Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Integrale rapportage monitoring Veluwerandmeren [Boek]
Knoben, R.A.E. \ Grimm, M.P. \ 1997
Het doel van het in het rapport beschreven project is het opstellen van één samenhangend rapport met een overzicht van de verzamelde (fysisch-chemische en biologische) meetgegevens van de Veluwerandmeren over de periode 1994-1996, aangeuld met amteri ...
help
Inventarisatie macrofauna en waterplanten Maasplassen [Boek]
Knoben, R.A.E. \ Grimm, M.P. \ 1997
Het beheer van de Maasplassen, die zijn ontstaan door de winning van grind en zand in het winterbed van de Maas, berust op dit moment bij de provincie Limburg en het Zuiveringschap Limburg. Door het Besluit Aanwijzing Zijwateren zal het beheer in de ...
help
Visie-ontwikkeling natte EHS Brabantse kanalen [Boek]
Semmekrot, S. \ Grimm, M.P. \ 1997
Het geheel van natuurkerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden, stapstenen en verbindingszones vormt de ecologische infrastructuur (Natuurbeleidsplan LN&V, 1990). Water, oevers en aangrenzend land vormen in Nederland bij uitstek stapstenen en verbind ...
help
Waternatuur in de regionale blauwe ruimte : gemeenschapstypen in regionale oppervlaktewateren [Boek]
Verdonschot, P. \ Peeters, E. \ Schot, J. \ 1997
help
Ugchelse beken : de ontwikkeling sinds het beekherstel 1992 tm 1995 : een tussenbalans [Boek]
Koopmans, M. \ 1997
In de winter van 1992/1993 zijn herstelmaatregelen uitgevoerd in het kader van het Beheers en Onderhoudsplan (BOP) voor de Ugchelse beek en Schoolbeek. Deze beken liggen in Ugchelen, ten zuidwesten van Apeldoorn. Vanaf de rand van Ugchelen is de Ugch ...
help
Gewenste grondwatersituatie Noord-Brabant - Deelrapport 1: Methode-ontwikkeling voor het bepalen van de optimale grondwatersituatie voor de sector natuur [Boek]
Ek, R. van \ Klijn, F. \ Runhaar, H. \ 1997
Dit rapport beschrijft de methode-ontwikkeling voor het vaststellen van een voor de natuur wenselijke hydrologische situatie. Aangezien met name voor natuur de methode nog niet vast lag is er voor gekozen deze eerst te ontwikkelen en te testen in twe ...
help
Landschapsplanning en watersystemen in de zandgebieden van Nederland : naar een watersysteembenadering voor landschapsplanning, toegespitst op de ruimtelijke problematiek van de Nederlandse zandgebieden [Proefschrift]
Buuren, M. van \ 1997
help
Huidige en toekomstige belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfaat vanuit de landbouw : uitspoeling meststoffen uit landbouw [Boek]
Boers, P.C.M. \ Boogaard, H.L. \ Hoogeveen, J. \ [1997]
help
De gewenste grondwatersituatie voor terrestrische natuurdoelen : Holoceen Nederland [Boek]
Blokland, K.A. \ Kleijberg, R.J.M. \ 1997
Overzicht van de gewenste grondwatersituatie van natuurdoeltypen en de daarbij behorende vegetatietypen in het holocene deel van Nederland. Per ecologische eenheid zijn de kenmerkende standplaatsfactoren gekwantificeerd c.q. gekwalificeerd. Hierna vo ...
help
Op weg naar totaal waterbeheer. 7. AUTUNNO \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rooy, P.T.J.C. van \ Sluis, J.W. van \ Tolkamp, H.H. \ 1997
help
Bodemdaling en waterhuishouding in Groningen : visie op een grotere rol voor natuurontwikkeling [Boek]
Dijkema, K.S. \ Dankers, N.M.J.A. \ Wintermans, G.J.M. \ 1997
help
Een beek op niveau : problematiek rond de bodemophoging van de Springendalse beek [Studentenverslag]
Boerkamp, A. \ 1997
Doel van ons onderzoek is haalbaarheid van bodemophoging door een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de problemen die spelen bij het ophogen van de beekbodem. Hierbij zal met name aandacht aan de volgende twee maatregelen worden besteed: het op ...
help
Monitoring van beekstructuren : methode voor het evalueren van beekherstelmaatregelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koomen, A.J.M. \ Maas, G.J. \ Wolfert, H.P. \ 1997
help
Risico's van bestrijdingsmiddelen voor grondwater-ecosystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dijk, H.F.G. van \ Haan, F.A.M. de \ 1997
help
Kennisoverzicht instrumentarium verdrogingsbestrijding : een verkenning van de toepassing van en behoefte aan modellen en informatiesystemen voor de planvorming voor gebiedsgerichte verdrogingsbestrijding [Boek]
Baalen, S.J.A. van \ Stoppelenburg, F.J. \ Garritsen, A.C. \ Aldenberg, T. \ Bulens, J.D. \ Pastoors, M.J.H. \ 1997
Overzicht van het gebruik van en de behoefte aan kennis en instrumenten bij de planvorming voor gebiedsgerichte verdrogingsbestrijding. Er is een uitgebreide enquete gehouden en een aantal interviews afgenomen. Op basis van een analyse van 15 gebieds ...
help
Natte natuur tussen wal en schip?! : verslag van een workshop van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, Subgroep Standaardisatie [Congresverslag]
Friedrich, J.C. \ Fortuin, A. \ Fellinger, M. \ 1997
help
Hydrologische bufferzones tegen verdere verdroging natuurgebieden : praktijkstudie provincie Noord-Brabant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Luijendijk, J. \ Helmich, F.A.M. \ 1997
help
Eerste delen indicatorsysteem kwaliteitsbewaking natuurterreinen gepresenteerd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1997
help
Kansen voor natuurlijke zuivering : flinke verbetering waterkwaliteit mogelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuiper, R. \ Vries, I. de \ Duel, H. \ 1997
help
Mogelijke invloed van hydrologische isolatie op de waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claassen, T.H.L. \ 1997
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.