Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Transport van materiaal en drift van macro-invertebraten in de noordelijke tak van de Springendalse beek [Studentenverslag]
Pibia, S. \ 1994
Doel van het onderzoek is het kwantificeren van processen die het beeksysteem reguleren en te koppelen aan afvoeren en de beeklevensgemeenschap. Hiervoor is gedurende 14 weken om de twee weken het zwevend, schuivend/rollend en "springend" materiaal e ...
help
Waterhuishoudkundige herstelmaatregelen voor een succesvol natuurbeheer in het Reestdal \ De levende natuur [Artikel]
Vegter, U. \ Bilt, E.W.G. van der \ 1994
help
Natuurbehoud en natuurontwikkeling langs Bloemenbeek en Boven-Dinkel : gevolgen van ingrepen in de waterhuishouding van het Dinkelsysteem voor enkele karakteristieke vegetatietypen [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Dirkx, G.H.P. \ Prins, A.H. \ 1994
Voor de stroomgebieden van Boven-Dinkei en Bloemenbeek, een daarin uitmondende 'rietebeek', werd een fysiografische kaart gemaakt. Per fysiotoop werden de mogelijkheden voor natuurbehoud en natuurontwikkeling aangegeven. In het dal van de Boven-Dinke ...
help
Hydrologische aspecten van het systeemonderzoek Reestdal : aanbevelingen voor integraal beheer van een beekdalsysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
As, D.P. \ Post, H. \ Bergen, P. van \ 1994
help
Integraal waterbeheer - 5: Verdroging : het herstel van het grondwaterpeil in de Nederlandse natuurgebieden [Boek]
Reinders, P. \ 1994
Nederland verdroogt. Op tal van plaatsen daalt het peil van het grondwater. Dat gebeurt al tientallen jaren. Door dit proces van verdroging blijft er steeds minder natte natuur over en gaat de kwaliteit van die natuur verder achteruit.
help
Grondwaterbeheersplan Overijssel 1994 - 1997 [Boek]
Overijssel \ 1994
De provincie werkt het integrale waterbeleid voor het grondwaterbeheer uit in dit Grondwaterbeheersplan. Het Grondwaterbeheersplan is verder de leidraad voor de vergunningverlening op grond van de Grondwaterwet, vandaar dat dit onderdeel een relatief ...
help
Hydrologische systeemanalyse Noordwest Overijssel [Boek]
Hoogendoorn, J.H. \ Vernes, R.W. \ 1994
De natuurgebieden de Weerribben en de Wieden staan door hun bijzondere waarde voor de natuur reeds lang in de belangstelling. Door toenemende knelpunten ten aanzien van landbouw, recreatie en gronwaterwinning is nader hydrologisch onderzoek voor het ...
help
Randvoorwaarden voor natuurlijke kwaliteit in pleistocene zandgebieden : een onderzoek vanuit de persistentietheorie in het perspectief van planning [Proefschrift]
Aarsen, L. van den \ 1994
In this dissertation study an ecological approach is constructed on the basis of theoretical notions as to the persistence of natural ecosystems. The study focusses on the ecological limits to agricultural management in the pleistocene areas in The N ...
help
Inventariserend onderzoek geohydrologie Geestersche stroomkanaal [Boek]
Stroet, C.W. \ 1994
Dit onderzoek heeft de volgende doelen: - het geven van een globaal overzicht van datgene wat thans bekend is over de geohydrologie van het gebied rond de lokatie bij het Geestersche Stroomkanaal, voor zover dat betrekking heeft op kwantitatieve aspe ...
help
Bepaling van de effecten van vier waterhuishoudkundige varianten op de vegetatie van het Wierdense Veld (Ov.) [Boek]
Jansen, A.M.J. \ 1994
IGG-TNO en KIWA N.V. Onderzoek en Advies hebben in opdracht van de N.V. Waterleidingmaatschappij Overijssel (WMO), Centraal Overijsselse Nutsbedrijven N.V. (COGAS), Provincie Overijssel en Waterschap Regge en Dinkel onderzoek uitgevoerd voor het opst ...
help
Gegevens over de verspreiding van zoetwatervissen in Nederland en aangrenzend gebied - [Deel 1] [Boek]
Laar, V. van \ Deventer, W.B.E. van \ Hemmelder, R.N. \ 1994
help
Bestrijding verdroging landgoed de Wildenborch : een rapport van de projectgroep [Boek]
Projectgroep Bestrijding Verdroging Landgoed de Wildenborch \ 1994
help
Advies eindverliesnormen fosfaat [Boek]
Technische Commissie Bodembescherming \ 1994
Advies TCB
help
Verdroging : de gevolgen voor de Limburgse broekbosvegetaties [Boek]
Mars, H. de \ Gool, C.R. van \ 1994
help
De berekening van het gedrag van neerslaglenzen met behulp van een waterbalansmodel [Boek]
IWACO Adviesbureau voor Water en Milieu \ 1994
Bij ecohydrologische herstelprojecten in "natte" natuurgebieden is het voorspellen van het effect van de maatregelen op de ondiepe grondwaterkwaliteit van groot belang. Het gaat in deze gebieden immers vaak om plantengemeenschappen waarvoor de kwalit ...
help
Wild en woest en ledig : gebiedsvisie natuur, bos en landschap 'de Peelvenen' [Boek]
Engen, H.C. van \ Joosten, J.H.J. \ 1994
help
Eco-hydrologische systeembeschrijving van het landgoed "De Wildenborch" [Boek]
Jansen, P.C. \ Kemmers, R.H. \ Mekkink, P. \ 1994
help
Sturing in waterbeheer : optimalisatie in operationele waterbeheersing [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1994
help
Bos- en natuurbeheer in Nederland - dl. 1: Levensgemeenschappen [Boek] - 3e, herz. dr.
Beije, H.M. \ Higler, L.W.G. \ Opdam, P.F.M. \ 1994
help
Analyse van de visfauna in de Limburgse beken [Boek]
Vriese, F.T. \ Laak, G.A.J. de \ Jansen, S.A.W. \ 1994
Het doel van de analyse van de visfauna in de Limburgse beken is om aan te geven welke beken geschikt zijn voor welke vissoorten. Als criteria voor deze beoordeling zullen de huidige visfauna en de fysisch/chemische, hydrologische en biologische kenm ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.