Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Amfibieen in het oostelijk deel van het stroomgebied van de Bovenmark : inventarisatie van amfibieen in de beheerseenheden Ulvenhout en Chaam en de consequenties daarvan voor beheer en inrichting van de objecten Ulvenhout, Chaam, Strijbeek en het beekdallandschap van het Merkske [Boek]
Stooker, G.A.C.R. \ Stoutjesdijk, J.J.M.R. \ 1992
help
Geohydrologisch modelonderzoek van het stroomgebied van de Reest : eindrapportage [Boek]
IWACO Adviesbureau voor Water en Milieu \ 1992
help
Beheers- en inrichtingsplan Veldbeek [Boek]
TAUW Infra Consult B.V. \ 1992
Het doel van de opdracht is het opstellen van een inrichtings- en beheersplan voor het stroomgebied van de Veldbeek. Hierin dienen opgenomen te zijn inrichtingsmaatregelen alsmede beheer- en onderhoudsmaatregelen. Het uiteindelijke doel van deze maat ...
help
Geintegreerde benadering noodzakelijk : symposium "De toekomst van beekdalen" \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1992
help
Invloed oppervlaktewaterstelsel en grondwaterwinning op grondwaterstroming : een analyse van het grondwaterstromingspatroon rond de Beilerstroom en rond de grondwaterwinning Ruinerwold voor het bepalen van de omvang en stabiliteit van grondwatersystemen [Boek]
Drenthe \ 1992
De doelstelling van dit onderzoek is om een beschrijving te geven van de invloed van beekdalen en grondwaterwinningen op de grondwaterstroming. Daarnaast vormt het testen van de bruikbaarheid van het model BOUFLO, om grondwaterstroming te simuleren, ...
help
Redesign DEMGEN : toetsing van de hydrologische schematisatie op afvoeren van de Schuitenbeek [Boek]
Vermulst, J.A.P.H. \ 1992
help
Ecologische beoordelings-methodiek : grondwaterbeheer Midden Nederland : rapport van de Werkgroep Ecologie [Boek]
Jonker, A.J.P. \ Siffels, J.W. \ 1992
In het voorjaar van 1989 is op initiatief van Flevoland in bestuurlijk overleg met de afzonderlijke gedeputeerde staten van Noord-Holland, Utrecht en Gelderland de wens uitgesproken, om gezien de te verwachten problemen van de openbare drinkwatervoor ...
help
Effecten van ingrepen in de waterhuishouding op vegetaties van natte en vochtige standplaatsen : ontwikkeling van dosis - effectfuncties ten behoeve van DEMNAT-2 [Boek]
Linden, M. van der \ Runhaar, J. \ Zelfde, M. van 't \ 1992
help
Beleidsanalyse in het waterbeheer [Boek]
Wentholt, L.R. \ 1992
help
Inventarisatie natuurwaarden : rapport van de Werkgroep Ecologie [Boek]
Rijken, M. \ Witjes, T.G.J. \ [1992]
In 1990 heeft een werkgroep Ecologie van het interprovinciale Grondwateronderzoek Midden-Nederland (GMN) een overzicht samengesteld van de aan grond- en oppervlaktewater gerelateerde natuurwaarden in het onderzoeksgebied. Het overzicht is samengestel ...
help
Integraal (water)beheer in de praktijk gebracht [Congresverslag]
Roijackers, R.M.M. \ Verstraelen, P.J.T. \ Liere, L. van \ 1992
Verslag met 25 bijdragen gepresenteerd op een themadag (april 1992). Tijdens de themadag kwamen de problemen met betrekking tot de afstemming van beleid en uitvoeringsmaatregelen aan de orde. Enkele praktijkvoorbeelden uit Noord- en Zuid-Holland, Utr ...
help
Aquatisch-ecologisch onderzoek van het Reestdal [Boek]
1992
De doelstelling van het aquatisch-ecologisch onderzoek is in de eerste plaats het inventariseren van aquatische ecosystemen in het Reestdal, met name in De Reest. Deze doelstelling is opgesplitst in de volgende vragen: 1. Hoe ziet de macrofaunalevens ...
help
Nutriëntenbelasting in de bovenloop van de Springendalse beek : een onderzoek naar de waterkwaliteit van een Twentse bronbeek in bestuurskundig alsmede civieltechnisch perpectief [Studentenverslag]
Hoek, D. \ 1992
De Springendalse beek (veelal verward met de Mosbeek) is één van de weinige Twentse beken die nog een min of meer oorspronkelijk karakter heeft. In dit onderzoek staat de waterkwaliteit van deze Twentse bronbeek centraal. Deze waterkwaliteit laat vol ...
help
Ontwikkeling ondiepe grondwaterkwaliteit landelijk gebied Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ommen, H. van \ Brink, C. van den \ Huijsmans, T. \ 1992
help
Genormaliseerde Tongelreep moet weer gaan meanderen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Acht, W.N.M. van \ Verdonschot, P.F.M. \ Rijen, J. van \ 1992
help
Diepe grondwaterwinningen en natte natuurgebieden : kansen en bedreigingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gischler, M.A. \ Kloosterman, F.H. \ Mak, W. \ 1992
help
7.300 jaar oude waterput bij Erkelenz, Duitsland, blootgelegd : oudste houten bouwwerk ter wereld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Seegers, H. \ 1992
help
Over de weergave van de watersamenstelling door Stiff diagrammen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Pedroli, G.B.M. \ Meuleman, A.F.M. \ Jansen, A.J.M. \ 1992
help
Ecologische beheersprogramma's voor laagveenmoerassen in Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claassen, T.H.L. \ Graaff, C.T. de \ Arts, G.H.P. \ 1992
help
De flora van veertien Limburgse bufferbassins \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Mulder, T.J.D. \ Hermans, J.T. \ 1992
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.