Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 16 / 16

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Weerbaarder, guller en attractiever : naar een nieuwe aanpak voor het veen in het Lage Midden van Fryslân : places of hope [Brochure]
Ruyter, P. de \ 2018
Hoe ziet de aanpak van de veengebieden in het Lage Midden van Fryslân er uit als de voorbereiding van het Friese watersysteem op de toekomst en de beperking van de CO2-uitstoot door vernatting van het veen leidend zouden zijn? Maakt een dergelijke aa ...
help
Kennisblad veldwerkplaats : herstel grondwatergevoede venen [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2018
Lange tijd kwamen grondwatergevoede venen veel voor op de hogere zandgronden. Ze bestonden uit Kleine en Grote zeggenvegetaties met kenmerkende slaapmossen en bijbehorende andere plantensoorten. Vanaf de Middeleeuwen zijn deze venen ontwaterd, bemest ...
help
Infoblad veldwerkplaats : integraal beekdalherstel [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2017
In de vorige eeuw zijn veel beken ‘genormaliseerd’ (rechtgetrokken) in het kader van grootschalige ruilverkaveling in de landbouw. Daarna is in de afgelopen decennia gewerkt aan het herstel van beken, waarbij vooral de nadruk lag op herstel en ontwik ...
help
Infoblad veldwerkplaats : grote modderkruiper [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2017
De Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) heeft in Europa de hoogste beschermingsstatus. In vergelijking met de ons omringende landen is Nederland van groot belang voor deze vissoort. In de tweede helft van de 20e eeuw is de Grote modderkruiper in ...
help
Infoblad veldwerkplaats : vochtige bossen [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2017
Vochtige bossen behoren van nature tot onze soortenrijkste bostypen, voor zowel flora als fauna. Ze zijn echter ook het meest bedreigd, omdat ze bijna allemaal zijn aangetast door verdroging, verzuring en vermesting. In hoog Nederland zijn dat grote ...
help
Herstel van beekecosystemen door herintroductie van beekfauna [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2015
Veel soorten die kenmerkend zijn voor laaglandbeken met een goede ecologische kwaliteit zijn ondanks beekherstel nog niet teruggekeerd. In deze veldwerkplaats zijn recente onderzoeken gepresenteerd over de herintroductie van fauna in beekdalen. Langs ...
help
Natuurontwikkeling in het Hunzedal [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2015
In 1995 vonden Het Drentse Landschap en Het Groninger Landschap elkaar in een ambitieus plan: de Hunzevisie. De visie legde de lat hoog: het Hunzedal moest weer een zo natuurlijk mogelijk beekdal worden. Die visie begint nu realiteit te worden. Tusse ...
help
De Hagmolenbeek: beekherstel met winst voor water, natuur en landbouw [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2015
Op het landgoed Twickel in Twente is de afgelopen jaren gewerkt aan het realiseren van een aantal water- en natuuropgaven rond de Hagmolenbeek en de Buitenbeek in het kader van een pilot Boeren voor Natuur, waarin landbouw en natuur hand in hand gaan ...
help
Herstel en beheer van ijzerrijke venen [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2015
In deze veldwerkplaats stond de rol van chemie in ijzerrijke venen en de consequenties daarvan voor het beheer, met name voor de vegetatie, centraal. Op drie ijzerrijke plaatsen in de middenloop van het beekdal van de Drentse Aa is gekeken naar voorb ...
help
De zonnebaars : levenswijze, problematiek en beheer [Brochure]
Delft, J. van \ Kleef, H. van \ Burg, R. van der \ Bosman, W. \ Bouwman, J. \ Kort, N. de \ 2013
Deze brochure geeft een beeld van de zonnebaars, zijn ecologie en schadelijkheid en de mogelijkheden om in te grijpen.
help
In 7 stappen naar een cultuuroever [Brochure]
Raap, E. \ Meulen, W. van der \ [ca. 2012]
Landschapsbeheer heeft in samenwerking met GrondRR en Tauw het stappenplan Cultuuroevers ontwikkeld. Deze methodiek biedt waterschappen en ontwerpbureaus concrete handvatten voor het integreren van cultuurhistorie bij (her)inrichtingsopgaven. De kome ...
help
Habitatbeheer voor Brabantse amfibieën [Brochure]
Delft, J. van \ Bosman, W. \ Zollinger, R. \ 2012
De Provincie Noord-Brabant maakt werk van natuurbehoud. Hierbij gaat de aandacht uit naar zowel de leefgebieden en ecosystemen als naar specifieke soorten die extra aandacht kunnen gebruiken. De Provincie wil amfibieën en hun leefgebieden duurzaam be ...
help
Beekdalbreed hermeanderen: maximaal ecologisch rendement [Brochure]
Verdonschot, P. \ Wal, B. van der \ Weeren, B.-J. van \ 2011
In de vorige eeuw zijn in Nederland talloze beken rechtgetrokken om de afvoer van water te versnellen, met name ten gunste van de landbouw. Dit heeft geleid tot wateroverlast in lager gelegen gebieden, verdroging hogerop en het verdwijnen van veel ka ...
help
Otters terug in rivierenland [Brochure]
Houben, B. \ Meertens, H. \ 2011
Momenteel (2010) herbergt Nederland één populatie otters van ruim vijftig dieren. De genetische basis van deze kleine populatie is smal en inteelt ligt op de loer, zo is uit DNA-analyses gebleken. Iedereen hoopt op een spoedige uitwisseling met de Du ...
help
Protocol betreffende verantwoordelijkheden beekherstel Roden-Norg [Brochure]
2010
De landinrichtingscommissie bereidt de plannen voor beekherstel voor. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de waterstanden in de nieuwe beek – bij een normafvoer – nog steeds voldoende drooglegging geven in aangrenzende landbouwgronden. Zo nodig zi ...
help
Water kent geen grenzen : samen werken aan agrarisch waterbeheer [Brochure]
Clevering, O. \ Oppedijk van Veen, J. \ Buck, A. de \ Hoving, I. \ 2008
Omdat de oplossingen voor de wateropgaven het individuele bedrijf vaak overstijgen, zijn er maatregelen op gebiedsniveau noodzakelijk. Die maatregelen moeten recht doen aan de verschillende (waterafhankelijke) functies in een gebied, waarvan naast la ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.