Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 68

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Begrenzing van beekdalen in de ecologische hoofdstructuur : de relatie met biodiversiteit van planten [Boek]
Prins, A.H. \ Sluis, T. van der \ Wegman, R.M.A. \ 1999
help
Restoration prospects of degraded lowland brook valleys in the Netherlands : an exemple from the Gorecht area \ An international perspective on wetland rehabilitation [Hoofdstuk uit boek]
Diggelen, R. van \ Grootjans, A.P. \ 1999
help
Het Wormdal : beekdalprocessen en natuurwaarden \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peters, B. \ Maris, M. \ Schaafstra, N. \ 1999
Een overzicht van bijzondere broedvogels over de jaren '96, '97 en '98 is gegeven. Verder ook van libellen en vlinders
help
Kolonisatie door aquatische macro-invertebraten: verschillen in aanvoer van soorten en geschiktheid van habitat op korte termijn [Studentenverslag]
Verberk, W.C.E.P. \ [ca. 1999]
Bronsystemen in Nederland zijn de laatste decennia sterk in aantal afgenomen en de kwaliteit is verslechterd door verdroging, verzuring en een verstoorde hydrologie. Onlangs heeft Staatsbosbeheer een akker bovenstrooms van de beek ‘Springendal’ aange ...
help
Verkennende studie graadmeter natuurwaarde laagveenwateren [Boek]
Higler, B. \ Semmekrot, S. \ 1999
help
Horsthoeker beken : het vervolg : tweede tussenrapportage met betrekking tot de monitoring in het kader van het beheers- en onderhoudsplan [Boek]
Koopmans, M. \ 1999
Het Beheers- en Onderhouds Plan Horsthoekerbeken is uitgevoerd in 1994/1995. In 1992/'93 is de nul-situatie voor macrofauna, vegetaties en chemie vastgelegd. In 1995 en 1997 vond vervolgonderzoek plaats. Dit onderzoek evalueert de ecologische- doelst ...
help
Gewas en milieu : een duurzame relatie? [Rede]
Spiertz, J.H.J. \ 1999
Gewassen, aangepast aan de natuurlijke variatie in hydrologie, bodemgesteldheid en micro-klimaat, zorgden voor een relatief hoge productiviteit bij vroegere gemengde bedrijfssystemen. Door de vele onzekerheden ten aanzien van de beschikbaarheid van s ...
help
De toekomst van de natte natuur in Nederland : eindrapport nationaal onderzoek verdroging [Boek]
Paarlberg, A. \ Eijsink, R. \ Vermulst, H. \ 1999
Dit rapport gaat in op het milieuprobleem verdroging en op de kennis, die er is om dit probleem aan te pakken. De effectiviteit, waarmee dit gebeurt, is bepalend voor de toekomst van de natte natuur in Nederland. Verdroging van natuur staat niet op z ...
help
Water voor een vitaal platteland - Deel 1: Een uitnodiging tot discussie [Boek]
Schuttelaar & Partners \ 1999
help
Samen werken aan een veerkrachtig watersysteem : beoordeling van projecten voor hoogwaterproblematiek in de provincie Noord-Brabant en de provincies Antwerpen en Limburg (Belgie) [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ Kwakernaak, C. \ Bakel, P.J.T. van \ 1999
In de provincies Noord-Brabant, Antwerpen en Belgisch Limburg is een inventarisatie uitgevoerd naar projecten die gericht zijn op de aanpak van de hoogwaterproblematiek in het Nederlands-Belgische grensgebied. Van de 83 projecten zijn 37 subsidiabel ...
help
Nieuwe veiligheidsnormen voor boezemkaden in Fryslan [Boek]
Provincie Friesland \ 1999
Het doel van dit onderzoek was om, op basis van een in IPO-verband ontwikkelde methodiek ter bepaling van het veiligheidsniveau van boezemkaden, nieuwe veiligheidsnormen voor boezemkaden in Fryslân te bepalen.
help
Het Morra Park : water als lust of last [Boek]
Dijksma, R. \ Borsje, J.F. \ 1999
help
Advies actief bodembeheer Tungelroyse Beek [Boek]
Technische Commissie Bodembescherming \ 1999
Advies TCB
help
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen in veenprofielen [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1999
help
De aquarel : Verkennende studie ten behoeve van het waterbeleid van het Ministerie van LNV [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Gaast, J.W.J. van der \ Hellegers, P.J.G.J. \ Kwakernaak, C. \ Mulder, M. \ Os, J. van \ Roest, C.W.J. \ Windt, N.P. van der \ Ypma, K.W. \ 1999
help
Beoordeling en restauratie van natuurwaarden in Drentse vennen : herstel en behoud van de natuur in Drentse vennen tegen de achtergrond van een beoordelingsmethode [Studentenverslag]
Duursema, G. \ 1999
help
Natuurvriendelijke oevers - Vegetatie langs grote wateren [Boek]
Soesbergen, M. \ Duijn, P.P. \ Smits, N.A.C. \ 1999
In dit deel van de serie 'Natuurvriendelijke oevers' staat de koppeling tussen de ecotopen, zoals die in de Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels zijn gebruikt, en de bijbehorende plantengemeenschappen centraal. Het betreft de vegetatie van oevers langs gro ...
help
De watervegetatie in het Roukespeelven, 1994 - 1998 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bruinsma, J. \ Brekelmans, F. \ Teeuwen, T. \ 1999
help
Hydrologisch onderzoek Tungelroyse beek : een samenvatting van een zoektocht naar kansrijke maatregelen voor hoogwaterbestrijding en natuur- en beekherstel [Boek]
Hoogendoorn, J.H. \ Luijendijk, J. \ 1999
Het project "Hydrologisch onderzoek Tungelroyse beek" vormt een onderdeel van het overkoepelende project "Herstel watersysteem Tungelroyse beek". Het voorliggend rapport is een kort verslag van de voornaamste resultaten van het hydrologisch onderzoek ...
help
De waterkevers van de Meinweg [themanummer Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Cuppen, J.G.M. \ Maanan, B. van \ 1999
Uit deze inventarisatie werden 109 soorten waterkevers gevonden, dit is circa 40 % van alle soorten in Nederland. Naast de soortenrijkdom komen er ook zeldzame en zeer zeldzame soorten voor
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.