Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Duurzamer waterbeheer en nieuwe kansen voor natuur in het Hunzedal \ De levende natuur [Artikel]
Schollema, P.P. \ Vegter, U. \ Wanningen, H. \ 2004
Herstel van een meanderende Hunze is uitgangspunt bij de verschillende beheersmaatregelen in dit gebied. Maatregelen betrefffende de verbetering van de waterkwaliteit van Hunze en Zuidlaardermeer, het creëren van bergingsruimte voor oppervlaktewater ...
help
Orchideeën in het dal van de Drentsche Aa \ De levende natuur [Artikel]
Dekker, H. \ Offringa, H.P. \ 2015
Het Drentsche Aa-gebied staat bekend als een gebied met veel orchideeën. Maar is dat wel terecht? Hoe rijk was het gebied aan orchideeën voordat er omstreeks 1965 gestart werd met het realiseren van het beekdalreservaat? En hoe rijk is de regio tegen ...
help
Waterhuishoudkundige herstelmaatregelen voor een succesvol natuurbeheer in het Reestdal \ De levende natuur [Artikel]
Vegter, U. \ Bilt, E.W.G. van der \ 1994
help
Leren van Ruiten Aa-herstel bij Vlagtwedde: over kronkels in water en werk \ De levende natuur [Artikel]
Hendriks, P.C.M. \ Vegter, U. \ Schuiling, R. \ Kuipers, J. \ Berg van Saparoea, A.P.H. van den \ 2010
Op 16 mei 2009 was het zover: het eerste water baande zich een weg door een versmalde en opnieuw meanderende Ruiten Aa, net ten zuiden van Vlagtwedde in Oost-Groningen. Om dit te realiseren hebben een aantal organisaties zo'n twee jaar hard gewerkt a ...
help
Landgoed Schultenwolde, natuurlijke parel in Twente [casus EGM] \ De levende natuur [Artikel]
Boedeltje, G. \ Dongen, R.J.J. van \ Eysink, A.T.W. \ Keizers, T.B.J. \ 2012
Het landgoed Schultenwolde werd in 1914 gekocht door Abraham Ledeboer en wordt tegenwoordig beheerd door mevr. H.M. van der Sande Lacoste-Ledeboer en haar kinderen. Dankzij een gradiëntrijke abiotische basis en uitgekiende herstelmaatregelen herbergt ...
help
Restauratie van schraallanden op veengronden door afgraven en vernatten [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
Grootjans, A.P. \ Kemmers, R.H. \ Everts, F.H. \ Adema, E.B. \ 2007
Verdroging van veengronden is een veel voorkomend verschijnsel in beekdalen. Hoewel hydrologisch herstel een eerste vereiste is, zijn aanvullende maatregelen wenselijk. In deze obn bijdrage wordt verslag gedaan van ervaringen met het plaggen in De La ...
help
Leidt bevloeiing van schraallanden tot eutrofiëring? [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
Kemmers, R.H. \ Grootjans, A.P. \ Bakker, M. \ Baaijens, G.J. \ Nijp, J. \ Dijk, G. van \ 2007
In het kader van obn onderzoek is in het Reestdal een experiment uitgevoerd om na te gaan of de oude praktijk van bevloeiing in aanmerking kon komen als effectgerichte maatregel tegen verdroging en verzuring van dotterbloemhooilanden. Bevloeiing zou ...
help
Perspectieven voor herstel van beekdallandschappen \ De levende natuur [Artikel]
Aggenbach, C.J.S. \ Bekker, R.M. \ Vegter, U. \ Vries, H.J. de \ 2009
Met de natuur in de Nederlandse beekdallandschappen gaat het op een flink aantal plaatsen de goede kant op. Waar de afgelopen halve eeuw door intensiever grondgebruik monotone graslanden, rechtgetrokken beeklopen en een verarmd landschap waren ontsta ...
help
Vegetatieontwikkeling Drentsche Aa 1982-2012 \ De levende natuur [Artikel]
Everts, F.H. \ Vries, N.P.J. de \ Hoentjen, B. \ Grootjans, A.P. \ Aggenbach, C.J.S. \ 2015
In dit artikel wordt de ontwikkeling van de vegetatie in de Drentsche Aa besproken over de afgelopen 40 jaar. Wat zijn de resultaten van het gevoerde natuurbeheer? In de periode tot 1995 was het beheer vooral gericht op verschraling waarbij vernattin ...
help
De waterhuishouding als bepalende factor voor natuur in de Drentsche Aa \ De levende natuur [Artikel]
Aggenbach, CJ.S. \ Grootjans, A.P. \ Schollema, P.P. \ Hendriks, P. \ Jager, H.R. \ 2015
De waterhuishouding van het Drentsche Aa-gebied is de afgelopen honderd jaar drastisch veranderd. De ontwatering van de beekdalen en aangrenzende plateaus nam sterk toe. In de jaren 90 van de vorige eeuw vond een omslag plaats en werden veel middenlo ...
help
De Geul baant zich een natuurlijk beekdal \ De levende natuur [Artikel]
Peters, B.W.E. \ Groot, J.D. de \ Coenen, W.R.S. \ 1997
help
Herstel van natte schraallanden op minerale gronden [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
Jansen, A.J.M. \ Aggenbach, C.J.S. \ Eysink, A.T.W. \ Hoek, D. van der \ 2007
Natte schraallanden op minerale gronden zijn te vinden in beekdalen, broeken en laagten in het heidelandschap. Aanvoer van (matig) basenrijk grondwater is noodzakelijk voor de instandhouding van de habitat. In Twente en de Achterhoek is vanuit een hy ...
help
Afvoerpieken in beekbovenlopen en het voorkomen van de kokerjuffer Agapetus fuscipes \ De levende natuur [Artikel]
Hoorn, M.W. van den \ Hoek, T.H. van den \ Nijboer, R.C. \ 2008
Van de meeste beken in Nederland is de natuurkwaliteit de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan. Eén van de oorzaken is de sterk veranderde hydrologie van veel beekdalen, met name de veel grotere afvoerpieken. Kennis over de relatie tussen de afvoerdy ...
help
Van hoogveen- en venherstel naar herstel van een ‘compleet’ nat zandlandschap \ De levende natuur [Artikel]
Duinen, G.J. van \ Brouwer, E. \ Jansen, A.J.M. \ Roelofs, J.G.M. \ Schouten, M.G.C. \ 2009
Het nat zandlandschap omvat zure tot zwak gebufferde, voedselarme en vochtige tot natte ecosystemen. Het gaat om systemen die gevoelig zijn voor verzuring, vermesting en verdroging: hoogvenen en hoogveenbossen, vennen en veentjes, vochtige schraallan ...
help
Casus; Beekdalherstel in de Urkhovense Zeggen \ De levende natuur [Artikel]
Burg, R.F. van der \ Jansen, A.J.M. \ Rosmalen, E.A.W. van \ 2009
De Urkhovense Zeggen is een natuurgebied met uitgestrekte riet- en grote- zeggenmoerassen, broekbossen, wilgenstruwelen en één van de laatste Noord-Brabantse blauwgraslanden. Ondanks alle inspanningen van degemeente Eindhoven dreigden bijzondere soor ...
help
Natuurherstel op Landgoed Rozephoeve [casus EGM] \ De levende natuur [Artikel]
Burg, R.F. van der \ Francke, W. \ 2012
Particuliere terreinen herbergen vaak 'vergeten' natuurpareltjes waarvan weinig bekend is en de potenties onderschat worden. Dankzij de regeling Effectgerichte Maatregelen (EGM) is een aantal van deze gebieden weer herontdekt. De Kleine Oisterwijkse ...
help
Indicatiewaarden afdoende voor bepaling milieutekorten? \ De levende natuur [Artikel]
Runhaar, J. \ Witte, J.P.M. \ 2010
Reactie op het artikel "Een verkennende studie naar de bodemkwaliteit van Gelderse habitatgebieden" (Wamelink et al, DLN, 2010).
help
Ontwikkeling van Geel schorpioenmos in de Meppelerdieplanden \ De levende natuur [Artikel]
Tweel, M.J. van \ Bokeloh, D.J. \ Cusell, C. \ Kooijman, A.M. \ Martens, R. \ Mettrop, I.S. \ Neijmeijer, T. \ Sparrius, L.B. \ 2015
Geel schorpioenmos is een van de twee mossen van de Habitatrichtlijn die in Nederland voorkomen. Het is een Europees bedreigde soort die in 1996 is herontdekt en inmiddels op verschillende plekken in Nederland voorkomt. Deze status geeft aan Nederlan ...
help
Van open riool naar leefbare beek, een flinke stap in de goede richting \ De levende natuur [Artikel]
Schollema, P.P. \ Dongen, M. van \ Dam, H. van \ Winter, H.V. \ Griffioen, A.B. \ Vroome, A.I. de \ 2015
Een beek in het Noorden van het land waarover in 1941 wordt gemeld dat in de benedenloop meer dan 5000 pond dode vis is afgevoerd en rond 1961 vrijwel alle vis uit het water verdwenen blijkt te zijn. Ook het water waar een monsternemer in 1964 meldt ...
help
Bronnen en bronbeken in beweging \ De levende natuur [Artikel]
Eysink, A.T.W. \ Kooijman, G. \ 1999
Beschrijving van het natuurherstelproject Springendalse beek in Twente, tussen Ootmarsum en Vasse. Het betreft een bronnengebied met vrij meanderende beek, weidebronnen en bronvijvers. Maatregelen o.a. de aanleg van een retentiebekken, ophoging van d ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.