Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 51

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Moving gradients : assessing restoration prospects of degraded brook valleys [Proefschrift]
Diggelen, R. van \ 1998
help
Ecohydrologische systeembeschrijving in het veengebied ten noorden van de Brabantse Wal [Boek] - Herz. uitg.
Stuurman, R.J. \ Runhaar, H. \ Foppen, J.W. \ 1998
Dit rapport vormt het verslag van een ecohydrologische systeemanalyse in het Halstersch- en Oudlandsch Laag en polder Het Oudland. De doelstelling van het onderzoek was het verzamelen van voldoende kennis en informatie over het regionale waterhuishou ...
help
Aquatisch-ecologische instrumenten voor de toekomst : verslag van een workshop van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, subgroep Ecologische Instrumenten [Congresverslag]
Verdonschot, P. \ 1998
Dit themanummer is vrijwel geheel gewijd aan de workshop “Aquatisch-ecologische instrumenten voor de toekomst”, die op 24 december 1997 door de WEW-EI in samenwerking met IKC-N en STOWA is georganiseerd. Een samenvatting gaat vooraf aan het uitgebrei ...
help
Duurzaamheid als planningsopgave : gebiedsgerichte afstemming tussen de ruimtelijke ordening, het milieubeleid en het waterhuishoudkundig beleid voor het landelijk gebied [Proefschrift]
Vlist, M. van der \ 1998
help
Demonstration project for the development of integrated management plans for catchment areas of small trans-border lowland rivers : the river Dommel - Dl. 3: Simulatie van de regionale hydrologie in het stroomgebied van de Dommel [Boek]
Pieterse, N.M. \ Schot, P.P. \ Verkroost, A.W.M. \ 1998
help
Ecologisch onderzoek naar de effecten van bufferstroken langs watergangen : een literatuuronderzoek naar werking, rendement en kansrijkdom [Boek]
DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek \ IWACO Adviesbureau voor Water en Milieu \ 1998
Bufferzones langs watergangen worden, ook in Nederland, in toenemende mate gebruikt om het oppervlaktewater te beschermen tegen ongewenste invloeden, zoals belasting met eutrofierende stoffen en bestrijdinsmiddelen. Daarbij zijn een aantal belangrijk ...
help
Grondwater als leidraad voor het oppervlaktewater : een op het grondwater georienteerde aanpak voor inrichting en beheer van oppervlaktewatersystemen [Boek]
Bouwmans, J.M.M. \ Prak, H. \ Woudstra - Hannink, A. \ Projectgroep Waternood \ 1998
Beschrijving van een methode voor het ontwerpen, inrichten en beheren van waterbeheersingssystemen, die aansluit bij de watersysteembenadering. De waterhuishoudkundige wensen van functies vormen nu het vertrekpunt i.p.v. standaardnormen. De doelreali ...
help
De Banen : een begin van herstel van het Peelvennensysteem \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Brouwer, E. \ Munckhof, P. van den \ 1998
help
Hackfort in het Gelderse landschap \ Hackfort : huis & landgoed [Hoofdstuk uit boek]
Dirkx, G.H.P. \ 1998
help
Op weg naar bloemrijke beekoevers: floristische monitoring 1994-1997 Waterschap Roer en Overmaas [Boek]
Buggenum, H.J.M. van \ 1998
Het waterschap Roer en Overmaas probeert door middel van een natuurvriendelijk maaibeheer de rijkdom aan bloemen langs de beken in haar beheersgebied te vergroten. Sinds het begin van de jaren negentig is met dit beheer op uitgebreide schaalbegonnen. ...
help
Een profiel van de Dinkel : een onderzoeknaar de morfodynamiek van de Boven-Dinkel aan de hand van dwarsprofielen sinds 1975 [Studentenverslag]
Doctor, K. \ 1998
De Boven-Dinkel is een rivier die nog zeer natuurlijk en dynamisch is, maar waar ook antropogene invloeden een rol spelen. In dit onderzoek is gekeken naar het effect van een kunstmatige verruiming in 1976 op het verloop van de natte doorsnede en naa ...
help
Vegetatieonderzoek in en langs beken in de Havikerwaard : concept [Boek]
Boedeltje, G. \ 1998
In het Waterhuishoudingsplan (Provincie Gelderland, 1996) worden delen van de midden- en benedenloop van de Middachterbeek en Ruiters A aangeduid als 'Waardevolle wateren" met een beschermde status. Aanvullend ecologisch onderzoek wordt door het Wate ...
help
Excursie 'beekdalen en laagveengebieden in Noord-Drenthe : referenties voor natuurherstel' \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hoogveld, J. \ Vegter, U. \ 1998
help
'Integraal waterbeheer Oldeholtpade' gestart \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Witjes, T.G.J. \ Hartog, P.S. \ Haan, H. de \ 1998
help
Monitoring effecten hermeandering Ruiten Aa \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bouwhuis, J.S. \ Uilhoorn, H.M.G. \ Vries, D.A. de \ 1998
help
De sieralgenflora van De Banen : een nieuwe start \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Coesèl, P.F.M. \ 1998
help
Natuurontwikkeling langs de Maas : steeds internationaler \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lejeune, M. \ 1998
help
De Maaskades, waterkering en bloemenwei? : of er zit meer in... \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Maris, M. \ 1998
help
Waterwinning en natuurontwikkeling langs de Maas : voorbeeldproject bij Roosteren \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bouman, J. \ Lemmens, R. \ Meertens, H. \ 1998
help
Nieuwe natuur langs de Zandmaas : de ontbrekende schakel in een uniek landschap \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Herik, K. van den \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.