Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 59

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Meer dan vijftig jaar vegetatieonderzoek in het brongebied van de Mosbeek : overzicht van de bijzondere plantensoorten en het gevoerde beheer \ Stratiotes [Artikel]
Tweel-Groot, L. van \ Horsthuis, M.A.P. \ 2001
help
Natuurontwikkeling in beekdalen in historisch en toekomst perspectief \ Beken in de 21ste eeuw : de ideale beek vanuit maatschappelijk, technisch en ecologisch perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Klink, A \ 2001
help
Bevloeiing van verzuurde beekdalgraslanden langs de Reest \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Bakker, M. \ Kikkert, A. \ 2001
Bevloeiingsproef in het kader van de mogelijkheden voor herstel van de vegetaties in de verzuurde beekdalhooilanden (in het kader van obn)
help
De invloed van de Maaswerken op de grondwaterstanden in het Heukelomse Beekdalgebied [Studentenverslag]
Taminiau, N. \ 2001
help
Landgoed Baest; sturen met water : interview met de heren J.H.L. van de Mortel en J. Koopmans [thema: water] \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Nijland, G.J. \ 2001
Beheerproblematiek van een typisch beekdallandgoed
help
Vergelijkende modelstudie naar de belasting van het grondwater met nitraat voor het intrekgebied 't Klooster [Studentenverslag]
Roelsma, J. \ 2001
help
Geomorphological change and river rehabilitation : case studies on lowland fluvial systems in the Netherlands [Proefschrift]
Wolfert, H.P. \ 2001
help
Handreiking watertoets: waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten [Boek]
Vlist, M. van der \ Maurits Groen Milieu & Communicatie \ 2001
help
Beter werken met "Waternood" : een proeftoepassing in het herinrichtingsgebied "De Leijen" [Boek]
Finke, P.A. \ Hoeks, J. \ Boumans, J.M.M. \ Projectgroep Waternood De Leijen \ 2001
'Waternood' is een methodiek voor het ontwerpen, inrichten en beheren van waterbeheers-systemen (Projectgroep Waternood, 1998). Deze methodiek is toegepast in het herinrichtings-gebied De Leijen. Belangrijke onderdelen van de methodiek zijn het vasts ...
help
Integraal toetsingskader milieu Winterswijk : een analyse van Winterswijk en omliggende gemeenten voor stank, ammoniak, nutriënten en watersystemen [Boek]
Os, J. van \ 2001
Op verzoek van de provincie Gelderland heeft Alterra een integraal toetsingskader milieu ontworpen dat is toegepast voor de gemeente Winterswijk en de omliggende gemeenten: Eibergen, Groenlo, Lichtenvoorde en Aalten. Hierin is voor de huidige situati ...
help
Bodemkundige aspecten van de uitgangstoestand in het Reestdal en de Westbroekse zodde bij bevloeiing als herstelmaatregel voor verzuurde beekdalgraslanden [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ 2001
Vloeiweiden zijn ingericht ter bestrijding van verzuring van schraalgraslanden. De bodemkundige uitgangssituatie is vastgelegd middels beschrijvingen en chemische analyses van het humusprofiel. De ondderzochte profielen hebben een zuur karakter en be ...
help
Visstandbeheerplan Ruiten Aa : kans voor vis en visser in een hersteld beeksysteem : [definitief 01] [Boek]
Witteveen + Bos \ 2001
De Ruiten Aa is een rechtgetrokken, voormalige veenbeek in het zuidoosten van Groningen. Met het oog op versterking van de natuur- en recreatiefunctie zal de beek in de nabije toekomst worden heringericht, waarbij het profiel wordt aangepast en de vr ...
help
Selectie van referentiepunten t.b.v. het SBB-project terreincondities - Fase 2: Resultaten inventarisatie 2000 [Boek]
Beets, C.P. \ Hommel, P.W.F.M. \ Waal, R.W. de \ 2001
help
EU Kaderrichtlijn Water : verkenning van de aanwijzing van Nederlandse wateren als 'artificial' of 'heavily modified' [Boek]
Lorenz, C.M. \ Grimm, M.P. \ 2001
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is tot stand gekomen. Hierbij is het begrip 'Heavily Modified Waters' (HMW) oftewel "sterk veranderd water" geintroduceerd. Dit begrip heeft te maken met de haalbaarheid van één van de doelstellingen van de KRW: ...
help
Traditionele bevloeiing van grasland : een studie naar vroegere bevloeiing van reservaten in pleistoceen Nederland, alsmede enkele boezemlanden [Boek]
Baaijens, G.J. \ Everts, F.H. \ Grootjans, A.P. \ 2001
Zowel uit Duitse maar ook recent Vlaamse literatuur weten we dat in het landgebruik bevloeiing grootschalig werd toegepast om de gewasopbrengst van het grasland te verhogen. Ook in het oude landbouwbedrijf was men hier al op gespitst, hoewel de produ ...
help
Aanzet tot een codering van de Nederlandse aquatische macrofauna [Boek]
Hoek, T.H. van den \ 2001
Dit rapport is een verslag van het tot stand komen van een database met naamlijst en codering van Nederlandse aquatische organismen. De codering richt zich op de zoete en brakke (semi)-aquatische macrofauna. Ten behoeve van deze categorie van organis ...
help
Geïntegreerd Ruimtelijk Evaluatie-Instrumentarium voor NatuurontwikkelingsScenario's (GREINS) : koppeling van ecologische modellen aan de hand van een voorbeeldstudie in het stroomgebied van de Beerze-Reusel [Boek]
Dobben, H.F. van \ 2001
GREINS is een set van gekoppelde procesmodellen die geografisch expliciete informatie bewerken, teneinde uitspraken te doen over de kansrijkdom van natuurontwikkeling op regionale schaal. Vier modellen worden gebruikt om de ontwikkelingen in resp. hy ...
help
Ecologische streefbeelden voor stromende wateren Veluwe & Vallei [Boek]
Jaarsma, N.G. \ 2001
Het project "Ecologische streefbeelden voor stromende wateren Veluwe & Vallei" heeft ten doel om toetsbare streefbeelden te ontwikkelen voor de stromende wateren in het beheersgebied van de waterschappen Veluwe en Vallei & Eem. Het is het vervolg van ...
help
Waterwinning en duurzame landbouw : handvatten voor waterbedrijven [Boek]
Padt, F.J.G. \ Boland, D. \ 2001
help
Optimalisatie van de waterhuishouding voor natuur in het gebied Lochem-Vorden [Boek]
Jansen, P.C. \ 2001
Waterbedrijf Gelderland wil samen met andere belanghebbenden de waterhuishouding in het gebied Lochem-Vorden optimaliseren. Naast waterhuishoudkundige maatregelen bestaat de mogelijkheid om de drinkwaterwinningen in het gebied aan te passen. Met een ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.