Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 25

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Veldexperiment in de Hooge Raam: winst voor beekherstel èn wetenschap \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Eekhout, J.P.C. \ Hoitink, A.J.F. \ Mosselman, E. \ Kits, M. \ Talsma, M.J.G. \ 2014
In de beek de Hooge Raam is een beekherstelproject gekoppeld aan een uniek veldexperiment. Het doel van het veldexperiment was om over een periode van drie jaar de temporele morfodynamiek te volgen van een rechte beekloop met een breed en ondiep dwar ...
help
Bepaling van toetspeilen voor de regionale keringen langs de Mark-Dintel-Vliet boezem \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Douben, K.J. \ Maijers, J. \ 2012
De beveiliging tegen overstromingen en inundaties vanuit regionale wateren vormt een wezenlijke randvoorwaarde voor de leefbaarheid in grote delen van West-Brabant. Deze veiligheid wordt in het beheergebied van waterschap Brabantse Delta gegarandeerd ...
help
Vennen en veentjes: (niet-)ideale systemen voor niet-lineaire tijdreeksmodellen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Asmuth, J.R. von \ Schaaf, S. van der \ Grootjans, A.P. \ Maas, C. \ 2012
Standaard tijdreeksmodellen (zowel de ARMA-modellen van Box en Jenkins als het PIRFICT-model) gaan uit van lineaire en in de tijd niet-variërende relaties tussen de verklaarde en verklarende variabelen. Bij grondwatersystemen die periodiek inunderen, ...
help
Seizoensinvloeden in het ondiepe grondwater \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Meinardi, C.R. \ 2010
De EU Kaderrichtlijn Water vereist het bepalen van trends in de kwaliteit van het grondwater. De conclusie van Visser (2009) dat het alleen zinvol is om trends aan te geven als de reistijden van het grondwater mee worden beschouwd, is juist. Meinardi ...
help
Op zoek naar de 'vergeten' verticale weerstand hoog in het bodemprofiel \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Querner, E.P. \ Bakel, P.J.T. van \ 2010
De artikelen van Van der Gaast e.a. over verwaarlozing van ondiep in de ondergrond voorkomende verticale weerstand en de daaruit voortvloeiende 'numerieke verdroging', gepubliceerd in het tijdschrift H2O, hebben geleid tot veel discussie. Vooral de m ...
help
Verdroging langs Vlaamse zijde : een schets in vogelvlucht \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Libbrecht, D. \ Aubroeck, B. \ 2007
Dit artikel is een poging om een overzicht te verschaffen van het verdrogingsonderzoek in Vlaanderen. In Vlaanderen is dergelijk onderzoek van start gegaan in tal van natuurreservaten en andere eenheden natte natuur zoals valleien, bronniveaus in de ...
help
Een methode voor landsdekkende berekening van gevolgen door maaivelddaling veroorzaakt door veenoxidatie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Lange, W.J. de \ Peereboom, I.O. \ 2006
Op basis van eenvoudige rekenregels uit de grondmechanica en met praktijkkennis over veenoxidatie werd met behulp van GIS een beeld gegenereerd van de ontwikkelingen van instabiliteit van veengronden. De verwachte opbarsting van veenlagen is in kaart ...
help
Verbeterde schematisering van het oppervlaktewater in Mozart in hellend Nederland \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Delsman, J. \ 2006
Gezien de huidige ontwikkelingen in het waterbeheer is er behoefte aan een instrumentarium dat op een regional schaalniveau beter ingezet kan worden voor dynamische situaties. Dit artikel beschrijft onderzoek van RIZA, dat tot doel heeft een methode ...
help
Stromingen in grondwaterkwaliteitskaarten \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Vissers, M.J.M. \ Schipper, P.N.M. \ Gaans, P.F.M. van \ 2004
Het grondwater is niet alleen op veel plaatsen lokaal verontreinigd door puntbronnen, in toenemende mate blijkt diffuse verontreiniging het knelpunt te zijn bij de bescherming van grondwaterwinningen en kwelgebieden. Inzicht in grondwaterkwaliteit ka ...
help
Rare reeks. 1. Dagelijkse fluctuatie van de freatische grondwaterstand \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Louw, P.G.B. de \ Stuurman, R.J. \ Meij, J.L. van der \ 2004
Dagelijkse veranderingen in waterstand: dit artikel wil duidelijkheid brengen in de werkelijkheid achter waargenomen metingen
help
Vlakdekkende actuele verdamping van Nederland operationeel beschikbaar \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bastiaanssen, W.G.M. \ Roozekrans, J.N. \ 2003
Sinds 10 jaar is het SEBAL algoritme beschikbaar voor het schatten van actuele verdamping. Gekoppeld aan de Penman-Monteith vergelijking is deze in staat om voor alle weersomstandigheden een schatting van de verdamping van Nederland te maken
help
Weerstanden in het Hollandse profiel \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, C. \ 2002
Hollands profiel staat voor een geohydrologisch profiel met een watervoerende laag die afgedekt wordt door een slechtdoorlatende laag, waarbij de laatste door sloten wordt gedraineerd. Een model is ontworpen voor grondwaterstand te simuleren, met var ...
help
Afwegingen bij het vaststellen van het optimale grondwaterregime voor natuurgebieden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Jansen, P.C. \ Runhaar, J. \ 2000
In dit artikel worden de referentiebenaderíng en de doeltypenbenadering besproken. Tevens wordt ingegaan op de vraag welke methode het meest geschikt is voor de bepaling van het optimale grondwaterregime-natuur
help
De GHG, zo veranderlijk als het weer \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Wouw, M. van der \ 2000
Onderzoek toont aan, dat de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand (GHG, resp. GLG) sterk afhankelijk zijn van het weer. Dit in tegenstelling tot wat eerder altijd is aangenomen
help
Grondwateraanvulling en oppervlakkige afstroming in Nederland. Dl. 3. De afwatering van veengebieden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Meinardi, C.R. \ Schotten, C.G.J. \ 1999
Gebieden met veenbodems zijn ontstaan in een overgangszone tussen de zandgronden en de relatief hoog gelegen kuststreken. Het gevormde veen is gewonnen en de overblijvende plassen zijn later drooggemalen. Niet ontgonnen veengebieden liggen nu als hog ...
help
Kalk en kwel : calciumrijke kwel en de verbreiding en genese van kalkrijke sedimenten in de Centrale Slenk \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hemel, R.B.J. \ Stuurman, R.J. \ 1999
help
Tijdreeksanalyse nu ook toepasbaar bij onregelmatige meetfrequenties \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bierkens, M.F.P. \ Knotters, M. \ Geer, F.C. van \ 1999
help
Grondwateraanvulling en oppervlakkige afstroming in Nederland : langjaarlijkse gemiddelden voor de zand- en leemgebieden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Meinardi, C.R. \ Schotten, C.G.J. \ Vries, J.J. de \ 1998
Langjaarlijkse gemiddelden van het neerslagoverschot en de aanvulling van het grondwater in Nederland zijn onderzocht met behulp van metingen van de tritium-concentraties. De resultaten voor situaties met een zandige bodem kwamen overeen met de benad ...
help
Grondwateraanvulling en oppervlakkige afstroming in Nederland. Deel 2: De ontwatering van de kleigronden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Meinardi, C.R. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Schotten, C.G.J. \ 1998
Onderzoek op 19 boerderijen in het zeekleigebied aan het water dat door drainbuizen wordt afgevoerd, leverde gegevens op over de hydrologische eigenschappen van de bodem. Geofysisch onderzoek gaf aan dat de afvoer van het neerslagoverschot plaats von ...
help
Modellen voor diffuse ontwatering in de toplaag \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Drecht, G. van \ 1997
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.