Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 28

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ecohydrologie en beinvloedingsgebieden van een aantal Drentse beekdalen [Boek]
Kleijberg, R.J.M. \ Klooker, J. \ Drenthe \ Drenthe \ 1988-1989
Welke gebieden kunnen worden beschouwd als beïnvloedingsgebieden, die via het grondwater in relatie staan tot de biotisch waardevolle gebieden? Welke ecohydrologische relaties zijn daarbij aan te geven? Welke samenhang is er in Drenthe tussen de vers ...
help
Simulaties van hydrologische systemen in Z.W. - Drenthe met het rekenprogramma FLOSA-FD [Boek]
Gieske, J.M.J. \ 1988
help
Water boven water : studieresultaten 1983 - 1987 van de Studiecommissie Waterbeheer-, Natuur, Bos en Landschap [Boek]
Studiecommissie Waterbeheer-, Natuur, Bos en Landschap \ [1988]
De betekenis van het water, de waterhuishouding en het waterbeheer voor natuur, bos en landschap wordt op haar wezenlijke punten gedefinieerd. Het betreft de variabelen die voor de kwaliteit van natuur, bos en landschap van levensbelang zijn. Deze va ...
help
Lokale waterhuishouding en stikstofhuishouding in een beekdal van de Dommel : toepassing van de modellen WATBAL en ANIMO [Boek]
Adriaanse, P.I. \ 1988
Onderzoek om een methodiek te ontwikkelen om bufferzones rondom beekdalen met natuurwetenschappelijke waarden aan te wijzen en te begrenzen. Deze nota is geschreven als aanvulling op het verschenen rapport naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoe ...
help
Hydrologische systeemanalyse van de Reitma (Drenthe) [Boek]
Gieske, J.M.J. \ [1988]
Dit rapport doet verslag van de modellering van de hydrologische situatie in het voorbeeldgebied de 'Reitma' (reservaat Elperstroom, Drenthe).
help
Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater in het noordelijk zandgebied [en de veenkolonien] [Boek]
Wit, N.H.S.M. de \ Bleuten, W. \ 1988
Aanvullend onderzoek op het rapport "Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater" uit 1985, dat alleen betrekking heeft op de zuidelijke, oostelijke en centrale zandgebieden.
help
Bepaling van droogtegevoeligheid met behulp van remote sensing en het hydrologische model SWATRE [Boek]
Brouwer, H. de \ 1988
help
Ontwikkeling en toepassing van het simulatiemodel SWW als begeleidingssysteem voor het kwantitatieve oppervlaktewaterbeheer : Simulatiemodel Waterbeheer Waterschappen [Boek]
Beekman, W. \ Bakel, P.J.T. van \ Nijhof, G. \ 1988
help
Eindrapport Merkske-onderzoek : een ecohydrologisch onderzoek ten dienste van het natuurbeschermingsbeleid [Boek]
Redactiegroep Eindrapport Merkske Onderzoek \ 1988
Uitgebreid landschapsecologisch onderzoek, ingezet door de werkgroep inventarisatie beleidsinstrumenten en grensoverschrijdende natuurgebieden.
help
Grondwaterkwaliteit in relatie tot grondwaterstroming : PHLO-cursus Waterkwaliteit Landelijke Gebieden [Boek]
Hoeks, J. \ 1988
Transport van grondwater: stroomlijnen en verblijftijd, transport van opgeloste stoffen, koppeling van grondwaterstroming en stoftransport. Voorbeelden van toepassing van grondwaterkwaliteitsmodellen
help
Beplantingen langs waterlopen als beheersmaatregel : hoofdrapport van de Werkgroep Beekbegeleidende Beplantingen [Boek]
Aukes, P. \ Bonnema, F.D. \ Ensing, B. \ Landinrichtingsdienst \ [ca. 1988]
Deze rapportage geeft inzicht in de rol van opgaande oeverbeplantingen in het waterbeheer en geeft een beeld van de ecologische effecten en mogelijkheden bij de toepassing van oeverbeplanting. Het rapport is de neerslag van een inventarisatie van een ...
help
Inventarisatie oeverbeplantingen : deelrapport van de Werkgroep Beekbegeleidende Beplantingen [Boek]
Bonnema, F.D. \ Harmsen, C. \ Koerselman, G.J. \ [ca. 1988]
help
Oeverbeplanting en waterbeheer : deelrapport van de Werkgroep Beekbegeleidende Beplantingen [Boek]
Harmsen, C. \ Pols, L. \ Zuurdeeg, N. \ Landinrichtingsdienst \ Staatsbosbeheer \ [ca. 1988]
help
Makrofaunagemeenschappen in de IJssel en haar zijrivieren [Studentenverslag]
Hoof, S. van \ 1988
Het doel van het onderzoek is het opstellen van een globaal ecologisch referentiekader dat onder andere als basis dient voor het opstellen van een ecologische waterbeoordelingsmethode. Tevens wordt een kader voor de normstelling van de waterkwaliteit ...
help
Strijper Aa-gebied rijp voor bodemsanering door hoge zinkgehalten in grondwater? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Pedroli, B. \ Wijk, A.J. van \ 1988
help
Inventarisatie van onderzoek aan water- en oeverplanten in Nederland [Boek]
Best, E.P.H. \ 1988
Een overzicht wordt gegeven van in 1987 lopende onderzoeksprojecten met vermelding van contactpersoenen en publikaties van de laatste 5 jaar
help
Analyse van de macrofauna van de Hierdense Beek [Boek]
Higler, L.W.G. \ Repko, F.F. \ 1988
help
Bufferzones tegen nitraatinspoeling in beekdalen : vuistregels voor het bepalen van de omvang [Boek]
Dort, T.C.M. van \ Kemmers, R.H. \ 1988
help
Effecten van grondsoort en ontwatering op de opbrengst van akkerbouwgewassen : een evaluatie over 30 jaren van de opbrengst van aardappelen en zomergraan op acht bodemprofielen bij vijftien combinaties van ontwateringsdiepte en -intensiteit [Boek]
Wijk, A.L.M. van \ Feddes, R.A. \ Wesseling, J.G. \ 1988
help
Grondwaterstromingsstelsels in Nederland (werkdocument) [Boek]
Engelen, G.B. \ Gieske, J.M.J. \ Los, S.O. \ 1988
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.