Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 14 / 14

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Het voorkomen van de grote ratelaar in relatie tot de vegetatie en het grondwater in twee Noord-Nederlandse beekdalen [Studentenverslag]
Brinkman, J. \ Engels, F. \ 1984
help
Vegetatiekartering van de Drentse Aa 1982/1983 [Boek]
Everts, F.H. \ Grootjans, A.P. \ Vries, N.P.J. de \ 1984
help
Bodem, vegetatie en waterhuishouding van enkele hooilanden in het stroomdal van het Merkske (N.Br.) [Boek]
Bijlmakers, L. \ Buskens, R. \ 1984
Orienterend onderzoek naar de samenhang tussen grondwaterregime, hydrochemie, bodem en vegetatie van een aantal verschillende hooilandpercelen. De bedoeling is dat dit onderzoek een bijdrage levert aan kennis en inzichten in de factoren, die bepalend ...
help
Bepaling belangrijkste standplaatsfactoren [Boek]
Wirdum, G. van \ Dam, D. van \ 1984
Dit rapport maakt deel uit van de verslaglegging van de Studiecommissie Waterbeheer Natuur, Bos en Landschap (SWNBL). De SWNBL heeft de opdracht een studie te verrichten naar de betekenis van het water, de waterhuishouding en het waterbeheer voor nat ...
help
Handleiding voor hydrobiologische milieu - inventarisatie : eindverslag Interprovinciale Ambtelijke Werkgroep Milieu-inventarisatie, Subwerkgroep Hydrobiologie [Boek]
Hammen, H. van der \ Claassen, T.H.L. \ Verdonschot, P.F.M. \ 1984
Deze publicatie bevat tevens: Een bibliografie van publicaties voor de determinatie van aquatische organismen (HH Tolkamp, 1984)
help
De grondwaterstroming in het gebied Hackfort [Boek]
Jansen, P.C. \ Kemmers, R.H. \ 1984
help
Biologisch onderzoek aan natte oeverstroken langs het Wilhelminakanaal : rapport over het jaar 1983 [Boek]
Moller Pillot, H.K.M. \ 1984
De verbreding van de Brabantse kanalen heeft nog al wat negatieve consequenties voor natuur en landschap. In verband hiermee heeft Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant besloten om te onderzoeken in hoeverre door de aanleg van ondiepe oeverstroken c ...
help
Het Veluwse bekenboekje [Boek] - 3e herz. dr.
Oosterloo, W. \ 1984
De inventarisatie van de levensgemeenschappen in de Veluwse sprengen en beken krijgt pas de laatste jaren meer aandacht. Er moet nog veel werk gedaan worden om een diepgaand inzicht te krijgen in de natuurwetenschappelijke waarde van de Veluwse spren ...
help
Landbouwkundige aspecten van grondwateronttrekking : berekening van schade als gevolg van kunstmatige verlaging van de grondwaterstand [Boek]
Feddes, R.A. \ Commissie Grondwaterwet Waterleidingbedrijven \ 1984
Dit LAGO rapport van CoGroWa beschrijft een aantal methoden die toegepast kunnen worden om de veranderingen van opbrengsten van landbouwgronden te berekenen die als gevolg van veranderingen van de grondwaterstand kunnen optreden. Slechts in beperkte ...
help
Enige resultaten van een geohydrologisch onderzoek in het zuidelijk Peelgebied [Boek]
Rees Vellinga, E. van \ Broertjes, J.P. \ 1984
In het zuidelijk Peelgebied wordt door een multidisciplinaire projectgroep een onderzoek verricht tot ontwikkeling van een procedure waarmee alternatieven voor het beheer van grond- en oppervlaktewater kunnen worden geanalyseerd en geëvalueerd, zowel ...
help
Noordse zegge en de wortels van het verleden \ De levende natuur [Artikel]
Tooren, B.F. van \ Grootjans, A.P. \ 1984
help
Verzuring door atmosferische depositie - Evaluatierapport [Boek]
Manuel, A.R. \ Ministerie van Landbouw en Visserij \ Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 1984
Eerste inventarisatie zure regen, n.a.v. motie Tweede Kamer, februari 1983. Het betreft de invloed van zure atmosferische depositie (zure regen) op de bodem. Hierbij zijn naast de effekten op bodem en grondwater tevens effekten op de vegetatie, het o ...
help
Biologische waterkwaliteitsbeoordeling van genormaliseerde beken met behulp van makrofauna [Boek]
Peters, A. \ Gylstra, R. \ 1984
Het voorliggende rapport is het resultaat van het vooronderzoek in het kader van het STORA-project 38e "Biologische waterkwaliteitsbeoordeling van genormaliseerde beken met behulp van macrofauna". Dit vooronderzoek liep van juli/augustus 1983 tot jan ...
help
Bouwrijp maken van terreinen [Boek]
Segeren, W.A. \ Hengeveld, H. \ 1984
Het voorliggende boek geeft een uitgebreide beschrijving van de theoretische grondslagen voor en de opgedane ervaringen bij het ontwerpen, uitvoeren en beheren van bouwterreinen en bebouwde terreinen. Het boek is ingedeeld in 10 hoofdstukken. In elk ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.