Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 38

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Integraal waterbeheer - 5: Verdroging : het herstel van het grondwaterpeil in de Nederlandse natuurgebieden [Boek]
Reinders, P. \ 1994
Nederland verdroogt. Op tal van plaatsen daalt het peil van het grondwater. Dat gebeurt al tientallen jaren. Door dit proces van verdroging blijft er steeds minder natte natuur over en gaat de kwaliteit van die natuur verder achteruit.
help
Grondwaterbeheersplan Overijssel 1994 - 1997 [Boek]
Overijssel \ 1994
De provincie werkt het integrale waterbeleid voor het grondwaterbeheer uit in dit Grondwaterbeheersplan. Het Grondwaterbeheersplan is verder de leidraad voor de vergunningverlening op grond van de Grondwaterwet, vandaar dat dit onderdeel een relatief ...
help
Hydrologische systeemanalyse Noordwest Overijssel [Boek]
Hoogendoorn, J.H. \ Vernes, R.W. \ 1994
De natuurgebieden de Weerribben en de Wieden staan door hun bijzondere waarde voor de natuur reeds lang in de belangstelling. Door toenemende knelpunten ten aanzien van landbouw, recreatie en gronwaterwinning is nader hydrologisch onderzoek voor het ...
help
Randvoorwaarden voor natuurlijke kwaliteit in pleistocene zandgebieden : een onderzoek vanuit de persistentietheorie in het perspectief van planning [Proefschrift]
Aarsen, L. van den \ 1994
In this dissertation study an ecological approach is constructed on the basis of theoretical notions as to the persistence of natural ecosystems. The study focusses on the ecological limits to agricultural management in the pleistocene areas in The N ...
help
Inventariserend onderzoek geohydrologie Geestersche stroomkanaal [Boek]
Stroet, C.W. \ 1994
Dit onderzoek heeft de volgende doelen: - het geven van een globaal overzicht van datgene wat thans bekend is over de geohydrologie van het gebied rond de lokatie bij het Geestersche Stroomkanaal, voor zover dat betrekking heeft op kwantitatieve aspe ...
help
Bepaling van de effecten van vier waterhuishoudkundige varianten op de vegetatie van het Wierdense Veld (Ov.) [Boek]
Jansen, A.M.J. \ 1994
IGG-TNO en KIWA N.V. Onderzoek en Advies hebben in opdracht van de N.V. Waterleidingmaatschappij Overijssel (WMO), Centraal Overijsselse Nutsbedrijven N.V. (COGAS), Provincie Overijssel en Waterschap Regge en Dinkel onderzoek uitgevoerd voor het opst ...
help
Gegevens over de verspreiding van zoetwatervissen in Nederland en aangrenzend gebied - [Deel 1] [Boek]
Laar, V. van \ Deventer, W.B.E. van \ Hemmelder, R.N. \ 1994
help
Bestrijding verdroging landgoed de Wildenborch : een rapport van de projectgroep [Boek]
Projectgroep Bestrijding Verdroging Landgoed de Wildenborch \ 1994
help
Advies eindverliesnormen fosfaat [Boek]
Technische Commissie Bodembescherming \ 1994
Advies TCB
help
Verdroging : de gevolgen voor de Limburgse broekbosvegetaties [Boek]
Mars, H. de \ Gool, C.R. van \ 1994
help
De berekening van het gedrag van neerslaglenzen met behulp van een waterbalansmodel [Boek]
IWACO Adviesbureau voor Water en Milieu \ 1994
Bij ecohydrologische herstelprojecten in "natte" natuurgebieden is het voorspellen van het effect van de maatregelen op de ondiepe grondwaterkwaliteit van groot belang. Het gaat in deze gebieden immers vaak om plantengemeenschappen waarvoor de kwalit ...
help
Waterhuishoudkundige herstelmaatregelen voor een succesvol natuurbeheer in het Reestdal \ De levende natuur [Artikel]
Vegter, U. \ Bilt, E.W.G. van der \ 1994
help
Een kwantitatieve methode voor de bepaling van de verdroging van natuurterreinen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Runhaar, J. \ Gieske, J.M.J. \ Rolf, H.L.M. \ 1994
help
Landelijke hydrologische systeemanalyse : opzet en eerste resultaten deelgebied Midden-Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kloosterman, F.H. \ 1994
help
Kennisoverzicht ecohydrologie : een inventarisatie van kennis en expertise op het geheel van ecohydrologie en verdroging [Boek]
Veen, G.J. van der \ Garritsen, A.C. \ 1994
Een compilatie van de beschikbare kennis en expertise op het gebied van ecohydrologie en verdroging. De informatie is ontsloten d.m.v. (1) een enquete, (2) een beschrijving van alle beschikbare ecohydrologische modellen, (3) een bibliografie en (4) e ...
help
17 Heiden, vennen en stuifzanden \ Levensgemeenschappen [Hoofdstuk uit boek]
Beije, H.M. \ Dam, H. van \ Werf, S. van der \ 1994
Kenmerken, ontstaan en beheer in het verleden, betekenis en bedreiging.
help
Peilen in de landinrichting : een analyse van hydrologische cultuurtechnische normen en doelstellingen met betrekking tot landbouw en natuur binnen landinrichting over de periode 1950 - 1990 [Studentenverslag]
Vlonk, M. \ 1994
help
Broekbossen van Nederland [Boek]
Clerkx, A.P.P.M. \ Dort, K.W. van \ Hommel, P.W.F.M. \ 1994
Het rapport 'Broekbossen van Nederland' is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel (hoofdstuk 1-8) behandelt de achtergronden en de methoden van het onderzoek, alsmede de overzichten van de verschillende aspecten van het broekbosecosysteem. Het twe ...
help
Hydrologisch onderzoek waterwinning Hengelo : rapportage [Boek]
1994
De waterwinning Hengelo is één van de pompstations van de Waterleiding Oost-Twente. Het waterleidingbedrijf en de Provincie willen in verband met de bescherming van de kwaliteit van het op te pompen water meer inzicht in de hydrologische situatie van ...
help
Scenariostudie naar de verandering van grondwateraanvulling en grondwaterstanden tussen de jaren vijftig en tachtig : ingrepen in de waterhuishouding doorgerekend in drie voorbeeldgebieden met het model SIMGRO [Boek]
Querner, E.P. \ Aarnink, W.H.B. \ Mourik, C.C.P. van \ 1994
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.