Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 83

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Duthmala : the morphodynamic functioning of the Dommel prior to channelization [Studentenverslag]
Kamstra, Renathe \ 2018
In this research the morphodynamic functioning of lowland stream the Dommel prior to channelization was investigated by using Ground Penetrating Radar (GPR), coring and Optically Stimulated Luminescence (OSL) dating. In the study area, located south ...
help
Leren van klimaatinnovatie Verdrogingsproblematiek : eindrapportage [Studentenverslag]
Huisman, H.J. \ 2017
Het waterschap Rijn en IJssel, vanaf nu aangeduid als WRIJ, is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het gebied dat ook wel de Achterhoek wordt genoemd. De urgentie om te vernieuwen is groot, zeker nu de gevolgen van klimaatveranderingen steeds di ...
help
Succesfactoren en leerervaringen beekherstel : een evaluatie van beekherstel in Brabant en Noord-Limburg, gebaseerd op ervaringen uit de praktijk : rapport [Studentenverslag]
Pesman, M. \ 2016
Het doel van dit onderzoek is een lijst met de succesfactoren en leerervaringen voor beekherstel gebaseerd op praktijkervaringen van experts. Hierbij is als afbakening de focus gelegd op projecten in Brabant en het noorden van Limburg. Dit resulteert ...
help
Omgaan met verdwijnende veengronden : onderzoek naar strategieën voor veengebieden met maaivelddaling in het beheergebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta [Studentenverslag]
Beens, R. \ 2016
Maaivelddaling (of bodemdaling) is of wordt op veel plekken in Nederland een probleem. Ook de veengebieden in het beheergebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben te maken met maaivelddaling. Maaivelddaling zorgt of kan in de toekomst voo ...
help
Historisch en actueel waterbeheer van de Dinkel : een interdisciplinair onderzoek naar transities en inzet van watererfgoed van de Dinkel 1815-2015 [Studentenverslag]
Kouwen, J.M. van \ 2015
Het natuur- en cultuurlandschap van de Dinkel zijn daarbij onderzocht aan de hand van literatuur, en bodem- en geomorfologische data. Het historisch waterbeheer van de Dinkel van 1815-2015 is uiteengezet aan de hand van bestaande literatuur, waar nod ...
help
De komst van de bever (Castor fiber) naar Friesland : een eerste stap naar een beverprotocol [Studentenverslag]
Forma, Merel \ Kuipers, Rosa \ 2015
In augustus 2014 is een bever (Castor fiber) in Friesland gesignaleerd. Hiermee is een nieuwe soort in Friesland gekomen. Deze bever is niet uitgezet, maar is zelf naar Friesland getrokken. De komst van de bever heeft positieve gevolgen, omdat hij ee ...
help
Innovative water system governance arrangements : an evaluation of three projects in which authorities and local stakeholders cooperate [Studentenverslag]
Dongen, E. van \ 2014
In recent years, the Netherlands has been confronted with periods of extreme drought on the one hand, and waterlogging on the other. Current water management in the Netherlands is the collective responsibility of the central government, the provinces ...
help
Het Anlooërdiepje natuurlijk! : onderzoek naar oplossingen voor de verdroging rondom het Anlooërdiepje [Studentenverslag]
Meulen, D. van der \ Vredenborg, F. \ 2014
Het gebied rondom het Anlooërdiepje behoort tot een Natura 2000-gebied. De houtwallen en overige gronden rondom het Anlooërdiepje zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Slechts enkele gronden in het Natura 2000-gebied zijn in bezit van particulieren. De ...
help
Natura2000 en klimaatverandering : 3 gebieden, 3 verschillende effecten? [Studentenverslag]
Hofstra, F. \ 2014
Door het veranderende klimaat en de verwachtingen hierover bestaat de kans dat sommige soorten uit Nederland verdwijnen. De hoofdvraag van dit onderzoek is: Wat zijn de effecten van de klimaatveranderingen op gebiedsniveau en zijn de huidige herstelm ...
help
Boom en water, vriend of vijand? : een onderzoek naar de effecten van vernatting op de productiebossen van landgoed Boschoord [Studentenverslag]
Straaten, M. van \ Veen, B. van der \ 2014
In dit rapport worden de effecten van vernatting op het productiebos op Landgoed Boschoord in kaart gebracht. Daarnaast worden de huidige en toekomstige financiële waarden bepaald van het bosgebied. Hierbij wordt tevens gekeken naar de natuurwaarden ...
help
Vismigratie in Fryslân : opzet voor een gestructureerde datavoorziening van migratieknelpunten bij Wetterskip Fryslân [Studentenverslag]
Booma, T.J.K. van \ 2013
Voor het duurzaam in stand houden van de vispopulaties is het van belang dat de vissen vrij baan hebben om te migreren en hun leefgebieden goed bereikbaar zijn om zo hun levenscyclus te kunnen volbrengen. Deze migratiebeweging vindt plaats van zoet n ...
help
Geohydrologische analyse Venlo [Studentenverslag]
Lenne, R. de \ Linden, T. van der \ 2013
Na de aanleg van een parkeergarage is wateroverlast ontstaan in Venlo. Om uitsluitsel te geven over de mogelijke invloeden van variabelen op het grondwater zijn deelvragen geformuleerd. Daarnaast is een beeld verkregen van geologie, hydrologie en de ...
help
Herinrichtingprojecten in het stroomgebied van de Buurserbeek/Schipbeek: terug naar 1850? : de waarde van historische gebiedsinformatie bij beekherstel-projecten [Studentenverslag]
Weijenborg, A. \ 2013
In samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel is een onderzoek uitgevoerd naar veranderingen in het afvoerverloop van de Buurserbeek/Schipbeek. Op basis van dit onderzoek zijn concrete uitgangspunten geformuleerd voor vervolgonderzoek op het gebied v ...
help
Environmental impacts of groundwater extraction at the Drentsche Aa brook valley : vegetation development and greenhouse gas emission reductions of rewetting measures [Studentenverslag]
Hoetz, C. \ [2013]
Het Drentsche Aa beekdallandschap bevat vele waardevolle ecosystemen met zeldzame planten- en diersoorten. In het gebied wordt grondwater gewonnen om drinkwater van te produceren. Dit leidt tot minder kwel van grondwater, met allerlei milieuproblemen ...
help
Toekomstperspectief Dodaars in Huisvennen Kampina : analyse van de ontwikkeling broedpopulatie van 2003 tot 2013 [Studentenverslag]
Bartels, M. \ Stolk, T. \ 2013
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) is een watervogel die broedt in vennen van natuurgebied Kampina. De aantallen zijn dusdanig afgenomen dat Dodaars mogelijk geheel verdwijnt als broedvogel van de Huisvennen. Natuurmonumenten wil inzicht verkrijgen ove ...
help
De Weerribben aan het einde van de vroege Middeleeuwen (800-1000 AD) : het natuurlijke landschap en zijn weerslag op de ontginning [Studentenverslag]
Reeskamp, A.S. \ 2013
De afgelopen decennia is een aantal reconstructiekaarten verschenen van het Nederlandse landschap, zoals dat er in de vroege middeleeuwen uit moet hebben gezien. Aan de hand daarvan is dit onderzoek gedaan. Doel is te komen tot een globale reconstruc ...
help
Effecten van maaibeheer op nachtvlinders in de Drentse Aa [Studentenverslag]
Jansen, J. \ 2012
In opdracht van De Vlinderstichting en KWR Watercycle Research Institute werd onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het al dan niet toepassen van maaibeheer op (macro)nachtvlinders in beekdal Drentse Aa. Van oudsher bestaat dit beekdal uit veenvo ...
help
Adaptive landscape : towards a climate robust future for the 'Blauwe Bron' [Studentenverslag]
Minkman, M. \ Hoekstra, J. \ 2012
This thesis report is the result of a research on climate change adaptation of the sandy rural areas of the Netherlands, During our research we worked on one of the two case study areas within the CARE project called the ‘Blauwe Bron’, which consists ...
help
Verdrogingsbestrijding van het Molenven : het uitvoeren van een watersysteemanalyse en het beschrijven van een optimale waterhuishouding t.b.v. het natuurreservaat het Molenven te Saasveld [Studentenverslag]
Siebring, G. \ Kist, A. \ 2011
Het natuurreservaat Molenven is een relict van het vroegere Saasvelderveen. Dit veengebied is lange tijd gebruikt om „kluun‟ te winnen en plaggen en turf te steken. Tevens was het graasgebied voor de aanwezige schaapskudden rond Saasveld. Vanaf 1960 ...
help
Revitalisering van knoflookpadpopulaties aan de hand van bijplaatsing en herintroductie : aantal naar voortplantingswater migrerende dieren, onderzoek landhabitat & kweek [Studentenverslag]
Asbreuk, T. \ Reurink, F. \ 2011
De knoflookpad is de laatste jaren sterk achteruitgegaan en heeft daarmee de status bedreigd op de Rode lijst gekregen. Omdat optimalisatie van de habitat tot heden nog niet tot het veiligstellen van de knoflookpad heeft geleid zijn door Natuurbalans ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.