Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Moving gradients : assessing restoration prospects of degraded brook valleys [Proefschrift]
Diggelen, R. van \ 1998
help
Op weg naar bloemrijke beekoevers: floristische monitoring 1994-1997 Waterschap Roer en Overmaas [Boek]
Buggenum, H.J.M. van \ 1998
Het waterschap Roer en Overmaas probeert door middel van een natuurvriendelijk maaibeheer de rijkdom aan bloemen langs de beken in haar beheersgebied te vergroten. Sinds het begin van de jaren negentig is met dit beheer op uitgebreide schaalbegonnen. ...
help
Excursie 'beekdalen en laagveengebieden in Noord-Drenthe : referenties voor natuurherstel' \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hoogveld, J. \ Vegter, U. \ 1998
help
1.500.000 jaar lang veranderingen in de lokale grondwatersituatie van een Kempens beekdal [Boek]
Stuurman, R.J. \ Kremers, A.H.M. \ Meij, J.L. van der \ 1998
help
De Vloedgraaf in de gemeente Susteren : een voorbeeld van een natuurlijk heringericht en beheerd beekdal en een blik op de toekomst van het natuurlijke bekenbeheer [Boek]
Maris, M. \ Peters, B. \ Kurstjens, G. \ 1998
In 1993 zijn de herinrichtingswerkzaamheden aan de Vloedgraaf fase 3 (gemeente Susteren) voltooid. Sinds die tijd zijn de, voor het merendeel spontane, ontwikkelingen in de natuur met argusogen gevolgd. In voorliggend rapport zijn de verzamelde waarn ...
help
Ecohydrologische systeembeschrijving in het veengebied ten noorden van de Brabantse Wal [Boek] - Herz. uitg.
Stuurman, R.J. \ Runhaar, H. \ Foppen, J.W. \ 1998
Dit rapport vormt het verslag van een ecohydrologische systeemanalyse in het Halstersch- en Oudlandsch Laag en polder Het Oudland. De doelstelling van het onderzoek was het verzamelen van voldoende kennis en informatie over het regionale waterhuishou ...
help
Aquatisch-ecologische instrumenten voor de toekomst : verslag van een workshop van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, subgroep Ecologische Instrumenten [Congresverslag]
Verdonschot, P. \ 1998
Dit themanummer is vrijwel geheel gewijd aan de workshop “Aquatisch-ecologische instrumenten voor de toekomst”, die op 24 december 1997 door de WEW-EI in samenwerking met IKC-N en STOWA is georganiseerd. Een samenvatting gaat vooraf aan het uitgebrei ...
help
Duurzaamheid als planningsopgave : gebiedsgerichte afstemming tussen de ruimtelijke ordening, het milieubeleid en het waterhuishoudkundig beleid voor het landelijk gebied [Proefschrift]
Vlist, M. van der \ 1998
help
Demonstration project for the development of integrated management plans for catchment areas of small trans-border lowland rivers : the river Dommel - Dl. 3: Simulatie van de regionale hydrologie in het stroomgebied van de Dommel [Boek]
Pieterse, N.M. \ Schot, P.P. \ Verkroost, A.W.M. \ 1998
help
Ecologisch onderzoek naar de effecten van bufferstroken langs watergangen : een literatuuronderzoek naar werking, rendement en kansrijkdom [Boek]
DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek \ IWACO Adviesbureau voor Water en Milieu \ 1998
Bufferzones langs watergangen worden, ook in Nederland, in toenemende mate gebruikt om het oppervlaktewater te beschermen tegen ongewenste invloeden, zoals belasting met eutrofierende stoffen en bestrijdinsmiddelen. Daarbij zijn een aantal belangrijk ...
help
Grondwater als leidraad voor het oppervlaktewater : een op het grondwater georienteerde aanpak voor inrichting en beheer van oppervlaktewatersystemen [Boek]
Bouwmans, J.M.M. \ Prak, H. \ Woudstra - Hannink, A. \ Projectgroep Waternood \ 1998
Beschrijving van een methode voor het ontwerpen, inrichten en beheren van waterbeheersingssystemen, die aansluit bij de watersysteembenadering. De waterhuishoudkundige wensen van functies vormen nu het vertrekpunt i.p.v. standaardnormen. De doelreali ...
help
De Banen : een begin van herstel van het Peelvennensysteem \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Brouwer, E. \ Munckhof, P. van den \ 1998
help
Hackfort in het Gelderse landschap \ Hackfort : huis & landgoed [Hoofdstuk uit boek]
Dirkx, G.H.P. \ 1998
help
Een profiel van de Dinkel : een onderzoeknaar de morfodynamiek van de Boven-Dinkel aan de hand van dwarsprofielen sinds 1975 [Studentenverslag]
Doctor, K. \ 1998
De Boven-Dinkel is een rivier die nog zeer natuurlijk en dynamisch is, maar waar ook antropogene invloeden een rol spelen. In dit onderzoek is gekeken naar het effect van een kunstmatige verruiming in 1976 op het verloop van de natte doorsnede en naa ...
help
Vegetatieonderzoek in en langs beken in de Havikerwaard : concept [Boek]
Boedeltje, G. \ 1998
In het Waterhuishoudingsplan (Provincie Gelderland, 1996) worden delen van de midden- en benedenloop van de Middachterbeek en Ruiters A aangeduid als 'Waardevolle wateren" met een beschermde status. Aanvullend ecologisch onderzoek wordt door het Wate ...
help
'Integraal waterbeheer Oldeholtpade' gestart \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Witjes, T.G.J. \ Hartog, P.S. \ Haan, H. de \ 1998
help
Monitoring effecten hermeandering Ruiten Aa \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bouwhuis, J.S. \ Uilhoorn, H.M.G. \ Vries, D.A. de \ 1998
help
De sieralgenflora van De Banen : een nieuwe start \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Coesèl, P.F.M. \ 1998
help
Natuurontwikkeling langs de Maas : steeds internationaler \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lejeune, M. \ 1998
help
De Maaskades, waterkering en bloemenwei? : of er zit meer in... \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Maris, M. \ 1998
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.