. \ 2015
Geel schorpioenmos is een van de twee mossen van de Habitatrichtlijn die in Nederland voorkomen. Het is een Europees bedreigde soort die in 1996 is herontdekt en inmiddels op verschillende plekken in Nederland voorkomt. Deze status geeft aan Nederlan ...
help
De waterhuishouding als bepalende factor voor natuur in de Drentsche Aa \ De levende natuur [Artikel]
Aggenbach, CJ.S. \ Grootjans, A.P. \ Schollema, P.P. \ Hendriks, P. \ Jager, H.R. \ 2015
De waterhuishouding van het Drentsche Aa-gebied is de afgelopen honderd jaar drastisch veranderd. De ontwatering van de beekdalen en aangrenzende plateaus nam sterk toe. In de jaren 90 van de vorige eeuw vond een omslag plaats en werden veel middenlo ...
help
Van open riool naar leefbare beek, een flinke stap in de goede richting \ De levende natuur [Artikel]
Schollema, P.P. \ Dongen, M. van \ Dam, H. van \ Winter, H.V. \ Griffioen, A.B. \ Vroome, A.I. de \ 2015
Een beek in het Noorden van het land waarover in 1941 wordt gemeld dat in de benedenloop meer dan 5000 pond dode vis is afgevoerd en rond 1961 vrijwel alle vis uit het water verdwenen blijkt te zijn. Ook het water waar een monsternemer in 1964 meldt ...
help
Orchideeën in het dal van de Drentsche Aa \ De levende natuur [Artikel]
Dekker, H. \ Offringa, H.P. \ 2015
Het Drentsche Aa-gebied staat bekend als een gebied met veel orchideeën. Maar is dat wel terecht? Hoe rijk was het gebied aan orchideeën voordat er omstreeks 1965 gestart werd met het realiseren van het beekdalreservaat? En hoe rijk is de regio tegen ...
help
Vegetatieontwikkeling Drentsche Aa 1982-2012 \ De levende natuur [Artikel]
Everts, F.H. \ Vries, N.P.J. de \ Hoentjen, B. \ Grootjans, A.P. \ Aggenbach, C.J.S. \ 2015
In dit artikel wordt de ontwikkeling van de vegetatie in de Drentsche Aa besproken over de afgelopen 40 jaar. Wat zijn de resultaten van het gevoerde natuurbeheer? In de periode tot 1995 was het beheer vooral gericht op verschraling waarbij vernattin ...
help
Mogelijkheden voor verder herstel van fauna in rivieruiterwaarden \ De levende natuur [Artikel]
Lange, H.J. de \ Noordijk, J. \ Nijssen, M. \ 2014
In dit artikel beschrijven we een analyse van de belangrijkste knelpunten voor karakteristieke terrestrische en amfibische fauna in het rivierengebied. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend voor het opheffen van deze knelpunten.
help
Van landbouw naar natuur: gericht op zoek naar kansen! [thema natuurkwaliteit en biogeochemie] \ De levende natuur [Artikel]
Mullekom, M van \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Weijters, M.J. \ Tomassen, H.B.M. \ Bobbink, R. \ Smolders, A.J.P. \ 2013
De omvorming van voedselrijke landbouwgronden naar voedselarme, soortenrijke natuur kan op verschillende manieren plaatsvinden. Door middel van een bodemchemisch vooronderzoek kan de effectiviteit van verschillende methoden om het fosfor af te voeren ...
help
Behoud van variatie in vennen met behulp van biogeochemische inzichten [thema natuurkwaliteit en biogeochemie] \ De levende natuur [Artikel]
Brouwer, E. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ 2013
De kennis over het functioneren en beheren van vennen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Op basis daarvan zijn onder meer allerlei ventypen onderscheiden en zijn doelen geformuleerd voor vennen. Hiermee is het gevaar ontstaan dat beheer van v ...
help
Natuurherstel op Landgoed Rozephoeve [casus EGM] \ De levende natuur [Artikel]
Burg, R.F. van der \ Francke, W. \ 2012
Particuliere terreinen herbergen vaak 'vergeten' natuurpareltjes waarvan weinig bekend is en de potenties onderschat worden. Dankzij de regeling Effectgerichte Maatregelen (EGM) is een aantal van deze gebieden weer herontdekt. De Kleine Oisterwijkse ...
help
Landgoed Schultenwolde, natuurlijke parel in Twente [casus EGM] \ De levende natuur [Artikel]
Boedeltje, G. \ Dongen, R.J.J. van \ Eysink, A.T.W. \ Keizers, T.B.J. \ 2012
Het landgoed Schultenwolde werd in 1914 gekocht door Abraham Ledeboer en wordt tegenwoordig beheerd door mevr. H.M. van der Sande Lacoste-Ledeboer en haar kinderen. Dankzij een gradiëntrijke abiotische basis en uitgekiende herstelmaatregelen herbergt ...
help
Water- en natuurbeheer op Twickel \ De levende natuur [Artikel]
Gierveld, H. \ 2012
Op diverse plaatsen hebben particuliere grondeigenaren een bijdrage geleverd aan het herstel van het grondwaterregime en de realisatie van waterberging. Dat gaat vaak gepaard met de realisatie van andere doelen. Dit artikel beschrijft de werkwijze en ...
help
Naar bestrijdingsmogelijkheden van de Zonnebaars \ De levende natuur [Artikel]
Kleef, H.H. van \ Delft, J.J.C.W. van \ 2012
In Nederland is de uitheemse Zonnebaars (Lepomis gibbosus) bezig met een opmars : een ongewenst, want schadelijk verschijnsel in natuurlijke wateren. De vraag is welke mogelijkheden er zijn om deze soort te bestrijden. Om daar antwoord op te vinden i ...
help
Indicatiewaarden afdoende voor bepaling milieutekorten? \ De levende natuur [Artikel]
Runhaar, J. \ Witte, J.P.M. \ 2010
Reactie op het artikel "Een verkennende studie naar de bodemkwaliteit van Gelderse habitatgebieden" (Wamelink et al, DLN, 2010).
help
Leren van Ruiten Aa-herstel bij Vlagtwedde: over kronkels in water en werk \ De levende natuur [Artikel]
Hendriks, P.C.M. \ Vegter, U. \ Schuiling, R. \ Kuipers, J. \ Berg van Saparoea, A.P.H. van den \ 2010
Op 16 mei 2009 was het zover: het eerste water baande zich een weg door een versmalde en opnieuw meanderende Ruiten Aa, net ten zuiden van Vlagtwedde in Oost-Groningen. Om dit te realiseren hebben een aantal organisaties zo'n twee jaar hard gewerkt a ...
help
Van hoogveen- en venherstel naar herstel van een ‘compleet’ nat zandlandschap \ De levende natuur [Artikel]
Duinen, G.J. van \ Brouwer, E. \ Jansen, A.J.M. \ Roelofs, J.G.M. \ Schouten, M.G.C. \ 2009
Het nat zandlandschap omvat zure tot zwak gebufferde, voedselarme en vochtige tot natte ecosystemen. Het gaat om systemen die gevoelig zijn voor verzuring, vermesting en verdroging: hoogvenen en hoogveenbossen, vennen en veentjes, vochtige schraallan ...
help
Perspectieven voor herstel van beekdallandschappen \ De levende natuur [Artikel]
Aggenbach, C.J.S. \ Bekker, R.M. \ Vegter, U. \ Vries, H.J. de \ 2009
Met de natuur in de Nederlandse beekdallandschappen gaat het op een flink aantal plaatsen de goede kant op. Waar de afgelopen halve eeuw door intensiever grondgebruik monotone graslanden, rechtgetrokken beeklopen en een verarmd landschap waren ontsta ...
help
Casus; Beekdalherstel in de Urkhovense Zeggen \ De levende natuur [Artikel]
Burg, R.F. van der \ Jansen, A.J.M. \ Rosmalen, E.A.W. van \ 2009
De Urkhovense Zeggen is een natuurgebied met uitgestrekte riet- en grote- zeggenmoerassen, broekbossen, wilgenstruwelen en één van de laatste Noord-Brabantse blauwgraslanden. Ondanks alle inspanningen van degemeente Eindhoven dreigden bijzondere soor ...
help
Afvoerpieken in beekbovenlopen en het voorkomen van de kokerjuffer Agapetus fuscipes \ De levende natuur [Artikel]
Hoorn, M.W. van den \ Hoek, T.H. van den \ Nijboer, R.C. \ 2008
Van de meeste beken in Nederland is de natuurkwaliteit de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan. Eén van de oorzaken is de sterk veranderde hydrologie van veel beekdalen, met name de veel grotere afvoerpieken. Kennis over de relatie tussen de afvoerdy ...
help
Natte schraallanden vol met Rode Lijstsoorten [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]meer over natte schraallanden
Barendregt, A. \ Beltman, B.G.H.J. \ 2007
Al een eeuw geleden werd geconstateerd dat de natte schraallanden in Nederland sterk in omvang afnamen. Wat zijn natte schraallande eigenlijk? Over welke gebieden gaat het? Wat is kenmerkend en waarom zijn deze gebieden zo sterk afgenomen. Over blauw ...
help
Herstel van natte schraallanden op minerale gronden [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
Jansen, A.J.M. \ Aggenbach, C.J.S. \ Eysink, A.T.W. \ Hoek, D. van der \ 2007
Natte schraallanden op minerale gronden zijn te vinden in beekdalen, broeken en laagten in het heidelandschap. Aanvoer van (matig) basenrijk grondwater is noodzakelijk voor de instandhouding van de habitat. In Twente en de Achterhoek is vanuit een hy ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.