Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Begrenzing van beekdalen in de ecologische hoofdstructuur : de relatie met biodiversiteit van planten [Boek]
Prins, A.H. \ Sluis, T. van der \ Wegman, R.M.A. \ 1999
help
Restoration prospects of degraded lowland brook valleys in the Netherlands : an exemple from the Gorecht area \ An international perspective on wetland rehabilitation [Hoofdstuk uit boek]
Diggelen, R. van \ Grootjans, A.P. \ 1999
help
Het Wormdal : beekdalprocessen en natuurwaarden \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peters, B. \ Maris, M. \ Schaafstra, N. \ 1999
Een overzicht van bijzondere broedvogels over de jaren '96, '97 en '98 is gegeven. Verder ook van libellen en vlinders
help
Grondwaterwinning en natuurontwikkeling : plan Breevenen, louter winst voor natuur en milieu? \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Stemerding, S. \ 1999
De Waterleidingmaatschappij Drenthe wil in een deel van het Hunzedal diep grondwater gaan winnen en ter compensatie tegelijk natte natuur ontwikkelen. De Milieugroep Aa en Hunze vreest voor verdroging, o.a. in het Drentse Aa gebied, en pleit voor een ...
help
Waterkwaliteitsverbetering en natuurontwikkelingssuccessen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Tolkamp, H.H. \ 1999
help
Beekherstel in Peel en Maasvallei \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hoogveld, J. \ Paarlberg, A. \ 1999
Dit deel van Limburg kenmerkt zich door laaglandbeken ten westen van de Maas en terrasbeken ten oosten van de Maas
help
De Niers : grensoverschrijdende beekdalontwikkeling van een laaglandrivier \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Brink, F. van den \ Lanphen, B. \ 1999
Een grensoverschrijdend beekdalontwikkelingsproject met het doel om een halfnatuurlijk beekdallandschap te herstellen. Een integrale visie op het hydrologisch en ecologisch herstel van de riviervallei de Niers
help
Flora en fauna van het Geuldal \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peters, B. \ Buggenum, H. van \ Gubbels, R.E.M.B. \ 1999
help
Bevers in Limburgse beekdalen? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ 1999
help
Beekdallandschappen : een morfologisch onderzoek in de zandgebieden van Nederland [Proefschrift]
Wassink, W.T. \ 1999
Binnen de zandgebieden zijn de beekdalen landschappelijke eenheden met een eigen karakter waardoor ze zich onderscheiden van hun omgeving. De aanwezigheid van stromend water heeft er voor gezorgd dat mensen al in een ver verleden werden aangetroken d ...
help
Demonstration project for the development of integrated management plans for catchment areas of small trans-border lowland rivers : the river Dommel - Dl. 7: Naar een ecologisch herstel van het Dommeldal : scenario's voor het EU-project LIFE-Dommel [Boek]
Kwakernaak, C. \ Windt, N. van der \ Gaast, J.W.J. van der \ 1999
help
De Maasnielderbeek in Roermond : ervaringen met natuurlijke inrichting en begrazingsbeheer [Boek]
Maris, M. \ Peters, B. \ Kurstjens, G. \ 1999
In 1993 zijn de herinrichtingswerkzaamheden aan een gedeelte van de Maasnielderbeek in de gemeente Roermond voltooid. Sinds die tijd zijn de, voor het merendeel spontane ontwikkelingen in de natuur op de voet gevolgd. In dit rapport zijn de verzameld ...
help
Eutrofiering van beekdalhooilanden en de bijdrage van vervuild grondwater \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Olde Venterink, H. \ Pieterse, N.M. \ Vliet, R.E. van der \ 1999
help
Natuurontwikkeling in Limburgse beekdalen : meer dan natuur alleen... \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peters, B. \ 1999
help
Stromende berging in het stroomgebied van de Maas : het belang van natuurlijker beekdalen voor de veiligheid \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Overmars, W. \ Winden, A. van \ Helmer, W. \ 1999
help
Twentse bronbeken in beweging : Staatsbosbeheer : 100 jaar natuur voor iedereen \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Bronkhorst, A.E.C. \ 1999
Vanwege het 100-jarig bestaan van Staatsbosbeheer werden op een driedaagse manifestatie de schijnwerpers gericht op beekdalen. De aandacht werd gevestigd op de bijzondere natuurwaarden van bronbeken en de mogelijkheden om deze natuurwaarden weer teru ...
help
Kolonisatie door aquatische macro-invertebraten: verschillen in aanvoer van soorten en geschiktheid van habitat op korte termijn [Studentenverslag]
Verberk, W.C.E.P. \ [ca. 1999]
Bronsystemen in Nederland zijn de laatste decennia sterk in aantal afgenomen en de kwaliteit is verslechterd door verdroging, verzuring en een verstoorde hydrologie. Onlangs heeft Staatsbosbeheer een akker bovenstrooms van de beek ‘Springendal’ aange ...
help
Verkennende studie graadmeter natuurwaarde laagveenwateren [Boek]
Higler, B. \ Semmekrot, S. \ 1999
help
Horsthoeker beken : het vervolg : tweede tussenrapportage met betrekking tot de monitoring in het kader van het beheers- en onderhoudsplan [Boek]
Koopmans, M. \ 1999
Het Beheers- en Onderhouds Plan Horsthoekerbeken is uitgevoerd in 1994/1995. In 1992/'93 is de nul-situatie voor macrofauna, vegetaties en chemie vastgelegd. In 1995 en 1997 vond vervolgonderzoek plaats. Dit onderzoek evalueert de ecologische- doelst ...
help
Gewas en milieu : een duurzame relatie? [Rede]
Spiertz, J.H.J. \ 1999
Gewassen, aangepast aan de natuurlijke variatie in hydrologie, bodemgesteldheid en micro-klimaat, zorgden voor een relatief hoge productiviteit bij vroegere gemengde bedrijfssystemen. Door de vele onzekerheden ten aanzien van de beschikbaarheid van s ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.