Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 20

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Relatie tussen vegetatie en grondwaterkwaliteit en -kwantiteit in het beekdal van de Strijper Aa : juni - december 1981 [Studentenverslag]
Kuypers, V. \ 1985
help
Planvorming regionaal waterbeheer : proceedings of technical meeting 41 (March, 1984) = Planning of water resources management on a regional scale [Congresverslag]
Biezeveld, G.A. \ Blom, G. \ Bon, P.H. \ 1985
help
Voorstel voor een natuurtechnische aanpassing van enkele beken in het landinrichtingsproject 'Rossum-Oost' [Studentenverslag]
Kuysters, R. \ 1985
In dit verslag zal een eerste aanzet gegeven worden om in de Roelinksbeek in 'Rossum-Oost' natuurtechnische inrichtingsmaatregelen te treffen. Hiervoor wordt eerst in hoofdstuk 2 een korte beschrijving gegeven van het ruilverkavelingsgebied 'Rossum-O ...
help
Interpretatie van uit remote sensing opnamen afgeleide verdampingskaarten van enkele gebieden in Oost-Gelderland [Boek]
Thunnissen, H.A.M. \ Hesen, H.W.M. \ Poelje, H.A.C. van \ 1985
Verdampingskaarten afgeleid uit remote sensing opnamen en droogtegevoeligheidskaarten
help
Studie naar de invloed van leemlagen in de ondergrond op de vochtvoorziening van gras en mais in een gebied nabij Rucphen (West - Brabant) : de toepassing van remote sensing technieken en hydrologische modelberekeningen [Studentenverslag]
Spaans, J.H. \ 1985
Door het Technisch Secretariaat van de Commissie Grondwaterwet Waterleidingbedrijven wo~dt onderzoek gedaan naar de invloed van grondwateronttrekkingen door het pompstation Schijf. Het onderzoeksgebied is 6500 hectare groot en ligt rondom de plaats R ...
help
Ecohydrologische beschrijvingen en vergelijking van een tiental natuurgebieden [Boek]
Dijkema, M.P. \ Hijdra, R.D.W. \ Meulen, L. v.d. \ 1985
De rapportage is verdeeld over twee rapportdelen. In deel I wordt over de opstelling van een beschrijvingsformulier verslag gedaan. In deel II wordt voor een tweetal terreinen besproken hoe het formulier op grond van beschikbare gegevens is ingevuld. ...
help
De waterhuishouding van Nederland : 1984 [Boek]
Nederland \ 1985
Een tweede nota na de in 1968 verschenen nota onder dezelfde titel, met de volgende onderdelen: het beleidsterrein en zijn samenhangen; de ontwikkelingen, met name die van 1968 tot heden; de huidige problematiek; het beheer; het gewenste beleid en de ...
help
Berekening van langjarige aanvoereffecten en -efficiencies ten behoeve van de bepaling van landbouwkundige baten van wateraanvoer naar het "tussen-tien-plan" gebied [Boek]
Keesman, K.J. \ Bakel, P.J.T. van \ Kreling, J. \ Haayer, B.M. \ 1985
De haalbaarheid van wateraanvoer hangt in sterke mate af van de effecten ervan op de opbrengst van landbouwgewassen. Daar de gewasopbrengst afhankelijk is van de vochtvoorziening tijdens het groeiseizoen, kunnen de meeropbrengsten van wateraanvoer be ...
help
De invloed van IJssel-water op de kwaliteit van oppervlaktewater in Drenthe I : vooronderzoek [Boek]
Higler, L.W.G. \ Verdonschot, P.F.M. \ 1985
In dit rapport worden de resultaten van een studie naar de mogelijke effecten van gebiedsvreemd water in Drentse oppervlaktewateren gegeven. De bedoeling van het onderzoek is na te gaan wat de invloed op de waterkwaliteit van oppervlaktewateren is in ...
help
Zijn er verschillen in de effecten van grondwaterwinning voor beregening en voor de drinkwatervoorziening? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lanen, H.A.J. van \ 1985
Een groot deel van het grondwater, dat voor beregening wordt gewonnen, komt met enkele maanden vertraging weer in het grondwater terecht. Met behulp van een aanpassing van het model GELGAM is de waterbehoefte voor beregening berekend, de invloed van ...
help
Over grenzen \ De levende natuur [Artikel]
Baaijens, G.J. \ 1985
help
Een karakteristiek van de Oost-Veluwse sprengen [Boek] - 3e herziene druk
Stichting tot behoud van de Veluwse sprengen en beken \ 1985
Onder invloed van de dikte van het watervoerend pakket, de doorlatendheid van de grond en het neerslagoverschot stelt zich een grondwaterspiegel in, die zich op de hoogste punten van de Veluwe-stuwwal ca. 45 m onder het maaiveld bevindt (Echoput) en ...
help
Een schema voor de ecohydrologische beschrijving van natuurgebieden [Boek]
Dijkema, M.P. \ Hijdra, R.D.W. \ Meulen, L. v.d \ Witte, J.Ph. \ Wirdum, G. v \ 1985
De rapportage is verdeeld over twee rapportdelen. In deel I wordt over de opstelling van een beschrijvingsformulier verslag gedaan. In deel II wordt voor een tweetal terreinen besproken hoe het formulier op grond van beschikbare gegevens is ingevuld. ...
help
Effecten van peilbeheer in het gebied van "De Monden" (Drenthe) [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ 1985
Het onderzoek vond plaats tussen 1978 en 1982, en had als doel relevante hydrologische en bodemkundige eigenschappen te bepalen en om een uitgebreide waterbalansstudie te maken. Als proefgebied werd gekozen het circa 8000 ha groot plangebied 'De Mond ...
help
Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater : bedreiging van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en gevolgen voor de natuur en waterwinningen op de Nederlandse zandgronden [Boek]
Vissers, H.J.S.M. \ Wit, N.H.S.M. de \ Bleuten, W. \ 1985
In opdracht van de Rijksplanologische Dienst (RPD) is door de Vakgroep Fysische Geografie van de Rijksuniversiteit te Utrecht een studie verricht naar de ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater. In de studie is een analyse gemaakt va ...
help
De literatuur over Nederlandse aquatische macrofauna tot 1983 [Boek]
Mol, A.W.M. \ 1985
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van alle op Nederlandse wateren betrekking hebbende publikaties en rapporten, waarin ongewervelde zoetwaterdieren (macrofauna) vermeld zijn. Het rapport vormt de schriftelijke vastlegging van databestanden d ...
help
Inventarisatie grondwatergegevens in de provincie Overijssel [Boek]
Haak, A.M. \ 1985
help
Compensatie bij grondwaterwinning : rapport van de Werkgroep Compenserende Maatregelen van de Commissie Invloed Grondwaterwinning op de Omgeving [Boek]
Velde, G. van der \ 1985
Compenserende maatregelen bij grondwaterwinningen worden met name getroffen om de nadelige gevolgen van die winning voor de landbouw, de natuur en het landschap te ondervangen. De maatregelen die in dit rapport aan de orde komen zijn: infiltratie uit ...
help
Karakterisering van periodiek droogvallende beekjes in het stoomgebied van de Lunterse Beek aan de hand van de makrofauna : aanzet tot beheer [Studentenverslag]
Latour, P.J.M. \ 1985
In het kader van een 6-maands doktoraalvak Natuurbeheer is onderzoek verricht naar de makrofauna van periodiek droogvallende beken in het stroomgebied van de Lunterse Beek.
help
Gradiëntenonderzoek in een gedeelte van de Drentse Aa [Studentenverslag]
1985
Dit onderzoek vormt een bijdrage aan de ontwikkeling van normen voor ecologische doelstellingen in wateren die (oorspronkelijk) een natuurlijke afstroming hebben, dat wil zeggen natuurlijke en genormaliseerde beken.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.