Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Indicatorsoorten - 2: Beekdalen : indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van grondwaterafhankelijke beekdalgemeenschappen [Boek] - 1e dr
Jalink, M.H. \ Jansen, A.J.M. \ Nooren, M.J. \ 1995
Indicatorsoorten
help
Natuurontwikkeling en onbedoelde milieueffecten : een uitwerking voor het stroomgebied van de Tongelreep \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Rijen, J.P.M. van \ 1995
help
Evaluation of flooding scenarios for riverine pastures along the river Dinkel, The Netherlands \ Scenario studies for the rural environment : selected and edited proceedings of the symposium scenario studies for the rural environment, Wageningen, The Netherlands, 12 - 15 September 1994 [Hoofdstuk uit boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Dirkx, G.H.P. \ Prins, A.H. \ Wolfert, H.P. \ Vrielink, J.G. \ 1995
help
Nieuwe kijk op Oude Diep : landschapsecologisch en hydrologisch onderzoek naar de mogelijkheden voor herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in het beekdal van het Oude Diep [Boek]
Glastra, M.J. \ 1995
help
Ecologisch onderzoek Hunzedal [Boek]
Zomer, D.J. \ Albers, K.B.M. \ Zonneveld, L.M.L. \ 1995
help
Ecologische potenties in het Hunzedal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zomer, D.J. \ Zonneveld, L.M.L. \ 1995
help
Stromen in het landschap; ecosysteemvisie beken en beekdalen [Boek]
Higler, L.W.G. \ Beije, H.M. \ Hoek, W. van der \ 1995
help
De ecosysteemvisie beken en beekdalen \ Bosbouwvoorlichting : informatie over het beheer van het bos, natuur en landschap [Artikel]
Beije, H.M. \ Higler, L.W.G. \ 1995
Doel van de ecosysteemvisies is de bestaande kennis, de knelpunten en oplossingen te beschrijven. Dit tegen de achtergrond van de doelstelllingen zoals beschreven in het Natuurbeleidsplan van de overheid
help
Macrofauna, waterkwaliteit en beheer van het sprengen- en bekenstelsel in het Renkums beekdal [Studentenverslag]
Tol, A. van \ 1995
help
Meetnet voor afvoermetingen in de Renkumse beken [Boek]
Arts, M.P.T. \ Boiten, W. \ 1995
Afvoer van het Renkums beekdal
help
Inrichtings- en beheersvisie stroomgebied Glanerbeek : een laaglangbeek in Zuid - Oost Twenthe : hoofdrapport [Studentenverslag]
Straten, J.W.H. van der \ Linde, N. ter \ 1995
Verslag van het 6 maands doctoraal afstudeervak Aquatische Oecologie dat in de periode juni tot en met december 1994 uitgevoerd is bij de vakgroep Waterkwaliteitsbeheer en Aquatische Oecologie van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Het onderzoek bet ...
help
Roodzand : een landschappelijke inpassing [Studentenverslag]
Schunselaar, S. \ 1995
In het gebied van de Veluwe wordt, net als in andere Pleistocene zandgebieden in Nederland en Noord-Duitsland, roodzand gevonden. Onder roodzand wordt in dit onderzoek verstaan een bodemprofiel met een opvallend rood gek.leurde laag met hue waarden v ...
help
Proefproject verdroging Duurswouderheide : hoe effectief zijn de beheersmaatregelen? [Boek]
Dijksma, R. \ Bouma, J.H. \ Gertsen, H.F. \ 1995
Verdrogingsproject gebied Staatsbosbeheer
help
De relatie tussen de vochttoestand van de bodem en de vochtindicatie van de vegetatie : een nadere bepaling van de grens tussen 'vochtig' en 'droog' binnen het ecotopensysteem [Boek]
Verburg, P.H. \ 1995
help
Ecologisch herstel beeksysteem Peizerdiep [Boek]
Hartog, P. \ [1995]
help
Leidraad voor ecologisch beekherstel in discussie : discussieverslag [Boek]
Driessen, O. \ Verdonschot, P. \ 1995
Dit discussieversiag verschijnt in de publicatiereeks van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer. Het betreft een woordelijk versiag van de lezingen en de discussie tijdens de algemene ledenvergadering van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer van 3 mei 1 ...
help
Standaard meetprotocol verdroging - Dl. 1: Voorlopige richtlijnen voor monitoring van anti-verdrogingsprojecten [Boek]
Kemmers, R.H. \ Gieske, J.M.J. \ Veen, P. \ 1995
Uitwerking van een voorstel voor een standaard-meetprotocol. Met dit meetprotocol moet het mogelijk zijn om anti-verdrogingsmaatregelen op hun effectiviteit te kunnen beoordelen en (op termijn) inzicht te krijgen in het verloop van het vernat-tingspr ...
help
Integraal waterbeheer : vallen en opstaan [Boek]
Zonderwijk, M. \ Dijk, J.R. van \ 1995
Aan de hand van een aantal voorbeeldprojecten wordt de ontwikkeling van het integraal waterbeheer in de Twentse oppervlaktewateren beschreven. Beleid en beheer maken eerst een proces door in de richting van integraal waterbeheer binnen de waterschaps ...
help
De Puntbeek "water voor natuur" : aanzet tot een herinrichtingsplan [Studentenverslag]
Boer, S.M. de \ Veldsink, G.J. \ 1995
Het doel van onderhavig onderzoek is een aanzet geven voor een herinrichtingsplan en het geven van richtlijnen voor beheer van de Puntbeek en een deel van het Omleidingskanaal. Hiervoor worden de resultaten van een aantal deelonderzoeken gebruikt. De ...
help
Grenzen aan normen en normstelling; beeldvorming vanuit en invulling voor het waterbeheer in Friesland [Boek]
Claassen, T.H.L. \ 1995
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.