Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Inventarisatie van het Renkumse beekdal in 1999 [Boek]
Bax, G.M. \ 2000
help
Water over Wolfsbarge : natuur, veiligheid, waterkwaliteit en leefbaarheid : over natuurontwikkeling en de rol van het water [Boek]
Punter, H. \ Vegter, J. \ 2000
help
Indicatieve zoekgebieden voor waterberging in polders en beekdalen : globale verkenning naar kansrijke gebieden voor waterberging ter vermindering van de wateroverlast van regionale watersystemen [Boek]
Duel, H. \ Kwakernaak, C. \ Segeren, T. \ 2000
help
Hoe vangen we hoogwater in normen? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wolf, I. de \ Smit, D. de \ 2000
Beschrijving van een algemene systematiek voor hoogwaternormering gebaseerd op functie/grondgebruik en schade/schadebedragen, en een rekenvoorbeeld. Het artikel gaat over wateroverlast op het schaalniveau van een polder of beekdal met het water tot a ...
help
Ruimte voor de rivier, ruimte voor de natuur? : fase 1: Verkenning [Boek]
Rooij, S.A.M. van \ Klijn, F. \ Higler, L.W.G. \ 2000
De laatste jaren zijn verscheidene verkenningen uitgevoerd naar rivierverruiming, waarmee de veiligheid van het binnendijkse gebied veiliggesteld moet worden. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wil de kansen die hierbij voor natuur ...
help
De regulatie van de basentoestand in kwelafhankelijke schraalgraslanden en laagvenen [Boek]
Kemmers, R.H. \ Jansen, P.C. \ Delft, S.P.J. van \ 2000
Herstel van de basentoestand in natte schraalgraslanden blijft ondanks gerichte maatregelen soms uit. In 8 referentiegebieden werd onderzocht wat daarvan de oorzaak is. In het veld werd de basenverzadiging van humushorizonten, de bodemvochtsamenstell ...
help
Milieucontract Mergelland: nitraatmaatregelen rundveehouderij [Boek]
Rougoor, C.W. \ 2000
help
Verhogen van de basisafvoer van de Drentse Aa : verkennen van mogelijke maatregelen [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Veldhuizen, A.A. \ Bakel, P.J.T. van \ 2000
Met het pseudo-driedimensionale, niet-stationaire (grond)waterstromingsmodel SIMGRO is gesimuleerd welke effecten maatregelen om de basisafvoer van de Drentse Aa te vergroten, hebben op de basisafvoer, de grondwaterstanden en de kwelfluxen in de beek ...
help
Ecologische typologie, ontwikkelingsreeksen en waterstreefbeelden Limburg - Dl. 2a: IIa: Ecologisch-typologische analyses [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ 2000
In dit project worden streefbeelden voor regionale watersystemen in Limburg ontwikkeld als onderdeel van een netwerk van toetsbare ontwikkelingstoestanden van huidige en potentiële beektypen. Dit deelrapport presenteert de methodische stappen die gev ...
help
Waterbodemverontreiniging en de haalbaarheid van ecologische streefbeelden : fase 1: brede oriëntatie op de problematiek - 2: Samenvattend eindrapport [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2000
In het begin van de negentiger jaren is een overzicht gemaakt van de (chemische) kwaliteit van de waterbodems. In de boezems van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen bleek 76% van de monsters in klasse 2 te vallen en 23% in klasse 3 en 4. H ...
help
Selectie van referentiepunten t.b.v. het SBB-project terreincondities - Fase 1: Resultaten inventarisatie 1999 [Boek]
Beets, C.P. \ Hommel, P.W.F.M. \ Waal, R.W. de \ 2000
help
Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren : achtergronddocument bij het 'Handboek natuurdoeltypen in Nederland' - Dl. 6: Sloten [Boek]
Nijboer, R. \ 2000
help
Monitoring van het Haeselaarsbroek in het brongebied van de Pepinusbeek: ontwikkelingen in een natuurherstelproject in de Midden-Limburgse gemeente Echt 2000 [Boek]
Janssen, I.C.J.M. \ 2000
In de winter van 1995/1996 is het natuurontwikkelingsgebied Haeselaarsbroek in de Middenlimburgse gemeente Echt heringericht. Om de verdere natuurontwikkelingen in het gebied te kunnen volgen, is besloten om op verschillende tijdstippen na deherinric ...
help
Watersystemen in beeld : een beschrijving en kaarten van de grond- en oppervlaktewatersystemen van Noord-Brabant [Boek] - 3e versie
Stuurman, R. \ Beusekom, G. van \ Reckman, J. \ Provincie Noord-Brabant \ TNO-Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen (TNO-NITG) \ 2000
De doelstelling van het project was het vervaardigen van nieuwe, actuele en reproduceerbare kaarten van verschillende aspecten van de watersystemen in de provincie Noord-Brabant voor ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Uiteindelijk bestaat het rapport ...
help
Kwelsloten langs de Twenthekanalen : vegetatiemonitoring 2000 [Boek]
2000
Langs de oevers van de Twenthekanalen zijn sinds 1988 natuurvriendelijke oevers aangelegd. Op plaatsen waar het gemiddeld kanaalpeil hoger ligt dan het waterpeil in het achterliggende land, ontstaat kwel. Om dit kwelwater af te voeren zijn parallel a ...
help
Waterbodemverontreiniging en de haalbaarheid van ecologische streefbeelden : fase 1: brede oriëntatie op de problematiek - 1: Werkrapport [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2000
In het begin van de negentiger jaren is een overzicht gemaakt van de (chemische) kwaliteit van de waterbodems. In de boezems van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen bleek 76% van de monsters in klasse 2 te vallen en 23% in klasse 3 en 4. H ...
help
Onderzoek waterkwaliteit strandbad Winterswijk : oorzaken en oplossingen [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2000
ln het Strandbad Winterswijk komt periodiek in de zomer overmatige algenbloei voor, waardoor het doorzicht niet voldoet aan de norm. Stichting Zwembaden Winterswijk heeft aan Witteveen+ Bos opdracht gegeven om onderzoek te verrichten naar de waterkwa ...
help
Semi-kwantitatieve beoordeling van effecten van milieu op natuur [Boek]
Broekmeyer, M.E.A. \ Foppen, R.P.B. \ Higler, L.W.G. \ Niewold, F.J.J. \ Bosveld, A.T.C. \ Snep, R.P.J. \ Bugter, R.J.F. \ Vos, C.C. \ 2000
Ten behoeve van de inhoudelijk ondersteuning voor het kwantificeren van effecten milieu op natuur is de onderzoeksvraag in drie delen gesplitst: 1) Wat zijn de huidige effecten van verzuring, verdroging, vermesting, verspreiding, geluidsverstoring en ...
help
Waterstreefbeelden en watersysteemverkenningen Limburg - Methodiek watersysteemrapportage [Boek]
Heikens, D.L.J. \ 2000
help
Trends in water : een bijdrage aan het Trendrapport V&W [Boek]
Brouwer, R. \ RIZA \ RIKZ \ Dienst Weg- en Waterbouwkunde \ 2000
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.